10.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/64


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. decembra 2008

o določitvi obrazca poročila o večjih nesrečah v skladu z Direktivo Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7530)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/10/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (1), in zlasti člena 15(2) Direktive,

po posvetovanju z odborom, ustanovljenim na podlagi člena 22 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 14 Direktive 96/82/ES morajo države članice zagotoviti, da upravljavec takoj, ko je to izvedljivo, po večji nesreči obvesti pristojne organe. V skladu s členom 15(1) Direktive morajo države članice takoj, ko je to izvedljivo, obvestiti Komisijo o večjih nesrečah na svojem ozemlju v skladu z merili iz Priloge VI k Direktivi. Člen 15(2) Direktive predvideva, da države članice takoj, ko zberejo informacije iz člena 14, obvestijo Komisijo o svoji analizi nesreče in o priporočilih za preventivne ukrepe v prihodnje.

(2)

Informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 15(2), je treba zagotoviti z uporabo obrazca poročila, ki se določi in pregleda v skladu s postopkom iz člena 22 Direktive.

(3)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 22 Direktive –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za namene člena 15(2) Direktive 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, se sprejme obrazec poročila o večjih nesrečah, naveden v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Od 1. decembra 2008 države članice predložijo poročila, ki vsebujejo informacije v skladu s Prilogo, pri čemer uporabijo register in informacijski sistem v skladu s členom 19(2) Direktive 96/82/ES.

Člen 3

Pred dokončno uporabo obrazca poročila o večji nesreči iz Priloge se izvede preskusno obdobje 5 mesecev, ki se začne 1. decembra 2008.

Člen 4

Če se po preskusnem obdobju izkaže, da je treba obrazec poročila o večji nesreči iz Priloge spremeniti, se ta odločba spremeni v skladu s postopkom iz člena 22 Direktive.

Člen 5

Z zaupnimi podatki se ravna v skladu s Sklepom Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom z dne 29. novembra 2001 o spremembah njenega Poslovnika (2).

Člen 6

Poročila držav članic vsebujejo samo informacije, ki so na voljo pristojnim organom.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. decembra 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 10, 14.1.1997, str. 13.

(2)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1.


PRILOGA

Informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členom 15(2) Direktive 96/82/ES

(Sklicevanje na register in informacijski sistem se nanaša na elektronsko bazo podatkov Sistema Komisije za poročanja o večjih nesrečah, ki je na voljo na spletni strani http://mahbsrv.jrc.it)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image