20.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 572/2008

z dne 19. junija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede višine letne pristojbine in pristojbin za preskušanje, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte, ter načinu plačil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (1) in zlasti člena 113 Uredbe,

po posvetovanju z upravnim svetom Urada Skupnosti za rastlinske sorte,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (2), določa pristojbine, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte („Urad“), in višini navedenih pristojbin.

(2)

Finančne rezerve urada so dosegle raven, ki je presegla raven, potrebno za zagotovitev nemotenega delovanja. Iz tega razloga so bile letna pristojbina in pristojbine za preskušanje znižane. Finančne rezerve Urada so se zdaj znižale na ustrezno raven, zato je treba dohodek ponovno zvišati na raven, ki zadostuje za uravnoteženost proračuna Urada. V ta namen je treba letno pristojbino in pristojbine za preskušanje zvišati.

(3)

V zvezi z novimi vrstami so izkušnje s cenovnimi skupinami pristojbin za preskušanje okrasnih sort pokazale, da je treba spremeniti nekatere od navedenih skupin pristojbin.

(4)

Za poenostavitev plačila pristojbin in dodatnih plačil je treba omogočiti plačilo s plačilnimi karticami v skladu s pogoji in omejitvami, ki jih določi predsednik Urada.

(5)

Ravno tako je treba izraz „ekuji“ nadomestiti z izrazom „euri“ oziroma „EUR“ v celotnem besedilu Uredbe (ES) št. 1238/95.

(6)

Uredbo (ES) št. 1238/95 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za žlahtniteljske pravice Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1238/95 se spremeni:

1.

V členu 1(2) se „ekuji“ nadomestijo z „euri“;

2.

Točke (a), (b) in (c) člena 3(2) se nadomestijo z naslednjim:

„(a)

Uradu se izročijo ali nakažejo certificirani čeki, ki so plačljivi v eurih;

(b)

izvede se prenos v eurih na žiro račun Urada;

(c)

izvede se plačilo v eurih na tekoči račun Urada ali

(d)

izvede se plačilo s plačilno kartico.“

3.

V členih 7(1), 8(1), 10(1)(a), (c) in (d), 11(1), 13(3) ter 14(2) in (4), se „ekuji“ nadomestijo z „EUR“;

4.

Člen 9(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Urad zaračuna imetniku žlahtniteljske pravice v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: imetnik) pristojbino za vsako leto trajanja žlahtniteljske pravice v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: letna pristojbina) v znesku 300 EUR za leto 2009 in naslednja leta.“

5.

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1238/95 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. junija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 227, 1.9.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 15/2008(UL L 8, 11.1.2008, str. 2).

(2)  UL L 121, 1.6.1995, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2039/2005 (UL L 328, 15.12.2005, str. 33).


PRILOGA

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Pristojbine za preskušanje iz člena 8

Pristojbina, ki se plača za preskušanje sorte v skladu s členom 8, se določi v skladu s razpredelnico:

(v EUR)

Cenovna skupina

Pristojbina

Skupina poljščin

1

Običajne poljščine

1 200

2

Poljščine, ki se razmnožujejo vegetativno

1 700

3

Oljnice

1 340

4

Trave

1 970

5

Pese

1 300

6

Predivnice

1 160

7

Poljščine s posebnimi preskusnimi postopki

1 340

8

Ostale poljščine

1 340

Skupina okrasnih sort

9

Vrste z živo referenčno zbirko, preskusom v rastlinjaku, dolgim pridelovanjem

1 700

9A

Vrste z živo referenčno zbirko, preskusom v rastlinjaku, dolgim pridelovanjem in posebnimi fitosanitarnimi pogoji

2 140

10

Vrste z živo referenčno zbirko, preskusom v rastlinjaku, kratkim pridelovanjem

1 610

11

Vrste z živo referenčno zbirko, preskusom na prostem, dolgim pridelovanjem

1 430

12

Vrste z živo referenčno zbirko, preskusom na prostem, kratkim pridelovanjem

1 300

13

Vrste brez žive referenčne zbirke, s preskusom v rastlinjaku, dolgim pridelovanjem

1 430

13A

Vrste brez žive referenčne zbirke, s preskusom v rastlinjaku, dolgim pridelovanjem z dodatnim postopkom pri razmnoževanju

2 140

14

Vrste brez žive referenčne zbirke, s preskusom v rastlinjaku, kratkim pridelovanjem

1 160

15

Vrste brez žive referenčne zbirke, s preskusom na prostem, dolgim pridelovanjem

1 250

16

Vrste brez žive referenčne zbirke, s preskusom na prostem, kratkim pridelovanjem

1 340

17A

Vrste, ki se razmnožujejo s semenom, s preskusom na prostem

1 450

18A

Vrste, ki se razmnožujejo s semenom, s preskusom v rastlinjaku

2 000

17, 18 in 19

Črtano.

 

Skupina zelenjadnic

20

Vrste, ki se razmnožujejo s semenom, preskus na prostem

1 430

21

Vrste, ki se razmnožujejo s semenom, preskus v rastlinjaku

1 790

22

Vrste z vegetativnim razmnoževanjem, preskus na prostem

1 970

23

Vrste z vegetativnim razmnoževanjem, preskus v rastlinjaku

1 610

Skupina sadnih sort

24

Drevesa

1 790

24A

Drevesne vrste z obširno stalno živo referenčno zbirko

2 500

25

Grmičevje

1 790

26

Trsi

1 790

27

Plezalke

1 970“