13.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. decembra 2008

o zavrnitvi vloge za vpis v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (Džiugas) (ZGO)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8423)

(Besedilo v litovskem jeziku je edino verodostojno)

(2009/15/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti drugega pododstavka člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je na podlagi člena 6(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 in v skladu s členom 17(2) Uredbe preučila vlogo za registracijo imena „Džiugas“ kot zaščiteno geografsko označbo za sir, ki jo je Komisija prejela od Litve 15. junija 2005.

(2)

Kot odziv na zahteve Komisije je Litva predložila novo različico specifikacije in povzetek ter dodatne informacije, ki jih je Komisija prejela 3. julija 2006, 5. decembra 2006 in 3. septembra 2008.

(3)

Komisija je med drugim zahtevala pojasnila v zvezi z naravo povezave med značilnostmi proizvoda, za katerega se zahteva registracija, in njegovim posebnim geografskim poreklom.

(4)

Komisija je preučila dokumente, ki so jih v vlogi predložili litovski organi, in ugotovila, da posebna kakovost ali značilnosti tega sira izvirajo iz metode proizvodnje in ne iz geografskega porekla. Litovski organi v specifikaciji navajajo, da povezava med sirom „Džiugas“ in njegovim območjem temelji na posebni metodi proizvodnje, zaradi katere ima fizikalne, kemične in organoleptične lastnosti, ki jih ni mogoče najti pri drugih sirih. Poleg tega v njej trdijo, da ima sir „Džiugas“ zaradi metode proizvodnje večjo vsebnost magnezija in kalcija ter da njegove organoleptične lastnosti, rahlo rumena barva s sivkastimi odtenki in svež okus, izvirajo iz metode proizvodnje. Če ni povezave med temi dejavniki in geografskim poreklom, vloga ne izpolnjuje osnovnih meril za registracijo kot zaščitene geografske označbe.

(5)

Povezava v smislu druge alinee člena 2(1)(b) Uredbe (ES) št. 510/2006 torej ni bila dokazana.

(6)

Glede na zgoraj navedeno je treba vlogo za registracijo imena „Džiugas“ kot zaščitene geografske označbe zavrniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zaščitene geografske označbe in zaščitene označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vloga za registracijo imena „Džiugas“ se zavrne.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Litvo.

V Bruslju, 19. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.