12.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/25


A BIZOTTSÁG 1235/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésére, 38. cikke d) pontjára és 40. cikkére,

mivel:

(1)

A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikke megállapítja az ökológiai termékek behozatalára vonatkozó általános rendelkezéseket. E rendelkezések megfelelő és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében, az említett rendelkezések alkalmazására részletes szabályokat és eljárásokat kell meghatározni.

(2)

Tekintettel az egyenértékű garanciákat nyújtó termékek behozatala terén 1992 óta felhalmozott jelentős tapasztalatokra, viszonylag rövid idő elég lenne az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok számára ahhoz, hogy felvételüket kérjék az egyenértékűség céljából a 834/2007/EK rendelet 33. cikkével összhangban összeállított jegyzékbe. Az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó közösségi szabályok Közösségen kívüli területen történő közvetlen alkalmazása terén mutatkozó tapasztalathiány miatt azonban több időt kell biztosítani a megfelelőség céljából a 834/2007/EK rendelet 32. cikkével összhangban összeállított jegyzékbe való felvételt kérő ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok számára. Következésképpen, hosszabb időszakot kell biztosítani a kérelmek elküldésére és azok elbírálására.

(3)

A 834/2007/EK rendelet 32. cikkével összhangban importált termékek tekintetében az érintett gazdasági szereplőknek írásbeli igazolást kell tudniuk bemutatni. Ki kell dolgozni az említett írásbeli igazolás mintadokumentumát. A 834/2007/EK rendelet 33. cikkével összhangban behozott termékek ellenőrzési tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzenek. A tanúsítvány kibocsátására vonatkozóan részletes szabályokat kell megállapítani. Mindezeken túlmenően, a Közösségen belül ökológiai termékként való forgalmazásra szánt, harmadik országokból származó importtermékek ellenőrzésének közösségi szintű koordinálását szolgáló eljárást kell meghatározni.

(4)

Argentína, Ausztrália, Costa Rica, India, Izrael, Új-Zéland és Svájc már előzőleg azon harmadik országok között szerepelt, amelyek esetében az ezen országokból származó importtermékeket ökológiai termékként a Közösségen belül forgalomba lehet hozni, a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendeletben a harmadik országokból származó behozatalra előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 17-i 345/2008/EK bizottsági rendelet (2) alapján. A Bizottság a 834/2007/EK rendeletben meghatározott kritériumok alapján felülvizsgálta az említett országok helyzetét, figyelembe véve az azokból a harmadik országokból származó ökológiai termékek behozatala terén alkalmazott termelési szabályokat és szerzett tapasztalatokat, amelyek a 2092/91/EGK tanácsi rendelet 11. cikkének (1) bekezdése alapján felállított jegyzékben már szerepeltek. Mindezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy Argentína, Ausztrália, Costa Rica, India, Izrael és Új-Zéland eleget tesz a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésével összhangban, az egyenértékűség tekintetében meghatározott harmadik országok jegyzékébe való felvétel feltételeinek.

(5)

Az Európai Közösség és a Svájci Konföderáció mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodást kötött (3), amelyet a 2002/309/EK tanácsi és bizottsági határozatban jóváhagytak (4). Az említett megállapodás 9. melléklete ökológiai módszerrel előállított mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozik, és úgy rendelkezik, hogy a Feleknek meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket az egymás törvényeinek és jogszabályainak kölcsönösen megfelelő ökológiai termékek behozatalának és forgalomba hozatalának lehetővé tétele érdekében. Az egyértelműség kedvéért Svájcot fel kell venni az egyenértékűség tekintetében elismert harmadik országoknak a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésével összhangban összeállított jegyzékébe.

(6)

A tagállami hatóságok jelentős tapasztalatot és szakértelmet szereztek az ökológiai termékeknek a Közösség területére történő behozatalának engedélyezése területén. A harmadik országokat, valamint ellenőrző szerveket és ellenőrző hatóságokat tartalmazó jegyzékek létrehozásában és fenntartásában e tapasztalatokat hasznosítani kell, a Bizottságnak pedig figyelembe kell vennie a tagállamok és egyéb szakértők által készített jelentéseket. Az elvégzendő feladatokat igazságos és arányos módon kell megosztani.

(7)

A Bizottsághoz 2009. január 1-je, a 834/2007/EK rendelet alkalmazásának időpontja, előtt harmadik országból beérkezett kérelmekre vonatkozó átmeneti intézkedésekről is gondoskodni kell.

(8)

A nemzetközi kereskedelem zavartalan működésének biztosítása, valamint a 2092/91/EGK rendeletben meghatározott szabályok és a 834/2007/EK rendeletben meghatározott szabályok közötti átmenet elősegítése érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy eseti alapon továbbra is engedélyezhessék importőrök számára termékek Közösségen belüli forgalomba hozatalát, az új behozatali szabályok működéséhez szükséges intézkedések kidolgozásáig, különös tekintettel a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésében említett ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok elismerésére. Az ilyen engedélyek kiadásának lehetősége a fenti cikkben említett ellenőrző szervek jegyzékének létrehozásával párhuzamosan fokozatosan megszűnik.

(9)

Az átláthatóság javítása és e rendelet alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság, a tagállamok, a harmadik országok, valamint az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok közötti információcserét megkönnyítő elektronikus rendszert kell kiépíteni.

(10)

Az e rendeletben meghatározott részletes szabályok a 345/2008/EK bizottsági rendeletben és a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet 11. cikke szerinti, harmadik országokból származó importhoz szükséges ellenőrzési tanúsítványra vonatkozó rendelkezések végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. június 20-i 605/2008/EK bizottsági rendeletben (5) megállapított szabályok helyébe lépnek. Az említett rendeletek ezért hatályukat vesztik, és helyükbe új rendelet lép.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó szabályozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   CÍM

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E rendelet meghatározza a 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében előírt megfelelő termékek behozatalára és egyenértékű garanciákat nyújtó termékek behozatalára vonatkozó részletes szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„ellenőrzési tanúsítvány”: a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett ellenőrzési tanúsítvány, amely egy szállítmányra vonatkozik;

2.

„írásbeli igazolás”: a 889/2008/EK bizottsági rendelet (6) 68. cikkében és e rendelet 6. cikkében említett dokumentum, amelynek mintája e rendelet II. mellékletében található;

3.

„szállítmány”: a Kombinált Nómenklatúra egy vagy több kódja alá tartozó termékek olyan mennyisége, amelyre egyetlen ellenőrzési tanúsítvány vonatkozik, amely szállítása ugyanazon szállítóeszközzel történik, és amely ugyanabból a harmadik országból érkezik;

4.

„első címzett”: a 889/2008/EK rendelet 2. cikkének d) pontjában meghatározott természetes vagy jogi személy;

5.

„szállítmány vizsgálata”: az ellenőrzési tanúsítványnak a tagállam érintett hatóságai által végzett vizsgálata az e rendelet 13. cikkének való megfelelés tekintetében, és amennyiben az említett hatóságok indokoltnak tartják, a termékeknek a 834/2007/EK rendelet, a 889/2008/EK rendelet és az e rendelet követelményeivel kapcsolatos vizsgálata;

6.

„érintett tagállami hatóságok”: a tagállam által kijelölt vám- vagy egyéb hatóságok;

7.

„értékelő jelentés”: a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében és 33. cikkének (3) bekezdésében említett ISO 17011 szabvány követelményeinek megfelelő független harmadik fél vagy egy megfelelő illetékes hatóság által kiadott értékelő jelentés, amely információkat tartalmaz a dokumentumok ellenőrzéséről, beleértve az e rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában és 11. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett leírásokat, a kritikus helyszíneket is magában foglaló hivatali ellenőrzésekről, és a reprezentatív harmadik országokban elvégzett kockázatorientált közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzésekről.

II.   CÍM

MEGFELELŐ TERMÉKEK BEHOZATALA

1.   FEJEZET

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzéke

3. cikk

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének összeállítása és tartalma

(1)   A Bizottság a 834/2007/EK rendelet 32. cikke (2) bekezdésének megfelelően jegyzéket állít össze a megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervekről és ellenőrző hatóságokról. A jegyzéket e rendelet I. mellékletében kell közzétenni. A jegyzék elkészítésére és módosítására vonatkozó eljárások e rendelet 4., 16. és 17. cikkében kerülnek meghatározásra. E rendelet 16. cikkének (4) bekezdése és 17. cikke értelmében a jegyzéket az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(2)   A jegyzék az ellenőrző szervekkel vagy ellenőrző hatóságokkal kapcsolatban minden olyan szükséges információt tartalmaz, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a Közösség területén forgalomba hozott termékeket, a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerint elismert valamely ellenőrző szerv vagy hatóság ellenőrizte-e, különös tekintettel a következő adatokra:

a)

az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság neve és címe, beleértve azok e-mail címét és internetes elérhetőségét, illetve kódszámát;

b)

az érintett és a termékek származási helyeként megjelölt harmadik országok;

c)

a harmadik országokra vonatkozóan feltüntetett érintett termékkategóriák;

d)

a jegyzékbe történő felvétel érvényességének határideje;

e)

azon internetes oldal címe, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke, többek között azok tanúsított státusa, az érintett termékkategóriák, valamint a felfüggesztett és tanúsításától megfosztott gazdasági szereplők és termékek találhatók.

4. cikk

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékébe történő felvételi kérelemre vonatkozó eljárás

(1)   A Bizottság, valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság elismeréséről és a 3. cikkben meghatározott jegyzékbe történő felvételéről az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság képviselője által, a jegyzékbe történő felvétel céljából beadott kérelem alapján dönt. Csak a 2011. október 31. előtt beérkezett és a Bizottság által a 17. cikk (2) bekezdése szerint közzétett mintadokumentum alapján kitöltött hiánytalan kérelmeket veszik figyelembe az első jegyzék összeállítása során. Az ezt követő naptári évek tekintetében a Bizottság csak az adott év október 31-ig beérkezett, hiánytalanul kitöltött kérelmeket fogja figyelembe venni.

(2)   Kérelmet a Közösség területén vagy valamely harmadik országban létrehozott ellenőrző szerv és ellenőrző hatóság terjeszthet be.

(3)   A kérelemhez minden olyan szükséges információt tartalmazó technikai dokumentációt kell csatolni, amelynek alapján a Bizottság megbizonyosodhat arról, hogy a Közösség felé irányuló exportra szánt ökológiai termékek mindegyike megfelel a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek; ezek az információk a következők:

a)

általános ismertető az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság az érintett harmadik országban vagy harmadik országokban végzett tevékenységéről, beleértve az érintett gazdasági szereplők becsült számát, valamint az érintett harmadik országból vagy harmadik országokból származó és a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint a Közösségbe irányuló exportra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek várható jellegének és mennyiségének feltüntetését;

b)

a 834/2007/EK rendelet II., III. és IV. címének, illetve a 889/2008/EK rendelet rendelkezéseinek az adott harmadik országban vagy valamennyi érintett harmadik országban történő végrehajtására vonatkozó részletes ismertetés;

c)

a 834/2007/EK rendelet 32. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében meghatározott értékelő jelentés másolata, amely:

i.

igazolja, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság az értékelés alapján kielégítő módon eleget tud tenni a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételeknek;

ii.

garanciát nyújt a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (2), (3), (5), (6) és (12) bekezdésében említett elemek tekintetében;

iii.

biztosítja, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság megfelel a 889/2008/EK rendelet IV. címében meghatározott ellenőrzési követelményeknek és óvintézkedéseknek; valamint

iv.

megerősíti, hogy az említett feltételek és követelmények szerint ellenőrzési tevékenységeit hatékonyan végezte;

d)

annak igazolása, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság tevékenységeiről értesítette az érintett harmadik ország hatóságait, és vállalja az érintett harmadik ország hatóságai által vele szemben támasztott jogi követelmények betartását;

e)

azon internetes oldal címe, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke megtalálható, valamint egy olyan kapcsolattartó pont megadása, ahol az említett szereplők tanúsított státusára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsításától megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozóan azonnali információ áll rendelkezésre;

f)

az e rendelet 5. cikke rendelkezéseinek való megfelelés vállalása;

g)

az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, illetve a Bizottság által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

(4)   Az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által a jegyzékbe történő felvétel iránt beadott kérelem elbírálása során, és a felvételt követően bármikor, a Bizottság további információkat kérhet be, beleértve a független szakértők által végzett egy vagy több helyszíni vizsgálatról készített jelentések bemutatását. A Bizottság továbbá, kockázatértékelés alapján, illetve szabálytalanság gyanúja esetén, az általa kijelölt szakértők vezetésével helyszíni vizsgálatot szervezhet.

(5)   A Bizottság elbírálja, hogy a (3) bekezdésben említett technikai dokumentáció, illetve a (4) bekezdésben említett információk kielégítők-e, és ezután határoz az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság elismeréséről és a jegyzékbe történő felvételéről. A Bizottság határozatát a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban hozza meg.

5. cikk

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének kezelése és felülvizsgálata

(1)   Egy ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság csak abban az esetben nyerhet felvételt a 3. cikkben említett jegyzékbe, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a)

amennyiben, az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvételét követően, az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által alkalmazott intézkedések tekintetében bármilyen változás történik, az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság értesíti a Bizottságot; az ellenőrző szervvel vagy ellenőrző hatósággal kapcsolatos, a 3. cikk (2) bekezdésében említett információk módosítására irányuló kérelmekről szintén tájékoztatni kell a Bizottságot;

b)

a jegyzékben szereplő ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság folyamatosan hozzáférhetővé teszi és kérésre azonnal rendelkezésre bocsátja a harmadik országban végzett ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos információkat; a Bizottság által kijelölt szakértőket beengedi irodáiba és egyéb létesítményeibe;

c)

az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság minden év március 31-ig rövid éves jelentést küld a Bizottság részére; az éves jelentésben a 4. cikk (3) bekezdésében említett technikai dokumentációban szereplő adatok frissítése szerepel; az éves jelentés elsősorban az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által az előző év során a harmadik országban elvégzett ellenőrzési tevékenységeket, azok eredményét, a tapasztalt szabálytalanságokat és jogsértéseket, illetve a megtett korrekciós intézkedéseket ismerteti; az éves jelentés tartalmazza továbbá a legújabb értékelő jelentést vagy egy ilyen jelentés frissített változatát, a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében említett rendszeres helyszíni értékelés, felügyelet és többéves újraértékelés eredményeit; a Bizottság bármely további, általa szükségesnek vélt információt kérhet;

d)

a beérkezett információkra figyelemmel a Bizottság bármikor módosíthatja az ellenőrző szervvel vagy ellenőrző hatósággal kapcsolatos adatokat, és felfüggesztheti az adott szerv vagy hatóság bejegyzését a 3. cikkben említett jegyzékben; hasonló döntést hozhat akkor is, ha az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem bocsátja rendelkezésre az előírt információkat, vagy nem egyezik bele egy helyszíni vizsgálat lefolytatásába;

e)

az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság egy internetes oldalon elérhetővé teszi a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők és ökológiai termékek folyamatosan frissített jegyzékét az érdekelt felek számára.

(2)   Amennyiben valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság a Bizottság kérése ellenére elmulasztja elküldeni az (1) bekezdés c) pontjában említett éves jelentést, nem teszi elérhetővé vagy nem közli a technikai dokumentáció, ellenőrzési rendszere vagy a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők és ökológiai termékek naprakész jegyzéke tekintetében előírt információkat, illetve ha nem járul hozzá egy helyszíni vizsgálat lefolytatásához, a Bizottság által a probléma súlyosságának függvényében meghatározott és általában 30 napnál nem rövidebb időszakon belül, az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság törölhető az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékéből, a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

Ha egy ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem tesz megfelelő helyreigazító intézkedéseket, a Bizottság haladéktalanul törli az adott szervet vagy hatóságot a jegyzékből.

2.   FEJEZET

A megfelelő termékek behozatalára előírt írásbeli igazolás

6. cikk

Írásbeli igazolás

(1)   A megfelelő termékek behozatala tekintetében a 834/2007/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint előírt írásbeli igazolást e rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e rendelet II. mellékletében található mintadokumentum alapján kell kiállítani és annak legalább az említett mintadokumentumban található valamennyi elemet tartalmaznia kell.

(2)   Az eredeti írásbeli igazolást a 4. cikkben említett határozat által az adott dokumentum kiállítására elismert ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság állítja ki.

(3)   Az írásbeli igazolást kibocsátó hatóság vagy szerv a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározott szabályokat, illetve a Bizottság által a dokumentumok elektronikus továbbítását lehetővé tevő, a 17. cikk (1) bekezdésében említett számítógépes rendszerben közzétett mintát, megjegyzéseket és iránymutatásokat követi.

III.   CÍM

EGYENÉRTÉKŰ GARANCIÁKAT NYÚJTÓ TERMÉKEK BEHOZATALA

1.   FEJEZET

Elismert harmadik országok jegyzéke

7. cikk

A harmadik országok jegyzékének összeállítása és tartalma

(1)   A Bizottság a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően jegyzéket állít össze az elismert harmadik országokról. Az elismert országok jegyzéke e rendelet III. mellékletét képezi. A jegyzék összeállítására és módosítására vonatkozó eljárásokat e rendelet 8. és 16. cikke határozza meg. A jegyzék módosításait az e rendelet 16. cikkének (4) bekezdése és 17. cikke szerint az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(2)   A jegyzék a harmadik országokkal kapcsolatban minden olyan szükséges információt tartalmaz, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a Közösség területén forgalomba hozott termékeket a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének alapján elismert harmadik országok ellenőrzési rendszerében megvizsgálták-e, különös tekintettel a következő információkra:

a)

az érintett termékkategóriák;

b)

a termékek származási helye;

c)

hivatkozás az adott harmadik országban alkalmazott termelési szabványokra;

d)

az adott harmadik ország ellenőrzési rendszerért felelős illetékes hatósága, annak címe, beleértve az e-mail és internetes címeket is;

e)

a harmadik országban működő ellenőrző hatóság vagy hatóságok és/vagy az említett illetékes hatóság által az ellenőrzések elvégzésére elismert ellenőrző szerv vagy szervek, azok címe, beleértve adott esetben az e-mail címeket és internetes elérhetőségeket;

f)

az adott harmadik országban a Közösség területére történő behozatalra vonatkozó tanúsítványok kiállításáért felelős hatóság vagy hatóságok, illetve ellenőrző szerv vagy szervek, azok címe és kódszáma, valamint adott esetben azok e-mail címe és internetes elérhetősége;

g)

a jegyzékbe való felvétel érvényességének határideje.

8. cikk

A harmadik országok jegyzékébe történő felvételi kérelmekre vonatkozó eljárás

(1)   A Bizottság egy harmadik országnak a 7. cikkben meghatározott jegyzékbe történő felvételéről, az érintett harmadik ország képviselője által beadott felvételi kérelem alapján dönt.

(2)   A Bizottság csak azokat a felvételi kérelmeket köteles figyelembe venni, amelyek megfelelnek a következő előfeltételeknek.

A felvételi kérelemhez minden olyan szükséges információt tartalmazó technikai dokumentációt kell csatolni, amelynek alapján a Bizottság megbizonyosodhat arról, hogy a Közösség felé irányuló exportra szánt termékek megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek; ezen adatok a következők:

a)

általános információ az adott harmadik országban folyó ökológiai termelés fejlődéséről, az előállított termékekről, a művelés alá vont területről, a termelési régiókról, a termelők számáról és az élelmiszer-feldolgozási tevékenységről;

b)

a Közösség felé irányuló exportra szánt ökológiai mezőgazdasági termékek és élelmiszerek várható jellegének és mennyiségének feltüntetése;

c)

a harmadik országban alkalmazott termelési szabványok, illetve azok egyenértékűségének értékelése a Közösségben alkalmazott szabványokkal való összehasonlításban;

d)

a harmadik országban alkalmazott ellenőrzési rendszer, beleértve az adott harmadik országban működő illetékes hatóságok által végzett folyamatos ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeket, illetve az ellenőrzési rendszer egyenértékűségének értékelése a Közösségben alkalmazott ellenőrzési rendszerrel való összehasonlításban;

e)

azon internetes oldal címe vagy egyéb elérhetőség, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke megtalálható, illetve egy olyan kapcsolattartó pont megadása, ahol az említett gazdasági szereplők tanúsított státusára és az érintett termékkategóriákra vonatkozóan azonnali információ áll rendelkezésre;

f)

a harmadik ország által a 7. cikk szerint a jegyzékben való feltüntetésre javasolt információ;

g)

a 9. cikk rendelkezéseinek való megfelelés vállalása;

h)

a harmadik ország vagy a Bizottság által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

(3)   Az elismert harmadik országok jegyzékébe történő felvételre irányuló kérelem vizsgálata során, és a felvételt követően bármikor, a Bizottság további információt kérhet, beleértve a független szakértők által végzett egy vagy több helyszíni vizsgálatról készített jelentés bemutatását. A Bizottság továbbá, kockázatértékelés alapján és szabálytalanságok gyanúja esetén, az általa kijelölt szakértők vezetésével helyszíni vizsgálatot szervezhet.

(4)   A Bizottság elbírálja, hogy a (2) bekezdésben említett technikai dokumentáció és a (3) bekezdésben említett információk kielégítők-e, és ezek után határozhat az adott ország elismeréséről és a jegyzékbe történő felvételéről. A Bizottság határozatát a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően hozza meg.

9. cikk

A harmadik országok jegyzékének kezelése és felülvizsgálata

(1)   A Bizottság csak akkor köteles figyelembe venni egy felvétel iránti kérelmet, ha a harmadik ország vállalja, hogy elfogadja a következő feltételeket:

a)

amennyiben, valamely harmadik ország jegyzékbe történő felvételét követően, a harmadik országban hatályos intézkedések, azok végrehajtása és különösen az ellenőrzési rendszer tekintetében változás történik, az adott harmadik ország értesíti a Bizottságot; a 7. cikk (2) bekezdésében említett, harmadik országra vonatkozó információk módosítására vonatkozó kérelmekről szintén értesíteni kell a Bizottságot;

b)

a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett éves jelentésben frissíteni kell az e rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett technikai dokumentációban szereplő adatokat; az éves jelentés különösen a harmadik ország illetékes hatósága által végzett folyamatos ellenőrzési és felügyeleti tevékenységet, azok eredményét és a megtett korrekciós intézkedéseket ismerteti;

c)

a beérkezett információkra figyelemmel a Bizottság bármikor módosíthatja a harmadik országra vonatkozó adatokat, és felfüggesztheti a harmadik ország bejegyzését a 7. cikkben említett jegyzékben; hasonló döntést hozhat akkor is, ha valamely harmadik ország nem bocsátja rendelkezésre az előírt információkat vagy ha nem hagyja jóvá egy helyszíni vizsgálat lefolytatását.

(2)   Amennyiben valamely harmadik ország a Bizottság kérése ellenére elmulasztja elküldeni a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett éves jelentést, nem teszi elérhetővé és nem közli a technikai dokumentációjával vagy ellenőrzési rendszerével kapcsolatos információkat, valamint ha nem hagyja jóvá egy helyszíni vizsgálat lefolytatását, a Bizottság által a probléma súlyossága szerint megállapított, és általában 30 napnál nem rövidebb határidőn belül, az adott harmadik országot, a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően törölhetik a jegyzékből.

2.   FEJEZET

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzéke

10. cikk

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének összeállítása és tartalma

(1)   A Bizottság, a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének megfelelően jegyzéket állít össze az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervekről és ellenőrző hatóságokról. A jegyzék e rendelet IV. mellékletében kerül közlésre. A jegyzék összeállítására és módosítására vonatkozó eljárásokat e rendelet 11., 16. és 17. cikke határozza meg. A jegyzék e rendelet 16. cikke (4) bekezdésének és 17. cikkének megfelelően az interneten nyilvánosan hozzáférhető.

(2)   A jegyzék az egyes ellenőrző szervekkel és hatóságokkal kapcsolatban minden olyan szükséges információt tartalmaz, amely lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy a Közösség területén forgalomba hozott termékeket valamely, a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert ellenőrző szerv vagy hatóság ellenőrizte-e; ezek az információk a következők:

a)

az ellenőrző szerv vagy hatóság neve, címe és kódszáma, valamint adott esetben e-mail címe és internetes elérhetősége;

b)

a 7. cikkben meghatározott jegyzékben nem szereplő harmadik országok, amennyiben a termékek ezek valamelyikéből származnak;

c)

az érintett termékkategóriák az egyes harmadik országok tekintetében;

d)

a jegyzékbe történő felvétel érvényességének határideje; valamint

e)

azon internetes oldal címe, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke megtalálható, illetve egy olyan kapcsolattartó pont megadása, ahol az említett gazdasági szereplők tanúsított státusára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsításától megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozóan azonnali információ áll rendelkezésre.

(3)   A (2) bekezdés b) pontjától való eltéréssel, a 7. cikkben említett elismert harmadik országok jegyzékében szereplő harmadik országból származó azon termékeket, amelyek az említett jegyzékben nem szereplő kategóriába tartoznak, az e cikkben meghatározott jegyzékbe lehet felvenni.

11. cikk

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékébe történő felvételi kérelmekre vonatkozó eljárás

(1)   A Bizottság valamely ellenőrző szervnek vagy ellenőrző hatóságnak a 10. cikkben meghatározott jegyzékbe történő felvételéről az érintett ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság képviselője által számára megküldött, a 17. cikk (2) bekezdése szerint a Bizottság által rendelkezésre bocsátott mintadokumentumnak megfelelő felvétel iránti kérelem kézhezvétele után dönt. A Bizottság csak a 2009. október 31. előtt beérkezett, hiánytalanul kitöltött kérelmeket veszi figyelembe az első jegyzék összeállítása során. Az ezt követő naptári évek tekintetében a Bizottság az adott év október 31. előtt beérkezett hiánytalan kérelmek alapján rendszeresen frissíti a jegyzéket.

(2)   Kérelmet a Közösség területén vagy egy harmadik országban létrehozott ellenőrző szerv és ellenőrző hatóság nyújthat be.

(3)   A felvétel iránti kérelemhez olyan technikai dokumentációt kell csatolni, amely tartalmaz minden olyan szükséges információt, amelynek alapján a Bizottság megbizonyosodhat arról, hogy a Közösségbe irányuló exportra szánt termékek megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek; ezek az információk a következők:

a)

az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság harmadik országban vagy harmadik országokban végzett tevékenységeinek általános ismertetése, beleértve az adott termelésben részt vevő gazdasági szereplők becsült számát, és a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott szabályok alapján a Közösségbe irányuló exportra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek várható jellegét és mennyiségét;

b)

a harmadik országokban alkalmazott termelési szabványok és ellenőrzési intézkedések ismertetése, beleértve ezen szabványok és intézkedések 834/2007/EK rendelet III., IV. és V. címével, illetve a 889/2008/EK rendeletben meghatározott kapcsolódó végrehajtási szabályokkal való egyenértékűségének értékelését;

c)

a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében foglaltak szerinti értékelési jelentés másolata, amely:

i.

igazolja, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság az értékelés alapján meg tud felelni a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

ii.

megerősíti, hogy tevékenységeit az említett feltételeknek megfelelő hatékonysággal végrehajtotta; és

iii.

igazolja és megerősíti az e bekezdés b) albekezdésében említett termelési szabványok és ellenőrzési intézkedések egyenértékűségét;

d)

annak igazolása, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság tevékenységeiről értesítette valamennyi érintett harmadik ország hatóságát, és vállalja az egyes érintett harmadik országok hatóságai által vele szemben támasztott jogi követelmények betartását;

e)

azon internetes oldal címe, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke megtalálható, valamint egy olyan kapcsolattartó pont megadása, ahol az említett szereplők tanúsított státusára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsításától megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozóan azonnali információ áll rendelkezésre;

f)

a 12. cikkben meghatározott rendelkezéseknek való megfelelés vállalása;

g)

az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, illetve a Bizottság által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

(4)   Az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvétel iránti kérelmének elbírálása során, és felvételét követően bármikor, a Bizottság további információkat kérhet, beleértve a független szakértők által végzett egy vagy több helyszíni vizsgálatról készített jelentés bemutatását. A Bizottság továbbá, kockázatértékelés alapján és szabálytalanságok gyanúja esetén, az általa kijelölt szakértők vezetésével helyszíni vizsgálatot szervezhet.

(5)   A Bizottság megvizsgálja, hogy a (2) bekezdésben említett technikai dokumentáció és a (3) bekezdésben említett információk kielégítők-e, és ezek után határozhat egy ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvételéről. A Bizottság határozatát a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően hozza meg.

12. cikk

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének kezelése és felülvizsgálata

(1)   Egy adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság csak akkor kerülhet be a 10. cikkben említett jegyzékbe, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a)

amennyiben, valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvételét követően, az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által alkalmazott intézkedések tekintetében változás történik, az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság értesíti a Bizottságot; a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrző szervre vagy ellenőrző hatóságra vonatkozó információk módosítására irányuló kérelmekről szintén értesíteni kell a Bizottságot;

b)

az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, minden év március 31-ig, éves jelentést küld a Bizottságnak. Az éves jelentésben a 11. cikk (3) bekezdésében említett technikai dokumentációban szereplő adatok frissítése szerepel; a jelentés elsősorban a harmadik országban működő ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság előző év során végzett tevékenységeit, azok eredményét, az észlelt szabálytalanságokat és jogsértéseket, illetve a megtett korrekciós intézkedéseket ismerteti. Tartalmazza továbbá a legújabb értékelési jelentést, vagy egy értékelési jelentés frissített változatát, a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésében említett rendszeres helyszíni értékelés, felügyelet és többéves újraértékelés eredményének ismertetésével; a Bizottság bármilyen egyéb, általa szükségesnek vélt információt bekérhet;

c)

a Bizottság, a kapott információk alapján bármikor módosíthatja az ellenőrző szervre vagy ellenőrző hatóságra vonatkozó adatokat, és felfüggesztheti az adott szerv vagy hatóság bejegyzését a 10. cikkben említett jegyzékben; hasonló döntést hozhat akkor is, ha valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem bocsátja rendelkezésre az előírt információkat, vagy ha nem hagyja jóvá egy helyszíni vizsgálat lefolytatását;

d)

az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság elektronikus úton az érdekelt felek rendelkezésére bocsátja a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők és ökológiai termékek naprakész jegyzékét.

(2)   Amennyiben valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, a Bizottság kérése ellenére elmulasztja elküldeni az (1) bekezdés b) pontjában említett éves jelentést, nem teszi elérhetővé vagy nem közli a technikai dokumentációjával, ellenőrzési rendszerével vagy a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők és ökológiai termékek naprakész jegyzékével kapcsolatos információkat, valamint ha nem hagyja jóvá egy helyszíni vizsgálat lefolytatását, a Bizottság által a probléma súlyossága szerint megállapított, és általában 30 napnál nem rövidebb határidőn belül, az adott ellenőrző szervet vagy ellenőrző hatóságot, a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően törölhetik az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékéből.

Amennyiben valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem tesz megfelelő helyreigazító intézkedéseket, a Bizottság haladéktalanul törli a jegyzékből.

3.   FEJEZET

A 834/2007/EK rendelet 33. cikkének megfelelően behozott termékek szabad forgalomba bocsátása

13. cikk

Ellenőrzési tanúsítvány

(1)   A 834/2007/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett és ugyanazon rendelet 33. cikkének megfelelően behozott termékekből álló szállítmányok Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátásához a következők szükségesek:

a)

eredeti ellenőrzési tanúsítvány benyújtása az érintett tagállami hatósághoz; továbbá

b)

a szállítmánynak az érintett tagállami hatóság általi vizsgálata, valamint az ellenőrzési tanúsítványnak az e cikk (8) bekezdésével összhangban történő hitelesítése.

(2)   Az eredeti ellenőrzési tanúsítványt a 17. cikk (2) bekezdése és e cikk (3)–(7) bekezdése alapján kell kiállítani az V. mellékletben szereplő mintának és megjegyzéseknek megfelelően. A mintára vonatkozó megjegyzéseket, valamint a 17. cikk (2) bekezdésében említett útmutatásokat a Bizottság a 17. cikkben említett dokumentumok elektronikus úton történő cseréjét lehetővé tevő számítógépes rendszer segítségével bocsátja rendelkezésre.

(3)   Az ellenőrzési tanúsítvány elfogadásához, azt a következők valamelyikének kell kibocsátania:

a)

a 8. cikk (4) bekezdése alapján elismert harmadik országban lévő, a 7. cikk (2) bekezdése szerint ellenőrzési tanúsítvány kibocsátására elfogadott ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv; vagy

b)

a 11. cikk (5) bekezdése alapján elismert harmadik ország illetékes ellenőrző hatósága vagy ellenőrző szerve.

(4)   Az ellenőrzési tanúsítványt kiállító hatóság vagy szerv csak akkor bocsátja ki az ellenőrzési tanúsítványt és hitelesíti a tanúsítvány 15. rovatában szereplő nyilatkozatot:

a)

miután minden vonatkozó ellenőrzési dokumentum tekintetében elvégezte az iratellenőrzést, ideértve különösen az érintett termékek termelési tervét, szállítási és kereskedelmi okmányait; továbbá

b)

miután a hatóság vagy szerv elvégezte a szállítmány fizikai vizsgálatát, vagy olyan kifejezett nyilatkozatot kapott az exportőrtől, amely szerint az érintett szállítmányt a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének megfelelően állították elő, illetve dolgozták fel; a hatóság vagy szerv kockázatorientált ellenőrzést végez az említett nyilatkozat hitelességét illetően.

A hatóság vagy szerv továbbá minden kibocsátott tanúsítványt sorszámmal lát el, és időrend szerinti nyilvántartást vezet a kiadott tanúsítványokról.

(5)   Az ellenőrzési tanúsítványt a Közösség valamelyik hivatalos nyelvén kell megszövegezni, és – a bélyegzőket és aláírásokat kivéve – kizárólag nagybetűkkel vagy nyomtatva kell kitölteni.

Az ellenőrzési tanúsítványt a rendeltetési hely szerinti tagállam valamelyik hivatalos nyelvén kell kitölteni. Az érintett tagállami hatóságok szükség esetén kérhetik az ellenőrzési tanúsítvány lefordítását a tagállam valamely hivatalos nyelvére.

A nem hitelesített változtatások, illetve törlések érvénytelenítik a tanúsítványt.

(6)   Az ellenőrzési tanúsítványt egyetlen eredeti példányban kell kiadni.

Az első címzett, vagy adott esetben az importőr az ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek a 889/2008/EK rendelet 83. cikkével összhangban történő tájékoztatása céljából a tanúsítványról másolatot készíthet. Minden ilyen másolaton nyomtatva vagy pecséttel fel kell tüntetni a „MÁSOLAT” vagy a „MÁSODLAT” jelölést.

(7)   Az e rendelet 19. cikkében meghatározott átmeneti szabályok alapján behozott termékek tekintetében a következőket kell alkalmazni:

a)

a (3) bekezdés b) pontjában szereplő ellenőrzési tanúsítvány – az (1) bekezdésnek megfelelően történő benyújtásakor – 16. rovatában tartalmazza a tagállam azon illetékes hatóságának nyilatkozatát, amely az engedélyt a 19. cikkben meghatározott eljárás szerint megadta;

b)

a tagállam engedélyt megadó, illetékes hatósága a 16. rovatban szereplő nyilatkozat megtételére vonatkozó hatáskörét átruházhatja arra az ellenőrző hatóságra vagy ellenőrző szervre, amely a 834/2007/EK rendelet V. címében meghatározott ellenőrzési intézkedésekkel összhangban az importőr ellenőrzését végzi, vagy pedig az érintett tagállami hatóságokként meghatározott hatóságokra;

c)

nem kell nyilatkozatot tenni a 16. rovatban:

i.

amennyiben az importőr a tagállam engedélyt megadó illetékes hatósága által az e rendelet 19. cikkének megfelelően kibocsátott, eredeti okiratot mutat be, és bizonyítja, hogy az említett engedély a szállítmányra vonatkozik; vagy

ii.

amennyiben az engedélyt a 19. cikk szerint megadó tagállami hatóság közvetlenül a szállítmány vizsgálatáért felelős hatóságnak kielégítő bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a szállítmányra az említett engedély vonatkozik; a közvetlen tájékoztatásnak ez a módja az engedélyt megadó tagállam számára szabadon választható;

d)

a c) pont i. és ii. alpontjában megkövetelt bizonyítékot tartalmazó dokumentumnak a következőket kell tartalmaznia:

i.

a behozatali engedély referenciaszáma, valamint az engedély érvényességének határideje;

ii.

az importőr neve és címe;

iii.

a származás szerinti harmadik ország;

iv.

a kiállító szerv vagy hatóság adatai, és – amennyiben ez eltér – a harmadik országbeli ellenőrző szerv vagy hatóság adatai;

v.

az érintett termékek neve.

(8)   A szállítmány vizsgálatakor az érintett tagállami hatóságok a 17. rovatban hitelesítik az eredeti ellenőrzési tanúsítványt, és visszaküldik a tanúsítványt benyújtó személynek.

(9)   Az első címzett a szállítmány átvételekor kitölti az ellenőrzési tanúsítvány eredetijének 18. rovatát annak tanúsítására, hogy a szállítmány átvétele a 889/2008/EK rendelet 34. cikkével összhangban történt.

A 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított követelmény teljesítése céljából az első címzett ezt követően megküldi a tanúsítvány eredeti példányát a 11. rovatban említett importőrnek, kivéve, ha a tanúsítványnak tovább kell kísérnie a szállítmányt az e cikk (1) bekezdése szerint.

(10)   Az ellenőrzési tanúsítvány elektronikus úton is kibocsátható, az érintett tagállam által az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek számára rendelkezésre bocsátott módszer segítségével. A tagállamok illetékes hatóságai előírhatják, hogy az elektronikus úton kibocsátott ellenőrzési tanúsítványokat az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 2. cikkének (2) bekezdése értelmében vett fokozott biztonságú elektronikus aláírás kíséretében kell kiadni. Minden egyéb esetben az illetékes hatóságok olyan elektronikus aláírást kérnek, amely a 2004/563/EK, Euratom bizottsági határozatban (8) meghatározott elektronikus és digitalizált dokumentumokról szóló bizottsági rendelkezésekben megállapítottakkal azonos szabályok és feltételek alkalmazásával, egyenértékű biztosítékokkal szolgál az aláíráshoz rendelt funkcionalitások tekintetében.

14. cikk

Különleges vámeljárások

(1)   Amennyiben a harmadik országból érkező szállítmányt a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (9) szerinti felfüggesztő eljárás formájában vámraktározásra vagy aktív feldolgozásra jelölték ki, és a 834/2007/EK rendelet 2. cikkének i) pontjában meghatározottak szerinti, egy vagy több előkészítésnek vetik alá, a szállítmányt az első előkészítés elvégzése előtt az e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett intézkedéseknek kell alávetni.

A feldolgozás a következő műveleteket foglalhatja magában:

a)

csomagolás és újracsomagolás; vagy

b)

az ökológiai termelési módszerre utaló címkézés.

Ez után az előkészítés után az ellenőrzési tanúsítvány hitelesített eredetijét csatolni kell a szállítmányhoz, és be kell mutatni az érintett tagállami hatóságnak, amelynek ellenőriznie kell a szállítmányt annak szabad forgalomba bocsátása céljából.

Ezt az eljárást követően az ellenőrzési tanúsítvány eredeti példányát – a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított követelmény teljesítése céljából – szükség szerint vissza kell küldeni a szállítmánynak a tanúsítvány 11. rovatában említett importőre részére.

(2)   Amennyiben a 2913/92/EGK rendelet szerinti felfüggesztő eljárás keretében egy harmadik országból érkező szállítmányt – annak a Közösségben történő szabad forgalomba bocsátását megelőzően – valamely tagállamban különböző árutételekre kívánnak bontani, a szállítmányra e szétbontás elvégzését megelőzően alkalmazni kell az e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett intézkedéseket.

Az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát a VI. mellékletben szereplő mintának és megjegyzéseknek megfelelően a szétbontásból származó valamennyi tételre vonatkozóan be kell nyújtani az érintett tagállami hatóságnak. Az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát az érintett tagállami hatóságok a 14. rovatban hitelesítik.

A szállítmány eredeti importőreként azonosított és az ellenőrzési tanúsítvány 11. rovatában megjelölt személy köteles az ellenőrzési tanúsítvány minden egyes hitelesített kivonatának másolatát az eredeti ellenőrzési tanúsítvánnyal együtt megőrizni. Ezeken a másolatokon nyomtatva vagy bélyegzővel fel kell tüntetni a „MÁSOLAT” vagy a „MÁSODLAT” jelölést.

A szétbontást követően az ellenőrzési tanúsítvány minden kivonatának hitelesített eredetijét az érintett tételhez kell csatolni, és be kell mutatni az érintett tagállami hatóságnak, amelynek ellenőriznie kell az érintett tételt annak szabad forgalomba bocsátása céljából.

A tétel átvételekor annak címzettje kitölti az ellenőrzési tanúsítvány kivonata eredetijének 15. rovatát annak tanúsítására, hogy a tétel átvétele a 889/2008/EK rendelet 34. cikkével összhangban történt.

A tétel címzettje az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát legalább két évig az ellenőrző hatóságok és/vagy az ellenőrző szervek rendelkezésére megőrzi.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett előkészítési és szétbontási műveleteket a 834/2007/EK rendelet V. címének, valamint a 889/2008/EK rendelet IV. címének vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell elvégezni.

15. cikk

Meg nem felelő termékek

A 834/2007/EK rendelet 30. cikkének és/vagy a 889/2008/EK rendelet 85. cikkének megfelelően megtett intézkedések, illetve fellépések sérelme nélkül, az említett rendelet követelményeinek meg nem felelő termékek azzal a feltétellel bocsáthatók szabad forgalomba a Közösségen belül, hogy a címkékről, a reklámanyagokból és a kísérő dokumentumokból eltávolították az ökológiai termelési módszerre való utalást.

IV.   CÍM

KÖZÖS SZABÁLYOK

16. cikk

A kérelmek elbírálása és a jegyzékek közzététele

(1)   A Bizottság a 4., 8. és 11. cikkel összhangban, a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében említett ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segítségével elbírálja a beérkezett kérelmeket. E célból a bizottság különleges belső eljárási szabályokat fogad el.

A Bizottság kormányzati és civil szakértőkből álló szakértői csoportot hoz létre, amely a kérelmek elbírálásában, valamint a jegyzékek kezelésében és felülvizsgálatában segíti a Bizottság munkáját.

(2)   Minden egyes beérkezett kérelemhez, és a speciális belső eljárási szabályokkal összhangban a tagállamokkal folytatott megfelelő konzultációt követően, a Bizottság két-két tagállamot jelöl ki jelentéskészítésre. A kérelmeket a Bizottság az egyes tagállamoknak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottságban érvényes szavazatainak számával arányosan osztja szét a tagállamok között. A jelentéskészítésre kijelölt tagállamok megvizsgálják a 4., 8. és 11. cikkben említett, kérelmekre vonatkozó dokumentációt és információt, és jelentést készítenek. A jegyzékek kezelése és felülvizsgálata keretében ugyancsak megvizsgálják az éves jelentéseket és az 5., 9. és 12. cikkben említett, a jegyzékek bejegyzéseihez kapcsolódó bármely egyéb információt.

(3)   A jelentéseket készítő tagállamok által végzett vizsgálatok eredményének figyelembevételével a Bizottság a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésével összhangban határoz a harmadik országok, ellenőrző szervek vagy ellenőrző hatóságok elismeréséről, azok jegyzékbe történő felvételéről, illetve a jegyzékek bármely módosításáról, beleértve az e szerveknek vagy hatóságoknak kódszámmal való ellátását is. A határozatokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik.

(4)   A Bizottság a jegyzékeket minden elérhető technikai eszköz segítségével nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, ideértve az interneten való közzétételt is.

17. cikk

Tájékoztatás

(1)   A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében, valamint az e rendeletben említett dokumentumokat és egyéb információkat a harmadik országok illetékes hatóságai, az ellenőrző hatóságok vagy az ellenőrző szervek elektronikus úton továbbítják a Bizottság vagy a tagállamok felé. Amennyiben a Bizottság vagy a tagállamok speciális elektronikus átviteli rendszereket tesznek elérhetővé, azokat kell használni. A Bizottság és a tagállamok egymás között is e rendszeren keresztül továbbítják az érintett dokumentumokat.

(2)   A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében, valamint az e rendeletben említett dokumentumokra és egyéb információkra vonatkozó formai és tartalmi követelmények tekintetében a Bizottság szükség szerint útmutatásokat, mintákat és kérdőíveket határoz meg és tesz közzé az e cikk (1) bekezdésében említett számítógépes rendszerben. Az említett útmutatásokat, mintákat és kérdőíveket a Bizottság a tagállamok és a harmadik országok illetékes hatóságai, valamint az e rendeletnek megfelelően elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek tájékoztatása után módosítja és frissíti.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott számítógépes rendszernek alkalmasnak kell lennie az e rendeletben említett kérelmek, dokumentumok és információk begyűjtésére, ideértve adott esetben a 19. cikk szerinti engedélyeket.

(4)   A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében és e rendeletben, különösen a 4., 8. és 11. cikkben említett alátámasztó dokumentumokat a harmadik országok illetékes hatóságai, az ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek, az ellenőrzés elvégzésének, illetve az ellenőrzési tanúsítvány és az írásbeli igazolások kiadásának évétől számított legalább három évig a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére megőrzik.

(5)   Amennyiben a 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében említett dokumentumokhoz vagy eljárásokban, illetve az azok alkalmazására vonatkozó részletes szabályokban egy megfelelő felhatalmazással rendelkező személy aláírására, vagy az eljárás egy vagy több szakaszában egy személy jóváhagyására van szükség, az említett dokumentumok közlésére létrehozott számítógépes rendszernek lehetővé kell tennie valamennyi személy egyértelmű azonosítását, és megfelelő biztosítékot kell nyújtania arra vonatkozóan, hogy a dokumentumok tartalmát, beleértve az egyes eljárási szakaszokat is, a közösségi jogszabályoknak és különösen a 2004/563/EK, Euratom bizottsági határozatnak megfelelően nem lehet megváltoztatni.

V.   CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

A harmadik országok jegyzékére vonatkozó átmeneti szabályok

A harmadik országok által a 345/2008/EK rendelet 2. cikkével összhangban, a 2009. január 1-je előtt benyújtott felvétel iránti kérelmeket az e rendelet 8. cikke szerinti kérelemként kell kezelni.

Az elismert országok első jegyzékében Argentína, Ausztrália, Costa Rica, India, Izrael, Új-Zéland és Svájc szerepel. A jegyzék az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett kódszámokat nem tartalmazza. A kódszámok hozzáadására 2010. július 1-je előtt kerül sor, a jegyzéknek a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban történő frissítése révén.

19. cikk

A jegyzékben nem szereplő harmadik országokból származó termékek egyenértékű behozatalára vonatkozó átmeneti szabályok

(1)   A 834/2007/EK rendelet 40. cikkével összhangban, egy tagállam illetékes hatósága engedélyezheti az adott tagállamban működő importőrök számára, hogy – amennyiben az importőr az említett rendelet 28. cikkének megfelelően bejelentette tevékenységét – az e rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékben nem szereplő harmadik országokból behozott termékeket forgalomba hozzanak, feltéve, hogy az importőr kielégítő bizonyítékkal szolgál arra vonatkozóan, hogy a termékek eleget tesznek az említett rendelet 33. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett feltételeknek.

Amennyiben a tagállam, az adott importőr vagy bármely más személy meghallgatása után, úgy ítéli meg, hogy az említett feltételek mégsem teljesülnek, az engedélyt visszavonja.

Az engedélyek az e rendelet 10. cikkével összhangban elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok első jegyzékének kiadását követően legkésőbb 24 hónap elteltével érvényüket vesztik.

Az importált termékeknek a 13. cikkben említett ellenőrzési tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, amelyet az engedélyt adó tagállam illetékes hatósága által az ellenőrzési tanúsítvány kibocsátására elfogadott ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv adott ki. A tanúsítvány eredeti példányát az áru mellett kell tartani az első címzett létesítményéig. Ezt követően az importőr a tanúsítványt az ellenőrző szerv és, adott esetben, az ellenőrző hatóság rendelkezésére legalább két évig megőrzi.

(2)   Az egyes tagállamok az e cikkel összhangban kiadott valamennyi engedélyről, köztük a termelési szabványokra és az érintett ellenőrzési előírásokra vonatkozó információról, tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(3)   Bármely tagállam kérésére, illetve a Bizottság kezdeményezésére az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság megvizsgálja az e cikkel összhangban kiadott engedélyeket. Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett feltételek nem teljesülnek, a Bizottság az engedély visszavonására kötelezi az azt kiadó tagállamot.

(4)   Az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok 11. cikk (5) bekezdésében említett első jegyzékének közzététele után 12 hónappal a tagállamok már nem adhatnak ki az e cikk (1) bekezdése szerinti engedélyt, kivéve akkor, ha az adott importtermék olyan áru, amelynek harmadik országban történő termelését a 10. cikkel összhangban összeállított jegyzékben nem szereplő ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság vizsgálta.

(5)   2013. január 1-jétől kezdődően a tagállamok nem adhatnak ki az (1) bekezdés szerinti engedélyeket.

(6)   A 2092/91/EGK rendelet 11. cikkének (6) bekezdése alapján egy tagállam illetékes hatósága által egy importőr számára harmadik országból behozott termékek forgalomba hozatalára 2008. december 31. előtt kiadott engedélyek legkésőbb 2009. december 31-én érvényüket veszítik.

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 345/2008/EK rendelet és a 605/2008/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként és a VII. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  HL L 108., 2008.4.18., 8. o.

(3)  HL L 114., 2002.4.30., 132. o.

(4)  HL L 114., 2002.4.30., 1. o.

(5)  HL L 166., 2008.6.27., 3. o.

(6)  HL L 250., 2008.9.18., 1. o.

(7)  HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

(8)  HL L 251., 2004.7.27., 9. o.

(9)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


I. MELLÉKLET

A MEGFELELŐSÉG TEKINTETÉBEN ELISMERT ELLENŐRZŐ SZERVEK ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK JEGYZÉKE, VALAMINT A 3. CIKKBEN EMLÍTETT VONATKOZÓ ADATOK


II. MELLÉKLET

Image


III. MELLÉKLET

HARMADIK ORSZÁGOK JEGYZÉKE ÉS A 7. CIKKBEN EMLÍTETT VONATKOZÓ ADATOK

ARGENTÍNA

1.   Termékkategóriák:

a)

élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek, illetve termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagvak, a következők kivételével:

haszonállatok és állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni;

b)

feldolgozott mezőgazdasági termékek élelmiszerként való felhasználásra, a következők kivételével:

állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni.

2.   Származás: az 1. a) kategória termékei és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Argentínában állítottak elő.

3.   Termelési szabványok: Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.   Illetékes hatóság: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.   Ellenőrző szervek:

Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

Letis SA, www.letis.com.ar

Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6.   Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.   A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:

AUSZTRÁLIA

1.   Termékkategóriák:

a)

feldolgozatlan növényi termékek és termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagvak;

b)

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló feldolgozott mezőgazdasági termékek élelmiszerként való felhasználásra.

2.   Származás: az 1. a) kategória termékei és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Ausztráliában állítottak elő.

3.   Termelési szabványok: ökológiai és biodinamikus termelésre vonatkozó nemzeti szabvány.

4.   Illetékes hatóság: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5.   Ellenőrző szervek és hatóságok:

Australian Certified Organic Pty. Ltd., www.australianorganic.com.au

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6.   Tanúsítványt kibocsátó szervek és hatóságok: az 5. pontban szereplő szervek.

7.   A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:

COSTA RICA

1.   Termékkategóriák:

a)

feldolgozatlan növényi termékek és termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagvak;

b)

feldolgozott növényi termékek élelmiszerként való felhasználásra.

2.   Származás: Az 1. a) kategória termékei és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Costa Ricán állítottak elő.

3.   Termelési szabványok: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.   Illetékes hatóság: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5.   Ellenőrző szervek:

BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6.   Tanúsítványt kibocsátó hatóság: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.   A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:

INDIA

1.   Termékkategóriák:

a)

feldolgozatlan növényi termékek és termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagvak;

b)

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló feldolgozott mezőgazdasági termékek élelmiszerként való felhasználásra.

2.   Származás: az 1. a) kategória termékei és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Indiában állítottak elő.

3.   Termelési szabványok: Ökológiai termelésre vonatkozó nemzeti program.

4.   Illetékes hatóság: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

5.   Ellenőrző szervek és hatóságok:

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6.   Tanúsítványt kibocsátó szervek és hatóságok: az 5. pontban szereplő szervek.

7.   A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:

IZRAEL

1.   Termékkategóriák:

a)

feldolgozatlan növényi termékek és termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagvak;

b)

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló feldolgozott mezőgazdasági termékek élelmiszerként való felhasználásra.

2.   Származás: az 1. a) kategória termékei és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Izraelben állítottak elő vagy amelyeket Izraelbe importáltak:

vagy a Közösségből,

vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el.

3.   Termelési szabványok: Ökológiai termeléssel előállított növényekre és az azokból származó termékekre vonatkozó nemzeti szabvány.

4.   Illetékes hatóság: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.   Ellenőrző szervek és hatóságok:

AGRIOR Ltd. – Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6.   Tanúsítványt kibocsátó szervek és hatóságok: az 5. pontban szereplő szervek.

7.   A jegyzékbe való feltüntetés érvényességének határideje:

SVÁJC

1.   Termékkategóriák: élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek és vegetatív szaporítóanyagok, feldolgozott mezőgazdasági termékek élelmiszerként való felhasználásra, termesztésre szánt takarmányok és vetőmagvak, a következők kivételével:

az átállási időszakban előállított termékek és az átállási időszakban előállított mezőgazdasági eredetű összetevőt tartalmazó termékek.

2.   Származás: termékek és ökológiai termeléssel előállított összetevők, amelyeket Svájcban állítottak elő, vagy amelyeket Svájcba importáltak:

vagy a Közösségből,

vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében Svájc elismerte, hogy az ott előállított termékeket a svájci jogszabályokban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.

3.   Termelési szabványok: az ökológiai termelésre és az ökológiai termeléssel előállított növényi termékek és élelmiszerek címkézésére vonatkozó rendelet.

4.   Illetékes hatóság: Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.   Ellenőrző szervek:

Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

ProCert Safety AG, www.procert.ch

6.   Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.   A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:

ÚJ-ZÉLAND

1.   Termékkategóriák:

a)

élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek és termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagok, a következők kivételével:

haszonállatok és állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni,

akvakultúra-termékek;

b)

feldolgozott mezőgazdasági termékek élelmiszerként való felhasználásra, a következők kivételével:

állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni,

akvakultúra-termékeket tartalmazó termékek.

2.   Származás: az 1. a) kategória termékei és az 1. b) kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Új-Zélandon állítottak elő vagy amelyeket Új-Zélandra importáltak

vagy a Közösségből,

vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el,

vagy egy olyan harmadik országból, amelynek termelési előírásait és ellenőrzési rendszerét – a MAF által megállapított rendelkezéseknek megfelelően ezen ország illetékes hatósága által benyújtott garanciák és adatok alapján – a MAF biogazdálkodásból származó élelmiszerek hatósági minőségbiztosítására vonatkozó programjával („Food Official Organic Assurance Programme”) egyenértékűnek ismerték el, és feltéve, hogy csak az Új-Zélandon előállított, az 1. b) kategóriába tartozó – maximum 5 % mezőgazdasági eredetű terméket tartalmazó – termékekbe történő bedolgozásra szánt, ökológiai termeléssel előállított összetevők kerülnek behozatalra.

3.   Termelési szabványok: NZFSA Technical Rules for Organic Production.

4.   Illetékes hatóság: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5.   Ellenőrző szervek:

AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6.   Tanúsítványt kibocsátó hatóság: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) – New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

7.   A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:


IV. MELLÉKLET

AZ EGYENÉRTÉKŰSÉG TEKINTETÉBEN ELISMERT ELLENŐRZŐ SZERVEK ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK JEGYZÉKE, ILLETVE A 10. CIKKBEN EMLÍTETT VONATKOZÓ ADATOK


V. MELLÉKLET

A 13. cikkben említett ellenőrzési tanúsítvány mintadokumentuma az ökológiai termelésből származó termékek Európai Közösségbe történő behozatalához

A tanúsítványmintát a következő szempontok szerint kell követni:

szövegében,

a formátumban, egyetlen lapon,

a táblázat rovatainak elrendezésében, illetve méreteiben.

Image

Image

Image


VI. MELLÉKLET

A 14. cikkben említett ellenőrzési tanúsítvány kivonatának mintadokumentuma

A kivonatmintát a következő szempontok szerint kell követni:

szövegében,

formai elemeiben,

a táblázat rovatainak elrendezésében, illetve méreteiben.

Image

Image


VII. MELLÉKLET

A 20. cikkben említett megfelelési táblázat

345/2008/EK rendelet

605/2008/EK rendelet

E rendelet

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk

1. cikk (2) bekezdés

2. cikk, bevezető szöveg és (1) pont

2. cikk, bevezető szöveg és (1) pont

 

2. cikk, (2) pont

 

2. cikk, (2) pont

2. cikk, (3) pont

 

2. cikk, (3) pont

2. cikk, (4) pont

 

2. cikk, (4) pont

 

2. cikk, (5) pont

2. cikk, (5) pont

3. cikk

4. cikk

5. cikk

6. cikk

1. cikk

7. cikk

2. cikk (1) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés és 9. cikk (2) bekezdés

8. cikk (4) bekezdés

2. cikk (5) bekezdés

 

9. cikk (1) bekezdés

2. cikk (6) bekezdés

 

9. cikk (3) bekezdés és 9. cikk (4) bekezdés

10. cikk

11. cikk

12. cikk

3. és 4. cikk

13. cikk

5. cikk

14. cikk

6. cikk

15. cikk

16. cikk

17. cikk

7. cikk (1) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

18. cikk

19. cikk

3. cikk

8. cikk

20. cikk

4. cikk

9. cikk

21. cikk

II. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

I. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

I. melléklet

V. melléklet

II. melléklet

VI. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

VII. melléklet