4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1204/2008

af 3. december 2008

om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over garanterede traditionelle specialiteter«, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 4 og stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/97 af 20. november 1997 om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over specificitetsattesteringer«, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Medlemsstaterne har i henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (4) til Kommissionen indsendt ansøgninger om optagelse af betegnelser i registeret over specificitetsattesteringer.

(3)

De pågældende betegnelser har kunnet optages i »registeret over specificitetsattesteringer« og beskyttes i Fællesskabet som garanterede traditionelle specialiteter. Efter ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 509/2006 er dette register blevet erstattet af »registeret over garanterede traditionelle specialiteter« som fastsat i artikel 3 i sidstnævnte forordning.

(4)

Anvendelse af påskriften »garanteret traditionel specialitet« er forbeholdt de heri registrerede betegnelser.

(5)

Det bør præciseres, at udtrykket »Serrano« betragtes som et specifikt udtryk i sig selv, jf. artikel 4, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 509/2006, dvs. at det ikke kan oversættes; udtrykket bør derfor anvendes uændret. Desuden registreres udtrykket »Serrano«, uden at det berører anvendelsen af udtrykket »bjergskinke«; disse udtryk er ikke modstridende.

(6)

For så vidt angår betegnelserne »Leche certificada de Granja« og »Traditional Farmfresh Turkey« er der kun ansøgt om beskyttelse på spansk for betegnelsen »Leche certificada de Granja« og kun på engelsk for betegnelsen »Traditional Farmfresh Turkey«. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (5) skal der på etiketten ved markedsføringen af produktet anføres følgende udtryk på de øvrige sprog: »Efter spansk tradition« eller »Efter britisk tradition«, alt efter tilfældet, i umiddelbar nærhed af den pågældende betegnelse.

(7)

Med hensyn til betegnelsen »Traditional Farmfresh Turkey« må mærkningen og især oplysningerne til forbrugerne i henhold til direktiv 2000/13/EF under ingen omstændigheder kunne forveksles med de oplysninger, der skal anføres for at oplyse om de opdrætsmetoder, der omhandles i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1538/91 af 5. juni 1991 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød (6)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelserne i bilag I optages i »registeret over garanterede traditionelle specialiteter«, jf. artikel 9, stk. 4 og stk. 5, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 509/2006.

Artikel 2

Ved markedsføringen af produktet »Leche certificada de Granja« på andre sprog end spansk påtrykkes etiketten »Efter spansk tradition« eller tilsvarende på de andre sprog.

Ved markedsføringen af produktet »Traditional Farmfresh Turkey« på andre sprog end engelsk påtrykkes etiketten »Efter britisk tradition« eller tilsvarende på de andre sprog.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 2301/97 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2008.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.

(2)  EFT L 319 af 21.11.1997, s. 8.

(3)  Se bilag II.

(4)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 9.

(5)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(6)  EFT L 143 af 7.6.1991, s. 11.


BILAG I

Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (1)

Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek, (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (2)

Faro (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (3)

Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (4)

Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (5)

Mozzarella (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (6)

Jamón Serrano (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006) (7)

Leche certificada de Granja (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (8)

Traditional Farmfresh Turkey (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (9)

Falukorv (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006) (10)

Sahti (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006) (11)

Panellets (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (12)

Kalakukko (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006) (13)

Karjalanpiirakka (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006) (14)

Hushållsost (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (15)


(1)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 5.

(2)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 5.

(3)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 5.

(4)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 5.

(5)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 5.

(6)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i bilag II til forordning (EF) nr. 2527/98 (EFT L 317 af 26.11.1998, s. 14). Disse forhold træder i stedet for dem, der blev offentliggjort i EFT C 246 af 24.8.1996, s. 9.

(7)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 371 af 1.12.1998, s. 3.

(8)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 15.

(9)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 405 af 24.12.1998, s. 9.

(10)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 78 af 10.3.2001, s. 16.

(11)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 125 af 26.4.2001, s. 5.

(12)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 5 af 9.1.2001, s. 3.

(13)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 235 af 21.8.2001, s. 12.

(14)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 102 af 27.4.2002, s. 14.

(15)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EUT C 110 af 8.5.2003, s. 18.


BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/97

(EFT L 319 af 21.11.1997, s. 8)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 954/98

(EFT L 133 af 7.5.1998, s. 10)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2527/98

(EFT L 317 af 26.11.1998, s. 14)

Udelukkende artikel 1, stk. 1 og 2, og bilag I

Kommissionens forordning (EF) nr. 2419/1999

(EFT L 291 af 13.11.1999, s. 25)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1482/2000

(EFT L 167 af 7.7.2000, s. 8)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2430/2001

(EFT L 328 af 13.12.2001, s. 29)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2002

(EFT L 39 af 9.2.2002, s. 11)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 688/2002

(EFT L 106 af 23.4.2002, s. 7)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1285/2002

(EFT L 187 af 16.7.2002, s. 21)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 317/2003

(EUT L 46 af 20.2.2003, s. 19)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2004

(EUT L 37 af 10.2.2004, s. 3)

 


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2301/97

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III