18.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/51


UREDBA SVETA (ES) št. 242/2008

z dne 17. marca 2008

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Slonokoščeno obalo na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je s pogajanji s Slonokoščeno obalo dosegla Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki plovilom Skupnosti zagotavlja ribolovne možnosti v vodah, ki so glede ribištva pod suverenostjo ali jurisdikcijo Slonokoščene obale.

(2)

Kot rezultat navedenih pogajanj je bil 5. aprila 2007 parafiran nov sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju.

(3)

V interesu Skupnosti je, da navedeni sporazum odobri.

(4)

Treba je opredeliti način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Slonokoščeno obalo (2) na drugi strani se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Ribolovne možnosti, ki jih določa Protokol k Sporazumu, se med države članice razdelijo na naslednji način:

25 plovil z zaporno plavarico:

Francija

:

10 plovil

Španija

:

15 plovil

15 plovil s površinskim parangalom:

Španija

:

10 plovil

Portugalska

:

5 plovil

Če zahtevki za dovoljenja iz teh držav članic ne pokrijejo vseh ribolovnih možnosti, določenih s Protokolom, lahko Komisija upošteva zahtevke za dovoljenja iz katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo v skladu s Sporazumom iz člena 1, Komisijo uradno obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v ribolovni coni Slonokoščene obale, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (3).

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 5

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  Mnenje z dne 11. marca 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 48, 22.2.2008, str. 41.

(3)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.