27.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/56


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. novembra 2009

o uvedbi vprašalnika za poročila držav članic o izvajanju Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9105)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/851/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (1) ter zlasti člena 22(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 22(1) Direktive 2006/66/ES morajo države članice na podlagi vprašalnika redno poročati o izvajanju navedene direktive.

(2)

Da bi preprečili čezmerno upravno breme, povezano s sestavljanjem navedenega poročila, je primerno, da se seznam zahtevanih informacij omeji le na tiste podatke, ki so za Komisijo najpomembnejši pri ocenjevanju potrebe za izboljšanje izvajanja Direktive 2006/66/ES.

(3)

Ukrepi, določeni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 18(1) Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice na podlagi vprašalnika, določenega v Prilogi k tej odločbi, sestavijo poročila o izvajanju Direktive 2006/66/ES.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. novembra 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 266, 26.9.2006, str. 1.

(2)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.


PRILOGA

VPRAŠALNIK ZA POROČILO DRŽAV ČLANIC O IZVAJANJU DIREKTIVE 2006/66/ES

1.   Prenos v nacionalno zakonodajo

Informacije, ki morajo biti vključene v prvo poročilo države članice:

(a)

Prosimo, navedite sklic in, če je na voljo, elektronsko povezavo z vašo nacionalno zakonodajo za prenos Direktive, vključno z vsemi spremembami.

(b)

Ali je bila katera koli določba iz členov 8, 15 in 20 prenesena s prostovoljnimi sporazumi med pristojnimi organi in zadevnimi gospodarskimi udeleženci?

2.   Okoljska učinkovitost

Kateri ukrepi, vključno z instrumenti gospodarske politike iz člena 9, so bili v skladu s členom 5 Direktive sprejeti za izboljšanje okolju prijaznejšega delovanja baterij in akumulatorjev?

3.   Sistemi zbiranja

Prosimo, na kratko opišite (z največ 100 besedami), kako se člen 8 izvaja v praksi.

4.   Cilji zbiranja

Prosimo, določite stopnje zbiranja, dosežene v vsakem koledarskem letu, ki ga zajema to poročilo, vključno z baterijami in akumulatorji, vgrajenimi v naprave. Prvo poročilo zajema samo leto 2011.

5.   Obdelava in recikliranje

(a)

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da so vse zbrane odpadne baterije in akumulatorji ustrezno obdelani in reciklirani v skladu s členom 12(1) Direktive 2006/66/ES?

(b)

Ali se je uporabila možnost za odstranitev zbranih nevarnih prenosnih baterij ali akumulatorjev, kot to določa drugi pododstavek člena 12(1)? Če je tako, prosimo, navedite sklic vsakega osnutka ukrepa, o katerem je bila Komisija uradno obveščena v skladu s tretjim pododstavkom člena 12(1).

(c)

Katera stopnja recikliranja je bila dosežena v vsakem zadevnem koledarskem letu? Ali so bili v skladu s členom 12(1) v recikliranje poslani vsi zbrani baterije in akumulatorji?

(d)

Kakšna stopnja učinkovitosti recikliranja je bila dosežena v vsakem koledarskem letu od 26. septembra 2011 in, če je ta podatek na voljo, tudi v predhodnem letu?

6.   Odstranjevanje

(a)

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da se odpadnih industrijskih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev ne odstranjuje z odlaganjem na odlagališčih?

(b)

Ali so bili sprejeti kateri koli ukrepi, ki presegajo določbe iz člena 14, za zmanjšanje odstranjevanja baterij in akumulatorjev kot nesortiranih komunalnih odpadkov?

7.   Izvoz

Koliko zbranih odpadnih baterij in akumulatorjev je bilo izvoženih v tretje države? Prosimo, navedite, v katere države. Za koliko od teh izvoženih odpadnih baterij in akumulatorjev obstajajo jasni dokazi, da se je recikliranje izvedlo pod pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz člena 15 te direktive?

8.   Financiranje

(a)

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da zbiranje, obdelavo in recikliranje vseh odpadnih baterij in akumulatorjev financirajo proizvajalci ali tretje osebe, ki delujejo v njihovem imenu?

(b)

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da se pri zbiranju baterij in akumulatorjev na podlagi shem, določenih v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ali Direktivo 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), proizvajalcev ne obremeni dvojno?

9.   Nacionalna poročila o izvajanju

Prosimo, navedite informacije o vseh ukrepih, ki so bili sprejeti v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 22(3) Direktive 2006/66/ES (z največ 50 besedami za ukrep).

10.   Nadzor in izvrševanje

(a)

Prosimo, navedite podrobnosti sistemov nadzora in spremljanja, uporabljenih v državi članici, za zagotovitev skladnosti z Direktivo 2006/66/ES ter zlasti s členoma 4 in 21.

(b)

Koliko primerov neskladnosti z Direktivo 2006/66/ES ste ugotovili? Ali so bili baterije in akumulatorji, ki ne izpolnjujejo zahtev, umaknjeni z nacionalnega trga? Prosimo, navedite glavne razloge za neskladnost in ukrepe, sprejete za zagotovitev skladnosti z Direktivo.

11.   Drugi podatki

(a)

Prosimo, da v prvem poročilu povzamete glavne težave, s katerimi ste se srečali pri izvajanju Direktive. Kako ste te težave reševali oziroma kako se lahko rešijo?

(b)

Prosimo, navedite upravni organ (ime, naslov, e-pošto, druge kontaktne podatke), ki je odgovoren za usklajevanje odgovorov na ta vprašalnik.


(1)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34.

(2)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24.