3.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/20


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/25/EF

af 2. april 2009

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet pyraclostrobin

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2004/30/EF (2) blev pyraclostrobin optaget som aktivstof i bilag I til direktiv 91/414//EØF.

(2)

I ansøgningen om optagelse af pyraclostrobin forelagde producenten BASF SE data om anvendelse af stoffet til bekæmpelse af visse svampe, som støttede den konklusion, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder pyraclostrobin, generelt kan forventes at opfylde sikkerhedskravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF. Pyraclostrobin blev derfor optaget i bilag I til direktiv 91/414//EØF med de særlige bestemmelser, at medlemsstaterne kun måtte tillade dette aktivstof anvendt som fungicid.

(3)

Anmelderen har nu ansøgt om en ændring af de særlige bestemmelser til — ud over svampebekæmpelse i forbindelse med visse landbrugsmæssige anvendelsesformål — også at tillade pyraclostrobin anvendt som plantevækstreguleringsmiddel. Til støtte for denne udvidelse af anvendelsesformålet forelagde anmelderen supplerende oplysninger.

(4)

Tyskland har evalueret de oplysninger og data, som anmelderen forelagde. Tyskland underrettede i oktober 2008 Kommissionen om, at det kan konkluderes, at den ønskede udvidelse af anvendelsesformålet ikke giver anledning til andre risici end dem, der allerede er taget i betragtning i de særlige bestemmelser vedrørende pyraclostrobin i bilag I til direktiv 91/414/EØF og i Kommissionens reviderede vurderingsrapport om dette stof. Udvidelsen omfatter navnlig ikke en ændring af de anvendelsesparametre, der er er fastsat i de særlige bestemmelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(5)

Det er derfor berettiget at ændre de særlige bestemmelser vedrørende pyraclostrobin.

(6)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 3. august 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 4. august 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 77 af 13.3.2004, s. 50.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes række 82 således:

»82

Pyraclostrobin

CAS-nr.: 175013-18-0

CIPAC-nr.: 657

Methyl N-(2-{[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxycarbamat

975 g/kg

Urenheden dimethylsulfat (DMS) betragtes som et toksikologisk problem og skal ligge under 0,0001 % i det tekniske produkt.

1. juni 2004

31. maj 2014

Må kun tillades anvendt som fungicid eller plantevækstreguleringsmiddel.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pyraclostrobin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. november 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer, navnlig fisk

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af leddyr og regnorme, der lever i jorden.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 13, stk. 5, Kommissionen specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.«