18.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 345/2008

z dne 17. aprila 2008

o podrobnih pravilih za izvajanje ureditve uvozov iz tretjih držav v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

(Prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 94/92 z dne 14. januarja 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje ureditve uvozov iz tretjih držav v skladu z Uredbo (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Ker so potrebne dodatne spremembe, bi bilo zaradi jasnosti treba uredbo prenoviti.

(2)

Uredba (EGS) št. 2092/91 določa, da se lahko proizvodi uvoženi iz tretje države tržijo, če izvirajo iz tretje države, kjer veljajo proizvodna pravila in kontrolni ukrepi, enakovredni tistim iz Skupnosti in so na seznamu, ki ga pripravi Komisija.

(3)

Navedeni seznam bi se moral pripraviti. Prav tako bi se morala določiti podrobna pravila za postopek preučitve prošnje tretje države glede njene vključitve na ta seznam.

(4)

Za izvajanje režima bi bilo treba za vsako tretjo državo opredeliti organe, ki so zadolženi za izdajanje potrdil o kontrolnem pregledu iz člena 11(3)(d) Uredbe (EGS) št. 2092/91.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 14(1) Uredbe (EGS) št. 2092/91 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam tretjih držav iz člena 11(4) Uredbe (EGS) št. 2092/91 je naveden v Prilogi I k tej uredbi.

Ta seznam navaja vse potrebne podatke za vsako tretjo državo, da omogoči razpoznavanje proizvodov, ki jih zajemajo pravila določena v členu 11(3) in (4) Uredbe (EGS) št. 2092/91, in še zlasti:

(a)

organ oblasti ali organ(-e), ki so v tretji državi pristojni za izdajo potrdil o kontrolnem pregledu z namenom uvoza v Skupnost;

(b)

kontrolni(-e) organi(-e) oblasti v tretji državi in/ali zasebne organe, ki jih navedena tretja država priznava za izvajanje kontrole.

Kadar je to potrebno, lahko seznam navaja:

enote za pripravo in izvoznike, ki so predmet kontrolnega sistema,

proizvode, ki jih obravnavajo pravila.

Člen 2

1.   Komisija preuči vključitev tretje države na seznam v Prilogi I, ko prejme prošnjo za vključitev predstavnika zadevne tretje države.

2.   V šestih mesecih od prejema je treba prošnjo za vključitev dopolniti s tehnično dokumentacijo v enem od uradnih jezikov Skupnosti, ki vsebuje vse podatke, ki so potrebni Komisiji, da se prepriča, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 11(3) Uredbe (EGS) št. 2092/91 za proizvode, namenjene izvozu v Skupnost.

Zlasti mora vsebovati naslednje podrobne podatke:

(a)

vrste in po možnosti predvidene količine kmetijskih proizvodov in živil, namenjenih za izvoz v Skupnost po pravilih iz člena 11(3) in (4) Uredbe (EGS) št. 2092/91;

(b)

pravila v zvezi s proizvodnjo, ki se uporabljajo v tretji državi, zlasti:

(i)

osnovna načela iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2092/91;

(ii)

proizvode, ki jih je dovoljeno uporabljati pri kmetijski proizvodnji, kakor so fitofarmacevtska sredstva, detergenti, gnojila ali sestavine za izboljšanje tal;

(iii)

sestavine, ki niso kmetijskega izvora, ki jih je dovoljeno uporabljati pri predelanih proizvodih, in postopke ter obdelave, ki so dovoljeni med predelavo;

(c)

pravila o kontrolnem sistemu in organizaciji izvajanja tega sistema v tretji državi:

(i)

imena vseh organov oblasti, ki so pristojni za kontrolo v tretji državi, in/ali zasebnih organov, ki so pooblaščeni za izvajanje kontrole;

(ii)

podrobna pravila za kontrolo kmetijskih gospodarstev in enot za pripravo ter kazni, ki se lahko naložijo v primeru kršitev;

(iii)

ime(-na) in naslov(-i) organa oblasti ali organa(-ov) v tretji državi, ki so pristojni za izdajo potrdil za uvoz v Skupnost;

(iv)

potrebne podatke o ukrepih spremljanja skladnosti s pravili, ki veljajo za proizvodnjo in sistem kontrole, vključno z izdajanjem potrdil: ime in podatki o organu oblasti, ki je pristojen za navedeno spremljanje;

(v)

seznam predelovalnih enot in izvoznikov v Skupnost; število proizvajalcev in področje pridelave;

(d)

če so na voljo, poročila o pregledu na kraju samem, ki jih izdelajo neodvisni izvedenci, o učinkovitem izvajanju pravil proizvodnje in kontrole iz (b) in (c).

3.   Pri pregledu prošnje za vključitev lahko Komisija zahteva kakršne koli dodatne informacije, ki so potrebne za ugotovitev enakovrednosti pravil, ki urejajo proizvodnjo in kontrolo v tretji državi, s pravili iz Uredbe (EGS) št. 2092/91, vključno s predstavitvijo poročil o pregledih na kraju samem, ki so jih pripravili izvedenci, katerih neodvisnost je priznala Komisija. Kadar je to potrebno, lahko Komisija sproži postopek pregleda na kraju samem s strani izvedencev, ki jih sama imenuje.

4.   Vključitev tretje države na seznam v Prilogi I je lahko povezana s pogojem, da se o učinkovitem izvajanju pravil proizvodnje in kontrole v zadevni tretji državi predložijo redna poročila o pregledih na kraju samem, pripravljena s strani neodvisnih izvedencev. Poleg tega lahko Komisija po potrebi organizira pregled na kraju samem, ki ga opravijo izvedenci, ki jih sama imenuje.

5.   Če potem, ko je bila tretja država vključena na seznam v Prilogi I, pride do kakršnih koli sprememb veljavnih ukrepov ali njihovega izvajanja v tej tretji državi, mora tretja država o tem obvestiti Komisijo. Glede na takšne informacije se lahko sprejme odločitev, da se za to tretjo državo v Prilogi I spremenijo posamezne podrobnosti vključitve ali pa se vključitev te države umakne v skladu s postopkom iz člena 14(2) Uredbe (EGS) št. 2092/91; podobna odločitev se lahko sprejme tudi v primeru, ko je tretja država opustila obvestilo, zahtevano po tem odstavku.

6.   Če dobi Komisija po vključitvi tretje države na seznam v Prilogi I nove informacije, ki vzbudijo dvom v dejansko izvajanje opisanih ukrepov, lahko od zadevne tretje države zahteva katere koli informacije, vključno s predložitvijo poročil o pregledu na kraju samem, ki so jih izdelali neodvisni izvedenci, ali pa sproži postopek za pregled na kraju samem, ki ga opravijo izvedenci, ki jih sama imenuje. Glede na takšne informacije in/ali poročila se lahko odloči o umiku vključitve v skladu s postopkom iz člena 14(2) Uredbe (EGS) št. 2092/91; podobna odločitev se lahko sprejme tudi v primerih, ko tretja država ne dostavi zahtevanih informacij do roka, ki ga v svoji zahtevi postavi Komisija, ali kadar tretja država zavrača preiskavo na kraju samem, s katero bi se ugotovila skladnost s pogoji za vključitev.

Člen 3

Uredba (EGS) št. 94/92 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. aprila 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 123/2008 (UL L 38, 12.2.2008, str. 3).

(2)  UL L 11, 17.1.1992, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 956/2006 (UL L 175, 29.6.2006, str. 41).

(3)  Glej Prilogo II.


PRILOGA I

SEZNAM TRETJIH DRŽAV IN USTREZNE SPECIFIKACIJE

ARGENTINA

1.   Kategorije proizvodov:

(a)

nepredelani proizvodi iz pridelkov in živina ter nepredelani živalski proizvodi v smislu člena 1(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2092/91, razen:

živine in živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi;

(b)

predelani kmetijski pridelki in živalski proizvodi za prehrano ljudi v smislu člena 1(1)(b) Uredbe (EGS) št. 2092/91, razen:

živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi.

2.   Izvor: Proizvodi kategorije 1(a) in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije 1(b), ki so pridelani v Argentini.

3.   Kontrolni organi:

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

Letis SA

Food Safety SA

4.   Organi za izdajo potrdil: kakor v točki 3.

5.   Trajanje vključitve: 30. junij 2013.

AVSTRALIJA

1.   Kategorije proizvodov:

(a)

nepredelani proizvodi iz pridelkov v smislu člena 1(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2092/91;

(b)

živila, v glavnem sestavljena iz ene ali več sestavin rastlinskega izvora v smislu člena 1(1)(b) Uredbe (EGS) št. 2092/91.

2.   Izvor: Proizvodi kategorije 1(a) in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije 1(b), ki so pridelani v Avstraliji.

3.   Kontrolni organi:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

National Association of Sustainable Agriculture, Avstralija (NASAA)

Australian Certified Organic Pty. Ltd

4.   Organi za izdajo potrdil: kakor v točki 3.

5.   Trajanje vključitve: 30. junij 2013.

KOSTARIKA

1.   Kategorije proizvodov:

(a)

nepredelani rastlinski proizvodi v smislu člena 1(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2092/91;

(b)

predelani rastlinski proizvodi, namenjeni prehrani ljudi, v smislu člena 1(1)(b) Uredbe (EGS) št. 2092/91.

2.   Izvor: Proizvodi kategorije 1(a) in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije 1(b), ki so pridelani v Kostariki.

3.   Kontrolni organi: Eco-LOGICA in BCS Oko-Garantie.

4.   Organ za izdajo potrdil: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

5.   Trajanje vključitve: 30. junij 2011.

INDIJA

1.   Kategorije proizvodov:

(a)

nepredelani proizvodi iz pridelkov v smislu člena 1(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2092/91;

(b)

živila, sestavljena predvsem iz ene ali več sestavin rastlinskega izvora v smislu člena 1(1)(b) Uredbe (EGS) št. 2092/91.

2.   Izvor: proizvodi kategorije 1(a) in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije 1(b), ki so pridelani v Indiji.

3.   Kontrolni organi:

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

Ecocert SA (India Branch Office)

IMO Control Private Limited

Indian Organic Certification Agency (INDOCERT)

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

Natural Organic Certification Association

OneCert Asia Agri Certification private Limited

SGS India Pvt. Ltd

Control Union Certifications

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

4.   Organi za izdajo potrdil: kakor v točki 3.

5.   Trajanje vključitve: 30. junij 2009.

IZRAEL

1.   Kategorije proizvodov:

(a)

nepredelani proizvodi iz pridelkov v smislu člena 1(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2092/91;

(b)

živila, v glavnem sestavljena iz ene ali več sestavin rastlinskega izvora v smislu člena 1(1)(b) Uredbe (EGS) št. 2092/91.

2.   Izvor: Proizvodi kategorije 1(a) in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije 1(b), ki so pridelani v Izraelu ali uvoženi v Izrael:

iz Skupnosti, ali

iz tretjih držav v okviru režima, ki je priznan kot enakovreden, v skladu z določbami člena 11(4) Uredbe (EGS) št. 2092/91.

3.   Kontrolni organi:

Skal Israel Inspection & Certification

AGRIOR Ltd.-Organic Inspection & Certification

IQC Institute of Quality & Control

Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development)

4.   Organ oblasti za izdajo potrdil: kakor v točki 3.

5.   Trajanje vključitve: 30. junij 2013.

ŠVICA

1.   Kategorije proizvodov:

(a)

nepredelani proizvodi iz pridelkov in živina ter nepredelani živalski proizvodi v smislu člena 1(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2092/91, razen:

proizvodov, pridelanih med obdobjem preusmeritve iz člena 5(5) navedene uredbe;

(b)

predelani kmetijski pridelki in živalski proizvodi, namenjeni prehrani ljudi v smislu člena 1(1)(b) Uredbe (EGS) št. 2092/91, razen:

proizvodov iz člena 5(5) navedene uredbe, ki vsebujejo sestavino kmetijskega izvora, pridelano med obdobjem preusmeritve.

2.   Izvor: Proizvodi kategorije 1(a) in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije 1(b), ki so pridelani v Švici ali uvoženi v Švico:

iz Skupnosti, ali

iz tretjih držav v okviru režima, ki je priznan kot enakovreden, v skladu z določbami člena 11(4) Uredbe (EGS) št. 2092/91, ali

iz tretje države, za katero država članica v skladu z določbami člena 11(6) Uredbe (EGS) št. 2092/91 priznava, da je proizvod v navedeni državi pridelan in kontrolno pregledan na podlagi enake ureditve, kakor jo je sprejela država članica, ali

iz tretje države, katere pravila proizvodnje in kontrolni sistem je Švica priznala kot enakovredne tistim, ustanovljenim v skladu s švicarsko zakonodajo.

3.   Kontrolni organi:

Institut für Marktökologie (IMO)

bio.inspecta AG

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

Bio Test Agro (BTA)

ProCert Safety AG

4.   Organi za izdajo potrdil: kakor v točki 3.

5.   Trajanje vključitve: 30. junij 2013.

NOVA ZELANDIJA

1.   Kategorije proizvodov:

(a)

nepredelani proizvodi iz kmetijskih pridelkov, živina in nepredelani živalski proizvodi v smislu člena 1(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2092/91, razen:

živine in živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi,

proizvodov ribogojstva;

(b)

predelani kmetijski pridelki in živalski proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi v smislu člena 1(1)(b) Uredbe (EGS) št. 2092/91, razen:

živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi,

proizvodi, ki vsebujejo proizvode ribogojstva.

2.   Izvor: Proizvodi kategorije 1(a) in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije 1(b), ki so pridelani na Novi Zelandiji ali uvoženi na Novo Zelandijo:

iz Skupnosti, ali

iz tretje države v okviru režima, ki je priznan kot enakovreden, v skladu z določbami člena 11(4) Uredbe (EGS) št. 2092/91, ali

iz tretje države, katere pravila proizvodnje in kontrolni sistem so bili priznani kot enakovredni Uradnemu programu MAF za zagotavljanje ekološke pridelave živil na podlagi jamstev in informacij, ki jih je priskrbel pristojni organ oblasti te države v skladu z določbami, izoblikovanimi na MAF in pod pogojem, da se uvozijo samo ekološko pridelane sestavine, ki bodo vključene, do največ 5 % proizvodov kmetijskega izvora, v proizvode kategorije 1(b), pripravljene na Novi Zelandiji.

3.   Kontrolni organi::

AsureQuality Ltd

BIO-GRO New Zealand

4.   Organ za izdajo potrdil: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

5.   Trajanje vključitve: 30. junij 2011.


PRILOGA II

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (EGS) št. 94/92

(UL L 11, 17.1.1992, str. 14)

 

Uredba Komisije (ES) št. 522/96

(UL L 77, 27.3.1996, str. 10)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 314/97

(UL L 51, 21.2.1997, str. 34)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1367/98

(UL L 185, 30.6.1998, str. 11)

 

Uredba Komisije (ES) št. 548/2000

(UL L 67, 15.3.2000, str. 12)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1566/2000

(UL L 180, 19.7.2000, str. 17)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1616/2000

(UL L 185, 25.7.2000, str. 62)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2426/2000

(UL L 279, 1.11.2000, str. 19)

 

Uredba Komisije (ES) št. 349/2001

(UL L 52, 22.2.2001, str. 14).

 

Uredba Komisije (ES) št. 2589/2001

(UL L 345, 29.12.2001, str. 18)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1162/2002

(UL L 170, 29.6.2002, str. 44).

 

Uredba Komisije (ES) št. 2382/2002

(UL L 358, 31.12.2002, str. 120)

 

Uredba Komisije (ES) št. 545/2003

(UL L 81, 28.3.2003, str. 10)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2144/2003

(UL L 322, 9.12.2003, str. 3).

 

Uredba Komisije (ES) št. 746/2004

(UL L 122, 26.4.2004, str. 10)

Samo člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 956/2006

(UL L 175, 29.6.2006, str. 41)

 


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Uredba (EGS) št. 94/92

Ta uredba

Člen 1, prvi odstavek

Člen 1, prvi odstavek

Člen 1, drugi odstavek, uvodno besedilo

Člen 1, drugi odstavek, uvodno besedilo

Člen 1, drugi odstavek, prva alinea

Člen 1, drugi odstavek, točka (a)

Člen 1, drugi odstavek, druga alinea

Člen 1, drugi odstavek, točka (b)

Člen 1, tretji odstavek

Člen 1, tretji odstavek

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2), prvi stavek

Člen 2(2), prvi pododstavek

Člen 2(2), uvodno besedilo

Člen 2(2), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2(2)(a)

Člen 2(2)(a)

Člen 2(2)(b), uvodno besedilo

Člen 2(2)(b), uvodno besedilo

Člen 2(2)(b), prva alinea

Člen 2(2)(b)(i)

Člen 2(2)(b), druga alinea

Člen 2(2)(b)(ii)

Člen 2(2)(b), tretja alinea

Člen 2(2)(b)(iii)

Člen 2(2)(c), uvodno besedilo

Člen 2(2)(c), uvodno besedilo

Člen 2(2)(c), prva alinea

Člen 2(2)(c)(i)

Člen 2(2)(c), druga alinea

Člen 2(2)(c)(ii)

Člen 2(2)(c), tretja alinea

Člen 2(2)(c)(iii)

Člen 2(2)(c), četrta alinea

Člen 2(2)(c)(iv)

Člen 2(2)(c), peta alinea

Člen 2(2)(c)(v)

Člen 2(2)(d)

Člen 2(2)(d)

Člen 2(3) do (6)

Člen 2(3) do (6)

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III