12.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 149/69


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. junija 2009

o natančni razlagi letalskih dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4293)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/450/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) in zlasti člena 3b Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (2) je vključila letalske dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti.

(2)

Opredelitev letalskih dejavnosti in predvsem izvzetja iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES temeljijo večinoma na izvzetjih iz Uredbe Komisije (ES) št. 1794/2006 z dne 6. decembra 2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (3), katere izvzetja so v skladu z izvzetji Eurocontrolovega sistema pristojbin na zračnih poteh.

(3)

Dodatek 2 k Postopkom za navigacijske službe zračnega prometa – upravljanje zračnega prometa, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO) (4), vsebuje zasnovo obrazca za načrt leta po modelu ICAO ter navodila za izpolnjevanje tega obrazca. Načrt leta se lahko uporabi za določanje letov, za katere se uporablja sistem Skupnosti.

(4)

Razlago letalskih dejavnosti iz te odločbe je treba uporabljati v skladu z Odločbo Komisije 2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(5)

Razlago obveznosti javnih služb je treba uporabljati v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (6).

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe iz člena 23 Direktive 2003/87/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Letalske dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES so natančno razložene v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. junija 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 8, 13.1.2009, str. 3.

(3)  UL L 341, 7.12.2006, str. 3.

(4)  PANS-ATM, dok. 4444.

(5)  UL L 229, 31.8.2007, str. 1.

(6)  UL L 293, 31.10.2008, str. 3.


PRILOGA

Smernice o natančni razlagi letalskih dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES

1.   OPREDELITEV LETALSKIH DEJAVNOSTI

1.

Izraz „let“ pomeni en sektor leta, to je let ali serija letov, ki se začne na parkirnem mestu zrakoplova in zaključi na parkirnem mestu zrakoplova.

2.

Izraz „letališče“ pomeni določeno območje na kopnem ali vodi, vključno z zgradbami, napravami in opremo, ki so v celoti ali po delih namenjene uporabi za pristanek zrakoplova, njegov vzlet in za njegovo premikanje po površini.

3.

Če operater zrakoplova opravlja letalsko dejavnost iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES, velja zanj sistem Skupnosti ne glede na to, ali je na seznamu operaterjev zrakoplovov, ki ga objavi Komisija v skladu s členom 18a(3) Direktive 2003/87/ES.

2.   RAZLAGA IZVZETIJ

4.

Pod kategorijo dejavnosti „Letalstvo“ Priloga I k Direktivi 2003/87/ES navaja, katere vrste letov so izvzete iz sistema Skupnosti.

2.1   Izvzetje na podlagi pododstavka (a)

5.

To izvzetje se razlaga glede na izključni namen leta.

6.

Bližnji sorodniki vključujejo izključno zakonca, partnerja, ki se obravnava enakopravno kot zakonec, otroke in starše.

7.

Vladni ministri so člani vlade, kot so navedeni v nacionalnem uradnem listu zadevne države. Člani regionalnih ali lokalnih organov države ne izpolnjujejo pogojev za izvzetje na podlagi tega pododstavka.

8.

Službeno potovanje pomeni potovanje, na katerem zadevna oseba opravlja uradno dolžnost.

9.

To izvzetje ne velja za lete za dostavo ali prevoz zrakoplova.

10.

Leti, ki jim je Eurocontrolov osrednji urad za pristojbine na zračnih poteh določil kodo „S“ (v nadaljnjem besedilu „koda izvzetja CRCO“) za oprostitev plačevanja pristojbin za lete, so leti, ki se opravljajo izključno za prevoz v okviru službenih potovanj vladajočega monarha in njegovih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov, kadar je to utemeljeno z ustrezno oznako položaja, navedeno v načrtu leta.

2.2   Izvzetje na podlagi pododstavka (b)

2.2.1   Vojaški leti

11.

Vojaški leti so leti, ki so neposredno povezani z opravljanjem vojaških dejavnosti.

12.

To izvzetje ne velja za vojaške lete, ki jih opravljajo registrirani civilni zrakoplovi. Izvzetje na podlagi pododstavka (b) prav tako ne velja za civilne lete, ki jih opravijo vojaški zrakoplovi.

13.

Leti s kodo izvzetja CRCO „M“ ali „X“ so izvzeti vojaški leti.

2.2.2   Carinski in policijski leti

14.

Carinski in policijski leti, ki so se opravili z registriranimi civilnimi in vojaškimi zrakoplovi, so izvzeti.

15.

Leti s kodo izvzetja CRCO „P“ so izvzeti carinski in policijski leti.

2.3   Izvzetje na podlagi pododstavka (c)

16.

V zvezi s spodaj navedenimi kategorijami leta velja izvzetje za lete za dostavo ali prevoz zrakoplova in lete izključno za prevoz opreme in osebja, ki so neposredno povezani z opravljanjem zadevnih storitev. Razen tega ta izvzetja ne razlikujejo med leti, ki se opravijo z uporabo javnih in zasebnih sredstev.

2.3.1   Leti za iskanje in reševanje

17.

Leti za iskanje in reševanje so leti, s katerimi se opravljajo storitve iskanja in reševanja. Storitev iskanja in reševanja vključuje spremljanje dogodkov ob nesreči, komuniciranje, usklajevanje ter naloge iskanja in reševanja, prvo medicinsko pomoč ali medicinsko evakuacijo z uporabo javnih in zasebnih sredstev, vključno z zrakoplovi, plovili ter drugimi voznimi sredstvi in napravami, ki se uporabljajo pri tem.

18.

Leti s kodo izvzetja CRCO „R“ in leti, opredeljeni s STS/SAR v polju 18 načrta leta, so izvzeti leti za iskanje in reševanje.

2.3.2   Leti za gašenje požara

19.

Leti za gašenje požara so leti, ki se opravljajo izključno za gašenje iz zraka, kar pomeni uporabo zrakoplova in drugih letalskih sredstev za gašenje požarov v naravi.

20.

Leti, opredeljeni s STS/FFR v polju 18 načrta leta, so izvzeti leti za gašenje požara.

2.3.3   Leti v humanitarne namene

21.

Leti v humanitarne namene so leti, ki se opravljajo izključno v humanitarne namene za prevoz humanitarnih delavcev in humanitarne pomoči, kot so živila, obleka, oprema za postavitev zatočišč ter drugi medicinski predmeti, med izrednim stanjem in/ali nesrečo ali po tem in/ali se uporabljajo za evakuacijo oseb iz mesta, kjer izredno stanje in/ali nesreča ogroža njihovo življenje ali zdravje, na varno mesto v isti državi ali v drugi državi, ki je pripravljena sprejeti zadevne osebe.

22.

Leti s kodo izvzetja CRCO „H“ in leti, opredeljeni s STS/HUM v polju 18 načrta leta, so izvzeti leti v humanitarne namene.

2.3.4   Leti v primeru nujne medicinske pomoči

23.

Leti v primeru nujne medicinske pomoči so leti, katerih izključni namen je olajšati nujno medicinsko pomoč, kadar je bistven takojšen in hiter prevoz, in ki se uporabljajo za prevoz medicinskega osebja, medicinskih zalog, vključno z opremo, krvjo, organi in zdravili, ali bolnih ali poškodovanih oseb ali drugih oseb, ki so neposredno povezane z izvajanjem medicinske pomoči.

24.

Leti, opredeljeni s STS/MEDEVAC ali STS/HOSP v polju 18 načrta leta, so izvzeti leti v primeru nujne medicinske pomoči.

2.4   Izvzetje na podlagi pododstavka (f)

25.

Leti s kodo izvzetja CRCO „T“ in leti, opredeljeni z RMK/„Let za usposabljanje“ v polju 18 načrta leta, so izvzeti leti na podlagi pododstavka (f).

2.5   Izvzetje na podlagi pododstavka (g)

26.

V zvezi s spodaj navedenimi kategorijami letov izvzetje ne velja za lete za dostavo ali prevoz zrakoplova.

2.5.1   Leti, opravljeni izključno za namene znanstvenih raziskav

27.

Ta kategorija izvzema lete, katerih edini namen je opravljanje znanstvenih raziskav. Izvzetje velja le, če je treba znanstvene raziskave delno ali v celoti opraviti med letom. Prevoz znanstvenikov ali opreme za raziskave ni zadosten razlog za izvzetje leta.

2.5.2   Leti, ki se izvajajo izključno za namene preverjanja, preizkušanja ali certificiranja zrakoplova ali letalske ali zemeljske opreme

28.

Leti s kodo izvzetja CRCO „N“ in leti, opredeljeni s STS/FLTCK v polju 18 načrta leta, so izvzeti na podlagi pododstavka (g).

2.6   Izvzetje na podlagi pododstavka (i) (leti za opravljanje obveznosti javnih služb)

29.

Izvzetje letov za opravljanje obveznosti javnih služb v najbolj oddaljenih regijah se uporablja za regije iz člena 299(2) Pogodbe ES in vključuje izključno lete za opravljanje obveznosti javnih služb znotraj ene oddaljene regije ali med dvema oddaljenima regijama.

2.7   Izvzetje na podlagi pododstavka (j) („pravilo de minimis“)

30.

Vsi komercialni operaterji v zračnem prevozu morajo imeti spričevalo letalskega operaterja (AOC) iz dela I Priloge 6 k Čikaški konvenciji. Operaterji brez takšnega spričevala niso „komercialni operaterji v zračnem prevozu“.

31.

Za uporabo pravila de minimis mora biti komercialen operater in ne zadevni leti. To pomeni predvsem, da se leti, ki jih opravi komercialni operater, upoštevajo pri odločanju, ali prevoznik presega prag za izvzetje ali ga ne dosega, tudi če zadevni leti niso opravljeni proti plačilu.

32.

Le leti, ki vzletajo z letališča ali pristajajo na letališču na ozemlju države članice, ki je podpisnica Pogodbe, se upoštevajo pri odločanju, ali operater zrakoplova presega prag za pravilo de minimis ali ga ne dosega. Leti, ki so izvzeti na podlagi pododstavkov (a) do (j), se pri tem ne upoštevajo.

33.

Leti komercialnega operaterja zrakoplova, ki opravi manj kot 243 letov v obdobju treh zaporednih štirimesečnih obdobij, se izvzamejo. Štirimesečna obdobja so: od januarja do aprila; od maja do avgusta; od septembra do decembra. Lokalni čas vzleta določa, za katero štirimesečno obdobje se zadevni let upošteva pri odločanju, ali operater zrakoplova presega prag za izvzetje po pravilu de minimis ali ga ne dosega.

34.

Komercialni operater, ki opravi 243 letov ali več na obdobje, se vključi v sistem Skupnosti za celotno koledarsko leto, v katerem doseže prag 243 letov ali ga preseže.

35.

Komercialni operater, ki opravlja lete s skupnimi emisijami 10 000 ton ali več na leto, je vključen v sistem Skupnosti za koledarsko leto, v katerem doseže prag 10 000 ton ali ga preseže.