23.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 50/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 164/2008

z dne 22. februarja 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1444/2006 glede minimalne vsebnosti krmnega dodatka Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dodatek Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) je bil dovoljen pod nekaterimi pogoji v skladu z Uredbo št. 1831/2003. Z Uredbo Komisije (ES) št. 1444/2006 (2), je bil ta dodatek dovoljen za obdobje desetih let za uporabo za piščance za pitanje, izdaja dovoljenja pa povezana z imetnikom dovoljenja za dajanje navedenega dodatka v promet.

(2)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa možnost spremembe dovoljenja za dodatek na zahtevo imetnika dovoljenja in v skladu z mnenjem Evropske agencije za varnost hrane („Agencija“).

(3)

Imetnik dovoljenja za krmni dodatek Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) je predložil zahtevek, ki glede uporabe za purane predlaga spremembo pogojev za izdajo dovoljenja z zmanjšanjem minimalne vsebnosti navedenega dodatka.

(4)

V svojem mnenju, sprejetem 18. septembra 2007, je Agencija predlagala zmanjšanje minimalne vsebnosti aktivne snovi z 1×109 CFU na 5×108 CFU, saj obstajajo dokazi o učinkovitosti na najnižjem predlaganem odmerku (3).

(5)

Uredbo (ES) št. 1444/2006 je treba zato ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1444/2006 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. februarja 2008

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 271, 30.9.2006, str. 19.

(3)  Mnenje znanstvenega sveta za dodatke k prehrani in proizvode ali snovi, ki se uporabljajo v prehrani živali, o varnosti in učinkovitosti Calsporina, pripravka Bacillus subtilis, kot krmnega dodatka za piščance za pitanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003. The EFSA Journal (2007) 543, str. 1–8.


PRILOGA

„PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore.

4b1820

Calpis Co. Ltd, ki ga v Skupnosti zastopa Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis

C-3102 DSM 15544

(Calsporin)

 

Sestava dodatka:

Pripravek Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) vsebuje najmanj 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi:

Za življenje sposobni trosi Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Analitska metoda (1)

Metoda štetja na razliti plošči z uporabo triptičnega soja agarja z obdelavo s predhodnim segrevanjem vzorcev krme

Piščanci za pitanje

5 × 108

1 × 109

1.

Za varnost uporabnika: zaščita za dihala med ravnanjem in zaščitna očala.

2.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

3.

Uporaba je dovoljena v krmi, ki vsebuje dovoljene kokcidiostatike: natrijev monenzin, natrijev salinomicin, natrijev semduramicin, lasalocid natrij, amonijev maduramicin, narazin-nikarbazin in diklazuril.

20. oktobra 2016


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“