12.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 219/2008

z dne 11. marca 2008

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 (1) in zlasti člena 15(1)(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 423/2007 navaja osebe, subjekte in organe, ki jih je določil Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije Varnostnega sveta ZN, za katere velja zamrznitev sredstev in ekonomskih virov v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Varnostni svet ZN je 3. marca 2008 sklenil spremeniti seznam oseb, subjektov in organov, za katere naj velja zamrznitev finančnih sredstev in ekonomskih virov. Prilogo IV je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Člen 8(a), člen 9 in člen 11(b) Uredbe (ES) št. 423/2007 se nanašajo na dan, na katerega je Odbor za sankcije, Varnostni svet Združenih narodov ali Svet določil to osebo, subjekt ali organ. Za vsak vnos je treba dodati ustrezen datum.

(4)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 423/2007 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2008

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 103, 20.4.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 116/2008 (UL L 35, 9.2.2008, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA IV

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 7(1)

A.   Pravne osebe, subjekti in organi

(1)

Družba Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: vključena v izdelavo sestavnih delov za centrifuge.

(2)

Skupina Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group). Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: (a) AMIG nadzoruje industrijski kompleks ‚7th of Tir‘, (b) AMIG je v lasti in pod nadzorom Organizacije za obrambno industrijo (Defence Industries Organisation – DIO).

(3)

Iranska organizacija za atomsko energijo (AEOI). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: vključena v iranski jedrski program.

(4)

Banka Sepah in banka Sepah International. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: banka Sepah podpira Organizacijo za vesoljsko industrijo (AIO) ter podrejene družbe, vključno s skupino Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) in skupino Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

(5)

Družba Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: (a) podružnica družbe Saccal System, (b) ta družba je poskušala kupiti občutljivo blago za subjekt, naveden v resoluciji 1737 (2006).

(6)

Skupina Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group). Datum določitve ZN: 24. marec 2007.

(7)

Organizacija za obrambno industrijo (DIO). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: (a) krovna organizacija pod nadzorom MODAFL (Iransko ministrstvo za obrambo in logistiko oboroženih sil); nekatere njene podružnice so bile vključene v program za izdelavo sestavnih delov za centrifuge in v raketni program, (b) vključena v iranski jedrski program.

(8)

Družba Electro Sanam Company (alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket.

(9)

Center za raziskave in proizvodnjo jedrskega goriva Esfahan (NFRPC) in center za jedrsko tehnologijo Esfahan (ENTC). Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: sta del Organizacije za jedrsko energijo Iranske družbe za proizvodnjo in zagotavljanje jedrskega goriva.

(10)

Skupina Ettehad Technical Group. Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: navidezna družba organizacije AIO, vključena v program balističnih raket.

(11)

Skupina Fajr Industrial Group. Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: (a) prej tovarniški obrat za izdelavo instrumentov, (b) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo, (c) vključena v iranski program balističnih raket.

(12)

Družba Farayand Technique. Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: (a) vključena v iranski jedrski program (program centrifug), (b) navedena v poročilih IAEA.

(13)

Družba Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: organizacija AIO jo je uporabila v poskusih prevzemov.

(14)

Jabber Ibn Hayan. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: laboratorij AEOI, vključen v dejavnosti gorivnega ciklusa.

(15)

Družba Joza Industrial Co. Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: navidezna družba organizacije AIO, vključena v program balističnih raket.

(16)

Družba Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: (a) dobaviteljica za PFEP (obrat za bogatenje urana in testna goriva) – Natanc, (b) vključena v iranski jedrski program.

(17)

Center za jedrske raziskave Karaj. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: del raziskovalnega oddelka AEOI.

(18)

Družba Kavoshyar. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: podružnica AEOI.

(19)

Družba Khorasan Metallurgy Industries. Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: (a) podružnica skupine Ammunition Industries Group (AMIG), ki je odvisna od Organizacije za obrambno industrijo, (b) vključena v izdelavo sestavnih delov za centrifuge.

(20)

Družba Mesbah Energy Company. Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: (a) dobaviteljica za raziskovalni reaktor A40 – Arak, (b) vključena v iranski jedrski program.

(21)

Družba Niru Battery Manufacturing Company. Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: (a) podružnica DIO, (b) njena naloga je izdelava energetskih enot za iransko vojsko, vključno z raketnimi sistemi.

(22)

Družba Novin Energy Company (alias Pars Novin). Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: deluje v okviru AEOI.

(23)

Družba Parchin Chemical Industries. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: veja DIO.

(24)

Družba Pars Aviation Services Company. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: vzdržuje zračna plovila.

(25)

Družba Pars Trash Company. Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: (a) vključena v iranski jedrski program (program centrifug), (b) navedena v poročilih IAEA.

(26)

Družba Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: sodelovala je pri gradnji obrata za predelovanje urana v kraju Esfahan.

(27)

Družba Qods Aeronautics Industries. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: proizvaja zračna plovila brez posadke (UAV), padala, jadralna padala, motorna padala itd.

(28)

Skupina Sanam Industrial Group. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: podrejena organizaciji AIO.

(29)

Družba za zagotavljanje varnostne opreme (Safety Equipment Procurement – SEP). Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: navidezna družba organizacije AIO, vključena v program balističnih raket.

(30)

Industrijski kompleks ‚7th of Tir‘. Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: (a) podrejena organizaciji DIO, splošno poznana kot neposredno vključena v iranski jedrski program, (b) vključena v iranski jedrski program.

(31)

Skupina Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: (a) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo, (b) vključena v iranski program balističnih raket.

(32)

Skupina Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: (a) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo, (b) vključena v iranski program balističnih raket.

(33)

Družba Sho’a’ Aviation. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: proizvaja mikro lahka letala.

(34)

Družba TAMAS. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: (a) vključena v dejavnosti, povezane z bogatitvijo urana, (b) TAMAS je najpomembnejši organ, v okviru katerega so bile ustanovljene štiri hčerinske družbe, od katerih ena izvaja ekstrakcijo urana za pridobivanje koncentriranega urana, druga pa je zadolžena za obdelavo in bogatitev urana ter uranove odpadke.

(35)

Skupina Ya Mahdi Industries Group. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: podrejena organizaciji AIO.

B.   Fizične osebe

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: znanstvenik na Ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL) z zvezami na Inštitutu za uporabno fiziko. Tesno sodeluje z Mohsenem Fakhrizadeh-Mahabadijem.

(2)

Dawood Agha-Jani. Funkcija: vodja PFEP (Natanc). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Naziv: viceadmiral. Funkcija: poveljnik združenih sil Iranske revolucionarne garde (IRGC). Datum določitve ZN: 24. marec 2007.

(4)

Amir Moayyed Alai. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: vključen v vodenje montaže in inženiring centrifug.

(5)

Behman Asgarpour. Funkcija: operativni vodja (Arak). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

(6)

Mohammad Fedai Ashiani. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: vključen v proizvodnjo amonijevega uranil karbonata (AUC) in vodenje obrata za bogatitev urana v Natancu.

(7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: višji uradnik v Uradu za raziskovanje in rudarstvo AEOI.

(8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkcija: vodja oddelka za finance in proračun, Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

(9)

Haleh Bakhtiar. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: vključena v proizvodnjo magnezija v koncentraciji 99,9 %.

(10)

Morteza Behzad. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: vključen v izdelovanje sestavnih delov za centrifuge.

(11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkcija: vodja Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

(12)

Ahmad Derakhshandeh. Funkcija: predsednik in generalni direktor banke Sepah. Datum določitve ZN: 24. marec 2007.

(13)

Mohammad Eslami. Naziv: Dr. Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: vodja Inštituta za usposabljanje in raziskave Organizacije za obrambno industrijo.

(14)

Reza-Gholi Esmaeli. Funkcija: vodja oddelka za trgovino in mednarodne posle, Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

(15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: znanstvenik MODAFL in nekdanji vodja raziskovanega centra za fiziko (PHRC).

(16)

Mohammad Hejazi. Naziv: brigadir. Funkcija: poveljnik odporniških sil Bassij. Datum določitve ZN: 24. marec 2007.

(17)

Mohsen Hojati. Funkcija: vodja industrijske skupine Fajr. Datum določitve ZN: 24. marec 2007.

(18)

Seyyed Hussein Hosseini. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: uradnik AEOI, vključen v projekt raziskovalnega reaktorja za težko vodo v kraju Arak.

(19)

M. Javad Karimi Sabet. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: vodja družbe Novin Energy Company, ki je določena z resolucijo 1747 (2007).

(20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkcija: vodja skupine Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Datum določitve ZN: 24. marec 2007.

(21)

Ali Hajinia Leilabadi. Funkcija: generalni direktor družbe Mesbah Energy Company. Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

(22)

Naser Maleki. Funkcija: vodja skupine Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: Naser Maleki je tudi uradnik MODAFL, ki nadzoruje dela na programu balističnih raket šahab-3. Šahab-3 je iranska balistična raketa dolgega dosega, ki je v operativni uporabi.

(23)

Hamid-Reza Mohajerani. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: vključen v upravljanje proizvodnje v obratu za predelovanje urana (UCF) v kraju Esfahan.

(24)

Jafar Mohammadi. Funkcija: tehnični svetovalec AEOI (vodja upravljanja proizvodnje ventilov in centrifug). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

(25)

Ehsan Monajemi. Funkcija: vodja gradbenega projekta, Natanc. Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

(26)

Mohammad Reza Naqdi. Naziv: brigadir. Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: nekdanji namestnik načelnika splošnega osebja za logistiko in industrijske raziskave oboroženih sil / vodja državnega urada za boj proti tihotapljenju, vključen v ukrepe, s katerimi naj bi se izognili sankcijam iz resolucij 1737 (2006) in 1747 (2007).

(27)

Houshang Nobari. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: vključen v vodenje obrata za bogatitev urana v Natancu.

(28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Naziv: generalpolkovnik. Funkcija: rektor Univerze za obrambno tehnologijo Malek Ashtar. Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: Kemijski oddelek Univerze za obrambno tehnologijo Ashtar je povezan z MODALF in je izvajal poskuse z berilijem. Oseba, vključena v iranski jedrski program.

(29)

Mohammad Qannadi. Funkcija: podpredsednik Iranske organizacije za atomsko energijo AEOI (raziskave in razvoj). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program.

(30)

Amir Rahimi. Funkcija: vodja centra za raziskave in proizvodnjo jedrskega goriva Esfahan. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: center za raziskave in proizvodnjo jedrskega goriva Esfahan (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center) je del družbe za proizvodnjo in zagotavljanje jedrskega goriva AEOI, ki se ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z bogatenjem.

(31)

Abbas Rashidi. Datum določitve EU: 24. april 2007 (ZN: 3. marec 2008). Druge informacije: vključen v bogatenje urana v kraju Natanc.

(32)

Morteza Rezaie. Naziv: brigadir. Funkcija: namestnik poveljnika IRGC. Datum določitve ZN: 24. marec 2007.

(33)

Morteza Safari. Naziv: kontradmiral. Funkcija: mornariški poveljnik IRGC. Datum določitve ZN: 24. marec 2007.

(34)

Yahya Rahim Safavi. Naziv: generalpolkovnik. Funkcija: poveljnik, IRGC (iranska revolucionarna garda, Pasdaran). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski jedrski program in program balističnih raket.

(35)

Seyed Jaber Safdari. Datum določitve ZN: 24. marec 2007. Druge informacije: vodja naprav za bogatenje Natanc.

(36)

Hosein Salimi. Naziv: general. Funkcija: poveljnik zračnih sil, IRGC (iranska revolucionarna garda, Pasdaran). Datum določitve ZN: 23. december 2006. Druge informacije: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

(37)

Qasem Soleimani. Naziv: brigadir. Funkcija: poveljnik sil Qods. Datum določitve ZN: 24. marec 2007.

(38)

Ghasem Soleymani. Datum določitve ZN: 3. marec 2008. Druge informacije: direktor postopkov za izkopavanje urana v rudniku urana Saghand.

(39)

Mohammad Reza Zahedi. Naziv: brigadir. Funkcija: poveljnik kopenskih sil IRGC. Datum določitve ZN: 24. marec 2007.

(40)

General Zolqadr. Funkcija: namestnik notranjega ministra za varnostne zadeve, oficir IRGC. Datum določitve ZN: 24. marec 2007.“