14.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/17


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/19/ES

z dne 12. marca 2009

o spremembi Direktive Sveta 72/245/EGS o radijskih motnjah (elektromagnetna združljivost) vozil zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (1), ter zlasti člena 39(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 72/245/EGS z dne 20. junija 1972 o radijskih motnjah (elektromagnetna združljivost) vozil (2) je ena od posamičnih direktiv v okviru postopka ES-homologacije, določenega v skladu z Direktivo Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (3). Določbe Direktive 70/156/EGS, ki se nanašajo na sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote za vozila, se zato uporabljajo za Direktivo 72/245/EGS.

(2)

V skladu s točko 3.2.9 Priloge I k Direktivi 72/245/EGS sestavni deli, ki se prodajajo kot oprema poprodajnega trga, namenjena za vgradnjo v motorna vozila, ne potrebujejo homologacije, če niso v zvezi s funkcijami, ki se nanašajo na odpornost. Predvideno je prehodno obdobje štirih let z začetkom 3. decembra 2004, v katerem mora tehnična služba določiti, ali se sestavni del, ki se daje v promet, nanaša na odpornost ali ne, in izdati potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge III C. Države članice morajo Evropski komisiji poročati o vseh primerih zavrnitve homologacije iz varnostnih razlogov. V skladu z navedeno določbo mora Komisija na podlagi praktičnih izkušenj z navedeno zahtevo in poročil, ki jih predložijo države članice, pred koncem prehodnega obdobja odločiti, ali bo navedeno potrdilo še potrebno kot dodatek k Izjavi o skladnosti.

(3)

Kakor je predvideno v točki 3.2.9 Priloge I k Direktivi 72/245/EGS in ob upoštevanju dejstva, da Evropska komisija ni prejela nobenih poročil držav članic v zvezi s primeri zavrnitve izdaje potrdila, se zdaj predlaga ukinitev sodelovanja tehnične službe v primeru sestavnih delov, ki se prodajajo kot oprema poprodajnega trga, namenjena za vgradnjo v motorna vozila, če niso v zvezi s funkcijami, ki se nanašajo na odpornost, in odprava zahteve po potrdilu v skladu z vzorcem iz Priloge III C, kakor je določeno v točki 3.2.9 Priloge I.

(4)

Direktivo 72/245/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 72/245/EGS se spremeni:

1.

na seznamu prilog se črta sklicevanje na Prilogo III C:

„PRILOGA III C

Vzorec potrdila v zvezi s Prilogo I, 3.2.9“;

2.

v točki 3.2.9 Priloge I se črta drugi pododstavek;

3.

Priloga III C se črta.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 1. oktobra 2009 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 2. oktobra 2009.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. marca 2009

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(2)  UL L 152, 6.7.1972, str. 15.

(3)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1.