22.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 437/2008

z dne 21. maja 2008

o spremembi prilog VII, X in XI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za predelavo mleka in mlečnih izdelkov, opredeljenih kot snovi kategorije 3

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1) in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1774/2002 določa zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Določa, da se morajo živalski stranski proizvodi, ki se lahko uporabljajo kot posamično krmilo, predelati v skladu z zahtevami iz navedene uredbe.

(2)

Priloga VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 določa posebne higienske zahteve za predelavo in dajanje na trg predelanih živalskih beljakovin in drugih predelanih proizvodov, ki bi se lahko uporabili kot posamično krmilo. Zlasti poglavje V navedene priloge določa posebne zahteve za predelavo mleka, mlečnih izdelkov in kolostruma.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 28 Uredbe (ES) št. 1774/2002 predpisi za uvoz proizvodov iz prilog VII in VIII k navedeni uredbi iz držav nečlanic ne smejo biti bolj ugodni ali manj ugodni od predpisov za proizvodnjo in trženje navedenih proizvodov v Skupnosti. Poglavje V Priloge VII k navedeni uredbi je zato treba spremeniti, da se uvedejo nekatere tehnične spremembe za uskladitev standardov predelave za mleko in mlečne izdelke in se pojasnijo uvozne zahteve, ki se uporabljajo za njih.

(4)

V skladu z mnenjem Evropske agencije za varnost hrane, sprejetim 29. marca 2006 v zvezi s tveganji za zdravje živali pri hranjenju živali z gotovimi mlečnimi izdelki brez nadaljnje obdelave (2), je primerno spremeniti posebne higienske zahteve za mleko, proizvode na osnovi mleka ter kolostrum. Upoštevati je treba tudi metode za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke v mleku, opisane v poročilu Znanstvenega odbora za zdravje in dobro počutje živali iz leta 1999 Strategija cepljenja v nujnih primerih proti slinavki in parkljevki (3) in Dodatek 3.6.2 k Zoosanitarnemu kodeksu za kopenske živali (4), izdaja 2005 Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

(5)

Ob upoštevanju spremenjenih posebnih higienskih zahtev iz poglavja V Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 je primerno nadomestiti vzorčna zdravstvena spričevala iz poglavij 2(A), 2(B) in 2(C) Priloge X k navedeni uredbi z enim samim spričevalom za uvoz mleka in mlečnih izdelkov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, iz tretjih držav.

(6)

Treba je posodobiti sklic na posebno zdravstveno spričevalo iz dela I Priloge XI k Uredbi (ES) št. 1774/2002, ki navaja sezname tretjih držav, iz katerih lahko države članice dovolijo uvoz živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

(7)

Priloge VII, X in XI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge VII, X in XI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba se uporablja od 1. maja 2008.

Pošiljkam, za katere so bila veterinarska spričevala izdana pred 1. novembrom 2008 v skladu z vzorci iz Uredbe (ES) št. 1774/2002 pred njeno spremembo s sedanjo uredbo, se dovoli uvoz v Skupnost do 1. februarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. maja 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 399/2008 (OJ L 118, 6.5.2008, p. 12).

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html

(4)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.6.2.htm


PRILOGA

Uredba (ES) št. 1774/2002 se spremeni:

(1)

V Prilogi VII se poglavje V nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE V

Posebne zahteve za mleko, mlečne izdelke ter kolostrum

Poleg pogojev, določenih v poglavju I, se uporabijo naslednji pogoji.

A.   Standardi predelave

1.

Mleko je treba obdelati po enem od naslednjih načinov:

1.1.

sterilizacija z vrednostjo F0  (1) tri ali več;

1.2.

UVT (2), v kombinaciji z/s:

(a)

naknadno fizično obdelavo z/s:

(i)

postopkom sušenja, v povezavi z dodatnim segrevanjem do najmanj 72 °C pri mleku za krmo; ali

(ii)

znižanjem vrednosti pH pod 6 vsaj eno uro;

(b)

pogojem, da je bilo mleko ali mlečni izdelek proizveden vsaj 21 dni pred pošiljanjem in v tem obdobju v državi članici porekla ni bil ugotovljen noben primer slinavke in parkljevke;

1.3.

HTST (3) uporabljena dvakrat;

1.4.

HTST (3) v kombinaciji z/s:

(a)

naknadno fizično obdelavo z/s:

(i)

postopkom sušenja, v povezavi z dodatnim segrevanjem do najmanj 72 °C pri mleku za krmo ali

(ii)

znižanjem vrednosti pH pod 6 vsaj eno uro;

(b)

pogojem, da je bilo mleko ali mlečni izdelek proizveden vsaj 21dni pred pošiljanjem in v tem obdobju v državi članici porekla ni bil ugotovljen noben primer slinavke in parkljevke.

2.

Mlečne izdelke je treba obdelati na enega od načinov iz odstavka 1 ali proizvesti iz mleka, obdelanega v skladu z odstavkom 1.

3.

Sirotka, namenjena hranjenju živali vrst, dovzetnih za slinavko in parkljevko ter proizvedena iz mleka, obdelanega v skladu z odstavkom 1, se sme posneti vsaj 16 ur po sesirjenju mleka in mora imeti izmerjeno vrednost pH pod 6,0, pred prevozom na živinorejska gospodarstva.

4.

Poleg zahtev, določenih v odstavkih 1, 2 in 3, morajo mleko in mlečni izdelki izpolnjevati naslednje zahteve:

4.1.

po koncu predelave je treba uvesti vse varnostne ukrepe za preprečitev onesnaženja proizvodov;

4.2.

končni proizvod je treba opremiti z oznako, ki navaja vsebnost snovi kategorije 3 in ni namenjen prehrani ljudi, ter

(a)

zapakirati v nove zabojnike ali

(b)

se v razsutem stanju prevažati v zabojnikih ali drugih prevoznih sredstvih, pred uporabo temeljito očiščenih in razkuženih z razkužilom, ki ga je za ta namen odobril pristojni organ.

5.

Surovo mleko in kolostrum se morata proizvajati pod pogoji, ki zagotavljajo ustrezna jamstva v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Taki pogoji se lahko vzpostavijo v skladu s postopkom iz člena 33(2).

B.   Uvoz

1.

Države članice dovolijo uvoz mleka in mlečnih izdelkov pod pogojem, da:

1.1.

izvirajo iz tretjih držav, navedenih v seznamu v delu I Priloge XI;

1.2.

izvirajo iz predelovalnega obrata, ki je na seznamu iz člena 29(4);

1.3.

jih spremlja zdravstveno spričevalo v skladu z vzorčnim spričevalom iz poglavja 2 Priloge X;

1.4.

so bili obdelani na vsaj en način iz odstavkov 1.1, 1.2, 1.3 in točke (a) odstavka 1.4 dela A;

1.5.

so v skladu z odstavkoma 2 in 4, ter v primeru sirotke, odstavka 3 dela A.

2.

Z odstopanjem od odstavka 1.4 države članice dovolijo uvoz mleka in mlečnih izdelkov iz tretjih držav, navedenih v stolpcu ‚A‘ Priloge I k Odločbi Komisije 2004/438/ES (4), če so bili navedeni mleko ali mlečni izdelki obdelani na način HTST in so bili proizvedeni:

(i)

vsaj 21 dni pred pošiljanjem in v tem obdobju v državi izvoznici ni bil ugotovljen noben primer slinavke in parkljevke ali

(ii)

so bili predstavljeni na mejni kontrolni točki EU vsaj 21 dni po proizvodnji in v tem obdobju v državi izvoznici ni bil ugotovljen noben primer slinavke in parkljevke.

3.

Če se ugotovi tveganje zaradi vnosa eksotične bolezni ali kakršno koli drugo tveganje za zdravje živali, se lahko uvedejo dodatni pogoji za zaščito zdravja živali v skladu s postopkom iz člena 33(2).

(2)

V Prilogi X se poglavja 2(A), 2(B) in 2(C) nadomestijo z:

„POGLAVJE 2

Image

Image

Image

(3)

V Prilogi XI se del I nadomesti z naslednjim:

„DEL I

Seznam tretjih držav, iz katerih države članice lahko dovolijo uvoz mleka in mlečnih izdelkov (zdravstveno spričevalo, poglavje 2)

Odobrene tretje države, navedene v Prilogi I k Odločbi 2004/438/ES.“


(1)  F0 je izračunani uničevalni učinek spor bakterij. Vrednost F0 pomeni, da je bila najhladnejša točka proizvoda dovolj segreta, da se doseže enak uničevalni učinek kot pri 121 °C (250 °F) v treh minutah trenutnega segrevanja in ohlajanja.

(2)  

UVT

=

obdelava pri ultra visoki temperaturi 132 °C vsaj eno sekundo.

(3)  

HTST

=

pasterizacija pri visoki temperaturi za kratek čas, pri 72 °C vsaj 15 sekund, ali drug postopek z enakovrednim pasterizacijskim učinkom, ki zagotavlja negativno reakcijo na preskus s fosfatazo.

(4)  UL L 154, 30.4.2004, str. 73.“