28.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/22


RÅDETS BESLUTNING

af 13. juli 2009

om afvisning af at optage metam i bilag I til direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof

(EØS-relevant tekst)

(2009/562/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter metam.

(3)

Metams virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1490/2002. For metam var den rapporterende medlemsstat Belgien, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 10. september 2007.

(4)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten en peerevaluering i EFSA's evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 26. november 2008 i form af EFSA's konklusioner vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet metam. Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 26. februar 2009 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om metam.

(5)

Der blev i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer, som ikke gjorde det muligt at dokumentere, at forbrugernes eksponering er acceptabel. Disse problemer vedrørte navnlig utilstrækkelige undersøgelser af restkoncentrationerne og manglende oplysninger om den toksikologisk relevante urenhed N,N′-dimethylthiourea (DMTU). På grund af den høje anvendelseshyppighed frigives der endvidere en stor mængde af urenheden DMTU i miljøet, og manglende oplysninger om urenhedens opførsel i miljøet giver anledning til bekymring. Det har således ikke være muligt på grundlag af de tilgængelige oplysninger at konkludere, at metam opfylder kriterierne for optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af peerevalueringen og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA's ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metam, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Metam bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metam, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Det fremgår af de oplysninger, Rådet har modtaget, at det — i mangel af effektive alternativer til visse begrænsede anvendelser i nogle medlemsstater — er nødvendigt at fortsætte med at anvende det aktive stof, indtil der er udviklet sådanne alternativer. På denne baggrund er det derfor berettiget — under overholdelse af strenge betingelser, som tager sigte på at minimere risikoen — at forlænge perioden for tilbagekaldelse af eksisterende tilladelser til begrænsede væsentlige anvendelser, for hvilke der ikke synes at findes effektive alternativer til kontrol af planteskadegørere.

(10)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metam, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson, hvilket sikrer, at landbrugerne fortsat har adgang til plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metam, i 18 måneder efter vedtagelsen af denne beslutning.

(11)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der indgives en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF og Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (4), med henblik på eventuel optagelse af metam i direktivets bilag I.

(12)

Da der ikke foreligger en positiv udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, har Kommissionen ikke været i stand til at træffe de i henhold til fremgangsmåden i artikel 19 i direktiv 91/414/EØF fastsatte foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Metam optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at:

1)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metam, trækkes tilbage senest den 13. januar 2010

2)

der fra datoen for offentliggørelsen af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metam.

Artikel 3

1.   Som undtagelse fra artikel 2 kan en medlemsstat i kolonne A i bilag I indtil den 31. december 2014 opretholde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metam, til anvendelserne i kolonne B i det pågældende bilag, forudsat at den overholder følgende betingelser:

a)

den sikrer, at der ikke forårsages nogen skadelig indvirkning på menneskers og dyrs sundhed eller nogen uacceptabel indflydelse på miljøet

b)

den sikrer, at plantebeskyttelsesmidler, der endnu findes på markedet, forsynes med et nyt mærke med henblik på at opfylde betingelserne for begrænset anvendelse

c)

den indfører alle relevante risikobegrænsningsforanstaltninger med henblik på at reducere mulige risici og sikre beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og af miljøet

d)

den sikrer, at der gøres seriøse forsøg på at finde alternative midler eller metoder til sådanne anvendelser, navnlig ved hjælp af handlingsplaner.

2.   Medlemsstater, der gør brug af undtagelsen i stk. 1, underretter hvert år senest den 31. december Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til stk. 1, særlig litra a)-d), og fremlægger hvert år et skøn over den mængde metam, der er blevet anvendt til væsentlige anvendelser i henhold til denne artikel.

Artikel 4

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt.

For godkendelser, der trækkes tilbage i henhold til artikel 2, udløber fristen senest den 13. januar 2011.

For godkendelser, der trækkes tilbage i henhold til artikel 3, udløber fristen senest den 31. december 2014.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2009.

På Rådets vegne

E. ERLANDSSON

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.


BILAG

Liste over godkendelser omhandlet i artikel 3, stk. 2

Kolonne A

Kolonne B

Medlemsstat

Anvendelse

Jorddesinfektion og ukrudtsbekæmpelse før plantning/såning, begrænset til professionelle brugere med passende beskyttelsesudstyr på specifikke godkendte betingelser, jf. artikel 3, og med forbehold af følgende restriktioner for de enkelte medlemsstater:

Belgien

Pottejord (alle afgrøder)

Kartofler (lægge-, spise- og stivelseskartofler), sukker- og foderroer, løg, grøntsager, frugtafgrøder, krydderurter, frugtplantager (genplantning), prydplanter.

Bulgarien

Anvendelse i væksthus (tomater, agurker, salat, gulerødder, peberfrugter, auberginer og tobak).

Cypern

Planteskoler, grøntsager, kartofler, prydplanter, frugt fra løvtræer, citrusfrugter og druer.

Frankrig

Grøntsags- og frugtafgrøder og især vårsalat, gulerødder, tomater, jordbær, asparges, prydplanter, træer og buske.

Grækenland

Pottejord og kompostjord (alle afgrøder) Anvendelse indendørs og udendørs til jordbehandling (grøntsagsafgrøder og prydplanter), tobaksplanteskoler.

Ungarn

Markanvendelse: kartofler, gulerødder, knoldselleri, persillerod, prydplanter, bær, æbler, pærer, tobak, vindruer, stenfrugter, frugt- og vinplanteskoler.

Anvendelse i væksthus: grønne peberfrugter, tomater, agurker, gulerødder, knoldselleri, persillerod, tobak, bær, prydplanter.

Italien

Ris, salat og lign., tomater, peberfrugter og auberginer, græskarfamilien, gulerødder, løggrøntsager, stængelgrøntsager, kartofler, tobak, genplantning af vinmarker og frugtplantager, blomster.

Irland

Anvendelse i væksthus: tomater, nelliker, agurker, prydplanter, krysantemum og salat.

Markanvendelse: kartofler, blomsterløg, hårdføre gartneriplanter, stængelfrugter, græstørv, jordbær og skovplantager.

Malta

Tomater, auberginer, peberfrugter, meloner, vandmeloner, græskar, agurker og jordbær.

Nederlandene

Kartofler (lægge-, spise- og stivelseskartofler), sukker- og foderroer, løg, grøntsager, jordbær, frugtplantager (genplantning), prydplanter (herunder dyrkning af blomsterløg), fladaks (alle afgrøder).

Polen

Markanvendelse: jordbær, kål, gulerødder, salat, løg, hvidløg.

Væksthus: tomater, agurker, peberfrugter, auberginer

Portugal

Kartofler, løg, gulerødder, meloner, jordbær, agurker, peberfrugter, tomater, citrusafgrøder, prydplanter, fumigering af væksthusjord, fumigering af planteskolejord.

Rumænien

Grøntsager og prydplanter.

Spanien

Planteskoler, såbede, grøntsager, tobak, blomster, jordbær, læggekartofler, vinmarker.

Det Forenede Kongerige

Væksthusjord, planteskolejord, frilandsjord og pottejord før plantning af frugtafgrøder, grøntsagsafgrøder, kartofler, krydderurter, blomster, blomsterløg, prydplanter, flerårige planter.