4.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 326/7


VERORDENING (EG) Nr. 1204/2008 VAN DE COMMISSIE

van 3 december 2008

betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het „register van gegarandeerde traditionele specialiteiten” als bedoeld in Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

(Gecodificeerde versie)

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 9, lid 4 en lid 5, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2301/97 van de Commissie van 20 november 1997 betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het „specificiteitscertificeringsregister” als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

(2)

De lidstaten hebben, overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (4), bij de Commissie aanvragen ingediend om bepaalde benamingen te registreren als specificiteitscertificering.

(3)

De betrokken benamingen konden worden opgenomen in het „specificiteitscertificeringsregister” en op communautair niveau als gegarandeerde traditionele specialiteit worden beschermd. Na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 509/2006 werd dit register vervangen door het in artikel 3 van laatstgenoemde verordening bedoelde „register van gegarandeerde traditionele specialiteiten”.

(4)

De geregistreerde benamingen komen met name in aanmerking voor een gereserveerde vermelding als „gegarandeerde traditionele specialiteit”.

(5)

Er moet worden verduidelijkt dat de term „Serrano” moet worden beschouwd als een op zichzelf specifieke term als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 509/2006 en bijgevolg onvertaalbaar is; hij moet dus als dusdanig worden gebruikt. Voorts belet de registratie van de term „Serrano” niet dat deze term met de aanduiding „berg” wordt gecombineerd; deze termen sluiten elkaar niet uit.

(6)

Wat de benaming „Leche certificada de Granja” en „Traditional Farmfresh Turkey” betreft, is voor de benaming „Leche certificada de Granja” de bescherming alleen in de Spaanse taal aangevraagd, en voor de benaming „Traditional Farmfresh Turkey” alleen in de Engelse taal. Bij de verkoop van het product moet dan ook, overeenkomstig Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten, inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (5), op het etiket vlak bij de betrokken benaming de vermelding „traditioneel Spaans product”, respectievelijk „traditioneel Brits product”, of, een equivalente vermelding in een andere taal, worden aangebracht.

(7)

Wat de benaming „Traditional Farmfresh Turkey” betreft, mogen, overeenkomstig Richtlijn 2000/13/EG, aanduidingen in de etikettering en met name de vermeldingen ten behoeve van de consument in geen geval kunnen worden verward met de termen waarmee de in Verordening (EEG) nr. 1538/91 van de Commissie van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (6), bedoelde houderijsystemen worden aangeduid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 4 en lid 5, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 509/2006 worden de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde benamingen opgenomen in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Artikel 2

Bij de verkoop van „Leche certificada de Granja” moet in de andere talen dan het Spaans, op het etiket de vermelding „traditioneel Spaans product” of een equivalente vermelding in een andere taal, voorkomen.

Bij de verkoop van „Traditional Farmfresh Turkey” moet in de andere talen dan het Engels, op het etiket de vermelding „traditioneel Brits product” of een equivalente vermelding in een andere taal, voorkomen.

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 2301/97 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 december 2008.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1.

(2)  PB L 319 van 21.11.1997, blz. 8.

(3)  Zie bijlage II.

(4)  PB L 208 van 24.7.1992, blz. 9.

(5)  PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

(6)  PB L 143 van 7.6.1991, blz. 11.


BIJLAGE I

Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruitlambiek (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (1)

Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (2)

Faro (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (3)

Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, vruchtenlambiek (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (4)

Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (5)

Mozzarella (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (6)

Jamón Serrano (artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (7)

Leche certificada de Granja (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (8)

Traditional Farmfresh Turkey (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (9)

Falukorv (artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (10)

Sahti (artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (11)

Panellets (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (12)

Kalakukko (artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (13)

Karjalanpiirakka (artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (14)

Hushållsost (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 509/2006) (15)


(1)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 21 van 21.1.1997, blz. 5.

(2)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 21 van 21.1.1997, blz. 5.

(3)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 21 van 21.1.1997, blz. 5.

(4)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 21 van 21.1.1997, blz. 5.

(5)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 21 van 21.1.1997, blz. 5.

(6)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2527/98 (PB L 317 van 26.11.1998, blz. 14). Deze gegevens vervangen die welke zijn bekendgemaakt in PB C 246 van 24.8.1996, blz. 9.

(7)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 371 van 1.12.1998, blz. 3.

(8)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 21 van 21.1.1997, blz. 15.

(9)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 405 van 24.12.1998, blz. 9.

(10)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 78 van 10.3.2001, blz. 16.

(11)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 125 van 26.4.2001, blz. 5.

(12)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 5 van 9.1.2001, blz. 3.

(13)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 235 van 21.8.2001, blz. 12.

(14)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 102 van 27.4.2002, blz. 14.

(15)  De voornaamste gegevens van het productdossier staan in PB C 110 van 8.5.2003, blz. 18.


BIJLAGE II

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 2301/97 van de Commissie

(PB L 319 van 21.11.1997, blz. 8)

 

Verordening (EG) nr. 954/98 van de Commissie

(PB L 133 van 7.5.1998, blz. 10)

 

Verordening (EG) nr. 2527/98 van de Commissie

(PB L 317 van 26.11.1998, blz. 14)

Uitsluitend artikel 1, eerste en tweede alinea, en bijlage I

Verordening (EG) nr. 2419/1999 van de Commissie

(PB L 291 van 13.11.1999, blz. 25)

 

Verordening (EG) nr. 1482/2000 van de Commissie

(PB L 167 van 7.7.2000, blz. 8)

 

Verordening (EG) nr. 2430/2001 van de Commissie

(PB L 328 van 13.12.2001, blz. 29)

 

Verordening (EG) nr. 244/2002 van de Commissie

(PB L 39 van 9.2.2002, blz. 11)

 

Verordening (EG) nr. 688/2002 van de Commissie

(PB L 106 van 23.4.2002, blz. 7)

 

Verordening (EG) nr. 1285/2002 van de Commissie

(PB L 187 van 16.7.2002, blz. 21)

 

Verordening (EG) nr. 317/2003 van de Commissie

(PB L 46 van 20.2.2003, blz. 19)

 

Verordening (EG) nr. 223/2004 van de Commissie

(PB L 37 van 10.2.2004, blz. 3)

 


BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 2301/97

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Bijlage

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III