8.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 95/63


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 319/2008

z dne 7. aprila 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, ter Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1) ter zlasti člena 145(c), (m) in (n) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 44(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003 je določal, da morajo kmetje z enotami rabe ali poljinami, ki ustrezajo do pomoči upravičenim hektarom, razpolagati najmanj 10 mesecev. Uredba Sveta (ES) št. 146/2008 z dne 14. februarja 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je spremenila člen 44(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003, tako da pooblašča države članice, da določijo datum, ko morajo biti enote rabe ali poljine na razpolago kmetu. Po tej spremembi niso več potrebne podrobne določbe iz člena 24(2) Uredbe Komisije (ES) št. 759/2004 (2) o izvajanju zahteve, da morajo kmetje z enotami rabe ali poljinami razpolagati najmanj 10 mesecev. Člen 24(2) navedene uredbe je zato treba črtati. Poleg tega je treba člen 26(2) navedene uredbe ustrezno prilagoditi.

(2)

Poleg tega je treba po spremembah pravil navzkrižne skladnosti, ki jih uvaja člen 1(1) in (2) Uredbe (ES) št. 146/2008, prilagoditi Uredbo Komisije (ES) št. 796/2004 (3).

(3)

Uvedena so bila pravila, ki v nekaterih primerih zahtevajo, da pristojni organ spremlja izvajanje sanacijskih ukrepov s strani kmeta. Da bi se izognili oslabitvi nadzornega sistema, zlasti glede vzorcev za preglede na kraju samem, je treba pojasniti, da se takšni primeri spremljanja ne smejo upoštevati pri določanju minimalnega kontrolnega vzorca.

(4)

Poleg tega je treba, če se država članica odloči za možnost, da ne uporabi nikakršnega zmanjšanja za manjše neskladnosti ali da ne uporabi zmanjšanj, ki znašajo 100 EUR ali manj, kot določata člen 6(3) in člen 7(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, določiti pravila za primere, ko kmetje ne izvajajo sanacijskih ukrepov, ki se od njih zahtevajo.

(5)

Uredbi (ES) št. 795/2004 in (ES) št. 796/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Uvedba možnosti, da se ne uporabi nikakršno zmanjšanje za manjše neskladnosti ali zmanjšanja, ki znašajo 100 EUR ali manj, velja od 1. januarja 2008. Zato se morajo spremembe, ki jih določa ta uredba, nanašati na zahtevke za pomoč glede na leta ali premijska obdobja z začetkom 1. januarja 2008. Zato je treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2008. Nove določbe o odgovornosti kmetov glede neskladnosti pri prenosu zemljišča pa se uporabljajo od 1. aprila 2008. Zato se mora od tega datuma uporabljati tudi ustrezna sprememba Uredbe (ES) št. 796/2004.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (4) vsebuje sklic na določbo Uredbe (ES) št. 796/2004, ki jo mora sedanja uredba črtati. Zaradi pravne varnosti je primerno pojasniti, da navedena določba ostaja veljavna za namene uporabe Uredbe (ES) št. 1975/2006, dokler ne bo sprejeta poznejša odločitev v okviru ustreznega zakonodajnega postopka.

(8)

Upravljalni odbor za neposredna plačila ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 795/2004 se spremeni:

1.

v členu 24 se črta odstavek 2;

2.

v členu 26(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Država članica določi regijo iz odstavka 1 najpozneje en mesec pred datumom, ki ga določi država članica v skladu s členom 44(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003.“.

Člen 2

Uredba (ES) št. 796/2004 se spremeni:

1.

v člen 44 se vstavi naslednji odstavek 1a:

„1a.   Pri določanju najmanjše stopnje kontrole iz odstavka 1 tega člena se ne upoštevajo ukrepi iz člena 6(3) ali tretjega pododstavka člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003.“;

2.

v členu 48 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Kmet je obveščen o morebitni ugotovljeni neskladnosti v 3 mesecih od datuma pregleda na kraju samem.

Če kmet ni izvedel takojšnjih sanacijskih ukrepov, ki bi odpravili neskladnost, ki je bila ugotovljena v smislu člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, je obveščen o izvedbi sanacijskih ukrepov v skladu z navedeno določbo v roku, določenem v prvem pododstavku.

Če se država članica odloči za možnost, da ne uporabi zmanjšanja ali izključitve, kot ju določa člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003, je zadevni kmet najpozneje v enem mesecu potem, ko je sprejeta odločitev o tem, da ne bo uporabljeno zmanjšanje ali izključitev plačila, obveščen o izvedbi sanacijskih ukrepov.“;

3.

v členu 65 se črta odstavek 2 v skladu s členom 3 te uredbe;

4.

v člen 66 se vstavita naslednja odstavka 2a in 2b:

„2a.   Če se država članica odloči za možnost, da ne uporabi zmanjšanja ali izključitve, kot ju določa člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003, in kmet ni izboljšal stanja v danem roku, se uporabi zmanjšanje ali izključitev.

Ta rok ne sme biti daljši kot do konca naslednjega leta po letu, ko je bila ugotovljena neskladnost, določi pa ga pristojni organ.

2b.   Če se država članica odloči za možnost, da šteje neskladnost kot majhno, kot določata drugi in tretji pododstavek člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, in kmet ni izboljšal stanja v danem roku, se uporabi zmanjšanje.

Ta rok ne sme biti daljši kot do konca naslednjega leta po letu, ko je bila ugotovljena neskladnost, določi pa ga pristojni organ.

Zadevna neskladnost se ne šteje za majhno in uporabi se najmanj 1-odstotno zmanjšanje, kot določa prvi odstavek.

Poleg tega se za namene četrtega odstavka neskladnost, ki se je štela za majhno in ki jo je kmet odpravil v roku, določenem v prvem pododstavku, ne šteje za neskladnost.“;

5.

v členu 74 se črta odstavek 7.

Člen 3

Člen 65(2) Uredbe (ES) št. 796/2004, kot je bil določen, preden je bil črtan s členom 2(3) te uredbe, ostaja veljaven za namene uporabe člena 22(1) Uredbe (ES) št. 1975/2006.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za zahtevke za pomoč, ki se nanašajo na leta ali premijska obdobja z začetkom 1. januarja 2008.

Točka 3 člena 2 se začne uporabljati 1. aprila 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 146/2008 (UL L 46, 21.2.2008, str. 1).

(2)  UL L 141, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1522/2007 (UL L 335, 20.12.2007, str. 27).

(3)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 145/2008 (UL L 44, 20.2.2008, str. 9).

(4)  UL L 368, 23.12.2006, str. 74. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1396/2007 (UL L 311, 29.11.2007, str. 3).