20.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/15


SKLEP SVETA

z dne 19. februarja 2009

o podaljšanju obdobja uporabe ukrepov iz Sklepa 2002/148/ES o sklenitvi posvetovanj z Zimbabvejem po členu 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES

(2009/144/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (1) in spremenjenega v Luksemburgu 25. junija 2005, (2)

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih in postopkih, ki jih je treba sprejeti in upoštevati pri izvajanju Partnerskega sporazuma (3) med državami AKP in ES, ter zlasti člena 3 Notranjega Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Sveta 2002/148/ES (4) so bila posvetovanja z Republiko Zimbabve po členu 96(2)(c) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES sklenjena, sprejeti pa so bili ustrezni ukrepi, kakor so opredeljeni v Prilogi k temu sklepu.

(2)

S Sklepom 2008/158/ES (5) je bila uporaba ukrepov iz člena 2 Sklepa 2002/148/ES, ki je bila podaljšana do 20. februarja 2004 s členom 1 Sklepa 2003/112/ES (6), do 20. februarja 2005 s členom 1 Sklepa 2004/157/ES (7), do 20. februarja 2006 s členom 1 Sklepa 2005/139/ES (8), do 20. februarja 2007 s členom 1 Sklepa 2006/114/ES (9) in do 18. februarja 2008 s členom 1 Sklepa 2007/127/ES (10), podaljšana za nadaljnje obdobje 12 mesecev, tj. do 20. februarja 2009.

(3)

Vlada Zimbabveja še naprej krši bistvene elemente, navedene v členu 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, sedanje razmere v Zimbabveju pa ne zagotavljajo spoštovanja človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države.

(4)

Zato bi bilo treba podaljšati obdobje uporabe ukrepov –

SKLENIL:

Člen 1

Obdobje uporabe ukrepov iz člena 2 Sklepa 2002/148/ES se podaljša do 20. februarja 2010. Ukrepi se redno pregledujejo.

Pismo iz Priloge k temu sklepu se pošlje predsedniku Zimbabveja.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 19. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

M. ŘÍMAN


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 26.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  UL L 50, 21.2.2002, str. 64.

(5)  UL L 51, 26.2.2008, str. 19.

(6)  UL L 46, 20.2.2003, str. 25.

(7)  UL L 50, 20.2.2004, str. 60.

(8)  UL L 48, 19.2.2005, str. 28.

(9)  UL L 48, 18.2.2006, str. 26.

(10)  UL L 53, 22.2.2007, str. 23.


PRILOGA

Bruselj,

Evropska unija pripisuje določbam člena 9 Partnerskega sporazuma AKP-ES izreden pomen. Spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih institucij in pravne države so kot bistveni elementi Sporazuma o partnerstvu temelj naših odnosov.

S pismom z dne 19. februarja 2002 Vas je Evropska unija obvestila o svoji odločitvi, da je sklenila posvetovanja po členu 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in sprejela nekatere „ustrezne ukrepe“ v smislu člena 96(2)(c) navedenega sporazuma.

S pismi z dne 19. februarja 2003, 19. februarja 2004, 18. februarja 2005, 15. februarja 2006, 21. februarja 2007 in 19. februarja 2008 Vas je Evropska unija obvestila o svojih odločitvah, da ne bo preklicala „ustreznih ukrepov“ in da bo podaljšala obdobje njihove uporabe do 20. februarja 2004, 20. februarja 2005, 20. februarja 2006, 20. februarja 2007, 20. februarja 2008 oziroma 20. februarja 2009.

Evropska unija je zadovoljna, da sta stranki pod vodstvom Južnoafriške razvojne skupnosti v Zimbabveju dosegli sporazum, in upa, da bo nova vlada dokazala svojo zavezanost reformam, tudi na področju pravne države, človekovih pravic in demokratizacije.

Kljub temu pa Evropska unija dvanajst mesecev po sprejemu zadnjega sklepa o ustreznih ukrepih meni, da na petih področjih iz Sklepa Sveta z dne 18. februarja 2002 ni bil dosežen bistven napredek.

Evropska unija zato meni, da ustreznih ukrepov še ni mogoče preklicati, in je sklenila obdobje njihove uporabe podaljšati do 20. februarja 2010, dokler se ponovno ne začne posvetovanje.

Evropska unija želi ponovno poudariti, da s temi ukrepi ne kaznuje prebivalstva Zimbabveja ter da bo še naprej prispevala k operacijam humanitarne narave in projektom neposredne podpore prebivalstvu, zlasti projektom v socialnih sektorjih ter na področju demokratizacije, spoštovanja človekovih pravic in pravne države, na katere ti ukrepi ne vplivajo.

Evropska unija želi ponoviti, da uporaba ustreznih ukrepov v smislu člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES ni ovira za politični dialog, kakor je opredeljen v členu 8 navedenega sporazuma.

Ob upoštevanju navedenega želi Evropska unija še enkrat poudariti pomembnost, ki jo pripisuje prihodnjemu sodelovanju med ES in Zimbabvejem, ter potrditi svojo pripravljenost za nadaljevanje dialoga in napredek v bližnji prihodnosti k razmeram, ko bo možna ponovna vzpostavitev polnega sodelovanja.

S spoštovanjem,

Za Komisijo

Za Svet