30.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/3


UREDBA SVETA (ES) št. 79/2008

z dne 28. januarja 2008

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 152/2002 o izvozu nekaterih jeklenih izdelkov ESPJ in ES iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Evropsko skupnost (sistem dvojne kontrole)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi je v Protokolu 2 o jeklenih izdelkih vzpostavil sistem dvojne kontrole brez količinskih omejitev za uvoz jeklenih izdelkov s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Skupnost.

(2)

Sistem dvojne kontrole je bil izveden z Uredbo (ES) št. 152/2002 z dne 21. januarja 2002 o izvozu nekaterih jeklenih izdelkov ESPJ in ES iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Evropsko skupnost (sistem dvojne kontrole) (1).

(3)

Stabilizacijsko-pridružitveni svet ES-Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je s Sklepom 1/2007 z dne 20. decembra 2007 (2) spremenil Protokol 2 o jeklenih izdelkih in razveljavil sistem dvojne kontrole. Uredbo (ES) št. 152/2002 bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 152/2002 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. februarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. januarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 25, 29.1.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  Glej stran 10 tega Uradnega lista.