30.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2008

af 15. juli 2008

om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 af 22. marts 1990 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (1) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (2). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Efter ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl den 26. april 1986 er store mængder radioaktive stoffer strømmet ud i atmosfæren.

(3)

Med forbehold af den brug, der i påkommende tilfælde i fremtiden måtte blive gjort af bestemmelserne i Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (3), bør Fællesskabet med hensyn til de specifikke følger af ulykken i Tjernobyl påse, at landbrugsprodukter og forarbejdede produkter bestemt til menneskeføde, som må antages at være kontaminerede, kun indføres på Fællesskabets område i overensstemmelse med fælles bestemmelser.

(4)

Det er vigtigt, at disse fælles bestemmelser sikrer forbrugernes sundhed, og at de, uden at gribe utilbørligt ind i samhandelen mellem Fællesskabet og tredjelande, opretholder markedets enhed og forebygger fordrejninger af samhandelen.

(5)

Overholdelsen af de maksimalt tilladte niveauer bør sikres ved passende kontrolforanstaltninger, som i tilfælde af manglende overholdelse kan medføre importforbud.

(6)

Den radioaktive kontamination af mange landbrugsprodukter er faldet og vil fortsætte med at falde, indtil de niveauer nås, der bestod for Tjernobyl-ulykken. Der bør derfor fastsættes en procedure, som gør det muligt at undtage sådanne produkter fra anvendelsesområdet for denne forordning.

(7)

Da denne forordning gælder samtlige landbrugsprodukter og forarbejdede produkter bestemt til menneskeføde, er der i denne situation ingen grund til at anvende proceduren i artikel 14 i Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr (4).

(8)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med undtagelse af de i bilag I omhandlede produkter, som er uegnede til menneskeføde, og de produkter, som eventuelt undtages fra denne forordnings anvendelsesområde i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der henvises til i artikel 5, stk. 2, gælder denne forordning for de produkter med oprindelse i tredjelande, der er omhandlet i:

a)

traktatens bilag I

b)

Rådets forordning (EF) nr. 1667/2006 af 7. november 2006 om glucose og lactose (6)

c)

Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (7)

d)

Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (8)

Artikel 2

1.   Med forbehold af de øvrige gældende bestemmelser er det en betingelse for de i artikel 1 omhandlede produkters overgang til fri omsætning, at de ikke overstiger de i stk. 2 fastsatte maksimalt tilladte niveauer.

2.   Den kumulerede cæsium 134- og 137-radioaktivitet må ikke overstige (9):

a)

370 Bq/kg for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag II samt for levnedsmidler, som er bestemt til særlig ernæring til spædbørn i de første fire til seks måneder af deres liv og fuldt ud dækker denne persongruppes ernæringsbehov, og som er emballeret i detailsalgspakninger, hvoraf det klart fremgår og er anført på etiketten, at der er tale om tilberedninger til spædbørn

b)

600 Bq/kg for alle andre berørte produkter.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne fører kontrol med opfyldelsen af de i artikel 2, stk. 2, fastsatte maksimalt tilladte niveauer for de i artikel 1 omhandlede produkter, idet kontaminationsgraden i oprindelseslandet tages i betragtning.

Kontrollen kan også omfatte fremlæggelse af eksportcertifikater.

På grundlag af resultatet af denne kontrol træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på gennemførelsen af artikel 2, stk. 1, herunder forbud mod at bringe et bestemt produkt i fri omsætning, idet forbuddet kan nedlægges i hvert enkelt tilfælde eller generelt.

2.   Hver medlemsstat giver Kommissionen alle oplysninger vedrørende gennemførelsen af denne forordning, bl.a. om tilfælde, hvor de maksimalt tilladte niveauer ikke er blevet overholdt.

Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.

3.   Konstateres der gentagne tilfælde af manglende overholdelse af de maksimalt tilladte niveauer, kan der træffes nødvendige forholdsregler efter den fremgangsmåde, der henvises til i artikel 5, stk. 2.

Disse forholdsregler kan omfatte forbud mod indførsel af produkter med oprindelse i det pågældende tredjeland.

Artikel 4

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning samt de eventuelle ændringer af fortegnelsen over produkter i bilag I og fortegnelsen over produkter, der undtages fra denne forordning, vedtages efter fremgangsmåden i artikel 5, stk. 2.

Artikel 5

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

Artikel 6

Forordning (EØF) nr. 737/90, som ændret ved de i bilag III anførte forordninger, ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den udløber:

a)

den 31. marts 2010, medmindre Rådet inden da træffer anden afgørelse, især i tilfælde af at den i artikel 4 nævnte fortegnelse over undtagne produkter kommer til at omfatte alle produkter, der er egnede til menneskeføde, som denne forordning gælder for

b)

når Kommissionens forordning, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (Euratom) nr. 3954/87, træder i kraft, hvis dette sker inden den 31. marts 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  EFT L 82 af 29.3.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  Se bilag III.

(3)  EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11. Ændret ved forordning (Euratom) nr. 2218/89 (EFT L 211 af 22.7.1989, s. 1).

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 128.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT L 312 af 11.11.2006, s. 1.

(7)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95 (EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49).

(8)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(9)  Niveauet for koncentrerede eller tørrede produkter beregnes på grundlag af det rekonstituerede forbrugsklare produkt.


BILAG I

Produkter, der er uegnede til menneskeføde

KN-kode

Varebeskrivelse

ex 0101 10 10

ex 0101 90 19

Væddeløbsheste

ex 0106

Andre (levende dyr, undtagen tamkaniner og duer; ikke til menneskeføde)

0301 10

Levende akvariefisk

0408 11 20

0408 19 20

0408 91 20

0408 99 20

Æg uden skal samt æggeblommer, uegnede til menneskeføde (1)

ex 0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, ikke spiselige

0511 10 00

ex 0511 91 90

0511 99

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet, bortset fra spiseligt dyreblod; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde

ex 0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede, til udsæd

1001 90 10

Spelt til udsæd (1)

1005 10 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 19

Hybridmajs til udsæd (1)

1006 10 10

Ris til udsæd (1)

1007 00 10

Hybridsorghum til udsæd (1)

1201 00 10

1202 10 10

1204 00 10

1205 10 10

1206 00 10

1207 20 10

1207 40 10

1207 50 10

1207 91 10

1207 99 15

Olieholdige frø og frugter, også knuste, til udsæd (1)

1209

Frø, frugter og sporer, af den art, der anvendes til udsæd

1501 00 11

Fedt af svin til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (1)

1502 00 10

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503, til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (1)

1503 00 11

Lardstearin og oleostearin (pressetalg) til industriel anvendelse (1)

1503 00 30

Talgolie til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (1)

1505 00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

1507 10 10

1507 90 10

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (1)

1508 10 10

1508 90 10

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (1)

1511 10 10

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (1)

1511 90 91

1512 11 10

1512 19 10

1512 21 10

1512 29 10

1513 11 10

1513 19 30

1513 21 10

1513 29 30

1514 11 10

1514 19 10

1514 91 10

1514 99 10

1515 19 10

1515 21 10

1515 29 10

1515 50 11

1515 50 91

1515 90 21

1515 90 31

1515 90 40

1515 90 60

1516 20 95

Andre olier til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (1)

1515 30 10

Ricinusolie og fraktioner deraf, til fremstilling af aminoundecansyre til brug ved produktion af syntetiske tekstilfibre eller plast (1)

1515 90 11

Træolie (tungolie); jojoba og oiticikaolie; myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf

1518 00 31

1518 00 39

Blandinger af vegetabilsk olie, til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (1)

2207 20 00

Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

3824 10 00

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner

4501

Naturkork, rå eller groft bearbejdet; korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork

5301 10 00

5301 21 00

5301 29 00

Hør, rå eller beredt, men ikke spundet

5302

Hamp (Cannabis satival.), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

ex kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade, undtagen cikorieplanter og -rødder henhørende under pos. 0601 20 10


(1)  Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.


BILAG II

Mælk og mejeriprodukter, for hvilke der gælder en maksimumstoleranceværdi på 370 Bq/kg

KN-kode

0401

0402

0403 10 11 til 39

0403 90 11 til 69

0404


BILAG III

Ophævet forordning med liste over ændringer

Rådets forordning (EØF) nr. 737/90

(EFT L 82 af 29.3.1990, s. 1)

 

Rådets forordning (EF) nr. 686/95

(EFT L 71 af 31.3.1995, s. 15)

 

Rådets forordning (EF) nr. 616/2000

(EFT L 75 af 24.3.2000, s. 1)

 

Rådets forordning (EF) nr. 806/2003

(EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1)

udelukkende bilag III, nr. 7


BILAG IV

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 737/90

Nærværende forordning

Artikel 1, indledning

Artikel 1, indledning

Artikel 1, første led

Artikel 1, litra a)

Artikel 1, andet led

Artikel 1, litra b)

Artikel 1, tredje led

Artikel 1, litra c)

Artikel 1, fjerde led

Artikel 1, litra d)

Artikel 1, femte led

Artikel 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 3, første indledning

Artikel 3, anden indledning

Artikel 2, stk. 2, indledning

Artikel 3, første og andet led

Artikel 2, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 4, stk. 1, første, andet og tredje punktum

Artikel 3, stk. 1, første, andet og tredje afsnit

Artikel 4, stk. 2, første og andet punktum

Artikel 3, stk. 2, første og andet afsnit

Artikel 5, første og andet punktum

Artikel 3, stk. 3, første og andet afsnit

Artikel 6

Artikel 4

Artikel 7, stk. 1 og 2

Artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 6

Artikel 8, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 8, stk. 2, indledning

Artikel 7, stk. 2, indledning

Artikel 8, stk. 2, nr. 1

Artikel 7, stk. 2, litra a)

Artikel 8, stk. 2, nr. 2

Artikel 7, stk. 2, litra b)

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag IV