4.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/10


SKLEP št. 1041/2009/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. oktobra 2009

o vzpostavitvi programa za sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav na avdiovizualnem področju

(MEDIA Mundus)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 150(4) in 157(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Avdiovizualni sektor prispeva k doseganju ciljev lizbonske agende, in sicer k spodbujanju konkurenčnosti, usposobljenosti, rasti in delovnih mest v gospodarstvu, temelječem na znanju. Ima pomembno vlogo v okviru pobude i2010 – krovna politika za evropsko politiko na področju informacijske družbe in medijev – v okviru lizbonske agende.

(2)

Evropski parlament je stalno poudarjal, da avdiovizualni sektor pomembno prispeva k evropskemu gospodarstvu ustvarjalnosti in znanja, ter je ključen za spodbujanje kulturne raznolikosti in pluralnosti kakor tudi pomembna osnova za svobodo govora.

(3)

Področji kulture in ustvarjalnosti znatno prispevata k evropskemu kulturnemu gospodarstvu, pri čemer so ustvarjalne panoge v letu 2004 zaposlovale vsaj 5,8 milijona ljudi, kar ustreza 3,1 % vsega zaposlenega prebivalstva EU25.

(4)

Podpora Skupnosti avdiovizualnemu sektorju upošteva člen 151 Pogodbe, ki navaja, da Skupnost in države članice podpirajo sodelovanje s tretjimi državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami na kulturnem področju ter da Skupnost pri svoji dejavnosti upošteva kulturne vidike, zlasti zaradi spoštovanja in spodbujanja raznolikosti svojih kultur.

(5)

V svoji resoluciji z dne 16. novembra 2007 o Evropski agendi za kulturo (4) je Svet menil, da je kultura bistven del mednarodnih odnosov, ter poudaril potrebo po okrepitvi njene vloge v zunanjih odnosih in razvojni politiki EU. Tudi Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 10. aprila 2008 o evropski kulturni agendi v času globalizacije v zvezi z Unescovo Konvencijo o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov poudaril, kako pomembno je, da se kulturna razsežnost vključi v vse politike in programe, vključno z zunanjimi politikami in razvojem.

(6)

Dne 21. novembra 2008 so Svet in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, sprejeli sklepe o spodbujanju kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga v zunanjih odnosih Unije in njenih držav članic (5).

(7)

Sporočilo Komisije z dne 8. junija 2006 o „Evropi v svetu“ poudarja neločljivo povezavo med notranjimi in zunanjimi politikami EU ter dejstvo, da ima Evropa sposobnost sodelovati pri novih priložnostih, ki jih nudijo nastajajoči trgi in globalizacija, ker ima odprto družbo, ki lahko sprejema ljudi, zamisli ter nove tehnologije.

(8)

Evropska unija je bila pomembna udeleženka v postopku za sprejetje Unescove Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, ki je začela veljati 18. marca 2007, potem ko so jo 18. decembra 2006 ratificirale Evropska skupnost in 13 držav članic. Cilj Konvencije je okrepiti mednarodno sodelovanje in solidarnost v podporo kulturnemu izrazu v vseh državah. V skladu s členom 12(e) Konvencije njene podpisnice „spodbujajo sklepanje koprodukcijskih in kodistribucijskih sporazumov“.

(9)

Kar nekaj dejavnosti držav članic je usmerjenih v večje sodelovanje med avdiovizualnimi industrijami Evrope in tretjih držav, kot so mednarodni koprodukcijski skladi in koprodukcijske pogodbe. Podpora Skupnosti bo te ukrepe dopolnjevala.

(10)

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah v členu 11 priznava svobodo izražanja in pluralnosti medijev.

(11)

Poročilo o oceni programa MEDIA Plus je priznalo pomembnost mednarodnih trgov za premagovanje težav v evropski avdiovizualni industriji.

(12)

Mednarodno avdiovizualno okolje se je v zadnjih dveh desetletjih zelo spremenilo in se zdaj srečuje z novimi izzivi, zlasti zaradi vpliva tehnološkega razvoja, kot so digitalno predvajanje filmov, video na zahtevo ali večkanalna digitalna televizija. To je spodbudilo močno finančno rast in obetavne naložbe ter posledično močno in vedno večje povpraševanje po avdiovizualnih vsebinah, kar podjetjem zagotavlja številne priložnosti. Skladno s tem obstaja močno in vedno večje povpraševanje po razvojnih projektih v zvezi z različnimi digitalnimi aplikacijami. Poleg tega sta mednarodno sodelovanje pri projektih in zmožnost Unije, da v svetu spodbuja svoj regulativni model za avdiovizualno področje ter konvergenco med avdiovizualno in elektronsko komunikacijo, trdno povezana.

(13)

Ob upoštevanju vedno večje pomembnosti mednarodne razsežnosti avdiovizualne politike je Evropski parlament dne 13. decembra 2007 v okviru proračuna za leto 2008 sprejel pripravljalni ukrep MEDIA International, ki je osredotočen na razvijanje odnosov Unije z avdiovizualnimi trgi tretjih držav in zagotavlja priložnost za oblikovanje ter krepitev odnosov in mrež med evropskimi strokovnjaki in strokovnjaki iz tretjih držav v avdiovizualnem sektorju, v vzajemno korist evropske industrije in vključenih tretjih držav. Poziv za zbiranje predlogov, ki je sledil, je pritegnil zanimanje evropskih strokovnjakov in strokovnjakov iz tretjih držav. Za dodelitev podpore je bilo izbranih 18 projektov. Prvo leto pripravljalnega ukrepa MEDIA International je s tem potrdilo interese in potrebe sektorja na mednarodni ravni ter potrebo po ukrepih Skupnosti.

(14)

Evropski parlament je obnovil pripravljalni ukrep MEDIA International in zvišal proračun za leto 2009.

(15)

Ministri, pristojni za avdiovizualno področje iz več držav članic, so na neformalnem srečanju v Cannesu 19. maja 2008 pozdravili pobudo Evropskega parlamenta o pripravljalnemu ukrepu MEDIA International in spodbudili Komisijo, naj „nadaljuje z razvijanjem te pobude ter razišče primernost in možnost predložitve predloga za podporni program o spodbujanju sodelovanja med evropskimi strokovnjaki in strokovnjaki iz tretjih držav avdiovizualne industrije v vzajemno korist vseh sodelujočih“.

(16)

Odprto javno posvetovanje je trdno podprlo okrepljeno sodelovanje med avdiovizualnimi evropskimi strokovnjaki in strokovnjaki iz tretjih držav, zlasti na področjih usposabljanja, omogočanja koprodukcij, distribucije in kroženja avdiovizualnih del (vključno z novimi platformami, kot sta video na zahtevo in internetna televizija (IPTV)) ter filmske pismenosti.

(17)

S širjenjem tržnega znanja med strokovnjaki, ki delujejo na avdiovizualnih trgih, in vzpostavljanjem mrež med njimi bi bilo treba olajšati dostop na te trge v tretjih državah. Za te namene bi morali biti projekti za usposabljanje podprti v okviru programa.

(18)

Sektor za distribucijo določa raznolikost ponudbe avdiovizualnih del in izbiro za potrošnika. Evropski distributerji so mala podjetja, ki zaradi strukture in razdrobljenosti trga v nasprotju s svojimi velikimi vertikalno integriranimi tekmeci nimajo pravih možnosti, da bi prodrla na mednarodne trge. Poleg tega so se pojavili novi udeleženci in distribucijske platforme, ki spodbujajo ali zahtevajo več avdiovizualnih vsebin. Zato je primerno sprejeti ukrepe za izboljšanje distribucije, kroženja in predvajanja evropskih del v tretjih državah in del iz tretjih držav v Evropi.

(19)

Zato je treba oblikovati program Skupnosti za avdiovizualni sektor, ki zagotavlja finančno podporo za projekte na področjih izmenjave informacij, usposabljanja, konkurenčnosti, distribucije, kroženja in predvajanja avdiovizualnih vsebin.

(20)

Za zagotovitev kar največje vzajemne koristi ter poenostavitve upravnih postopkov bi morali projekte v okviru programa predložiti in izvajati strokovnjaki iz Evropske Unije in tretjih držav skupaj in bi morali spodbujati mednarodno povezovanje. Za poenostavitev upravnih postopkov bi morali projekte usklajevati strokovnjak s sedežem v državi, ki sodeluje v programu.

(21)

Pripraviti in izvajati bi bilo treba ustrezne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter za povračilo izgubljenih ali nepravilno prenesenih ali uporabljenih sredstev.

(22)

Za celotno obdobje trajanja programa je primerno, da se določijo finančna sredstva, ki so prednostni referenčni okvir za proračunski organ v smislu točke 37 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (6).

(23)

Ukrepe, potrebne za izvajanje tega sklepa, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7).

(24)

Ureditve za spremljanje in ocenjevanje programa bi morale vključevati podrobna letna poročila ter specifične, merljive, dosegljive, ustrezne in časovno opredeljene cilje in kazalce.

(25)

Ker ciljev tega sklepa zaradi čezmejne in mednarodne narave predlaganih ukrepov države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi njihovega obsega in učinkov lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev –

SKLENILA:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vzpostavitev in cilji programa

1.   Ta sklep vzpostavlja program MEDIA Mundus (v nadaljnjem besedilu: program) za financiranje projektov mednarodnega sodelovanja v avdiovizualnem sektorju za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2013.

2.   Cilji programa so povečati konkurenčnost evropske avdiovizualne industrije, omogočiti Evropi, da učinkoviteje odigra kulturno in politično vlogo, ki jo ima v svetu, ter povečati izbiro za potrošnike in kulturno raznolikost. S programom se bo izboljšal dostop na trge tretjih držav ter vzpostavilo zaupanje in dolgoročni delovni odnosi.

Člen 2

Področje uporabe programa

Program je namenjen evropskim strokovnjakom in strokovnjakom iz tretjih držav.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Za namene tega sklepa se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„evropski strokovnjak“ pomeni strokovnjaka, ki

(a)

je državljan:

(i)

države članice Evropske unije ali

(ii)

države Efte, ki je članica EGP, v skladu z določbami dela VI Sporazuma EGP, ali

(iii)

države iz člena 8(1) in (2) Sklepa št. 1718/2006/ES (8), ki še ni navedena v točki (ii), če ta država:

razglasi, da je pripravljena postati članica programa, in

plača prispevek, ki se izračuna na enaki osnovi kot njen prispevek k programu MEDIA 2007,

ali

(b)

je pravna oseba s sedežem v eni od držav iz točke (a)(i) ali v državi, ki izpolnjuje zahteve iz točke (a)(ii) ali (iii), ter je in ostaja neposredno ali prek večinskega deleža v lasti ene ali več teh držav ali enega ali več državljanov teh držav do konca izvajanja projekta;

2.

„strokovnjak iz tretje države“ pomeni strokovnjaka, ki ni evropski strokovnjak;

3.

„tretja država“ pomeni državo, ki ne spada med tiste iz točke 1(a)(i), ali tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 1(a)(ii) ali (iii);

4.

„avdiovizualno delo“ pomeni niz gibljivih slik z zvokom ali brez njega. Primeri avdiovizualnih del so celovečerni igrani filmi, dokumentarni filmi in animirani filmi;

5.

„evropska dela“ pomeni avdiovizualna dela iz držav iz točke 1(a)(i), (ii) ali (iii).

Člen 4

Pogoji za sodelovanje v programu

1.   Da bi se lahko projekti financirali v okviru programa, jih evropski strokovnjaki in strokovnjaki iz tretjih držav predlagajo in izvajajo skupaj.

2.   Z vsakim projektom se skuša spodbujati mednarodno povezovanje. V ta namen ima vsak projekt najmanj tri partnerje. Vendar se lahko priznajo tudi projekti z zgolj dvema partnerjema, če je zagotovljeno potrebno povezovanje.

3.   Vsak projekt usklajuje evropski strokovnjak in v njem sodeluje vsaj en partner iz tretje države. Koordinator je odgovoren za predložitev predloga, upravljanje projekta ter njegovo finančno upravljanje in izvedbo.

POGLAVJE II

POSEBNI CILJI PROGRAMA

Člen 5

Posebni cilj 1: Izmenjava informacij,usposabljanje in tržne informacije

Operativni cilj programa na področju izmenjave informacij in usposabljanja je okrepiti usposobljenost evropskih strokovnjakov in strokovnjakov iz tretjih držav, zlasti tako, da se:

(a)

izboljša razumevanje strokovnjakov zlasti operativnih pogojev, pravnih okvirov (tudi na področju pravic intelektualne lastnine), finančnih sistemov in možnosti za sodelovanje na njihovih avdiovizualnih trgih;

(b)

zagotovi in olajša avdiovizualno sodelovanje med strokovnjaki z izboljšanjem njihove ravni poznavanja avdiovizualnih trgov;

(c)

pospešujeta povezovanje in vzpostavitev dolgoročnih delovnih odnosov, zlasti s štipendijami, ali

(d)

podpirata začetno in stalno strokovno usposabljanje.

Člen 6

Posebni cilj 2: Konkurenčnost in distribucija

Operativni cilji programa v zvezi z boljšo konkurenčnostjo evropske avdiovizualne industrije in distribucijo evropskih del zunaj Evrope ter del iz tretjih držav v Evropi so:

(a)

olajšati iskanje partnerjev iz tretjih držav za evropska dela. Program podpira organizacijo koprodukcijskih trgov in prireditev za iskanje partnerjev (pitching), namenjenih srečevanju možnih partnerjev (npr. scenaristov, režiserjev, igralcev, producentov in distributerjev);

(b)

spodbujati mednarodno prodajo in promocijo evropskih del na trgih tretjih držav in avdiovizualnih del iz tretjih držav v Evropi. Program spodbuja sklepanje sporazumov med skupinami imetnikov pravic/prodajnih zastopnikov/distributerjev za zagotovitev distribucije (npr. v kinematografih, na televiziji, na IPTV, na spletni televiziji in na platformah videa na zahtevo) in promocije.

Člen 7

Posebni cilj 3: Kroženje

Da bi se izboljšala kroženje in razpoznavnost evropskih del v tretjih državah in del iz tretjih držav v Evropi ter povečalo povpraševanje javnosti, zlasti mladih, po kulturno raznolikih avdiovizualnih vsebinah, so operativni cilji programa:

(a)

spodbuditi upravitelje kinematografov v Evropi in tretjih državah, da vzajemno izboljšajo pogoje na področju programov in predvajanja (trajanje, predvajanje in število predvajanj) pri ekskluzivnih premierah avdiovizualnih del. Program podpira projekte kinematografskih mrež z dvoranami v Evropi in tretjih državah, ki imajo v programu številna avdiovizualna dela na ozemlju/ozemljih svojih partnerjev;

(b)

povečati dobavo avdiovizualnih vsebin ter izboljšati pogoje oddajanja in distribucije avdiovizualnih del iz tretjih držav prek evropskih distribucijskih kanalov (npr. televizija, IPTV, spletna televizija, platforme videa na zahtevo) ter evropskih del prek mednarodnih distribucijskih kanalov. Program podpira partnerstva med izdajatelji avdiovizualnih programov (ali platformami videa na zahtevo) in imetniki pravic do oddajanja paketa del na televiziji ali distribucije kataloga del prek platform videa na zahtevo;

(c)

olajšati organizacijo prireditev in pobud za filmsko pismenost, ki so namenjeni zlasti mlademu občinstvu ter katerih cilj je spodbujati raznolikost avdiovizualnih del in povečati povpraševanje javnosti po kulturno raznolikih avdiovizualnih vsebinah na mednarodni ravni.

POGLAVJE III

FINANČNE DOLOČBE IN UREDITVE ZA IZVEDBO PROGRAMA

Člen 8

Finančne določbe

1.   Ukrepi, ki se financirajo v okviru tega sklepa, se izvajajo v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002 (9).

2.   Komisija lahko v skladu s členom 176(2) in (4) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 (10) glede na lastnosti upravičencev in vrsto ukrepa odloči, ali se lahko upravičenci izvzamejo iz preverjanja strokovne usposobljenosti in kvalifikacij, potrebnih za uspešno izvedbo ukrepa ali delovnega programa.

3.   Glede na vrsto ukrepa se lahko finančna pomoč dodeli v obliki subvencij (ki se povrnejo za prispevek programa, razen podpore za sinhronizacijo/podnaslavljanje) ali štipendij. Komisija lahko prav tako podeli nagrade za dejavnosti ali projekte v okviru programa. Glede na vrsto dejavnosti se lahko odobri pavšalno financiranje ali uporaba stroškov na enoto v skladu s členom 181 Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002.

4.   Finančna pomoč, dodeljena v okviru programa, ne sme biti višja od 50 % končnih stroškov financiranega projekta. Vendar lahko v primerih, ki so izrecno predvideni v letnem delovnem načrtu in pozivu za zbiranje predlogov, finančna pomoč doseže tudi 80 %.

5.   V skladu s členom 113(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 v povezavi s členom 172(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 je lahko prispevek upravičenca v celoti ali delno izveden v naravi, če se lahko vrednost prispevka določi na podlagi dejanskih stroškov, ki so ustrezno izkazani z računovodskimi dokumenti, ali stroškov, ki so splošno priznani na zadevnem trgu. V te prispevke so lahko vključeni prostori, v katerih potekajo usposabljanje ali promocije.

6.   V skladu s členom 112(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 lahko Komisija, kadar je to predvideno v letnem delovnem načrtu in pozivu za zbiranje predlogov, odloči, da se stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, financirajo, tudi če jih je pred izbirnim postopkom delno nosil upravičenec.

Člen 9

Izvajanje programa

1.   Komisija je odgovorna za izvajanje programa v skladu z določbami iz Priloge. Komisija zagotovi, da se ukrepi, podprti v okviru posebnih ciljev, kot so določeni v členih 5 do 7, medsebojno dopolnjujejo.

2.   Naslednji ukrepi za izvajanje programa se sprejmejo v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 10(2):

(a)

letni delovni načrt s prednostnimi nalogami;

(b)

notranja letna razdelitev sredstev programa, vključno z razdelitvijo med ukrepe na različnih področjih;

(c)

splošne smernice za izvajanje programa;

(d)

vsebina razpisov za zbiranje predlogov, opredelitev meril in postopki za izbiro projektov;

(e)

izbiranje predlogov za dodelitev sredstev Skupnosti, ki presegajo:

200 000 EUR na upravičenca na leto v primeru posebnega cilja 1,

300 000 EUR na upravičenca na leto v primeru posebnega cilja 2,

300 000 EUR na upravičenca na leto v primeru posebnega cilja 3.

3.   Komisija sprejme odločitve o izbiri poleg teh iz odstavka 2(e). V dveh delovnih dneh po sprejetju teh odločitev Komisija Evropskemu parlamentu in odboru iz člena 10 zagotovi vse relevantne informacije, vključno z odločitvami o izbiri v skladu s tem odstavkom.

Člen 10

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 11 Sklepa št. 1718/2006/ES, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

Člen 11

Prispevek programa k drugim politikam in načelom Skupnosti

Program prispeva h krepitvi horizontalnih politik in načel Skupnosti, in sicer:

(a)

s prispevanjem k razpravi in informiranju o Uniji kot območju miru, blaginje in varnosti;

(b)

s spodbujanjem temeljnega načela svobode izražanja;

(c)

s spodbujanjem osveščanja o pomembnosti kulturne raznolikosti, skupnih vrednot, medkulturnega dialoga in večjezičnosti v svetu;

(d)

s povečevanjem znanja o evropskem gospodarstvu in prispevanjem k povečevanju konkurenčnosti Unije in

(e)

s prispevanjem k boju proti vsem oblikam diskriminacije glede na spol, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

Člen 12

Usklajenost in dopolnjevanje

Komisija nameni posebno pozornost usklajenosti in dopolnjevanju programa z drugimi zadevnimi politikami, instrumenti in ukrepi Skupnosti, zlasti usklajevanju s programom MEDIA 2007 in njegovemu izvajanju ter programi zunanjega sodelovanja s tretjimi državami na avdiovizualnem in kulturnem področju.

Člen 13

Spremljanje in ocenjevanje

1.   Komisija redno spremlja projekte. Rezultati spremljanja se upoštevajo pri izvajanju programa.

2.   Komisija zagotavlja zunanjo in neodvisno oceno programa.

3.   Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži:

(a)

sporočilo o morebitnem nadaljevanju programa, do 31. januarja 2012;

(b)

poročilo o naknadni oceni, do 31. decembra 2015.

Člen 14

Finančna sredstva

1.   Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje iz člena 1(1) znašajo 15 000 000 EUR.

2.   Proračunski organ odobri letna proračunska sredstva v okviru omejitev finančnega okvira.

POGLAVJE IV

ZAČETEK VELJAVNOSTI

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2011.

V Strasbourgu, 21. oktobra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

C. MALMSTRÖM


(1)  Mnenje z dne 25. marca 2009 (UL C 228, 22.9.2009, str. 100).

(2)  Mnenje z dne 21. aprila 2009 (UL C 200, 25.8.2009, str. 51).

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 7. maja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 14. septembra 2009.

(4)  UL C 287, 29.11.2007, str. 1.

(5)  UL C 320, 16.12.2008, str. 10.

(6)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(8)  Sklep št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA 2007) (UL L 327, 24.11.2006, str. 12).

(9)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).

(10)  Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1).


PRILOGA

UKREPI ZA IZVEDBO

1.   Posebni cilj 1: izmenjava informacij, usposabljanje in tržne informacije

Operativni cilj:

Okrepiti usposobljenost evropskih strokovnjakov in strokovnjakov iz tretjih držav ter izboljšati raven informiranosti in znanja.

Ukrepi za izvedbo:

Podpreti izdelavo in izvajanje modulov za usposabljanje za udeležence in vodje usposabljanja iz evropskih in tretjih držav, s poudarkom na pogojih produkcije, koprodukcije, distribucije, predvajanja in razširjanja avdiovizualnih del na zadevnih mednarodnih trgih.

Podpreti izdelavo in izvajanje modulov za usposabljanje za udeležence in vodje usposabljanja iz evropskih in tretjih držav, s poudarkom na vključevanju novih tehnologij na področju produkcije, postprodukcije, distribucije (vključno z novimi distribucijskimi platformami, kot je video na zahtevo, IPTV, spletna televizija), trženja in arhiviranja avdiovizualnih del.

Spodbuditi izmenjavo med institucijami in/ali obstoječimi dejavnostmi stalnega usposabljanja.

Prispevati k usposabljanju vodij usposabljanja.

2.   Posebni cilj 2: konkurenčnost in distribucija

1.   Operativni cilj:

Olajšati iskanje partnerjev za koprodukcijo.

Ukrepa za izvedbo:

Podpreti organizacijo forumov za razvoj, financiranje, koprodukcijo in predprodajo mednarodnih koprodukcij, zlasti koprodukcijskih trgov in prireditev za iskanje partnerjev (pitching), namenjenih srečevanju možnih partnerjev (npr. scenaristov, režiserjev, igralcev, producentov in distributerjev).

2.   Operativni cilj:

Spodbuditi mednarodno prodajo in promocijo avdiovizualnih del.

Ukrepi za izvedbo:

Spodbuditi sklepanje sporazumov med skupinami imetnikov pravic/prodajnih zastopnikov/distributerjev iz evropskih in iz tretjih držav, da se zagotovi distribucija (npr. v kinematografih, na televiziji, IPTV, spletni televiziji in platformah videa na zahtevo) njihovih avdiovizualnih del na ozemlju/ozemljih njihovega(-ih) partnerja(-ev).

Dvigniti osveščenost javnosti o premiernem prikazovanju filmov evropskih držav po svetu in filmov tretjih držav v Evropi prek okrepljenih promocijskih kampanj.

Podpreti sinhronizacijo in podnaslavljanje avdiovizualnih del iz evropskih in tretjih držav pri distribuciji in razširjanju prek vseh kanalov na voljo v korist producentov, distributerjev in izdajateljev avdiovizualnih programov.

Spodbuditi vzpostavljanje in utrjevanje mrež umetniškega in industrijskega sodelovanja med evropskimi imetniki pravic/prodajnimi zastopniki/distributerji ter imetniki pravic/prodajnimi zastopniki/distributerji iz tretjih držav.

3.   Posebni cilj 3: kroženje

1.   Operativni cilj:

Spodbuditi lastnike kinematografov v evropskih in tretjih državah, da vzajemno izboljšajo pogoje programiranja in predvajanja pri ekskluzivnih premierah avdiovizualnih del.

Ukrepa za izvedbo:

Podpreti projekte, ki jih predstavijo lastniki kinematografov iz evropskih in tretjih držav, glede vključitve večjega števila evropskih filmov in filmov tretjih držav v programe ekskluzivnih premiernih prikazovanj komercialnih kinematografov za minimalno obdobje. Dodeljena podpora se bo zlasti določila glede na trajanje, predvajanje in število predvajanj filmov iz tretjih držav v teh kinematografih (ali evropskih filmov v primeru lastnikov kinematografov v tretjih državah) v referenčnem obdobju.

Podpreti vzpostavljanje in krepitev mrež lastnikov kinematografov iz evropskih in tretjih držav, tako da se razvijejo skupni ukrepi za to vrsto programov.

2.   Operativni cilj:

Povečati ponudbo avdiovizualnih vsebin ter izboljšati pogoje oddajanja in distribucije avdiovizualnih del iz tretjih držav na evropskih distribucijskih kanalih in evropskih avdiovizualnih del na distribucijskih kanalih tretjih držav.

Ukrepa za izvedbo:

Podpreti partnerstva med evropskimi izdajatelji avdiovizualnih programov (ali platformami videa na zahtevo itd.) in imetniki pravic in tistimi iz tretjih držav, katerih cilj je oddajanje paketa evropskih del ali del iz tretjih držav ali distribucija kataloga evropskih del in del iz tretjih držav na platformah videa na zahtevo.

Vzpostaviti zaupanje in dolgoročne delovne odnose med evropskimi izdajatelji avdiovizualnih programov, platformami videa na zahtevo in imetniki pravic in tistimi iz tretjih držav.

3.   Operativni cilj:

Olajšati organizacijo dogodkov in pobud za filmsko pismenost.

Ukrepa za izvedbo

Podpreti povezovanje pobud za filmsko pismenost v evropskih in tretjih državah, zlasti tistih, ki so namenjene mlademu občinstvu, da se spodbuja raznolikost avdiovizualnih del na mednarodni ravni.

Podpreti partnerstva med evropskimi izdajatelji avdiovizualnih programov in tistimi iz tretjih držav za oddajanje avdiovizualnih del, namenjenih mlademu občinstvu.