22.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 157/2008

z dne 21. februarja 2008

o določitvi pomoči iz Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 za zasebno skladiščenje masla

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) ter zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 41(2) Uredbe Komisije (ES) št. 105/2008 z dne 5. februarja 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencij na trgu masla (2) določa, da je treba znesek pomoči za zasebno skladiščenje iz člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določiti vsako leto.

(2)

Tretji pododstavek člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 podrobneje opredeljuje, da se pomoč določi glede na stroške skladiščenja ter verjetna gibanja cen za sveže maslo in maslo iz zalog.

(3)

V zvezi s stroški skladiščenja, predvsem stroški uskladiščenja in izskladiščenja zadevnih proizvodov, je treba upoštevati dnevne stroške hladnega skladiščenja in finančne stroške skladiščenja.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Pomoč iz člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 se izračuna na tono masla za pogodbe, sklenjene v letu 2008, na podlagi naslednjih elementov:

15,62 EUR za fiksne stroške skladiščenja,

0,23 EUR za stroške hladnega skladiščenja za vsak dan pogodbenega skladiščenja,

znesek na dan pogodbenega skladiščenja, izračunan na podlagi 90 % intervencijske cene za maslo v veljavi na dan, ko se začne pogodbeno skladiščenje, in na podlagi letne obrestne mere 4,25 %.

2.   Intervencijska agencija evidentira datum prejema zahtevkov za sklenitev pogodb iz člena 37(1) Uredbe (ES) št. 105/2008 kot tudi ustrezne količine.

3.   Države članice vsak torek najpozneje do 12. ure (bruseljski čas) obvestijo Komisijo o količinah, zajetih v takih zahtevkih v prejšnjem tednu.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. februarja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3).

(2)  UL L 32, 6.2.2008, str. 3.