9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/44


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. april 2009

om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2009) 2593)

(EØS-relevant tekst)

(2009/322/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stof/produkttype på listen, enten at alle deltagerne er trådt ud af undersøgelsesprogrammet, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget fuldstændigt dossier inden for den tidsfrist, der er angivet i artikel 9 og artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har derfor i medfør af artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 18. januar 2008.

(4)

Inden for tre måneder efter offentliggørelsen af oplysningerne har ingen person eller medlemsstat tilkendegivet interesse for at indtræde som deltager for de pågældende stoffer og produkttyper.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør de pågældende stoffer og produkttyper derfor ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i bilaget anførte stoffer og produkttyper optages ikke i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

Artikel 2

Med henblik på artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 finder denne beslutning anvendelse fra den 1. marts 2009.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Stoffer og produkttyper, der ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF

Navn

EF-nummer

CAS-nr.

Produkttype

RMS

ethanol

200-578-6

64-17-5

3

EL

N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

6

IT

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

6

EL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

13

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

1

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

2

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

3

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

4

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

6

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

13

EL

reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan

432-790-1

3

HU

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

2

EL

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

6

EL

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

13

EL

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

2

SE

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

4

SE

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

5

SE

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

6

SE