10.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 293/1


DOKONČNO SPREJETJE

spremembe proračuna Evropske unije št. 6 za proračunsko leto 2009

(2009/801/ES, Euratom)

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 272(7) te pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 177 te pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1),

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, kot je bil dokončno sprejet 18. decembra 2008 (2),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (3),

ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 6 za proračunsko leto 2009, ki ga je Komisija predložila 18. junija 2009,

ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2009, ki ga je Svet pripravil 13. julija 2009,

ob upoštevanju člena 75 in Priloge V Poslovnika Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju resolucije, ki jo je Parlament sprejel 15. septembra 2009 –

RAZGLAŠA:

Edini člen

Postopek iz člena 272 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 177 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo je zaključen in sprememba proračuna Evropske unije št. 6 za proračunsko leto 2009 je dokončno sprejeta.

V Strasbourgu, 15. septembra 2009

Predsednik

J. BUZEK


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 69, 13.3.2009.

(3)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


DOKONČNO SPREJETJE SPREMEMBE PRORAČUNA št. 6 EVROPSKE UNIJE ZA PRORAČUNSKO LETO 2009

VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Financiranje splošnega proračuna

B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah

— Naslov 1: Lastna sredstva

— Naslov 3: Presežki, neporabljena sredstva in popravki

A. FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

Odobritve, ki se krijejo v proračunskem letu 2009 v skladu s členom 1 Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

ODHODKI

Opis

Proračun 2009 (1)

Proračun 2008 (2)

Sprememba (v %)

1. Trajnostna rast

46 063 934 302

45 731 716 659

+0,73

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

52 566 129 680

53 217 088 053

–1,22

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

1 308 185 377

1 488 945 648

–12,14

4. EU kot globalni akter

8 324 169 158

7 847 128 400

+6,08

5. Uprava

7 700 730 900

7 279 767 193

+5,78

6. Nadomestila

209 112 912

206 636 292

+1,20

Skupni odhodki (3)

116 172 262 329

115 771 282 245

+0,35


PRIHODKI

Opis

Proračun 2009 (4)

Proračun 2008 (5)

Sprememba (v %)

Razni prihodki (naslovi 4 do 9)

1 359 722 489

3 287 902 147

–58,64

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta (poglavje 3 0, člen 3 0 0)

1 796 151 821

1 528 833 290

+17,49

Presežek lastnih sredstev zaradi vračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (poglavje 3 0, člen 3 0 2)

p.m.

125 750 000

 

Saldo lastnih sredstev, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV in BNP/BND za pretekla leta (poglavji 3 1 in 3 2)

p.m.

2 505 428 603

 

Skupni prihodki za naslove 3 do 9

3 155 874 310

7 447 914 040

–57,63

Neto zneski carin in prelevmanov na sladkor (poglavji 1 1 in 1 2)

13 980 500 000

16 936 300 000

–17,45

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji (razpredelnici 1 in 2, poglavje 1 3)

13 668 391 900

18 096 756 274

–24,47

Preostanek, ki se financira iz dodatnih sredstev (lastna sredstva iz naslova BND, razpredelnica 3, poglavje 1 4)

85 367 496 119

73 290 311 931

+16,48

Odobritve, ki se krijejo iz lastnih sredstev, navedenih v členu 2 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (6)

113 016 388 019

108 323 368 205

+4,33

Skupni prihodki (7)

116 172 262 329

115 771 282 245

+0,35


RAZPREDELNICA 1

Izračun omejitve usklajenih osnov za davek na dodano vrednost (DDV) v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Država članica

1 % neomejene osnove za DDV

1 % bruto nacionalnega dohodka

Stopnja omejitve (v %)

1 % bruto nacionalnega dohodka, pomnožen s stopnjo omejitve

1 % omejene osnove za DDV (8)

Države članice, katerih osnova za DDV je omejena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 414 399 000

3 366 925 000

50

1 683 462 500

1 414 399 000

 

Bolgarija

188 567 000

336 984 000

50

168 492 000

168 492 000

Bolgarija

Češka

664 448 000

1 255 850 000

50

627 925 000

627 925 000

Češka

Danska

978 248 000

2 361 997 000

50

1 180 998 500

978 248 000

 

Nemčija

10 543 061 000

23 873 559 000

50

11 936 779 500

10 543 061 000

 

Estonija

83 527 000

137 713 000

50

68 856 500

68 856 500

Estonija

Irska

758 558 000

1 393 015 000

50

696 507 500

696 507 500

Irska

Grčija

1 319 536 000

2 353 055 000

50

1 176 527 500

1 176 527 500

Grčija

Španija

5 364 783 000

10 282 454 000

50

5 141 227 000

5 141 227 000

Španija

Francija

8 980 370 000

19 214 436 000

50

9 607 218 000

8 980 370 000

 

Italija

6 666 886 000

14 861 178 000

50

7 430 589 000

6 666 886 000

 

Ciper

160 294 000

168 482 000

50

84 241 000

84 241 000

Ciper

Latvija

77 687 000

195 331 000

50

97 665 500

77 687 000

 

Litva

140 804 000

282 482 000

50

141 241 000

140 804 000

 

Luksemburg

203 816 000

280 413 000

50

140 206 500

140 206 500

Luksemburg

Madžarska

402 937 000

892 976 000

50

446 488 000

402 937 000

 

Malta

44 111 000

55 058 000

50

27 529 000

27 529 000

Malta

Nizozemska

2 820 730 000

5 783 344 000

50

2 891 672 000

2 820 730 000

 

Avstrija

1 231 562 000

2 702 321 000

50

1 351 160 500

1 231 562 000

 

Poljska

1 752 507 000

2 970 415 000

50

1 485 207 500

1 485 207 500

Poljska

Portugalska

979 603 000

1 542 640 000

50

771 320 000

771 320 000

Portugalska

Romunija

494 369 000

1 265 290 000

50

632 645 000

494 369 000

 

Slovenija

194 330 000

354 203 000

50

177 101 500

177 101 500

Slovenija

Slovaška

276 248 000

658 127 000

50

329 063 500

276 248 000

 

Finska

789 353 000

1 781 926 000

50

890 963 000

789 353 000

 

Švedska

1 242 924 000

2 852 008 000

50

1 426 004 000

1 242 924 000

 

Združeno kraljestvo

7 225 111 000

14 704 913 000

50

7 352 456 500

7 225 111 000

 

Skupaj

54 998 769 000

115 927 095 000

 

57 963 547 500

53 849 830 000

 


RAZPREDELNICA 2

Razčlenitev lastnih sredstev iz naslova DDV v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 3)

Država članica

1 % omejene osnove za DDV

Enotna stopnja lastnih sredstev iz naslova DDV (9) (v %)

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 414 399 000

0,300

424 319 700

Bolgarija

168 492 000

0,300

50 547 600

Češka

627 925 000

0,300

188 377 500

Danska

978 248 000

0,300

293 474 400

Nemčija

10 543 061 000

0,150

1 581 459 150

Estonija

68 856 500

0,300

20 656 950

Irska

696 507 500

0,300

208 952 250

Grčija

1 176 527 500

0,300

352 958 250

Španija

5 141 227 000

0,300

1 542 368 100

Francija

8 980 370 000

0,300

2 694 111 000

Italija

6 666 886 000

0,300

2 000 065 800

Ciper

84 241 000

0,300

25 272 300

Latvija

77 687 000

0,300

23 306 100

Litva

140 804 000

0,300

42 241 200

Luksemburg

140 206 500

0,300

42 061 950

Madžarska

402 937 000

0,300

120 881 100

Malta

27 529 000

0,300

8 258 700

Nizozemska

2 820 730 000

0,100

282 073 000

Avstrija

1 231 562 000

0,225

277 101 450

Poljska

1 485 207 500

0,300

445 562 250

Portugalska

771 320 000

0,300

231 396 000

Romunija

494 369 000

0,300

148 310 700

Slovenija

177 101 500

0,300

53 130 450

Slovaška

276 248 000

0,300

82 874 400

Finska

789 353 000

0,300

236 805 900

Švedska

1 242 924 000

0,100

124 292 400

Združeno kraljestvo

7 225 111 000

0,300

2 167 533 300

Skupaj

53 849 830 000

 

13 668 391 900


RAZPREDELNICA 3

Določitev enotne stopnje in razčlenitev sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnega dohodka

Enotna stopnja lastnih sredstev iz „dodatne osnove“

Lastna sredstva iz „dodatne osnove“ po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

3 366 925 000

 

2 479 368 235

Bolgarija

336 984 000

 

248 151 481

Češka

1 255 850 000

 

924 794 760

Danska

2 361 997 000

 

1 739 349 802

Nemčija

23 873 559 000

 

17 580 238 298

Estonija

137 713 000

 

101 410 408

Irska

1 393 015 000

 

1 025 801 626

Grčija

2 353 055 000

 

1 732 765 007

Španija

10 282 454 000

 

7 571 891 213

Francija

19 214 436 000

 

14 149 309 018

Italija

14 861 178 000

 

10 943 615 513

Ciper

168 482 000

 

124 068 377

Latvija

195 331 000

0,7363895 (10)

143 839 698

Litva

282 482 000

 

208 016 780

Luksemburg

280 413 000

 

206 493 190

Madžarska

892 976 000

 

657 578 155

Malta

55 058 000

 

40 544 133

Nizozemska

5 783 344 000

 

4 258 793 826

Avstrija

2 702 321 000

 

1 989 960 824

Poljska

2 970 415 000

 

2 187 382 432

Portugalska

1 542 640 000

 

1 135 983 906

Romunija

1 265 290 000

 

931 746 277

Slovenija

354 203 000

 

260 831 372

Slovaška

658 127 000

 

484 637 816

Finska

1 781 926 000

 

1 312 191 605

Švedska

2 852 008 000

 

2 100 188 760

Združeno kraljestvo

14 704 913 000

 

10 828 543 607

Skupaj

115 927 095 000

 

85 367 496 119


RAZPREDELNICA 4

Izračun bruto znižanja prispevka BND za Nizozemsko in Švedsko v letu 2009 ter njegovo financiranje v skladu členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 6)

Država članica

Bruto znižanje

Odstotni delež osnove za BND

Ključ BND, ki se uporablja za bruto znižanje

Financiranje znižanja v korist Nizozemske in Švedske

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,90

24 132 838

24 132 838

Bolgarija

 

0,29

2 415 373

2 415 373

Češka

 

1,08

9 001 455

9 001 455

Danska

 

2,04

16 929 896

16 929 896

Nemčija

 

20,59

171 116 590

171 116 590

Estonija

 

0,12

987 074

987 074

Irska

 

1,20

9 984 602

9 984 602

Grčija

 

2,03

16 865 803

16 865 803

Španija

 

8,87

73 700 719

73 700 719

Francija

 

16,57

137 721 768

137 721 768

Italija

 

12,82

106 519 271

106 519 271

Ciper

 

0,15

1 207 615

1 207 615

Latvija

 

0,17

1 400 058

1 400 058

Litva

 

0,24

2 024 724

2 024 724

Luksemburg

 

0,24

2 009 894

2 009 894

Madžarska

 

0,77

6 400 512

6 400 512

Malta

 

0,05

394 635

394 635

Nizozemska

– 665 837 614

4,99

41 452 810

– 624 384 804

Avstrija

 

2,33

19 369 209

19 369 209

Poljska

 

2,56

21 290 805

21 290 805

Portugalska

 

1,33

11 057 057

11 057 057

Romunija

 

1,09

9 069 117

9 069 117

Slovenija

 

0,31

2 538 792

2 538 792

Slovaška

 

0,57

4 717 204

4 717 204

Finska

 

1,54

12 772 168

12 772 168

Švedska

– 165 083 706

2,46

20 442 108

– 144 641 598

Združeno kraljestvo

 

12,68

105 399 223

105 399 223

Skupaj

– 830 921 320

100,00

830 921 320

0

Deflator BDP za EU, v EUR (gospodarska napoved iz pomladi 2008):

(a) 2004 EU-25 = 107,4693 / (b) 2006 EU-25 = 112,1704 / (c) 2006 EU-27 = 112,5139 / (d) 2009 EU-27 = 118,6384

Pavšalni znesek za Nizozemsko v cenah iz leta 2009:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 837 614 EUR

Pavšalni znesek za Švedsko v cenah iz leta 2009:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 165 083 706 EUR


RAZPREDELNICA 5.1

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2008 v skladu s členom 4 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 5)

Opis

Koeficient (11) (v %)

Znesek

1. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku neomejenih osnov za DDV

15,3765

 

2. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku dodeljenih odhodkov, prilagojenih za širitev

7,1985

 

3. (1) – (2)

8,1780

 

4. Dodeljeni odhodki skupaj

 

105 572 261 496

5. Odhodki, povezani s širitvijo (12) = (5a + 5b)

 

5 923 110 090

5a. Predpristopni odhodki

 

3 013 285 010

5b. Odhodki, povezani s členom 4(1)(g)

 

2 909 825 080

6. Dodeljeni odhodki skupaj, prilagojeni za širitev = (4) – (5)

 

99 649 151 406

7. Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 378 550 722

8. Ugodnost za Združeno kraljestvo (13)

 

31 432 569

9. Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

5 347 118 153

10. Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (14)

 

–31 474 531

11. Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

5 378 592 685


V skladu s členom 4(2) Sklepa 2007/436/ES, Euratom, v obdobju 2007–2013 dodatni prispevek Združenega kraljestva, ki izvira iz znižanja dodeljenih odhodkov za odhodke, povezane s širitvijo, iz odstavka (1)(g), ne sme presegati 10,5 milijarde EUR, izražene v cenah iz leta 2004. Ustrezni zneski so navedeni v spodnji razpredelnici.

Popravek za Združeno kraljestvo za leta 2007–2012

Razlika v prvotnem znesku glede na zgornjo mejo 10,5 milijarde EUR

(SLS 2007 v primerjavi s SLS 2000), v EUR

Razlika

v tekočih

cenah

Razlika

v stalnih

cenah iz leta 2004

(A) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2007

0

0

(B) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2008

– 157 057 452

– 146 241 792

(C) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2009

se ne uporablja

se ne uporablja

(D) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2010

se ne uporablja

se ne uporablja

(E) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2011

se ne uporablja

se ne uporablja

(F) Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2012

se ne uporablja

se ne uporablja

(G) Vsota razlik = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

– 157 057 452

– 146 241 792


RAZPREDELNICA 5.2

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2005 v skladu s členom 4 Sklepa 2000/597/ES, Euratom (poglavje 3 5)

Opis

Koeficient (15) (v %)

Znesek

1. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku neomejenih osnov za DDV

17,6836

 

2. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku dodeljenih odhodkov, prilagojenih za širitev

9,0779

 

3. (1) – (2)

8,6057

 

4. Dodeljeni odhodki skupaj

 

96 015 629 625

5. Predpristopni odhodki

 

1 799 176 666

6. Dodeljeni odhodki skupaj, prilagojeni za predpristopne odhodke = (4) – (5)

 

94 216 452 959

7. Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 351 252 695

8. Ugodnost za Združeno kraljestvo (16)

 

502 273 953

9. Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

4 848 978 742

10. Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (17)

 

7 996 282

11. Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

4 840 982 460


RAZPREDELNICA 6.1

Izračun financiranja popravka za Združeno kraljestvo, ki znaša –5 378 592 685 EUR (poglavje 1 5)

Država članica

Odstotni delež osnove za BND

Deleži brez Združenega kraljestva

Deleži brez Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva

Tri četrtine deleža Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske iz stolpca 2

Stolpec 4, razdeljen v skladu s stolpcem 3

Finančni razdelitveni ključ

Finančni razdelitveni ključ, uporabljen za popravek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,90

3,33

5,10

 

1,33

4,66

250 480 225

Bolgarija

0,29

0,33

0,51

 

0,13

0,47

25 069 708

Češka

1,08

1,24

1,90

 

0,50

1,74

93 428 155

Danska

2,04

2,33

3,58

 

0,93

3,27

175 719 251

Nemčija

20,59

23,59

0,00

–17,69

0,00

5,90

317 139 353

Estonija

0,12

0,14

0,21

 

0,05

0,19

10 245 070

Irska

1,20

1,38

2,11

 

0,55

1,93

103 632 457

Grčija

2,03

2,32

3,56

 

0,93

3,25

175 054 017

Španija

8,87

10,16

15,58

 

4,06

14,22

764 956 566

Francija

16,57

18,98

29,11

 

7,59

26,58

1 429 445 635

Italija

12,82

14,68

22,51

 

5,87

20,56

1 105 587 800

Ciper

0,15

0,17

0,26

 

0,07

0,23

12 534 110

Latvija

0,17

0,19

0,30

 

0,08

0,27

14 531 524

Litva

0,24

0,28

0,43

 

0,11

0,39

21 015 067

Luksemburg

0,24

0,28

0,42

 

0,11

0,39

20 861 145

Madžarska

0,77

0,88

1,35

 

0,35

1,24

66 432 376

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

4 096 005

Nizozemska

4,99

5,71

0,00

–4,29

0,00

1,43

76 826 668

Avstrija

2,33

2,67

0,00

–2,00

0,00

0,67

35 897 971

Poljska

2,56

2,93

4,50

 

1,17

4,11

220 982 118

Portugalska

1,33

1,52

2,34

 

0,61

2,13

114 763 713

Romunija

1,09

1,25

1,92

 

0,50

1,75

94 130 437

Slovenija

0,31

0,35

0,54

 

0,14

0,49

26 350 705

Slovaška

0,57

0,65

1,00

 

0,26

0,91

48 960 936

Finska

1,54

1,76

2,70

 

0,70

2,46

132 565 241

Švedska

2,46

2,82

0,00

–2,11

0,00

0,70

37 886 432

Združeno kraljestvo

12,68

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Skupaj

100,00

100,00

100,00

–26,09

26,09

100,00

5 378 592 685

Izračuni so narejeni na 15 decimalnih mest.

RAZPREDELNICA 6.2

Financiranje dokončnega popravka za Združeno kraljestvo za leto 2005 (poglavje 3 5)

Država članica

Znesek

 

(1)

Belgija

591 653

Bolgarija

Češka

2 512 199

Danska

–3 005 802

Nemčija

–5 481 921

Estonija

627 250

Irska

2 962 200

Grčija

9 093 524

Španija

–2 745 993

Francija

–8 257 101

Italija

–22 829 273

Ciper

–56 804

Latvija

– 578 663

Litva

–2 191 779

Luksemburg

628 919

Madžarska

–5 985 519

Malta

122 539

Nizozemska

16 057 254

Avstrija

–8 230 675

Poljska

–68 551

Portugalska

–1 614 009

Romunija

Slovenija

888 761

Slovaška

–2 155 509

Finska

1 991 702

Švedska

7 469 230

Združeno kraljestvo

20 256 368

Skupaj

0


RAZPREDELNICA 7.1

Prilagoditve zaradi izvajanja Sklepa o lastnih sredstvih 2007/436/EC, Euratom za leto 2007 v skladu s členom 11 Sklepa (Poglavje 3 7)

Država članica

Lastna sredstva za leto 2007 skupaj (SLS 2000/597/ES)

Prilagoditve DDV

Prilagoditve BND

Bruto znižanje

Prilagoditve v zvezi z letom 2007

p.m. – lastna sredstva za leto 2007 skupaj (SLS 2007/436/ES)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6) = (1) + (5)

Belgija

4 227 632 577

–49 110 001

119 433 720

21 698 582

92 022 301

4 319 654 878

Bolgarija

279 464 490

–4 893 525

10 031 892

1 822 583

6 960 950

286 425 440

Češka

1 166 236 942

–20 587 169

42 204 393

7 667 646

29 284 870

1 195 521 812

Danska

2 152 881 004

–33 318 257

83 470 326

15 164 793

65 316 862

2 218 197 866

Nemčija

20 989 760 114

–1 868 595 728

868 989 211

157 876 965

– 841 729 552

20 148 030 562

Estonija

161 027 687

–2 559 165

5 246 374

953 155

3 640 364

164 668 051

Irska

1 555 346 554

–28 521 057

58 469 130

10 622 605

40 570 678

1 595 917 232

Grčija

1 912 294 978

–35 969 041

73 737 750

13 396 590

51 165 299

1 963 460 277

Španija

9 755 840 606

– 180 344 390

369 712 096

67 168 870

256 536 576

10 012 377 182

Francija

16 640 655 478

– 320 782 802

672 790 442

122 231 797

474 239 437

17 114 894 915

Italija

13 754 335 167

– 211 607 460

550 668 233

100 044 774

439 105 547

14 193 440 714

Ciper

165 353 541

–2 639 367

5 410 792

983 027

3 754 452

169 107 993

Latvija

184 669 749

–3 340 096

6 847 310

1 244 011

4 751 225

189 420 974

Litva

258 012 027

–4 282 818

9 480 071

1 722 328

6 919 581

264 931 608

Luksemburg

268 380 958

–5 295 301

10 855 547

1 972 223

7 532 469

275 913 427

Madžarska

870 246 948

–13 621 962

33 711 084

6 124 591

26 213 713

896 460 661

Malta

53 659 910

– 896 184

1 837 207

333 782

1 274 805

54 934 715

Nizozemska

6 009 567 553

– 632 537 004

200 220 582

– 601 681 032

–1 033 997 454

4 975 570 099

Avstrija

2 251 083 089

– 129 827 805

95 771 054

17 399 575

–16 657 176

2 234 425 913

Poljska

2 670 179 333

–50 334 879

103 188 203

18 747 115

71 600 439

2 741 779 772

Portugalska

1 393 587 774

–27 131 211

55 619 900

10 104 960

38 593 649

1 432 181 423

Romunija

1 078 417 771

–17 007 833

41 351 618

7 512 715

31 856 500

1 110 274 271

Slovenija

297 197 340

–5 538 643

11 354 405

2 062 855

7 878 617

305 075 957

Slovaška

486 815 349

–8 031 544

18 515 627

3 363 898

13 847 981

500 663 330

Finska

1 564 911 952

–26 942 006

63 895 320

11 608 429

48 561 743

1 613 473 695

Švedska

2 908 628 252

– 337 565 799

120 921 053

– 136 227 122

– 352 871 868

2 555 756 384

Združeno kraljestvo

13 147 018 195

– 361 467 829

749 015 536

136 080 285

523 627 992

13 670 646 187

Skupaj

106 203 205 338

–4 382 748 876

4 382 748 876

0

0

106 203 205 338

Enotna stopnja BND za leto 2007: lastna sredstva iz naslova BND / 1 % osnove za BND EU-27 = 75 535 825 263 / 120 405 880 000 = 0,627343326281075


RAZPREDELNICA 7.2

Prilagoditve zaradi izvajanja Sklepa o lastnih sredstvih 2007/436/EC, Euratom za leto 2008 v skladu s členom 11 Sklepa (Poglavje 3 7)

Država članica

Lastna sredstva za leto 2008 skupaj (SLS 2000/597/ES)

Prilagoditve DDV

Prilagoditve BND

Prilagoditve popravka za Združeno kraljestvo

Bruto znižanje

Prilagoditve v zvezi z letom 2008

p.m. – lastna sredstva za leto 2008 skupaj (SLS 2007/436/ES)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (3) + (4) + (5)

(7) = (1) + (6)

Belgija

4 488 839 886

–18 080 290

90 147 833

17 770 661

22 729 356

112 567 560

4 601 407 446

Bolgarija

343 568 585

–2 014 002

8 569 315

1 689 252

2 160 618

10 405 183

353 973 768

Češka

1 290 819 017

–8 135 219

34 614 292

6 823 445

8 727 449

42 029 967

1 332 848 984

Danska

2 272 696 879

–12 367 213

62 529 414

12 326 297

15 765 807

78 254 305

2 350 951 184

Nemčija

21 572 352 511

–1 734 939 111

652 832 921

22 879 677

164 601 538

– 894 624 975

20 677 727 536

Estonija

166 343 851

– 986 010

4 195 342

827 020

1 057 789

5 094 141

171 437 992

Irska

1 552 005 577

–9 882 730

42 049 725

8 289 177

10 602 176

51 058 348

1 603 063 925

Grčija

2 207 815 971

–14 517 143

61 768 546

12 176 309

15 573 966

75 001 678

2 282 817 649

Španija

10 039 010 221

–65 034 926

276 715 110

54 548 292

69 769 357

335 997 833

10 375 008 054

Francija

17 582 562 799

– 116 277 087

509 355 672

100 408 258

128 426 011

621 912 854

18 204 475 653

Italija

14 187 384 761

–78 922 659

406 573 752

80 147 064

102 511 168

510 309 325

14 697 694 086

Ciper

176 314 844

– 992 557

4 223 200

832 511

1 064 813

5 127 967

181 442 811

Latvija

215 208 514

–1 382 462

5 882 195

1 159 546

1 483 103

7 142 382

222 350 896

Litva

304 401 017

–1 885 729

8 060 421

1 588 935

2 032 308

9 795 935

314 196 952

Luksemburg

265 454 052

–1 807 876

7 692 276

1 516 363

1 939 486

9 340 249

274 794 301

Madžarska

912 105 763

–5 461 854

25 370 730

5 001 281

6 396 830

31 306 987

943 412 750

Malta

55 668 537

– 335 097

1 425 793

281 064

359 491

1 731 251

57 399 788

Nizozemska

6 209 281 363

– 608 921 442

151 264 862

5 301 343

– 622 359 979

–1 074 715 216

5 134 566 147

Avstrija

2 278 917 858

– 108 496 862

73 155 810

2 563 874

18 445 085

–14 332 093

2 264 585 765

Poljska

3 224 353 288

–20 569 918

87 522 314

17 253 097

22 067 373

106 272 866

3 330 626 154

Portugalska

1 465 664 361

–9 782 158

41 621 803

8 204 822

10 494 282

50 538 749

1 516 203 110

Romunija

1 216 461 901

–6 652 435

32 958 395

6 497 022

8 309 940

41 112 922

1 257 574 823

Slovenija

377 677 702

–2 153 908

9 164 595

1 806 598

2 310 708

11 127 993

388 805 695

Slovaška

559 923 861

–2 943 160

15 100 737

2 976 778

3 807 413

18 941 768

578 865 629

Finska

1 671 149 086

–9 761 237

49 371 904

9 732 584

12 448 348

61 791 599

1 732 940 685

Švedska

2 931 774 946

– 306 341 256

89 404 305

3 133 331

– 141 218 203

– 355 021 823

2 576 753 123

Združeno kraljestvo

10 755 611 054

– 120 483 608

517 556 687

– 385 734 601

130 493 767

141 832 245

10 897 443 299

Skupaj

108 323 368 205

–3 269 127 949

3 269 127 949

0

0

0

108 323 368 205

Enotna stopnja BND za leto 2008: lastna sredstva iz naslova BND / 1 % osnove za BND EU-27 = 76 559 439 880 / 125 563 242 000 = 0,609728123139732


RAZPREDELNICA 8

Povzetek financiranja (18) splošnega proračuna po vrstah lastnih sredstev in državah članicah

Država članica

Tradicionalna lastna sredstva (TLS)

Lastna sredstva iz naslova DDV in BND, vključno s prilagoditvami

Lastna sredstva skupaj (19)

Neto prelevmani v sektorju sladkorja (75 %)

Neto carine (75 %)

Neto tradicionalna lastna sredstva skupaj (75 %)

p.m. – stroški zbiranja (25 % bruto TLS)

Lastna sredstva iz naslova DDV

Lastna sredstva iz naslova BND

Znižanje v korist Nizozemske in Švedske

Popravek za Združeno kraljestvo

Prilagoditve v zvezi z letoma 2007 in 2008

„Nacionalni prispevki“ skupaj

Delež „nacionalnih prispevkov“ skupaj (v %)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) = (5) + (6) + (7) + (8) + (9)

(11)

(12) = (3) + (10)

Belgija

6 600 000

1 546 200 000

1 552 800 000

517 600 000

424 319 700

2 479 368 235

24 132 838

251 071 878

204 589 861

3 383 482 512

3,42

4 936 282 512

Bolgarija

400 000

68 300 000

68 700 000

22 900 000

50 547 600

248 151 481

2 415 373

25 069 708

17 366 133

343 550 295

0,35

412 250 295

Češka

3 400 000

183 400 000

186 800 000

62 266 667

188 377 500

924 794 760

9 001 455

95 940 354

71 314 837

1 289 428 906

1,30

1 476 228 906

Danska

3 400 000

278 800 000

282 200 000

94 066 667

293 474 400

1 739 349 802

16 929 896

172 713 449

143 571 167

2 366 038 714

2,39

2 648 238 714

Nemčija

26 300 000

2 691 400 000

2 717 700 000

905 899 995

1 581 459 150

17 580 238 298

171 116 590

311 657 432

–1 736 354 527

17 908 116 943

18,08

20 625 816 943

Estonija

8 600 000

22 500 000

31 100 000

10 366 667

20 656 950

101 410 408

987 074

10 872 320

8 734 505

142 661 257

0,14

173 761 257

Irska

0

163 400 000

163 400 000

54 466 667

208 952 250

1 025 801 626

9 984 602

106 594 657

91 629 026

1 442 962 161

1,46

1 606 362 161

Grčija

1 400 000

192 700 000

194 100 000

64 700 000

352 958 250

1 732 765 007

16 865 803

184 147 541

126 166 977

2 412 903 578

2,44

2 607 003 578

Španija

6 200 000

1 007 900 000

1 014 100 000

338 033 334

1 542 368 100

7 571 891 213

73 700 719

762 210 573

592 534 409

10 542 705 014

10,65

11 556 805 014

Francija

30 900 000

1 004 100 000

1 035 000 000

345 000 000

2 694 111 000

14 149 309 018

137 721 768

1 421 188 534

1 096 152 291

19 498 482 611

19,69

20 533 482 611

Italija

4 700 000

1 279 800 000

1 284 500 000

428 166 667

2 000 065 800

10 943 615 513

106 519 271

1 082 758 527

949 414 872

15 082 373 983

15,23

16 366 873 983

Ciper

3 800 000

37 000 000

40 800 000

13 600 000

25 272 300

124 068 377

1 207 615

12 477 306

8 882 419

171 908 017

0,17

212 708 017

Latvija

800 000

13 600 000

14 400 000

4 800 000

23 306 100

143 839 698

1 400 058

13 952 861

11 893 607

194 392 324

0,20

208 792 324

Litva

800 000

42 900 000

43 700 000

14 566 667

42 241 200

208 016 780

2 024 724

18 823 288

16 715 516

287 821 508

0,29

331 521 508

Luksemburg

0

11 800 000

11 800 000

3 933 333

42 061 950

206 493 190

2 009 894

21 490 064

16 872 718

288 927 816

0,29

300 727 816

Madžarska

2 000 000

90 400 000

92 400 000

30 800 000

120 881 100

657 578 155

6 400 512

60 446 857

57 520 700

902 827 324

0,91

995 227 324

Malta

200 000

11 300 000

11 500 000

3 833 334

8 258 700

40 544 133

394 635

4 218 544

3 006 056

56 422 068

0,06

67 922 068

Nizozemska

7 300 000

1 732 600 000

1 739 900 000

579 966 667

282 073 000

4 258 793 826

– 624 384 804

92 883 922

–2 108 712 670

1 900 653 274

1,92

3 640 553 274

Avstrija

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

277 101 450

1 989 960 824

19 369 209

27 667 296

–30 989 269

2 283 109 510

2,31

2 454 409 510

Poljska

12 800 000

312 600 000

325 400 000

108 466 667

445 562 250

2 187 382 432

21 290 805

220 913 567

177 873 305

3 053 022 359

3,08

3 378 422 359

Portugalska

200 000

109 500 000

109 700 000

36 566 667

231 396 000

1 135 983 906

11 057 057

113 149 704

89 132 398

1 580 719 065

1,60

1 690 419 065

Romunija

1 100 000

149 300 000

150 400 000

50 133 334

148 310 700

931 746 277

9 069 117

94 130 437

72 969 422

1 256 225 953

1,27

1 406 625 953

Slovenija

0

78 600 000

78 600 000

26 200 000

53 130 450

260 831 372

2 538 792

27 239 466

19 006 610

362 746 690

0,37

441 346 690

Slovaška

2 200 000

118 400 000

120 600 000

40 200 000

82 874 400

484 637 816

4 717 204

46 805 427

32 789 749

651 824 596

0,66

772 424 596

Finska

800 000

131 000 000

131 800 000

43 933 334

236 805 900

1 312 191 605

12 772 168

134 556 943

110 353 342

1 806 679 958

1,82

1 938 479 958

Švedska

2 600 000

405 900 000

408 500 000

136 166 667

124 292 400

2 100 188 760

– 144 641 598

45 355 662

– 707 893 691

1 417 301 533

1,43

1 825 801 533

Združeno kraljestvo

9 700 000

1 989 600 000

1 999 300 000

666 433 333

2 167 533 300

10 828 543 607

105 399 223

–5 358 336 317

665 460 237

8 408 600 050

8,49

10 407 900 050

Skupaj

139 400 000

13 841 100 000

13 980 500 000

4 660 166 667

13 668 391 900

85 367 496 119

0

0

0

99 035 888 019

100,00

113 016 388 019

B. SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

1

LASTNA SREDSTVA

113 016 388 019

0

113 016 388 019

3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

1 796 151 821

 

1 796 151 821

4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH SKUPNOSTI

1 119 618 489

 

1 119 618 489

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

76 894 000

 

76 894 000

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI SKUPNOSTI

10 000 000

 

10 000 000

7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

123 000 000

 

123 000 000

8

NAJEMANJE IN DAJANJE POSOJIL

p.m.

 

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

30 210 000

 

30 210 000

 

Skupaj

116 172 262 329

0

116 172 262 329

NASLOV 1

LASTNA SREDSTVA

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

1 0

KMETIJSKE DAJATVE, KI JIH DOLOČIJO INSTITUCIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI ZA TRGOVINO Z DRŽAVAMI NEČLANICAMI V OKVIRU SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (ČLEN 2(1)(a) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM)

 

1 1

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENI V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(a) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM)

146 800 000

–7 400 000

139 400 000

1 2

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(a) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

19 059 300 000

–5 218 200 000

13 841 100 000

1 3

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(b) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

15 302 126 900

–1 633 735 000

13 668 391 900

1 4

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(c) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

78 508 161 119

6 859 335 000

85 367 496 119

1 5

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

0

 

0

1 6

BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

0

 

0

 

Naslov 1 – Skupaj

113 016 388 019

0

113 016 388 019

POGLAVJE 1 1 —
PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENI V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(a) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM)

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

1 1

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENI V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(a) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM)

1 1 0

Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

p.m.

 

p.m.

 

Člen 1 1 0 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Prelevmani na skladiščenje sladkorja

14 200 000

 

14 200 000

 

Člen 1 1 1 – Vmesni seštevek

14 200 000

 

14 200 000

1 1 3

Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

p.m.

 

p.m.

 

Člen 1 1 3 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Proizvodna dajatev

132 600 000

–7 400 000

125 200 000

 

Člen 1 1 7 – Vmesni seštevek

132 600 000

–7 400 000

125 200 000

1 1 8

Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

p.m.

 

p.m.

 

Člen 1 1 8 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Znesek za presežek

p.m.

 

p.m.

 

Člen 1 1 9 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

 

Poglavje 1 1 – Skupaj

146 800 000

–7 400 000

139 400 000

1 1 7
Proizvodna dajatev

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

132 600 000

–7 400 000

125 200 000

Opombe

V okviru skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja se proizvodna dajatev zaračuna podjetjem za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), in zlasti člen 16 Uredbe.

Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1) ter zlasti člen 51 Uredbe.

Država članica

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

Belgija

6 900 000

– 300 000

6 600 000

Bolgarija

400 000

400 000

Češka

3 400 000

3 400 000

Danska

3 500 000

– 100 000

3 400 000

Nemčija

28 700 000

–2 400 000

26 300 000

Estonija

Irska

p.m.

p.m.

Grčija

1 400 000

1 400 000

Španija

6 500 000

– 300 000

6 200 000

Francija

32 700 000

–1 800 000

30 900 000

Italija

4 700 000

4 700 000

Ciper

Latvija

p.m.

p.m.

Litva

900 000

– 100 000

800 000

Luksemburg

Madžarska

2 900 000

– 900 000

2 000 000

Malta

Nizozemska

7 300 000

7 300 000

Avstrija

3 200 000

3 200 000

Poljska

14 000 000

–1 200 000

12 800 000

Portugalska

200 000

200 000

Romunija

1 100 000

1 100 000

Slovenija

p.m.

p.m.

Slovaška

1 500 000

– 100 000

1 400 000

Finska

800 000

800 000

Švedska

2 800 000

– 200 000

2 600 000

Združeno kraljestvo

9 700 000

9 700 000

Člen 1 1 7 – Skupaj

132 600 000

–7 400 000

125 200 000

POGLAVJE 1 2 —
CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(a) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

1 2

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(a) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 2 0

Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

19 059 300 000

–5 218 200 000

13 841 100 000

 

Člen 1 2 0 – Vmesni seštevek

19 059 300 000

–5 218 200 000

13 841 100 000

 

Poglavje 1 2 – Skupaj

19 059 300 000

–5 218 200 000

13 841 100 000

1 2 0
Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

19 059 300 000

–5 218 200 000

13 841 100 000

Opombe

Nova vsebina prejšnjega člena 1 2 0 iz proračuna za leto 2009 (združitev dajatev prejšnjih členov 1 0 0 in 1 2 0)

Dodelitev carin kot lastnih sredstev za financiranje skupnih odhodkov je logična posledica prostega pretoka blaga v Skupnosti.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

Belgija

1 983 300 000

– 437 100 000

1 546 200 000

Bolgarija

85 100 000

–16 800 000

68 300 000

Češka

243 600 000

–60 200 000

183 400 000

Danska

364 800 000

–86 000 000

278 800 000

Nemčija

3 554 700 000

– 863 300 000

2 691 400 000

Estonija

28 300 000

–5 800 000

22 500 000

Irska

259 400 000

–96 000 000

163 400 000

Grčija

268 000 000

–75 300 000

192 700 000

Španija

1 439 700 000

– 431 800 000

1 007 900 000

Francija

1 424 400 000

– 420 300 000

1 004 100 000

Italija

1 909 800 000

– 630 000 000

1 279 800 000

Ciper

45 800 000

–8 800 000

37 000 000

Latvija

33 400 000

–19 800 000

13 600 000

Litva

52 900 000

–10 000 000

42 900 000

Luksemburg

22 700 000

–10 900 000

11 800 000

Madžarska

135 800 000

–45 400 000

90 400 000

Malta

9 900 000

1 400 000

11 300 000

Nizozemska

2 108 700 000

– 376 100 000

1 732 600 000

Avstrija

242 300 000

–74 200 000

168 100 000

Poljska

462 000 000

– 149 400 000

312 600 000

Portugalska

160 300 000

–50 800 000

109 500 000

Romunija

244 400 000

–95 100 000

149 300 000

Slovenija

106 600 000

–28 000 000

78 600 000

Slovaška

115 900 000

2 500 000

118 400 000

Finska

166 700 000

–35 700 000

131 000 000

Švedska

493 300 000

–87 400 000

405 900 000

Združeno kraljestvo

3 097 500 000

–1 107 900 000

1 989 600 000

Člen 1 2 0 – Skupaj

19 059 300 000

–5 218 200 000

13 841 100 000

POGLAVJE 1 3 —
LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(b) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

1 3

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(b) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 3 0

Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

15 302 126 900

–1 633 735 000

13 668 391 900

 

Člen 1 3 0 – Vmesni seštevek

15 302 126 900

–1 633 735 000

13 668 391 900

 

Poglavje 1 3 – Skupaj

15 302 126 900

–1 633 735 000

13 668 391 900

1 3 0
Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

15 302 126 900

–1 633 735 000

13 668 391 900

Opombe

Enotna stopnja, ki velja za vse države članice in je bila uporabljena na usklajenih osnovah za odmero DDV, določenih v skladu s pravili Skupnosti, znaša 0,30 %. Osnova za odmero DDV, ki se upošteva za ta namen, za posamezno državo članico ne sme biti višja od 50 % BND. Samo za obdobje 2007–2013 je vpoklicna stopnja za lastna sredstva iz naslova DDV za Avstrijo 0,225 %, za Nemčijo 0,15 % ter za Nizozemsko in Švedsko 0,10 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) ter zlasti člen 2(1)(b) in člen 2(4) Sklepa.

Država članica

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

Belgija

461 090 400

–36 770 700

424 319 700

Bolgarija

54 919 650

–4 372 050

50 547 600

Češka

224 732 850

–36 355 350

188 377 500

Danska

314 804 100

–21 329 700

293 474 400

Nemčija

1 654 150 350

–72 691 200

1 581 459 150

Estonija

26 872 050

–6 215 100

20 656 950

Irska

255 391 650

–46 439 400

208 952 250

Grčija

381 149 400

–28 191 150

352 958 250

Španija

1 660 694 400

– 118 326 300

1 542 368 100

Francija

2 943 348 000

– 249 237 000

2 694 111 000

Italija

1 999 615 200

450 600

2 000 065 800

Ciper

25 972 500

– 700 200

25 272 300

Latvija

37 815 450

–14 509 350

23 306 100

Litva

51 170 400

–8 929 200

42 241 200

Luksemburg

46 917 300

–4 855 350

42 061 950

Madžarska

141 257 700

–20 376 600

120 881 100

Malta

8 674 350

– 415 650

8 258 700

Nizozemska

299 178 200

–17 105 200

282 073 000

Avstrija

289 967 400

–12 865 950

277 101 450

Poljska

567 810 150

– 122 247 900

445 562 250

Portugalska

249 336 600

–17 940 600

231 396 000

Romunija

180 968 400

–32 657 700

148 310 700

Slovenija

56 857 800

–3 727 350

53 130 450

Slovaška

81 630 300

1 244 100

82 874 400

Finska

250 827 600

–14 021 700

236 805 900

Švedska

151 782 000

–27 489 600

124 292 400

Združeno kraljestvo

2 885 192 700

– 717 659 400

2 167 533 300

Člen 1 3 0 – Skupaj

15 302 126 900

–1 633 735 000

13 668 391 900

POGLAVJE 1 4 —
LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(c) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

1 4

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(c) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0

Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

78 508 161 119

6 859 335 000

85 367 496 119

 

Člen 1 4 0 – Vmesni seštevek

78 508 161 119

6 859 335 000

85 367 496 119

 

Poglavje 1 4 – Skupaj

78 508 161 119

6 859 335 000

85 367 496 119

1 4 0
Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

78 508 161 119

6 859 335 000

85 367 496 119

Opombe

Stopnja, ki se uporablja za bruto nacionalni dohodek držav članic v tem proračunskem letu, znaša 0,7364 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(c) Sklepa.

Država članica

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

Belgija

2 170 621 165

308 747 070

2 479 368 235

Bolgarija

221 375 890

26 775 591

248 151 481

Češka

905 876 762

18 917 998

924 794 760

Danska

1 503 018 653

236 331 149

1 739 349 802

Nemčija

15 588 848 793

1 991 389 505

17 580 238 298

Estonija

108 318 680

–6 908 272

101 410 408

Irska

1 029 459 472

–3 657 846

1 025 801 626

Grčija

1 536 377 011

196 387 996

1 732 765 007

Španija

6 694 101 313

877 789 900

7 571 891 213

Francija

12 241 928 133

1 907 380 885

14 149 309 018

Italija

9 734 200 168

1 209 415 345

10 943 615 513

Ciper

104 692 679

19 375 698

124 068 377

Latvija

152 430 485

–8 590 787

143 839 698

Litva

206 746 124

1 270 656

208 016 780

Luksemburg

189 119 178

17 374 012

206 493 190

Madžarska

634 426 754

23 151 401

657 578 155

Malta

34 965 481

5 578 652

40 544 133

Nizozemska

3 683 245 061

575 548 765

4 258 793 826

Avstrija

1 762 843 934

227 116 890

1 989 960 824

Poljska

2 288 788 756

– 101 406 324

2 187 382 432

Portugalska

1 005 052 140

130 931 766

1 135 983 906

Romunija

870 862 911

60 883 366

931 746 277

Slovenija

229 188 389

31 642 983

260 831 372

Slovaška

398 510 583

86 127 233

484 637 816

Finska

1 200 980 121

111 211 484

1 312 191 605

Švedska

2 179 265 642

–79 076 882

2 100 188 760

Združeno kraljestvo

11 832 916 841

–1 004 373 234

10 828 543 607

Člen 1 4 0 – Skupaj

78 508 161 119

6 859 335 000

85 367 496 119

POGLAVJE 1 5 —
POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

1 5

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

1 5 0

Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2007/436/ES, Euratom

0

 

0

 

Člen 1 5 0 – Vmesni seštevek

0

 

0

 

Poglavje 1 5 – Skupaj

0

 

0

1 5 0
Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

0

 

0

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom, z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) ter zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

Belgija

289 752 905

–39 272 680

250 480 225

Bolgarija

29 551 130

–4 481 422

25 069 708

Češka

120 924 106

–27 495 951

93 428 155

Danska

200 635 665

–24 916 414

175 719 251

Nemčija

371 434 773

–54 295 420

317 139 353

Estonija

14 459 295

–4 214 225

10 245 070

Irska

137 420 973

–33 788 516

103 632 457

Grčija

205 088 621

–30 034 604

175 054 017

Španija

893 585 363

– 128 628 797

764 956 566

Francija

1 634 156 294

– 204 710 659

1 429 445 635

Italija

1 299 403 517

– 193 815 717

1 105 587 800

Ciper

13 975 266

–1 441 156

12 534 110

Latvija

20 347 713

–5 816 189

14 531 524

Litva

27 598 224

–6 583 157

21 015 067

Luksemburg

25 245 230

–4 384 085

20 861 145

Madžarska

84 688 659

–18 256 283

66 432 376

Malta

4 667 489

– 571 484

4 096 005

Nizozemska

87 760 508

–10 933 840

76 826 668

Avstrija

42 003 200

–6 105 229

35 897 971

Poljska

305 526 916

–84 544 798

220 982 118

Portugalska

134 162 876

–19 399 163

114 763 713

Romunija

116 250 160

–22 119 723

94 130 437

Slovenija

30 594 008

–4 243 303

26 350 705

Slovaška

53 196 569

–4 235 633

48 960 936

Finska

160 317 003

–27 751 762

132 565 241

Švedska

51 925 261

–14 038 829

37 886 432

Združeno kraljestvo

–6 354 671 724

976 079 039

–5 378 592 685

Člen 1 5 0 – Skupaj

0

0

0

POGLAVJE 1 6 —
BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

1 6

BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

1 6 0

Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za Nizozemsko in Švedsko v skladu s členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

0

 

0

 

Člen 1 6 0 – Vmesni seštevek

0

 

0

 

Poglavje 1 6 – Skupaj

0

 

0

Opombe

Novo poglavje

1 6 0
Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za Nizozemsko in Švedsko v skladu s členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

0

 

0

Opombe

Nov člen

Nizozemski se samo za obdobje 2007–2013 odobri bruto znižanje letnega prispevka iz naslova BND v višini 605 milijonov EUR, Švedski pa bruto znižanje letnega prispevka iz naslova BND v višini 150 milijonov EUR, izraženo v cenah iz leta 2004. Zneska sta prilagojena tekočim cenam.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1) in zlasti člen 10(9) Uredbe.

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih Skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(5) Sklepa.

Država članica

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

Belgija

22 973 604

1 159 234

24 132 838

Bolgarija

2 343 017

72 356

2 415 373

Češka

9 587 695

– 586 240

9 001 455

Danska

15 907 776

1 022 120

16 929 896

Nemčija

164 990 577

6 126 013

171 116 590

Estonija

1 146 432

– 159 358

987 074

Irska

10 895 680

– 911 078

9 984 602

Grčija

16 260 837

604 966

16 865 803

Španija

70 849 596

2 851 123

73 700 719

Francija

129 567 155

8 154 613

137 721 768

Italija

103 025 652

3 493 619

106 519 271

Ciper

1 108 055

99 560

1 207 615

Latvija

1 613 307

– 213 249

1 400 058

Litva

2 188 177

– 163 453

2 024 724

Luksemburg

2 001 616

8 278

2 009 894

Madžarska

6 714 700

– 314 188

6 400 512

Malta

370 071

24 564

394 635

Nizozemska

– 626 854 574

2 469 770

– 624 384 804

Avstrija

18 657 737

711 472

19 369 209

Poljska

24 224 276

–2 933 471

21 290 805

Portugalska

10 637 356

419 701

11 057 057

Romunija

9 217 113

– 147 996

9 069 117

Slovenija

2 425 703

113 089

2 538 792

Slovaška

4 217 790

499 414

4 717 204

Finska

12 711 035

61 133

12 772 168

Švedska

– 142 018 610

–2 622 988

– 144 641 598

Združeno kraljestvo

125 238 227

–19 839 004

105 399 223

Člen 1 6 0 – Skupaj

0

0

0

NASLOV 3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

1 796 151 821

 

1 796 151 821

3 1

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) št. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 2

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(6) DO (8) UREDBE (ES, EURATOM) št. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 4

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA OBMOČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

p.m.

 

p.m.

3 5

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

p.m.

 

0

3 6

REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

p.m.

 

p.m.

3 7

PRILAGODITVE ZARADI IZVAJANJA SKLEPA O LASTNIH SREDSTVIH 2007/436/ES, EURATOM

 

 

0

 

Naslov 3 – Skupaj

1 796 151 821

 

1 796 151 821

POGLAVJE 3 5 —
REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

3 5

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

3 5 0

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

 

0

 

Člen 3 5 0 – Vmesni seštevek

p.m.

 

0

 

Poglavje 3 5 – Skupaj

p.m.

 

0

3 5 0
Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4
Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

p.m.

 

0

Opombe

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo.

Novi zneski ustrezajo rezultatu dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za proračunsko leto 2005.

Država članica

Proračun 2009

Sprememba proračuna št. 6

Novi znesek

Belgija

p.m.

591 653

591 653

Bolgarija

Češka

p.m.

2 512 199

2 512 199

Danska

p.m.

–3 005 802

–3 005 802

Nemčija

p.m.

–5 481 921

–5 481 921

Estonija

p.m.

627 250

627 250

Irska

p.m.

2 962 200

2 962 200

Grčija

p.m.

9 093 524

9 093 524

Španija

p.m.

–2 745 993

–2 745 993

Francija

p.m.

–8 257 101

–8 257 101

Italija

p.m.

–22 829 273

–22 829 273

Ciper

p.m.

–56 804

–56 804

Latvija

p.m.

– 578 663

– 578 663

Litva

p.m.

–2 191 779

–2 191 779

Luksemburg

p.m.

628 919

628 919

Madžarska

p.m.

–5 985 519

–5 985 519

Malta

p.m.

122 539

122 539

Nizozemska

p.m.

16 057 254

16 057 254

Avstrija

p.m.

–8 230 675

–8 230 675

Poljska

p.m.

–68 551

–68 551

Portugalska

p.m.

–1 614 009

–1 614 009

Romunija

Slovenija

p.m.

888 761

888 761

Slovaška

p.m.

–2 155 509

–2 155 509

Finska

p.m.

1 991 702

1 991 702

Švedska

p.m.

7 469 230

7 469 230

Združeno kraljestvo

p.m.

20 256 368

20 256 368

Postavka 3 5 0 4 – Skupaj

p.m.

0

0


(1)  Številke v tem stolpcu ustrezajo številkam iz proračuna za leto 2009 ter SP št. 1/2009 do 6/2009.

(2)  Številke v tem stolpcu ustrezajo številkam iz proračuna za leto 2008 (UL L 71, 14.3.2008, str. 1) in SP št. 1/2008 do 10/2008.

(3)  Tretji odstavek člena 268 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi“.

(4)  Številke v tem stolpcu ustrezajo številkam iz proračuna za leto 2009 ter SP št. 1/2009 do 6/2009.

(5)  Številke v tem stolpcu ustrezajo številkam iz proračuna za leto 2008 (UL L 71, 14.3.2008, str. 1) in SP št. 1/2008 do 10/2008.

(6)  Lastna sredstva za proračun za leto 2009 se določijo na podlagi proračunskih napovedi, sprejetih na 145. seji Svetovalnega odbora za lastna sredstva z dne 12. maja 2009.

(7)  Tretji odstavek člena 268 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi“.

(8)  Osnova, ki se uporabi, ne presega 50 % BND.

(9)  Samo za obdobje 2007–2013 je vpoklicna stopnja za sredstva iz naslova DDV za Avstrijo 0,225 %, za Nemčijo 0,15 % ter za Nizozemsko in Švedsko 0,10 %.

(10)  Izračun stopnje: (85 367 496 119) / (115 927 095 000) = 0,736389505136828

(11)  Zaokroženi odstotki.

(12)  Znesek odhodkov, povezanih s širitvijo, ustreza: (i) plačilom desetim novim državam članicam (ki so se EU pridružile 1. maja 2004) v okviru odobritev za leto 2003, kakor so bile prilagojene z uporabo deflatorja BDP za EU za leta 2004–2007, ter plačilom Bolgariji in Romuniji v okviru odobritev za leto 2006, kakor so bile prilagojene z uporabo deflatorja BDP za EU za leto 2007; ter (ii) skupnemu znesku dodeljenih odhodkov v navedenih državah članicah, razen neposrednih kmetijskih plačil in odhodkov, povezanih s trgom, ter tistega dela odhodkov za razvoj podeželja, ki izvira iz Jamstvenega oddelka EKUJS. Ta znesek se odšteje od skupnih dodeljenih odhodkov za zagotovitev, da odhodki, ki so neznižani pred širitvijo, ostanejo taki tudi po širitvi.

(13)  „Ugodnost za Združeno kraljestvo“ ustreza učinku, ki sta ga imela za Združeno kraljestvo prehod na omejen DDV in uvedba lastnih sredstev iz naslova BNP/BND.

(14)  Ti nepričakovani dobički ustrezajo neto dobičkom Združenega kraljestva, ki izhajajo iz povečanja – z 10 % na 25 % s 1. januarjem 2001 – v odstotku tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih zadržijo države članice, da krijejo stroške zbiranja tradicionalnih lastnih sredstev (TLS).

(15)  Zaokroženi odstotki.

(16)  „Ugodnost za Združeno kraljestvo“ ustreza učinku, ki sta ga imela za Združeno kraljestvo prehod na omejen DDV in uvedba lastnih sredstev iz naslova BNP/BND.

(17)  Ti nepričakovani dobički ustrezajo neto dobičkom Združenega kraljestva, ki izhajajo iz povečanja – z 10 % na 25 % s 1. januarjem 2001 – v odstotku tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih zadržijo države članice, da krijejo stroške zbiranja tradicionalnih lastnih sredstev (TLS).

Opomba: Razlika v višini 2 102 663 EUR med dokončnim zneskom popravka za Združeno kraljestvo za leto 2005 (4 840 982 460 EUR, kot je izračunano zgoraj) in predhodno načrtovanim zneskom popravka za Združeno kraljestvo za leto 2005 (4 838 879 797 EUR, vnesenih v SP št. 4/2006) se financira v poglavju 3 5 SP št. 6/2009. Ta učinek je t. i. „neposredni učinek“ popravka za Združeno kraljestvo. Dodatna prilagoditev zaradi upoštevanja t. i. „posrednega učinka“ popravka za Združeno kraljestvo na enotno vpoklicno stopnjo za lastna sredstva iz naslova DDV se prav tako financira v poglavju 3 5 SP št. 6/2009. Ta „posredni učinek“ ustreza plačilu Združenega kraljestva v višini 22 359 031 EUR, tako da je skupni znesek, vnesen v poglavje 3 5 SP št. 6/2009, plačilo Združenega kraljestva v višini 20 256 368 EUR (= – 2 102 663 EUR + 22 359 031 EUR).

(18)  p.m. (lastna sredstva + drugi prihodki = skupni prihodki = skupni odhodki); (113 016 388 019 + 3 155 874 310 = 116 172 262 329 = 116 172 262 329).

(19)  Lastna sredstva skupaj kot odstotek BND: (113 016 388 019) / (11 592 709 500 000) = 0,97 %; zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND: 1,24 %.