9.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 413/2008

z dne 8. maja 2008

o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 27/2008 o odprtju in upravljanju nekaterih letnih tarifnih kvot za nekatere izdelke, zajete v oznaki 0714, s poreklom iz nekaterih tretjih držav, razen Tajske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV(6) GATT (1), in zlasti člena 1(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje iz uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 27/2008 z dne 15. januarja 2008 o odprtju in upravljanju določenih letnih tarifnih kvot za izdelke, zajete v tarifnih oznakah KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 in 0714 90 19 s poreklom iz določenih tretjih držav, razen Tajske (2), so pokazale, da je treba za dobro upravljanje kvot navedeno uredbo nekoliko prilagoditi.

(2)

V interesu dobrega upravljanja kvot in glede na izkušnje je treba izboljšati pretok zadevnih izdelkov na trgu ter zagotoviti boljšo uporabo kvot. Vlagateljem je zato treba zagotoviti, da predložijo več kot en zahtevek za dovoljenje na kvotno obdobje in zato je treba sprejeti odstopanje od člena 6(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (3).

(3)

Za zagotovitev upravljanja kvot na podlagi zadevnega kvotnega leta je treba v primeru, če so bili zahtevki za dovoljenja predloženi decembra in če se ti zahtevki nanašajo na kvoto za naslednje leto, določiti, da države članice predčasne zahtevke, ki so jih prejele decembra, Komisiji predložijo šele v prvem obdobju naslednjega leta.

(4)

Da bi Komisija racionalizirala in poenostavila spremljanje zahtevkov in omejila število sporočil, ki jih morajo države članice nasloviti na Komisijo, je treba predvideti samo eno sporočilo Komisiji na teden.

(5)

Ob kodifikaciji Uredbe Komisije (ES) št. 2449/96 z dne 18. decembra 1996 o odprtju in upravljanju določenih letnih tarifnih kvot za izdelke, zajete v tarifnih oznakah KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 in 0714 90 19 s poreklom iz določenih tretjih držav, razen Tajske (4) z Uredbo (ES) št. 27/2008, je bila oznaka KN 0714 10 99 ponovno navedena, ne da bi se upoštevalo spremenjeno številčenje oznak kombinirane nomenklature v Uredbi Komisije (ES) št. 1214/2007 (5), ki je nadomestila oznako KN 0714 10 99 z oznako KN ex 0714 10 98. Uredbo je zato treba prilagoditi, vključno s popravkom naslova Uredbe.

(6)

Dodelitev količin, rezerviranih za države članice in nečlanice STO v višini 1 320 590 oziroma 32 000 ton, iz člena 1 Uredbe (ES) št. 27/2008 ni jasno razvidna. Da bi se izognili nejasnosti, je treba spremeniti besedilo te določbe.

(7)

Uredbo (ES) št. 27/2008 je zato treba ustrezno spremeniti in popraviti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 27/2008 se spremeni:

1.

V členu 1 se za prvim pododstavkom doda naslednji odstavek:

„V tej uredbi so izdelki iz oznake KN ex 0714 10 98 izdelki, ki niso peleti iz moke in zdroba, zajeti pod oznako KN 0714 10 98.“

2.

Člen 8 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vlagatelj vloži več kot en zahtevek za izdajo dovoljenja za posamezno kvotno obdobje. Vendar lahko vlagatelj vloži samo en zahtevek za dovoljenje na teden.“

(b)

Odstavki 2, 3 in 4 se nadomestijo z naslednjim besedilom:

„2.   Za izdelke s poreklom iz Indonezije ali Kitajske se lahko zahtevki za dovoljenja, ki so bili vloženi decembra, nanašajo na uvoze, ki bodo opravljeni v naslednjem letu, če se predložijo na podlagi izvoznega dovoljenja, ki so ga za zadevno leto izdali indonezijski ali kitajski organi.

3.   Po koncu obdobja za vlaganje zahtevkov, določenem v prvem pododstavku odstavka 1, in najpozneje do 13. ure naslednjega četrtka države članice pošljejo Komisiji naslednje podatke:

(a)

skupne količine, na katere se nanašajo zahtevki za dovoljenja, po poreklu in oznaki izdelka;

(b)

številko predloženega potrdila o poreklu in skupno količino, vneseno v izvirnik dokumenta ali v izpisek;

(c)

številko izvoznega dovoljenja, ki so ga izdali indonezijski ali kitajski organi, in zadevne količine ter ime plovila.

Vendar za zahtevke iz odstavka 2 države članice sporočijo podatke s sporočilom za prvi teden naslednjega leta.

4.   Uvozno dovoljenje se izda četrti delovni dan po koncu obdobja sporočanja iz odstavka 3.“

Člen 2

Uredba (ES) št. 27/2008 se popravi:

1.

V naslovu se oznaka KN „0714 10 99“ nadomesti z oznako „ex 0714 10 98“.

2.

Prvi odstavek člena 1 se popravi:

(a)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„Od 1. januarja 1997 se odprejo naslednje letne tarifne kvote za uvoze izdelkov, zajetih v tarifnih oznakah KN 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 in 0714 90 19 pri 6 % carinski stopnji ad valorem:“;

(b)

točki (c) in (d) se nadomestita z:

„(c)

kvota 145 590 ton za zadevne izdelke s poreklom iz držav članic Svetovne trgovinske organizacije (STO), razen Tajske, Kitajske in Indonezije;

(d)

kvota 32 000 ton za zadevne izdelke po poreklu iz držav nečlanic STO, od katere je 2 000 ton rezerviranih za uvoz izdelkov, zajetih v oznakah KN 0714 10 91 in 0714 90 11.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 13, 16.1.2008, str. 3.

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(4)  UL L 333, 21.12.1996, str. 14. Uredba, razveljavljena z Uredbo (ES) št. 27/2008.

(5)  UL L 286, 31.10.2007, str. 1.