23.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 278/54


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. oktobra 2009

o razširitvi uporab olja iz mikroalg Ulkenia sp. kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7932)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2009/777/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (1) ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Lonza Ltd (prej Nutrinova) je 4. novembra 2004 pri pristojnih organih Nemčije vložila zahtevek za razširitev uporab olja iz mikroalg Ulkenia sp. kot nove živilske sestavine.

(2)

Pristojni organ Nemčije za ocenjevanje živil je 9. februarja 2005 izdal poročilo o začetni oceni. V navedenem poročilu je ugotovil, da bi razširitev uporab olja iz mikroalg Ulkenia sp. lahko nesprejemljivo povečala tveganje za vnos DHA (dokosaheksenojska kislina).

(3)

Komisija je 21. aprila 2005 poslala poročilo o začetni oceni vsem državam članicam.

(4)

V roku 60 dni, kakor je določeno v členu 6(4) Uredbe (ES) št. 258/97, so bili v skladu z navedeno določbo predloženi utemeljeni ugovori glede trženja tega proizvoda.

(5)

Države članice so v ugovorih izrazile pomisleke nad povečanjem vrednosti vnosa maščobnih kislin omega-3 in zlasti DHA (dokosaheksenojska kislina).

(6)

Glavni vir omega-3 maščobnih kislin pa je ribje olje. Danes se maščobne kisline omega-3 v kategorijah živil, za katere je bil zahtevan dodatek olja iz mikroalg Ulkenia sp., lahko zagotovijo z ribjim oljem ali tudi z mikroalgami Ulkenia sp.

(7)

Zato se ne pričakuje, da bo uporaba olja iz mikroalg v skupinah živil iz Priloge povzročila nesprejemljivo dodatno povečanje splošnega vnosa maščobnih kislin omega-3.

(8)

Olje iz mikroalg Ulkenia sp. izpolnjuje merila iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 258/97.

(9)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Olje iz mikroalg Ulkenia sp., kot je opredeljeno v Prilogi I, se lahko da na trg v Skupnosti kot nova živilska sestavina za uporabe in v mejnih vrednostih iz Priloge II.

Člen 2

Oznaka na seznamu sestavin živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz mikroalg Ulkenia sp.“

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Lonza Ltd., Muenchensteinerstrasse 38, CH – 4002 Basel.

V Bruslju, 21. oktobra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 43, 14.2.1997, str. 1.


PRILOGA I

SPECIFIKACIJE OLJA IZ MIKROALG ULKENIA SP.

Kislinsko število

največ 0,5 mg KOH/g

Peroksidna vrednost (PV)

največ 5,0 meq/kg olja

Vlaga in hlapnost

največ 0,05 %

Snovi, ki jih ni mogoče saponificirati

največ 4,5 %

Trans maščobne kisline

največ 1,0 %

Vsebnost DHA (dokosaheksenojska kislina)

najmanj 32,0 %


PRILOGA II

UPORABE OLJA IZ MIKROALG ULKENIA SP.

Skupina uporabe

Največja vsebnost DHA (dokosaheksenojska kislina)

Pekovski izdelki (kruh in štručke)

200 mg/100 g

Žitne ploščice

500 mg/100 g

Brezalkoholne pijače (vključno s pijačami na osnovi mleka)

60 mg/100 ml