9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/6


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/113/EF

af 8. december 2008

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage en række mikroorganismer som aktivstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (2) og (EF) nr. 2229/2004 (3) fastsættes de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter de aktivstoffer, der er opført i bilaget til nærværende direktiv.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1095/2007 (4) blev der indsat en ny artikel 24b i forordning (EF) nr. 2229/2004 for at tillade, at et aktivstof, for hvilket der er klare indikationer for, at det kan forventes ikke at have skadelig indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller en uacceptabel indvirkning på miljøet, optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, uden at der er indhentet en detaljeret videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(3)

For de aktivstoffer, der er opført på listen i bilaget til nærværende direktiv, har Kommissionen i henhold til artikel 24a i forordning (EF) nr. 2229/2004 undersøgt virkningerne på menneskers og dyrs sundhed, grundvandet og miljøet for en række anvendelsesformål, som anmelderne har foreslået, og har konkluderet, at de pågældende aktivstoffer opfylder kravene i artikel 24b i forordning (EF) nr. 2229/2004.

(4)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2229/2004 forelagt udkast til vurderingsrapporter om de aktivstoffer, der er opført på listen i bilaget til nærværende direktiv, til gennemgang i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Disse rapporter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. juli 2008 med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter. Ifølge artikel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 skal Kommissionen anmode EFSA om at fremlægge sin vurdering af udkastene til reviderede vurderingsrapporter senest den 31. december 2010.

(5)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de aktivstoffer, der er opført på listen i bilaget til nærværende direktiv, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapporter. De aktivstoffer, der er opført på listen i bilaget til nærværende direktiv, bør derfor optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktivstoffer, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF.

(6)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(7)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de aktivstoffer, der er opført på listen i bilaget til nærværende direktiv, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(8)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 (5), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(9)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 31. oktober 2009 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer som aktivstoffer.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende de i bilaget opførte aktivstoffer er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende disse aktivstoffer, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder et af de i bilaget opførte aktivstoffer, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 30. april 2009, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende de i bilaget opførte aktivstoffer. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder et af de i bilaget opførte aktivstoffer som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. april 2014, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder et af de i bilaget opførte aktivstoffer som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. april 2014 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. maj 2009.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 246 af 21.9.2007, s.19.

(5)  EUT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»199

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

STAMME: ABTS-1857

Stammesamling: nr. SD-1372

STAMME: GC-91

Stammesamling: nr. NCTC 11821

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) og GC-91 (SANCO/1538/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

200

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14)

STAMME: AM65-52

Stammesamling: nr. ATCC-1276

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus thuringiensis subsp israeliensis (serotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

201

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

STAMME: ABTS 351

Stammesamling: nr. ATCC SD-1275

STAMME: PB 54

Stammesamling: nr. CECT 7209

STAMME: SA 11

Stammesamling: nr. NRRL B-30790

STAMME: SA 12

Stammesamling: nr. NRRL B-30791

STAMME: EG 2348

Stammesamling: nr. NRRL B-18208

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus thuringiensis subsp kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 og EG 2348 (SANCO/1543/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

202

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

STAMME: NB 176 (TM 14 1)

Stammesamling: nr. SD-5428

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus thuringiensis subsp tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

203

Beauveria bassiana

STAMME: ATCC 74040

Stammesamling: nr. ATCC 74040

STAMME: GHA

Stammesamling: nr. ATCC 74250

Ikke relevant

Maksimumsindhold af beauvericin: 5 mg/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) og GHA (SANCO/1547/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

204

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Ikke relevant

Kontaminerende mikroorganismer (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

205

Lecanicillium muscarium

(tidligere Verticilium lecanii)

STAMME: Ve 6

Stammesamling: nr. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Lecanicillium muscarium (tidligere Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

206

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(tidligere Metarhizium anisopliae)

STAMME: BIPESCO 5/F52

Stammesamling: nr. M.a. 43, nr. 275-86 (forkortelse V275 eller KVL 275), nr. KVL 99-112 (Ma 275 eller V 275), nr. DSM 3884, nr. ATCC 90448, nr. ARSEF 1095

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid og acaricid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Metarhizium anisopliae var. anisopliae (tidligere Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 og F52 (SANCO/1862/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

207

Phlebiopsis gigantea

STAMME: VRA 1835

Stammesamling: nr. ATCC 90304

STAMME: VRA 1984

Stammesamling: nr. DSM16201

STAMME: VRA 1985

Stammesamling: nr. DSM 16202

STAMME: VRA 1986

Stammesamling: nr. DSM 16203

STAMME: FOC PG B20/5

Stammesamling: nr. IMI 390096

STAMME: FOC PG SP log 6

Stammesamling: nr. IMI 390097

STAMME: FOC PG SP log 5

Stammesamling: nr. IMI390098

STAMME: FOC PG BU 3

Stammesamling: nr. IMI 390099

STAMME: FOC PG BU 4

Stammesamling: nr. IMI 390100

STAMME: FOC PG 410.3

Stammesamling: nr. IMI 390101

STAMME: FOC PG97/1062/116/1.1

Stammesamling: nr. IMI 390102

STAMME: FOC PG B22/SP1287/3.1

Stammesamling: nr. IMI 390103

STAMME: FOC PG SH 1

Stammesamling: nr. IMI 390104

STAMME: FOC PG B22/SP1190/3.2

Stammesamling: nr. IMI 390105

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

208

Pythium oligandrum

STRAINS: M1

Stammesamling: nr. ATCC 38472

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

209

Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis)

STAMME: K61

Stammesamling: nr. DSM 7206

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Streptomyces (tidligere Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

210

Trichoderma atroviride

(tidligere T. harzianum)

STAMME: IMI 206040

Stammesamling: nr. IMI 206040, ATCC 20476

STAMME: T11

Stammesamling: nr.

spansk stammesamlingstype CECT 20498, identisk med IMI 352941

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i de reviderede vurderingsrapporter om hhv. Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) og T-11 (SANCO/1841/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

211

Trichoderma polysporum

STAMME: Trichoderma polysporum IMI 206039

Stammesamling: nr. IMI 206039, ATCC 20475

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

212

Trichoderma harzianum Rifai

STAMME:

Trichoderma harzianum T-22;

Stammesamling: nr. ATCC 20847

STAMME: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Stammesamling: nr. CBS 118749

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i de reviderede vurderingsrapporter om hhv. Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) og ITEM 908 (SANCO/1840/208), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

213

Trichoderma asperellum

(tidligere T. harzianum)

STAMME: ICC012

Stammesamling: nr. CABI CC IMI 392716

STAMME: Trichoderma asperellum

(tidligere T. viride T25) T11

Stammesamling: nr. CECT 20178

STAMME: Trichoderma asperellum

(tidligere T. viride TV1) TV1

Stammesamling: nr. MUCL 43093

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i de reviderede vurderingsrapporter om Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) og Trichoderma asperellum (tidligere T. viride T25 og TV1) T11 og TV1 (SANCO/1868/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

214

Trichoderma gamsii (tidligere T. viride)

STRAINS:

ICC080

Stammesamling: nr. IMI CC, nr. 392151 CABI

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

215

Verticillium albo-atrum

(tidligere Verticillium dahliae)

STAMME: Isolat af Verticillium albo-atrum WCS850

Stammesamling: nr. CBS 276.92

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Verticillium albo-atrum (tidligere Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af den reviderede vurderingsrapport.