8.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/8


RÅDETS DIREKTIV 2008/90/EG

av den 29 september 2008

om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

(omarbetad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (2) har ändrats väsentligt flera gånger (3). Med anledning av nya ändringar bör det av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Fruktproduktionen spelar en stor roll inom gemenskapens jordbruk.

(3)

Tillfredsställande resultat inom fruktodling beror i hög grad på kvaliteten och sundheten hos det material som används för förökning och på de fruktplantor som är avsedda för fruktproduktion.

(4)

Harmoniserade villkor på gemenskapsnivå säkerställer att köparna inom hela gemenskapen får förökningsmaterial och fruktplantor som är friska och av god kvalitet.

(5)

Vad växtskyddet beträffar måste sådana harmoniserade villkor vara i överensstämmelse med rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (4).

(6)

Gemenskapsregler bör fastställas för de fruktsläkten och -arter som är av särskild ekonomisk betydelse inom gemenskapen, genom införande av ett gemenskapsförfarande som gör det möjligt att vid en senare tidpunkt införa andra släkten och arter i förteckningen över släkten och arter som detta direktiv ska tillämpas på. De släkten och arter som ingår i förteckningen bör vara sådana som odlas på bred basis i medlemsstaterna och för vars förökningsmaterial och/eller fruktplantor det finns en väsentlig marknad som omfattar mer än en medlemsstat.

(7)

Utan att det påverkar växtskyddsbestämmelserna i direktiv 2000/29/EG är det inte lämpligt att tillämpa gemenskapsbestämmelser vid saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor när sådana produkter bevisligen är avsedda för export till tredjeländer, eftersom de regler som tillämpas där kan skilja sig från dem som finns i detta direktiv.

(8)

För tydlighetens skull bör de nödvändiga definitionerna fastställas. Dessa definitioner bör grunda sig på den senaste tekniska och vetenskapliga utvecklingen och bör täcka den avsedda termen på ett fullständigt och tydligt sätt, för att underlätta harmoniseringen av den inre marknaden med hänsyn tagen till alla nya möjligheter på marknaden och alla nya tillverkningsprocesser som används i produktionen av förökningsmaterial. Dessa definitioner bör harmoniseras med dem som har antagits för saluföring av annat förökningsmaterial som omfattas av gemenskapslagstiftningen.

(9)

Det är önskvärt att sundhets- och kvalitetsstandarder fastställs för varje släkte och art av fruktplantor och att dessa grundar sig på internationella system som bland annat kan omfatta bestämmelser om testning av patogener. Det är därför lämpligt att för de olika kategorierna av förökningsmaterial och fruktplantor som ska saluföras föreskriva ett system av harmoniserade regler som kan knytas till dessa internationella system där sådana finns.

(10)

Det är i överensstämmelse med nuvarande jordbrukspraxis att kräva att förökningsmaterial och fruktplantor antingen är officiellt undersökta eller undersökta under officiell kontroll som det är föreskrivet för andra arter som omfattas av gemenskapslagstiftningen.

(11)

Genetiskt modifierat förökningsmaterial och genetiskt modifierade fruktplantor bör inte släppas ut på marknaden och fruktsorter bör inte föras upp i ett offentligt register om inte alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att undvika varje risk för människors hälsa och miljön i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (6).

(12)

Det är önskvärt att bevarandet och det hållbara nyttjandet av den genetiska mångfalden säkerställs. Nödvändiga åtgärder för bevarande av den biologiska mångfalden bör i överensstämmelse med annan relevant gemenskapslagstiftning vidtas för att säkerställa att befintliga sorter bevaras.

(13)

Det bör fastställas villkor för saluföring av material som är avsett för försök, vetenskapliga ändamål eller växtförädlingsarbete, om detta material på grund av den särskilda användningen inte kan uppfylla de gängse sundhets- och kvalitetsstandarderna.

(14)

Först och främst är det leverantörerna av förökningsmaterial och/eller fruktplantor som har ansvaret för att säkerställa att deras produkter uppfyller villkoren i detta direktiv. Leverantörernas roll och de villkor som gäller för dem bör definieras. Leverantörerna bör föras upp i ett offentligt register så att man erhåller ett certifieringsförfarande som är öppet för insyn och ekonomiskt genomförbart för certifieringen av förökningsmaterial och fruktplantor.

(15)

Leverantörer som endast saluför till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet får undantas från registreringsskyldigheten.

(16)

Köparen av förökningsmaterial och fruktplantor har intresse av att namnen på sorterna är kända och att deras identitet skyddas för att möjliggöra spårbarhet i systemet och stärka förtroendet för marknaden.

(17)

Det målet kan bäst uppnås antingen genom allmän kunskap om sorten, särskilt när det gäller gamla sorter, eller genom tillgång till en beskrivning som grundar sig på Gemenskapens växtsortsmyndighets protokoll, eller där sådana saknas, på andra internationella och nationella regler.

(18)

För att garantera identiteten och en ordnad saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor, bör gemenskapsregler fastställas för åtskillnad av partier och för märkning. Etiketterna bör innehålla de upplysningar som är nödvändiga för officiell kontroll och för information till användaren.

(19)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid genomförande av kontroller och inspektioner säkerställa att villkoren för förökningsmaterial eller fruktplantor och leverantörer är uppfyllda. Dessa inspektioners nivå, intensitet och frekvens bör fastställas med beaktande av vilken kategori det berörda materialet tillhör.

(20)

Det bör stadgas om kontrollåtgärder inom gemenskapen för att säkerställa en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater av normerna i detta direktiv.

(21)

Regler bör fastställas som vid tillfälliga leveranssvårigheter på grund av naturkatastrofer, såsom bränder och stormar eller oförutsedda omständigheter, möjliggör saluföring under en begränsad period och på vissa villkor av förökningsmaterial och fruktplantor som omfattas av mindre stränga krav än de som återfinns i detta direktiv.

(22)

I enlighet med proportionalitetsprincipen bör det bli möjligt för medlemsstaterna att undanta små producenter från märkningskraven och från kontroller och officiella inspektioner, om deras samlade produktion och försäljning av förökningsmaterial och fruktplantor är avsedd för slutlig användning av personer på den lokala marknaden vilka inte bedriver yrkesmässig växtproduktion (”lokal omsättning”).

(23)

Medlemsstaterna bör i fråga om de släkten och arter som anges i bilaga I förbjudas att införa nya villkor för eller restriktioner vid saluföring utöver dem som återfinns i detta direktiv.

(24)

Det bör fastställas att saluföring inom gemenskapen av förökningsmaterial och fruktplantor som produceras i tredjeländer kan tillåtas, under förutsättning att alltid samma garantier lämnas som för förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom gemenskapen och att gemenskapsreglerna iakttas.

(25)

För att harmonisera de tekniska kontrollmetoderna som används i medlemsstaterna och jämföra förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom gemenskapen med dem som produceras i tredjeländer, bör jämförande försök utföras för kontroll av att dessa produkter uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

(26)

För undvikande av eventuella störningar i handeln bör medlemsstaterna inom sitt eget territorium ha möjlighet att tillåta saluföring under en övergångsperiod av certifierat material och material av kategorin CAC (Conformitas Agraria Communitatis) som tagits från moderplantor som redan existerar och som redan certifierats eller godkänts som CAC-material vid tidpunkten för detta direktivs tillämpning, även om detta material inte uppfyller de nya villkoren.

(27)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(28)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Detta direktiv ska tillämpas på saluföring inom gemenskapen av fruktplantor avsedda för fruktodling och förökningsmaterial av fruktplantor.

2.   Detta direktiv ska tillämpas på de släkten och arter som förtecknas i bilaga I och på hybrider av dessa. Det ska också tillämpas på grundstammar och andra växtdelar av andra släkten eller arter än de som förtecknas i bilaga I eller hybrider av dessa, om material av släkten eller arter som förtecknas i bilaga I eller hybrider av dessa ympas eller kommer att ympas på dem.

3.   Detta direktiv ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av växtskyddsbestämmelserna i direktiv 2000/29/EG.

4.   Detta direktiv ska inte tillämpas på förökningsmaterial eller fruktplantor som bevisligen är avsedda för export till ett tredjeland, förutsatt att de är identifierade som sådana och att de hålls tillräckligt åtskilda.

Genomförandeåtgärder för första stycket, särskilt i fråga om identifikation och åtskillnad, ska antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.2.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1.   förökningsmaterial: utsäde, växtdelar och allt annat växtmaterial, inbegripet grundstammar, avsedda till förökning och produktion av fruktplantor.

2.   fruktplantor: plantor avsedda att planteras eller omplanteras, efter saluföring.

3.   sort: en grupp växter av ett och samma botaniska taxon på lägsta kända nivå som kan

4.   klon: den vegetativa genetiskt identiska avkomman av en enda planta.

5.   utgångsmaterial: förökningsmaterial som

6.   elitmaterial: förökningsmaterial som

7.   certifierat material:

a)

förökningsmaterial som

i)

har producerats direkt genom vegetativ förökning från elitmaterial eller utgångsmaterial eller, om det är avsett för produktion av grundstammar, från certifierat utsäde från elitmaterial eller certifierat material av grundstammar,

ii)

är avsett för produktion av fruktplantor,

iii)

uppfyller de särskilda krav för certifierat material som ska fastställas enligt artikel 4, och

iv)

vid en officiell inspektion har konstaterats uppfylla villkoren i i, ii och iii.

b)

fruktplantor som

i)

har producerats direkt från förökningsmaterial som är certifierat material, elitmaterial eller utgångsmaterial,

ii)

är avsedda för fruktproduktion,

iii)

uppfyller de särskilda krav för certifierat material som ska fastställas enligt artikel 4, och

iv)

vid en officiell inspektion har konstaterats uppfylla villkoren i leden i, ii och iii.

8.   CAC-material (Conformitas Agraria Communitatis): förökningsmaterial och fruktplantor som

produktion av förökningsmaterial,

produktion av fruktplantor, och/eller

produktion av frukter,

9.   leverantör: varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utövar minst en av följande aktiviteter med avseende på förökningsmaterial eller fruktplantor: reproduktion, produktion, bevarande eller behandling, import samt saluföring.

10.   saluföring: försäljning, lagerhållning i försäljningssyfte, erbjudande till försäljning samt varje avyttrande, leverans eller distribution av förökningsmaterial eller fruktplantor för kommersiellt bruk till tredje part, mot eller utan ersättning.

11.   ansvarigt officiellt organ:

a)

en myndighet som är inrättad eller utsedd av medlemsstaten, står under den nationella regeringens tillsyn och är ansvarig för frågor som rör kvaliteten på förökningsmaterial och fruktplantor,

b)

varje offentlig myndighet som är inrättad

antingen på nationell nivå, eller

på regional nivå, under de nationella myndigheternas tillsyn, inom de ramar som anges i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

12.   officiell inspektion: inspektion som företas av det ansvariga officiella organet eller på dettas ansvar.

13.   parti: ett antal enheter av samma produkt, som är identifierbart genom dess egenart med avseende på sammansättning och ursprung.

KAPITEL 2

KRAV PÅ FÖRÖKNINGSMATERIAL OCH FRUKTPLANTOR

Artikel 3

Allmänna krav för utsläppande på marknaden

1.   Förökningsmaterial och fruktplantor får endast släppas ut på marknaden om

a)

förökningsmaterialet har certifierats officiellt som utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material eller om det uppfyller villkoren för att betecknas som CAC-material,

b)

fruktplantorna har certifierats officiellt som certifierat material eller uppfyller villkoren för att betecknas som CAC-material.

2.   Förökningsmaterial och fruktplantor som utgörs av en genetiskt modifierad organism i den mening som avses i artikel 2.1 och 2.2 i direktiv 2001/18/EG får släppas ut på marknaden endast om den genetiskt modifierade organismen har godkänts i enlighet med det direktivet eller förordning (EG) nr 1829/2003.

3.   Om produkter som härrör från fruktplantor eller förökningsmaterial är avsedda att användas som eller i livsmedel som omfattas av artikel 3 eller som eller i foder som omfattas av artikel 15 i förordning (EG) nr 1829/2003 får förökningsmaterialet och fruktplantsorterna släppas ut på marknaden endast om det livsmedel eller foder som härrör från detta material har godkänts i enlighet med den förordningen.

4.   Utan hinder av punkt 1 får medlemsstaterna på sitt eget territorium ge leverantörer tillåtelse att släppa ut på marknaden lämpliga mängder av förökningsmaterial och fruktplantor

a)

för försök eller vetenskapliga ändamål,

b)

för urvalsarbete, eller

c)

för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald.

De villkor på vilka medlemsstaterna får utfärda ett sådant tillstånd får antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.2.

Artikel 4

Särskilda krav för släkten och arter

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.3 ska särskilda krav fastställas för varje släkte och art som avses i bilaga I, med angivande av

a)

de krav som CAC-material ska uppfylla, särskilt de som rör det tillämpade förökningssystemet, växtmaterialets renhet och sundhet och, förutom vad gäller grundstammar, när materialet inte hör till en sort, sortegenskaper,

b)

de villkor som utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat material måste uppfylla, med avseende på kvalitet (när det gäller utgångsmaterial och elitmaterial även metoder för bevarande av sortens och i förekommande fall klonens identitet, inbegripet relevanta pomologiska egenskaper), sundhet, testmetoder samt de förfaranden och förökningssystem som tillämpas och, förutom vad gäller grundstammar, när materialet inte hör till en sort, sortegenskaper,

c)

de villkor som grundstammar och andra växtdelar av släkten och arter som inte förtecknas i bilaga I, eller hybrider av dessa, måste uppfylla för att kunna ympas med förökningsmaterial från släkten eller arter som förtecknas i bilaga I, eller hybrider av dessa.

KAPITEL 3

KRAV SOM SKA UPPFYLLAS AV LEVERANTÖREN

Artikel 5

Registrering

1.   Medlemsstaterna ska se till att leverantörer är officiellt registrerade med avseende på den verksamhet de bedriver enligt detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa punkt 1 på leverantörer som endast saluför till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

3.   Tillämpningsföreskrifter för punkterna 1 och 2 får antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.2.

Artikel 6

Särskilda krav

1.   Medlemsstaterna ska se till att utgångsmaterial, elitmaterial, certifierat material och CAC-material produceras på ansvar av leverantörer som bedriver produktion eller reproduktion av förökningsmaterial och fruktplantor. I detta syfte ska dessa leverantörer

kartlägga och övervaka sådana kritiska moment i sin produktionskedja som inverkar på materialets kvalitet,

ha information om den övervakning som avses i första strecksatsen tillgänglig för granskning närhelst det ansvariga officiella organet begär detta,

vid behov ta prover för analys i ett laboratorium, och

se till att olika partier av förökningsmaterialet hålls åtskilda och kan identifieras under produktionen.

2.   Medlemsstaterna ska se till att om en leverantör i sina lokaler har fått in någon av de skadegörare som förtecknas i bilagorna till direktiv 2000/29/EG eller anges i de särskilda krav som ska fastställas i artikel 4 i det här direktivet, på en nivå som är högre än den nivå som tillåts i dessa särskilda krav, ska leverantören rapportera detta till det ansvariga officiella organet utan dröjsmål, utan hinder av eventuella rapporteringsskyldigheter enligt direktiv 2000/29/EG och vidta de åtgärder som anges av detta organ.

3.   Medlemsstaterna ska se till att leverantören minst tre år framåt ska föra register över sin försäljning och sina inköp vid saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor.

Första stycket ska inte gälla leverantörer som i enlighet med artikel 5.2 har undantagits från registreringsskyldigheten.

4.   Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 får antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.2.

KAPITEL 4

ANGIVANDE AV SORTEN OCH MÄRKNING

Artikel 7

Angivande av sorten

1.   Förökningsmaterial och fruktplantor ska saluföras med angivande av den sort materialet och plantorna hör till. När materialet vad beträffar grundstammar inte hör till någon sort, ska det hänvisas till ifrågavarande art eller arthybrid.

2.   De sorter som det ska hänvisas till enligt punkt 1 ska vara

a)

lagligt skyddade genom en växtförädlarrätt i enlighet med bestämmelserna om skydd av nya sorter,

b)

officiellt registrerade enligt punkt 4 i denna artikel, eller

c)

allmänt kända; en sort anses vara allmänt känd om

i)

den har registrerats officiellt i en annan medlemsstat,

ii)

den är föremål för en ansökan om officiell registrering i någon medlemsstat eller för en ansökan om en växtförädlarrätt som avses i led a, eller

iii)

den redan har saluförts före den 30 september 2012 i den ifrågavarande medlemsstaten eller i en annan medlemsstat, förutsatt att den har en officiellt erkänd beskrivning.

Ett angivande av sort enligt punkt 1 får också göras för en sort som saknar egentligt värde för kommersiell produktion av grödor, under förutsättning att sorten har en officiellt erkänd beskrivning och att förökningsmaterialet och fruktplantorna försäljs som CAC-material i den ifrågavarande medlemsstaten och identifieras genom en hänvisning till denna bestämmelse på etiketten och/eller i handlingen.

3.   Så långt som möjligt ska varje sort ha samma beteckning i alla medlemsstater, i överensstämmelse med de genomförandeåtgärder som får antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.2 eller, om sådana saknas, i överensstämmelse med internationellt godkända riktlinjer.

4.   Sorterna får registreras officiellt om de har visat sig uppfylla vissa officiellt godkända villkor och har en officiell beskrivning. De får även registreras officiellt om deras material redan har saluförts före den 30 september 2012 inom den ifrågavarande medlemsstatens territorium, förutsatt att de har en officiell beskrivning.

En genetiskt modifierad sort får registreras officiellt endast om den genetiskt modifierade organism som den består av har godkänts i enlighet med direktiv 2001/18/EG eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Om produkter som härrör från fruktplantor eller förökningsmaterial är avsedda att användas som eller i livsmedel som omfattas av artikel 3 eller som eller i foder som omfattas av artikel 15 i förordning (EG) nr 1829/2003 får den berörda sorten registreras officiellt endast om det livsmedel eller foder som härrör från detta material har godkänts i enlighet med den förordningen.

5.   De krav om officiell registrering som avses i punkt 4 ska fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.2, med hänsyn till nuvarande vetenskapligt och tekniskt kunnande och ska omfatta

a)

villkoren för officiell registrering, som i synnerhet får inbegripa särskiljbarhet, stabilitet och tillräcklig enhetlighet,

b)

de egenskaper som undersökningarna av olika arter minst måste omfatta,

c)

minimikrav för att utföra undersökningarna,

d)

längsta giltighetsperioden för den officiella registreringen av en sort.

6.   I enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2 får det

införas en ordning för anmälan av sorter, arter eller arthybrider till medlemsstaternas ansvariga officiella organ,

beslutas att en gemensam sortlista får utarbetas och offentliggöras.

Artikel 8

Partiets sammansättning samt identifikation av partiet

1.   Under tillväxten och vid upptagning eller avskiljande från moderplantan ska förökningsmaterial och fruktplantor hållas i åtskilda partier.

2.   Om förökningsmaterial och fruktplantor av olika ursprung läggs tillsammans eller blandas ihop under emballering, lagring, transport eller vid leverans, ska leverantören föra protokoll med följande uppgifter: partiets sammansättning och dess olika beståndsdelars ursprung.

Artikel 9

Märkning

1.   Förökningsmaterial och fruktplantor får endast saluföras i tillräckligt enhetliga partier och om de är

a)

betecknade som CAC-material och en handling bifogas som utfärdas av leverantören enligt de särskilda krav som ska fastställas i enlighet med artikel 4. Om handlingen innehåller en officiell anmälan, ska denna hållas klart åtskild från all annan information i handlingen, eller

b)

betecknade som utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material, och certifierade såsom sådant av det ansvariga officiella organet enligt de särskilda krav som ska fastställas i enlighet med artikel 4.

De krav beträffande märkning eller försegling och emballering som gäller för förökningsmaterial eller fruktplantor, får anges i genomförandeåtgärder som antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.3.

2.   I fråga om detaljhandelns leverans av förökningsmaterial eller fruktplantor till en konsument som inte bedriver yrkesmässig verksamhet, får kraven på märkning som avses i punkt 1 begränsas till tillämplig produktinformation.

3.   När det gäller förökningsmaterial eller en fruktplanta av en sort som är genetiskt modifierad ska varje etikett och handling, officiell eller annan, som fästs på eller åtföljer materialet i enlighet med detta direktiv tydligt ange att sorten är genetiskt modifierad och identifiera de genetiskt modifierade organismerna.

KAPITEL 5

UNDANTAG

Artikel 10

Lokal omsättning

1.   Medlemsstaterna får undanta

a)

små producenter från tillämpningen av artikel 9.1 om deras samlade produktion och försäljning av förökningsmaterial och fruktplantor är avsedd för slutlig användning av personer på den lokala marknaden vilka inte bedriver yrkesmässig växtproduktion (”lokal omsättning”),

b)

den lokala spridningen av förökningsmaterial och fruktplantor som producerats av personer sålunda undantagna från kontroller och officiella inspektioner enligt artikel 13.

2.   Genomförandeåtgärder rörande andra krav beträffande undantagen i punkt 1, särskilt vad beträffar begreppen ”små producenter” och ”lokal marknad”, samt till förfarandena i förbindelse härmed, får antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2.

Artikel 11

Tillfälliga leveranssvårigheter

Om tillfälliga svårigheter till följd av naturkatastrofer eller oförutsedda omständigheter uppstår vad gäller tillgången på förökningsmaterial och fruktplantor som uppfyller kraven i detta direktiv, får åtgärder vidtas, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2, beträffande saluföringen av förökningsmaterial och fruktplantor som uppfyller mindre stränga krav.

KAPITEL 6

FÖRÖKNINGSMATERIAL OCH FRUKTPLANTOR SOM PRODUCERATS I TREDJELÄNDER

Artikel 12

1.   I enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2 ska det beslutas om huruvida förökningsmaterial och fruktplantor som produceras i tredjeländer och för vilka det lämnas samma garantier i fråga om leverantörens åtaganden och om identitet, egenskaper, sundhet, växtmedium, emballering, inspektionsförfaranden, märkning och försegling, på alla punkter kan likställas med förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom gemenskapen och som uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv.

2.   I avvaktan på det beslut som avses i punkt 1 får medlemsstaterna, till och med den 31 december 2010, och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2000/29/EG, vid import av förökningsmaterial och fruktplantor från tredjeländer tillämpa villkor som minst motsvarar de som tillfälligt eller stadigvarande anges i de särskilda krav som antagits enligt artikel 4. Om sådana villkor inte är fastställda i de särskilda kraven, ska villkoren för import minst motsvara de som tillämpas för produktion i den ifrågavarande medlemsstaten.

I enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2 får den dag som avses i första stycket flyttas fram för olika tredjeländer i avvaktan på det beslut som avses i punkt 1 i denna artikel.

Förökningsmaterial och fruktplantor som importeras av en medlemsstat i enlighet med ett beslut som fattas av den medlemsstaten enligt första stycket ska inte underställas saluföringsrestriktioner i de övriga medlemsstaterna vad beträffar de frågor som avses i punkt 1.

KAPITEL 7

KONTROLLÅTGÄRDER

Artikel 13

Officiell inspektion

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att förökningsmaterial och fruktplantor officiellt inspekteras under produktionen och saluföringen, för att kontrollera att kraven och villkoren i detta direktiv uppfylls. I detta syfte ska det ansvariga officiella organet ha fri tillgång till alla delar av leverantörernas lokaler vid alla rimliga tidpunkter.

2.   De ansvariga officiella organen får i enlighet med sin nationella lagstiftning delegera de uppgifter som avses i detta direktiv och som ska utföras under deras myndighet och tillsyn till en offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person som enligt sina officiellt godkända stadgar uteslutande åläggs särskilda officiella uppgifter, under förutsättning att en sådan juridisk person, och dess medlemmar, inte har någon personlig fördel av resultatet av de åtgärder som den vidtar.

Varje annan juridisk person som utsetts som ombud för ett ansvarigt officiellt organ och som agerar under detta organs tillsyn och kontroll får godkännas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2, under förutsättning att en sådan juridisk person inte har någon personlig fördel av resultatet av de åtgärder som den vidtar.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina ansvariga officiella organ. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna.

3.   Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2. Dessa föreskrifter ska stå i proportion till den kategori av material som berörs.

Artikel 14

Gemenskapens kontroll

1.   I medlemsstaterna ska kontrollodlingar, eller när så är lämpligt analyser, genomföras på prov av förökningsmaterial eller fruktplantor för att kontrollera att dessa uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv, inbegripet de krav och villkor som avser sundhet. Kommissionen får föranstalta om att kontrollodlingarna besiktigas av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen.

2.   Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser får genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på förökningsmaterial eller fruktplantor som släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet bestämmelser om sundhet, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

förökningsmaterial eller fruktplantor som framställts i tredjeländer,

förökningsmaterial eller fruktplantor som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,

förökningsmaterial eller fruktplantor som saluförs i samband med åtgärder för bevarande av genetisk mångfald.

3.   De jämförande kontrollodlingarna och analyserna i punkt 2 ska göras för att harmonisera de tekniska metoderna för undersökning av förökningsmaterial och fruktplantor och för att kontrollera att kraven på materialet har uppfyllts.

4.   Kommissionen ska vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2. Kommissionen ska informera den kommitté som avses i artikel 19.2 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa. Kommissionen ska meddela ständiga kommittén för växtskydd om växtskyddsproblem uppstår.

5.   Gemenskapen får lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 2 och 3.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

6.   De kontrollodlingar och analyser som kan vara berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag ska fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2.

7.   De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 2 och 3 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar.

Artikel 15

Gemenskapskontroller i medlemsstaterna

1.   Kommissionens experter får, i samarbete med medlemsstaternas ansvariga officiella organ, utföra kontroller på plats i den utsträckning som detta är nödvändigt för att garantera en enhetlig tillämpning av detta direktiv, och för att särskilt undersöka om leverantörer i praktiken uppfyller kraven i detta direktiv. En medlemsstat inom vars territorium en kontroll utförs ska bistå experterna i den utsträckning detta är nödvändigt för utövandet av deras uppgifter. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om resultatet av sina undersökningar.

2.   Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2.

Artikel 16

Medlemsstaternas uppföljningsåtgärder

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom deras territorium och som är avsedda för saluföring uppfyller kraven i detta direktiv.

2.   Om det vid den officiella inspektion som avses i artikel 13, eller de prov som avses i artikel 14, visar sig att förökningsmaterial och fruktplantor inte uppfyller kraven i detta direktiv, ska medlemsstatens ansvariga officiella organ vidta tillämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv iakttas eller, om detta inte är möjligt, förbjuda saluföring inom gemenskapen av detta förökningsmaterial eller dessa fruktplantor.

3.   Om det visar sig att förökningsmaterial och fruktplantor som saluförs av en viss leverantör inte uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv, ska medlemsstaten i fråga se till att lämpliga åtgärder vidtas mot denna leverantör. Om leverantören förbjudits att saluföra förökningsmaterial och fruktplantor, ska medlemsstaten i enlighet därmed underrätta kommissionen och de behöriga nationella organen i medlemsstaterna.

4.   Åtgärder som vidtas enligt punkt 3 ska återkallas så snart som det med tillräcklig säkerhet konstaterats att förökningsmaterial eller fruktplantor, som av leverantören är avsedda för saluföring, i framtiden kommer att uppfylla kraven och villkoren i detta direktiv.

KAPITEL 8

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Klausul om fri rörlighet

1.   Förökningsmaterial och fruktplantor som uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv ska inte underställas andra saluföringsrestriktioner vad beträffar leverantör, sundhet, växtmedium och inspektionsförfaranden, än de som fastställs i detta direktiv.

2.   Vad beträffar förökningsmaterial och fruktplantor av de släkten och arter som avses i bilaga I ska medlemsstaterna avstå från att införa strängare villkor eller saluföringsrestriktioner än de som fastställs i detta direktiv eller i de särskilda krav som ska fastställas i enlighet med artikel 4 eller de som gällde den 28 april 1992, alltefter omständigheterna.

Artikel 18

Ändringar och anpassningar av bilagor

Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.3 ändra bilaga I för att anpassa den till utvecklingen av det vetenskapliga och tekniska kunskapsläget.

Artikel 19

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och fruktarter, nedan kallad kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 20

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 1.2 och 1.3, 2, 3, 5, 6, 7.2, 7.3 och 7.4, 9.3, 12.2, 13.1, 16 och 21. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser samt en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 30 september 2012.

2.   När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. De ska även innehålla en uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till det direktiv som upphävts genom detta direktiv ska anses som hänvisningar till detta direktiv. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur uppgiften ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 21

Övergångsåtgärder

Medlemsstaterna får till och med den 31 december 2018 tillåta saluföring inom sitt eget territorium av förökningsmaterial och fruktplantor som tagits från moderplantor som existerade före den 30 september 2012 och har certifierats officiellt eller uppfyller villkoren för att betecknas som CAC-material före den 31 december 2018. Sådant förökningsmaterial och sådana fruktplantor ska vid saluföring identifieras genom en hänvisning till denna artikel på etiketten och/eller i handlingen. Efter den 31 december 2018 får förökningsmaterial och fruktplantor saluföras om kraven i detta direktiv är uppfyllda.

Artikel 22

Upphävande

1.   Direktiv 92/34/EEG, ändrat genom de rättsakter som anges i bilaga II del A, ska upphöra att gälla med verkan från och med den 30 september 2012, dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller den tidsfrist för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning av dessa direktiv som anges i bilaga II del B.

2.   Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 23

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 24

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 11 december 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 157, 10.6.1992, s. 10.

(3)  Se bilaga II del A.

(4)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(5)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(6)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


BILAGA I

Lista över de släkten och arter för vilka detta direktiv gäller

 

Castanea sativa Mill.

 

Citrus L.

 

Corylus avellana L.

 

Cydonia oblonga Mill.

 

Ficus carica L.

 

Fortunella Swingle

 

Fragaria L.

 

Juglans regia L.

 

Malus Mill.

 

Olea europaea L.

 

Pistacia vera L.

 

Poncirus Raf.

 

Prunus amygdalus Batsch

 

Prunus armeniaca L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus cerasus L.

 

Prunus domestica L.

 

Prunus persica (L.) Batsch

 

Prunus salicina Lindley

 

Pyrus L.

 

Ribes L.

 

Rubus L.

 

Vaccinium L.


BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(till vilka det hänvisas i artikel 22)

Rådets direktiv 92/34/EEG

(EGT L 157, 10.6.1992, s. 10)

 

Kommissionens beslut 93/401/EEG

(EGT L 177, 21.7.1993, s. 28)

 

Kommissionens beslut 94/150/EG

(EGT L 66, 10.3.1994, s. 31)

 

Kommissionens beslut 95/26/EG

(EGT L 36, 16.2.1995, s. 36)

 

Kommissionens beslut 97/110/EG

(EGT L 39, 8.2.1997, s. 22)

 

Kommissionens beslut 1999/30/EG

(EGT L 8, 14.1.1999, s. 30)

 

Kommissionens beslut 2002/112/EG

(EGT L 41, 13.2.2002, s. 44)

 

Rådets förordning (EG) nr 806/2003

(EUT L 122, 16.5.2003, s. 1)

Endast punkt 7 i bilaga II och punkt 28 i bilaga III

Rådets direktiv 2003/61/EG

(EUT L 165, 3.7.2003, s. 23)

Endast artikel 1.5

Kommissionens direktiv 2003/111/EG

(EUT L 311, 27.11.2003, s. 12)

 

Kommissionens beslut 2005/54/EG

(EUT L 22, 26.1.2005, s. 16)

 

Kommissionens beslut 2007/776/EG

(EUT L 312, 30.11.2007, s. 48)

 

DEL B

Förteckning över tidsfristerna för införlivande i nationell lag och för tillämpning

(till vilka det hänvisas i artikel 22)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

92/34/EEG

31 december 1992

31 december 1992 (1)

2003/61/EG

10 oktober 2003

 

2003/111/EG

31 oktober 2004

 


(1)  Vad beträffar artiklarna 5–11, 14, 15, 17, 19 och 24 ska tillämpningsdagen för varje släkte eller art som avses i bilaga II fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21, när översikten som avses i artikel 4 har utarbetats (se artikel 26.2 i direktiv 92/34/EEG).


BILAGA III

Jämförelsetabell

Direktiv 92/34/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 18 ändrad

Artikel 1.2, 1.3

Artikel 2

Artikel 1.4

Artikel 3 a, b

Artikel 2.1, 2.2

Artikel 2.3, 2.4

Artikel 3 c–f

Artikel 2.5–2.8 ändrad

Artikel 3 g och h

Artikel 3 i och j

Artikel 2.9–2.10 ändrad

Artikel 3 k i och ii

Artikel 2.11

Artikel 3 k delvis

Artikel 13.2 ändrad

Artikel 3 l och m

Artikel 2.12, 2.13

Artikel 3 n

Artikel 3 o

Artikel 2.14

Artikel 3 p

Artikel 4.1

Artikel 4 ändrad

Artikel 4.2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 15

Artikel 8.1, 8.2

Artikel 3.1 a, b ändrad

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 8.3

Artikel 3.4 ändrad

Artikel 9.1

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 9.2 i, ii

Artikel 7.3 a, b ändrad

Artikel 9.2 sista stycket

Artikel 7.4 ändrad

Artikel 9.3

Artikel 7.5

Artikel 9.4

Artikel 9.5

Artikel 7.6

Artikel 9.6

Artikel 7.7

Artikel 10.1, 10.2

Artikel 8.1, 8.2 ändrad

Artikel 10.3

Artikel 11

Artikel 9 ändrad

Artikel 12

Artikel 10

Artikel 13

Artikel 11 ändrad

Artikel 14

Artikel 17.1

Artikel 15

Artikel 17.2 ändrad

Artikel 16

Artikel 12

Artikel 17

Artikel 13.1 ändrad

Artikel 18

Artikel 13.3 ändrad

Artikel 19.1

Artikel 16.2

Artikel 19.2

Artikel 16.3

Artikel 19.3

Artikel 16.4

Artikel 20

Artikel 14

Artikel 21.1, 21.2

Artikel 19.1, 19.2

Artikel 21.3

Artikel 19.4

Artikel 22.1, 22.2

Artikel 19.1, 19.3

Artikel 23

Artikel 24.1

Artikel 16.1

Artikel 24.2

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 27

Artikel 24

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga I

Bilagorna II och III