14.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 219/40


DIREKTIVA SVETA 2008/73/ES

z dne 15. julija 2008

o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zakonodaja Skupnosti na veterinarskem področju določa, da morajo zbirna mesta za govedo, prašiče, koze in ovce, zbirališča za kopitarje, trgovci s temi živalmi, obrati za perutnino, osemenjevalna središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, skupine za zbiranje ali pridobivanje zarodkov ter nekateri organi, inštituti in centri („obrati za zdravstveno varstvo živali“) izpolnjevati nekatere pogoje ter da jih morajo države članice uradno odobriti za trgovino znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in njihovimi proizvodi, zlasti živalskim genetskim materialom, kot so seme, jajčne celice in zarodki.

(2)

Zakonodaja Skupnosti določa različne postopke za registracijo ter oblikovanje, posodabljanje, pošiljanje in objavljanje seznamov teh obratov za zdravstveno varstvo živali. Vendar je zaradi različnih postopkov oblikovanje in posodabljanje seznamov zapleteno, praktična uporaba teh seznamov pa je za pristojne službe nadzora in zadevne subjekte zelo težavna.

(3)

Zato bi bilo treba navedene postopke uskladiti in zagotoviti bolj sistematična, skladnejša in enotnejša pravila za pet bistvenih elementov takšnih postopkov, tj. registracijo, oblikovanje, posodabljanje, pošiljanje in objavljanje seznamov.

(4)

Ker so poleg tega za nadzor pogojev, ki jih morajo za uvrstitev na seznam izpolnjevati razni obrati za zdravstveno varstvo živali, pristojne države članice, je bolje, če so za pripravo seznamov pristojne države članice in ne Komisija.

(5)

Zato bi morale države članice pripraviti in posodabljati sezname zadevnih obratov za zdravstveno varstvo živali in jih dati na voljo drugim državam članicam in javnosti. Da se uskladijo modeli navedenih seznamov in način za enostaven dostop do posodobljenih seznamov v Skupnosti, bi bilo treba v skladu s postopkom komitologije določiti skupna merila.

(6)

Zaradi jasnosti in doslednosti pravil Skupnosti bi se moral novi postopek uporabljati tudi na zootehniškem področju, zlasti za rejske organizacije, ki so odobrene za vodenje ali vzpostavljanje rodovniških knjig v državah članicah, ter za informacije, ki jih posredujejo države članice glede tekmovanj s kopitarji v skladu z Direktivo Sveta 90/428/EGS z dne 26. junija 1990 o prometu s kopitarji, namenjenimi tekmovanjem in o določitvi pogojev za udeležbo na tekmovanjih (1).

(7)

Podobno kot za pravila, ki se uporabljajo v trgovini znotraj Skupnosti, velja za uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov takšna ureditev, da morajo obrati za zdravstveno varstvo živali s poreklom iz tretjih držav izpolnjevati nekatere pogoje, da se tveganja za zdravstveno varstvo živali zmanjšajo na najmanjšo možno raven. Zato bi bilo treba odobriti uvoz v Skupnost le takšnega genetskega materiala, ki izvira iz osemenjevalnih središč za pridobivanje ali skladiščenje semena ter skupin za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki imajo v skladu z zahtevami Skupnosti in po veterinarskih pregledih Skupnosti, kadar je to primerno, dovoljenje pristojnih organov zadevne tretje države za izvoz v Skupnost.

(8)

Glede na vrsto genetskega materiala in zadevno živalsko vrsto so veljavni postopki za oblikovanje in posodabljanje seznamov obratov za zdravstveno varstvo živali različni, segajo od odločb, ki so bile sprejete v okviru postopka komitologije v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2), do preprostega posvetovanja držav članic.

(9)

Zaradi soobstoja različnih postopkov so lahko upravni uradniki v tretjih državah, kmetijska industrija in trgovski subjekti zmedeni in negotovi. Ker morajo tretje države preverjati pogoje, ki jih morajo izpolnjevati razni obrati za zdravstveno varstvo živali, da se uvrstijo na seznam obratov, odobrenih za izvoz v Skupnost v skladu z zahtevami Skupnosti, bi bilo treba veljavni zakonodajni okvir za odobritev navedenih obratov uskladiti in poenostaviti, tako da so za pripravo in posodobitev seznamov pristojne tretje države, ne pa Komisija. Pomembno je zagotoviti, da ni posledic za raven jamstev za zdravstveno varstvo živali, ki jih zagotavlja zadevna tretja država. Ukrepi za poenostavitev ne posegajo v pravico Komisije, da sprejme zaščitne ukrepe, če so potrebni.

(10)

Različne veljavne postopke bi bilo zato treba nadomestiti s postopkom, po katerem bi bil uvoz v Skupnost dovoljen le iz tistih tretjih držav, kjer pristojni organi pripravijo in posodabljajo sezname ter jih posredujejo Komisiji. Komisija bi morala države članice obvestiti o navedenih seznamih in jih dati na voljo javnosti za namene obveščanja. V primeru zaskrbljenosti glede seznamov, ki jih posredujejo tretje države, bi bilo treba sprejeti zaščitne ukrepe v skladu z Direktivo Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3).

(11)

Zaradi jasnosti in doslednosti zakonodaje Skupnosti bi bilo treba navedeni postopek uporabljati tudi za organe v tretjih državah, ki so odobreni za vodenje rodovniških knjig v skladu z zootehniško zakonodajo Skupnosti.

(12)

Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (4), določa, da v primeru, ko se iz tretjih držav uvožene živali dajo v karantenski center na ozemlju Skupnosti, mora biti ta karantenski center odobren, seznam karantenskih centrov pa se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Zaradi jasnosti in doslednosti pravil Skupnosti bi bilo treba poenostavljeni postopek uporabljati tudi za posodabljanje seznama karantenskih centrov v državah članicah.

(13)

Na veterinarskem področju je Komisija pristojna za oblikovanje in posodabljanje seznamov odobrenih nacionalnih referenčnih laboratorijev in drugih odobrenih laboratorijev na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice.

(14)

V skladu z zakonodajo Skupnosti se navedeni seznami spremenijo na zahtevo države članice in z odločitvijo, sprejeto v postopku komitologije v skladu s Sklepom 1999/468/ES, ali pa jih spremeni Svet na predlog Komisije.

(15)

Vendar so spremembe takšnih seznamov pogosto izključno formalne, npr. spremembe kontaktnih podatkov nacionalnih referenčnih laboratorijev ali drugih zadevnih odobrenih laboratorijev.

(16)

Trenutna praksa je takšna, da se seznami navedenih laboratorijev posodabljajo le občasno zato, da bi zmanjšali število odločb Komisije, ki jih je treba sprejeti. Vendar navedena praksa ne zagotavlja hitre posodobitve navedenih seznamov. To bi lahko ogrozilo pravni status nacionalnih referenčnih laboratorijev in drugih odobrenih laboratorijev.

(17)

Ker države članice imenujejo nacionalne referenčne laboratorije ter pošiljajo vse potrebne podatke in posodobitve, je treba pristojnost za pripravo seznamov takšnih laboratorijev dodeliti državam članicam in ne Komisiji. Podobno bi bilo treba državam članicam dodeliti pristojnost za pripravo seznamov drugih odobrenih laboratorijev.

(18)

Zato bi morale države članice pripraviti in posodabljati sezname nacionalnih referenčnih laboratorijev in drugih zadevnih odobrenih laboratorijev in jih dati na voljo drugim državam članicam in javnosti. Zaradi uskladitve modela navedenih seznamov in načina za doseganje preprostega dostopa do posodobljenih seznamov v Skupnosti bi bilo treba v skladu s postopkom komitologije določiti skupna merila.

(19)

Vendar bi morala biti Komisija še naprej pristojna za pripravo in objavljanje seznamov odobrenih laboratorijev iz tretjih držav.

(20)

Da bi se izognili težavam v zvezi z vlogami za odobritev laboratorijev, ki jih države članice predložijo v skladu z Odločbo Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (5), bi bilo treba v tej direktivi določiti prehodne ukrepe.

(21)

Člen 6(2) Direktive Sveta 64/432/EGS o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (6) določa, da mora govedo za pleme in proizvodnjo, namenjeno za trgovino znotraj Skupnosti, izvirati iz črede, uradno proste tuberkuloze, in je, če je staro več kot šest tednov, negativno reagiralo na intradermalni tuberkulinski test, opravljen v 30 dneh pred premikom iz izvorne črede. Zaradi tradicionalnega kmetovanja in trgovinskih praks so nekatere države članice naletele na težave pri izvajanju tega testiranja pred premikom. Zato je potrebno, da se v skladu s postopkom komitologije zagotovi možnost izvajanja intradermalnega tuberkulinskega testa na kraju, ki ni gospodarstvo izvora.

(22)

Poleg tega bi bilo treba s postopkom komitologije spremeniti nekatere priloge Direktive 64/432/EGS, ki so izključno tehnične narave, denimo priloge v zvezi s testi zdravja živali, seznam bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti, ali veterinarska spričevala, da bi se lahko hitro upošteval nov znanstveni razvoj. Spremembo prilog, ki določajo natančne pogoje za status brez bolezni in bi lahko vplivale na trgovanje znotraj Skupnosti, bi bilo treba prepustiti Svetu.

(23)

Pri zbiranju in proizvodnji genetskega materiala je bil od začetka devetdesetih let dosežen tehnični in znanstveni razvoj. Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (7), ni bila posodobljena zaradi upoštevanja tega razvoja in novih standardov OIE. Zato bi bilo navedeno direktivo primerno spremeniti in v njeno področje uporabe vključiti določbe v zvezi s trgovino in uvozom genetskega materiala, pridobljenega iz živali, ki niso ovce, koze, kopitarji in prašiči. Poleg tega lahko države članice do določitve podrobnih usklajenih pravil na tem področju uporabljajo nacionalne predpise. Podobno lahko države članice do določitve podrobnih usklajenih pravil glede uvoza živali, zajetih v tej direktivi, uporabljajo nacionalne predpise.

(24)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (8) se države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripravijo tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo.

(25)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti direktive Sveta 64/432/EGS, 77/504/EGS (9), 88/407/EGS (10), 88/661/EGS (11), 89/361/EGS (12), 89/556/EGS (13), 90/426/EGS (14), 90/427/EGS (15), 90/428/EGS, 90/429/EGS (16), 90/539/EGS (17), 91/68/EGS (18), 91/496/EGS, 92/35/EGS (19), 92/65/EGS, 92/66/EGS (20), 92/119/EGS (21) in 94/28/ES (22), 2000/75/ES (23), Odločbo Sveta 2000/258/ES ter direktive Sveta 2001/89/ES (24), 2002/60/ES (25) in 2005/94/ES (26)

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 64/432/EGS

Direktiva 64/432/EGS se spremeni:

1.

V členu 6 se prvi pododstavek odstavka 2(a) nadomesti z naslednjim:

„izvirati mora iz goveje črede, uradno proste tuberkuloze, in je v primeru živali, starejših od šest tednov, negativno reagiralo na intradermalni tuberkulinski test, ki je bil opravljen v skladu z določbami iz točke 2.2 Priloge B bodisi v 30 dneh pred premikom iz izvorne črede ali na kraju in pod pogoji, ki se določijo v skladu s postopkom iz člena 17.“

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

Države članice imenujejo državne inštitute, nacionalne referenčne laboratorije ali uradne inštitute, ki so pristojni za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod iz prilog A do D. Države članice vodijo posodobljene sezname teh ustanov ter jih dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Naloge in pristojnosti navedenih državnih inštitutov, nacionalnih referenčnih laboratorijev in uradnih inštitutov so določene v prilogah B in C ter poglavju II priloge D.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 17(2).“

3.

V členu 11 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pristojni organ izda vsakemu odobrenemu zbirališču številko odobritve. Odobritev zbirnih mest je lahko omejena na določeno vrsto, na živali za rejo in proizvodnjo ali na živali za zakol.

Pristojni organ pripravi in posodablja seznam odobrenih zbirnih mest in njihovih številk odobritve ter jih da na voljo drugim državam članicam in javnosti.“

4.

V členu 13 se dodata naslednja odstavka:

„5.   Države članice pripravijo in posodabljajo sezname odobrenih trgovcev, registriranih prostorov, ki jih uporabljajo trgovci pri svojem poslovanju, in njihovih številk odobritve ter jih dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

6.   Podrobna pravila za enotno uporabo odstavka 5 se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 17(2).“

5.

Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino spremeni prilogi A in D (poglavje I), zlasti kar zadeva njuno prilagajanje tehnološkemu in znanstvenemu razvoju.

Priloge B, C in D (poglavje II) ter E in F spremeni Komisija v skladu s postopkom iz člena 17.“

6.

Priloga B se spremeni:

(a)

točka 4,1 se nadomesti z naslednjim:

„4.1.   Naloge in pristojnosti

Državni inštituti, nacionalni referenčni laboratoriji ali uradni inštituti, imenovani v skladu s členom 6a, so pristojni za uradno preskušanje tuberkulinov ali reagentov iz odstavkov 2 in 3, vsak v svoji državi, s čimer se zagotovi, da je vsak od teh tuberkulinov ali reagentov skladen s standardi iz točke 2.1 in odstavka 3.“;

(b)

točka 4.2 se črta.

7.

Priloga C se spremeni:

(a)

v točki 4.1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Nacionalni referenčni laboratoriji, imenovani v skladu s členom 6a, so odgovorni za:“;

(b)

točka 4.2 se črta.

8.

V poglavju II.A Priloge D se točki 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.

Državni inštituti, nacionalni referenčni laboratoriji ali uradni inštituti, imenovani v skladu s členom 6a za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod za preiskave na enzootsko govejo levkozo, so pristojni za kalibracijo standardnih delovnih antigenov laboratorija glede na uradni standardni serum ES (EI serum), ki ga dobavlja National Veterinary Institute, Technical University of Denmark.

3.

Standardni antigeni, ki jih uporablja laboratorij, se morajo najmanj enkrat na leto predložiti državnim inštitutom, nacionalnim referenčnim laboratorijem ali uradnim inštitutom, imenovanim v skladu s členom 6a, za preskušanje glede na uradni standardni serum ES. Poleg takšne standardizacije se lahko antigen, ki se uporablja, kalibrira v skladu z metodo iz B.“

Člen 2

Spremembe Direktive 77/504/EGS

V Direktivo 64/432/EGS se vstavi naslednji člen:

„Člen 4a

1.   Države članice pripravijo in posodabljajo seznam organov iz prve alinee člena 1(b), ki so uradno priznani za namen vodenja ali vzpostavljanja rodovniških knjig, ter ga dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

2.   Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8(2).“

Člen 3

Spremembe Direktive 88/407/EGS

Direktiva 88/407/EGS se spremeni:

1.

V členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Vsa osemenjevalna središča za pridobivanje ali skladiščenje semena se registrirajo, vsako središče pa prejme veterinarsko registracijsko številko. Vsaka država članica pripravi in posodablja seznam osemenjevalnih središč za pridobivanje ali skladiščenje semena in njihovih veterinarskih registracijskih številk ter ga da na voljo drugim državam članicam in javnosti.

3.   Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 18(2).“

2.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

1.   Države članice dovolijo le uvoz semena, poslanega iz osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, ki se nahaja v eni od tretjih držav s seznama iz člena 8 in za katerega lahko pristojni organ zadevne tretje države jamči, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

izpolnjuje pogoje:

(i)

za odobritev osemenjevalnih središč za pridobivanje ali skladiščenje semena iz poglavja I Priloge A;

(ii)

glede nadzora takšnih središč iz poglavja II Priloge A;

(b)

pristojni organ tretje države ga je uradno odobril za izvoz v Skupnost;

(c)

je pod nadzorom veterinarja središča;

(d)

uradni veterinar tretje države jo pregleda najmanj dvakrat na leto.

2.   Komisiji se sporoči seznam osemenjevalnih središč za pridobivanje ali skladiščenje semena, ki jih je pristojni organ tretje države s seznama iz člena 8 odobril v skladu s pogoji iz odstavka 1 tega člena in iz katerih se seme lahko pošlje v Skupnost.

Pristojni organ tretje države mora nemudoma začasno prekiniti veljavnost odobritve ali preklicati odobritev osemenjevalnega središča za pridobivanje ali skladiščenje semena, če ta ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1, in o tem nemudoma obvestiti Komisijo.

Komisija zagotovi državam članicam nove in posodobljene sezname, ki jih prejme od pristojnega organa tretje države v skladu s tem odstavkom, in jih da na voljo javnosti za namene obveščanja.

3.   Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 18(2).“

3.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Pravila iz Direktive 97/78/ES se uporabljajo zlasti za organizacijo pregledov in nadaljnje ukrepe v zvezi z njimi, ki jih morajo izvajati države članice, ter za zaščitne ukrepe, ki jih je treba uporabljati v skladu s postopkom iz člena 22 navedene direktive.“

Člen 4

Spremembe Direktive 88/661/EGS

Direktiva 88/661/EGS se spremeni:

1.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 4a

Države članice pripravijo in posodabljajo seznam organov iz prve alinee člena 1(c) ter ga dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).“

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 7a

Države članice pripravijo in posodabljajo seznam organov iz prve alinee člena 1(d) ter ga dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).“

Člen 5

Spremembe Direktive 89/361/EGS

Člen 5 Direktive 89/361/EGS se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Države članice pripravijo in posodabljajo seznam organov iz prve alinee člena 2(b), ki so uradno odobreni za vodenje ali vzpostavljanje rodovniških knjig in izpolnjujejo pogoje, določene v skladu s prvo alineo člena 4, ter ga dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8.“

Člen 6

Spremembe Direktive 89/556/EGS

Direktiva 89/556/EGS se spremeni:

1.

V členu 5(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Pristojni organ vsake zadevne države članice evidentira skupine za zbiranje zarodkov in vsaki skupini dodeli veterinarsko registrsko številko.

Vsaka država članica pripravi in posodablja seznam skupin za zbiranje zarodkov in njihovih veterinarskih registrskih številk ter ga da na voljo drugim državam članicam in javnosti.“

2.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

1.   Države članice dovolijo le uvoz zarodkov, ki so poslani iz skupine za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki se nahaja v eni od tretjih držav s seznama iz člena 7 in za katero pristojni organ zadevne tretje državi lahko jamči, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

izpolnjuje pogoje:

(i)

za odobritev skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov iz poglavja I Priloge A;

(ii)

v zvezi z zbiranjem, predelavo, skladiščenjem in prevozom zarodkov s strani takšnih skupin iz poglavja II navedene priloge;

(b)

pristojni organ tretje države ga je uradno odobril za izvoz v Skupnost;

(c)

uradni veterinar tretje države jo pregleda najmanj dvakrat na leto.

2.   Komisiji se sporoči seznam skupin za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki jih je pristojni organ tretje države s seznama iz člena 7 odobril v skladu s pogoji iz odstavka 1 tega člena in iz katerih se zarodki lahko pošljejo v Skupnost.

Pristojni organ tretje države mora nemudoma začasno prekiniti veljavnost odobritve ali preklicati odobritev skupine za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, če ta ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1, in o tem nemudoma obvestiti Komisijo.

Komisija državam članicam zagotovi nove in posodobljene sezname, ki jih prejme od pristojnega organa zadevne tretje države v skladu s tem odstavkom, ter jih da na voljo javnosti za namene obveščanja.

3.   Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 18(2).“

3.

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Pravila iz Direktive 97/78/ES se uporabljajo zlasti za organizacijo pregledov in nadaljnje ukrepe v zvezi z njimi, ki jih morajo izvajati države članice, ter za zaščitne ukrepe, ki jih je treba uporabljati v skladu s postopkom iz člena 22 navedene direktive.“

Člen 7

Spremembe Direktive 90/426/EGS

V členu 7 Direktive 90/426/EGS se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Kopitarje je treba bodisi neposredno ali prek odobrenega sejma ali odobrenega zbirnega centra, ki je opredeljen kot ‚zbirno mesto‘ v členu 2(2)(o) Direktive 64/432/EGS, čim prej prepeljati z gospodarstva izvora do namembnega kraja v vozilih ali zabojnikih, ki se redno čistijo in z razkužilom dezinficirajo v časovnih presledkih, ki jih določi država članica pošiljateljica. Vozila morajo biti grajena tako, da iztrebki, stelja ali krma med prevozom ne morejo padati z vozila. Prevoz mora biti izveden na način, ki omogoča učinkovito varstvo zdravja in dobro počutje kopitarjev.“

Člen 8

Spremembe Direktive 90/427/EGS

Člen 5 Direktive 90/427/EGS se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Države članice pripravijo in posodabljajo seznam organov, ki vodijo ali vzpostavljajo rodovniške knjige iz prve alinee člena 2(c) in so uradno odobreni ali priznani na podlagi meril iz člena 4(2)(a), ter ga dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 10.“

Člen 9

Spremembe Direktive 90/428/EGS

V členu 4 Direktive 90/428/EGS se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Vendar pa

obveznosti iz člena 3 ne vplivajo na organizacijo:

(a)

tekmovanj, namenjenih samo za kopitarje, registrirane v posebni rodovniški knjigi z namenom izboljšanja pasme;

(b)

regionalnih tekmovanj, namenjenih selekciji kopitarjev;

(c)

zgodovinskih ali tradicionalnih prireditev.

Države članice, ki nameravajo izkoristiti te možnosti, o tem vnaprej obvestijo druge države članice in javnost ter utemeljijo svojo odločitev:

za vsako tekmovanje ali vrsto tekmovanja so države članice pooblaščene, da prek organov, ki so v ta namen uradno odobreni ali priznani, pridržijo določen delež denarnega nagradnega sklada ali dobička iz odstavka 1(c) za zaščito, razvoj in izboljšanje reje.

Ta delež od leta 1993 ne sme presegati 20 %.

Merila za razdelitev teh sredstev v zadevnih državah članicah se dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.“

Člen 10

Spremembe Direktive 90/429/EGS

Direktiva 90/429/EGS se spremeni:

1.

V členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Vsa osemenjevalna središča se registrirajo, vsako središče pa prejme veterinarsko registrsko številko.

Vsaka država članica pripravi in posodablja seznam osemenjevalnih središč in njihovih veterinarskih registrskih številk ter ga da na voljo drugim državam članicam in javnosti.“

2.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

1.   Države članice dovolijo le uvoz semena, poslanega iz osemenjevalnega središča, ki se nahaja v eni od tretjih držav s seznama iz člena 7, in za katerega lahko pristojni organ zadevne tretje državi jamči, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

izpolnjuje pogoje:

(i)

za odobritev osemenjevalnih središč iz poglavja I Priloge A;

(ii)

glede nadzora takšnih središč iz poglavja II Priloge A;

(b)

pristojni organ tretje države ga je uradno odobril za izvoz v Skupnost;

(c)

je pod nadzorom veterinarja središča;

(d)

uradni veterinar zadevne tretje države ga pregleda najmanj dvakrat na leto.

2.   Komisiji se sporoči seznam osemenjevalnih središč, ki jih je pristojni organ tretje države s seznama iz člena 7 odobril v skladu s pogoji iz odstavka 1 tega člena in iz katerih se seme lahko pošlje v Skupnost.

Pristojni organ tretje države mora nemudoma začasno prekiniti veljavnost odobritve ali preklicati odobritev osemenjevalnega središča, če ta ni več v skladu s pogoji iz odstavka 1, in o tem nemudoma obvestiti Komisijo.

Komisija državam članicam zagotovi nove in posodobljene sezname, ki jih prejme od pristojnega organa zadevne tretje države v skladu s tem odstavkom, ter jih da na voljo javnosti za namene obveščanja.

3.   Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 18(2).“

3.

V členu 15 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Pravila iz Direktive 97/78/ES se uporabljajo zlasti za organizacijo pregledov in nadaljnje ukrepe v zvezi z njimi, ki jih morajo izvajati države članice, ter za zaščitne ukrepe, ki jih je treba uporabljati v skladu s postopkom iz člena 22 navedene direktive.“

Člen 11

Spremembe Direktive 90/539/EGS

Direktiva 90/539/EGS se spremeni:

1.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Vsaka država članica imenuje nacionalni referenčni laboratorij, ki je pristojen za usklajevanje diagnostičnih metod iz te direktive in njihovo uporabo v pooblaščenih laboratorijih na njenem ozemlju.

Vsaka država članica da na voljo drugim državam članicam in javnosti podatke o svojem nacionalnem referenčnem laboratoriju in vse naknadne spremembe.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 32(2).“

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

Vsaka država članica pripravi in posodablja seznam vzrejnih obratov, odobrenih v skladu s točko 1(a) člena 6, in njihovih registracijskih številk ter ga da na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 32.“

3.

Priloga I se spremeni:

(i)

točka 1 se črta;

(ii)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Nacionalni referenčni laboratoriji za bolezni perutnine, imenovani v skladu s členom 4, so v vsaki državi članici pristojni za usklajevanje diagnostičnih metod iz te direktive. V ta namen:

(a)

lahko pooblaščenim laboratorijem dobavljajo reagente, ki so potrebni za diagnostične preiskave;

(b)

nadzorujejo kakovost reagentov, ki jih uporabljajo laboratoriji, pooblaščeni za opravljanje diagnostičnih preiskav, predvidenih s to direktivo;

(c)

organizirajo občasne primerjalne teste.“

Člen 12

Spremembe Direktive 91/68/EGS

Direktiva 91/68/EGS se spremeni:

1.

V členu 8a se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pristojni organ izda vsakemu odobrenemu zbirališču številko odobritve. Odobritve se lahko omejijo na eno ali več vrst, ki jih zajema ta direktiva, ali na plemenske živali ali živali za pitanje ali na živali za zakol.

Pristojni organ pripravi in posodablja seznam odobrenih zbirališč in njihovih številk odobritve ter ga da na voljo drugim državam članicam in javnosti.“

2.

V členu 8b se doda naslednji odstavek:

„5.   Države članice pripravijo in posodabljajo sezname odobrenih trgovcev, registriranih prostorov, ki jih uporabljajo trgovci pri svojem poslovanju, in njihove številke odobritve ter jih dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega odstavka se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 15(2).“

Člen 13

Spremembe Direktive 91/496/EGS

V členu 10 Direktive 91/496/EGS se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

(a)

Postopek, določen v členu 22, je treba upoštevati pri odobritvi in poznejši posodobitvi seznama karantenskih centrov iz prve alinee odstavka 1. Komisija objavi seznam karantenskih centrov in vse poznejše posodobitve tega seznama v Uradnem listu Evropske unije.

(b)

Države članice odobrijo karantenske centre iz druge alinee odstavka 1 in prve alinee odstavka 2, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi B, in vsakemu dodelijo številko odobritve. Vsaka država članica pripravi in posodablja seznam odobrenih karantenskih centrov in njihovih številk odobritve ter ga da na voljo drugim državam članicam in javnosti. V karantenskih centrih se opravljajo inšpekcijski pregledi, predvideni v členu 19.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega pododstavka se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 22.“

Člen 14

Spremembe Direktive 92/35/EGS

Direktiva 92/35/EGS se spremeni:

1.

Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

1.   Države članice imenujejo nacionalni laboratorij za izvajanje laboratorijskih preiskav iz te direktive ter dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti podatke o tem laboratoriju in vse naknadne spremembe.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega odstavka se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 19.

2.   Namen in naloge nacionalnega laboratorija, imenovanega v skladu z odstavkom 1, so določene v Prilogi I.

3.   Nacionalni laboratoriji, imenovani v skladu z odstavkom 1, se povežejo z referenčnim laboratorijem Skupnosti iz člena 15.“

2.

V Prilogi I se črta oddelek A.

Člen 15

Spremembe Direktive 92/65/EGS

Direktiva 92/65/EGS se spremeni:

1.

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

1.   Države članice zagotovijo, da se brez poseganja v odločitve, ki se sprejmejo pri izvajanju členov 21 in 23, trguje le s semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ki izpolnjujejo pogoje, določene v odstavkih 2, 3, 4 in 5.

2.   Seme ovnov, kozlov in kopitarjev brez poseganja v kakršna koli merila, ki jih je treba izpolnjevati za vstop kopitarjev v rodovniške knjige za nekatere posebne pasme:

mora biti odvzeto, predelano in skladiščeno za uporabo pri umetnem osemenjevanju v središču, ki je bilo z zdravstvenega stališča odobreno v skladu s Prilogo D(I), ali pri ovnih in kozlih, z odstopanjem od zgoraj navedenega, na gospodarstvu, ki izpolnjuje zahteve Direktive 91/68/EGS,

mora biti odvzeto živalim, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi D(II),

mora biti odvzeto, predelano, shranjeno, skladiščeno in transportirano v skladu s Prilogo D(III),

med prevozom v drugo državo članico spremlja zdravstveno spričevalo, ki ustreza vzorcu, ki se določi v skladu s postopkom iz člena 26.

3.   Jajčne celice in zarodke ovc, koz, kopitarjev in prašičev:

donork, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi D(IV), je odvzela skupina za zbiranje zarodkov ali pa jih je pridobila skupina za pridobivanje zarodkov, ki jo je odobril pristojni organ države članice, in izpolnjujejo pogoje, ki se v skladu s postopkom iz člena 26 določijo v Prilogi D(I),

morajo biti odvzeti, predelani in shranjeni v ustreznem laboratoriju, ter skladiščeni in transportirani v skladu s Prilogo D(III),

med prevozom v drugo državo članico spremlja zdravstveno spričevalo, ki ustreza vzorcu, ki se določi v skladu s postopkom iz člena 26.

Seme za osemenjevanje donork mora biti pri ovcah, kozah in kopitarjih v skladu z določbami odstavka 2, pri prašičih pa v skladu z določbami Direktive 90/429/EGS.

Vsa dodatna jamstva se lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 26.

4.   Pristojni organ zadevne države članice registrira odobrena središča iz prve alinee odstavka 2 in odobrene skupine iz prve alinee odstavka 3 ter jim dodeli veterinarsko registrsko številko.

Vsaka država članica pripravi in posodablja seznam odobrenih središč in odobrenih skupin ter njihovih veterinarskih registrskih številk ter ga da na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega odstavka se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26.

5.   Zahteve zdravstvenega varstva živali in vzorci zdravstvenih spričeval, ki se uporabljajo za to seme, jajčne celice in zarodke vrst, ki niso naštete v odstavkih 2 in 3, se določijo v skladu s postopkom iz člena 26.

Dokler se ne določijo zahteve zdravstvenega varstva živali in vzorci zdravstvenih spričeval, ki se uporabljajo pri prometu s tovrstnim semenom, jajčnimi celicami in zarodki, se še naprej uporabljajo nacionalna pravila.“

2.

V členu 13(2) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

Pristojni organ registrira vse odobrene ustanove, inštitute in središča ter jim dodeli številko odobritve.

Vsaka država članica pripravi in posodablja seznam odobrenih ustanov, inštitutov in središč ter njihovih številk odobritve ter ga da na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Podrobna pravila za enotno uporabo te točke se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26.“

3.

V členu 17 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.   V Skupnost je dovoljeno uvažati le živali, seme, jajčne celice in zarodke iz člena 1, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

morajo prihajati iz tretje države, ki je na seznamu, sestavljenem v skladu z odstavkom 3(a);

(b)

mora jih spremljati zdravstveno spričevalo, ki ustreza vzorcu, sestavljenem v skladu s postopkom iz člena 26, in ki ga je podpisal pristojni organ države izvoznice ter v katerem je potrjeno, da

(i)

živali

izpolnjujejo dodatne pogoje ali nudijo enakovredna jamstva iz odstavka 4 in

prihajajo iz odobrenih središč, ustanov, inštitutov, z jamstvi, ki so vsaj enakovredna jamstvom iz Priloge C;

(ii)

seme, jajčne celice in zarodki prihajajo iz odobrenih središč za pridobivanje in skladiščenje semena ali skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov, z jamstvi, ki so vsaj enakovredna jamstvom, ki se v skladu s postopkom iz člena 26 določijo v Prilogi D(I).

Dokler se ne oblikujejo seznami tretjih držav ter odobrijo organizacije iz točke (b), zahteve zdravstvenega varstva živali in vzorci zdravstvenih spričeval iz odstavkov (a) in (b), se še naprej uporabljajo nacionalna pravila pod pogojem, da niso ugodnejša od tistih, določenih v Poglavju II.

3.   Določi se naslednje:

(a)

v skladu s postopkom iz člena 26 seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, ki lahko državam članicam in Komisiji zagotavljajo jamstva, enakovredna tistim iz Poglavja II, za živali, seme, jajčne celice in zarodke;

(b)

v skladu s to točko seznam odobrenih središč ali skupin iz prve alinee odstavka 2 člena 11 in prve alinee odstavka 3 navedenega člena, ki se nahajajo v eni od tretjih držav s seznama iz točke (a) tega odstavka in za katere lahko pristojni organ zagotavlja jamstva iz člena 11(2) in (3).

Komisiji se sporoči seznam odobrenih središč in skupin iz prvega pododstavka ter njihovih veterinarskih registrskih številk.

Pristojni organ tretje države mora nemudoma začasno prekiniti veljavnost odobritve ali preklicati odobritev središč ali skupin, če ta ne izpolnjuje več pogojev iz člena 11(2) in (3), in o tem nemudoma obvestiti Komisijo.

Komisija pošlje državam članicam kakršne koli nove in posodobljene sezname, ki jih prejme od pristojnega organa tretje države v skladu z drugim in tretjim pododstavkom, ter jih da na voljo javnosti za namene obveščanja.

Podrobna pravila za enotno uporabo te točke se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26.

(c)

v skladu s postopkom iz člena 26 posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali, zlasti za zaščito Skupnosti pred nekaterimi eksotičnimi boleznimi, ali jamstva, enakovredna tistim iz te direktive.

Posebne zahteve in enakovredna jamstva, določena za tretje države, ne smejo biti ugodnejša od tistih iz Poglavja II.“

4.

V členu 20 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Pravila iz Direktive 97/78/ES se uporabljajo zlasti za organizacijo pregledov in nadaljnje ukrepe v zvezi z njimi, ki jih morajo izvajati države članice, ter za zaščitne ukrepe, ki jih je treba uporabljati v skladu s postopkom iz člena 22 navedene direktive.“

Člen 16

Spremembe Direktive 92/66/EGS

Direktiva 92/66/EGS se spremeni:

1.

Člen 14 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Nacionalni laboratoriji iz odstavka 1 so pristojni za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod, uporabo reagentov in testiranje cepiv.“

(b)

v odstavku 3 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„3.   Nacionalni laboratoriji iz odstavka 1 so pristojni za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod, ki se uporabljajo v vsakem diagnostičnem laboratoriju za atipično kokošjo kugo v državi članici. V ta namen:“

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Nacionalni laboratoriji iz odstavka 1 se povežejo z referenčnim laboratorijem Skupnosti iz člena 15.

5.   Države članice vodijo posodobljene sezname nacionalnih laboratorijev ali inštitutov iz odstavka 1 in jih dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega odstavka se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).“

2.

Priloga IV se črta.

Člen 17

Spremembe Direktive 92/119/EGS

Direktiva 92/119/EGS se spremeni:

1.

V členu 17 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice vodijo posodobljene sezname nacionalnih laboratorijev iz odstavka 1 in jih dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.“

2.

V Prilogi II se črta točka 5.

Člen 18

Spremembe Direktive 94/28/ES

Direktiva 94/28/ES se spremeni:

1.

Člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisiji se sporoči seznam organov za zadevno vrsto in/ali pasmo, ki ga je za namen te direktive odobril pristojni organ tretje države.

Pristojni organ tretje države mora nemudoma začasno prekiniti veljavnost odobritve ali preklicati odobritev organa, če ta ne izpolnjuje več pogojev iz člena 3(2)(b), in o tem nemudoma obvestiti Komisijo.

Komisija državam članicam pošlje nove in posodobljene sezname, ki jih prejme od pristojnega organa zadevne tretje države v skladu z drugim pododstavkom, ter jih da na voljo javnosti za namene obveščanja.“

(b)

v odstavku 2 se črta točka (a);

(c)

odstavek 3 se črta.

2.

V členu 10 se doda naslednji odstavek:

„V skladu s postopkom iz člena 12 se lahko sprejmejo ukrepi za začasni preklic uvoza živali, semena, jajčnih celic in zarodkov iz člena 1(1), če to upravičujejo hude kršitve določb iz člena 3(2)(b), zlasti glede ugotovitev v zvezi s pregledi na kraju samem iz prvega odstavka tega člena.“

Člen 19

Spremembe Direktive 2000/75/ES

Direktiva 2000/75/ES se spremeni:

1.

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

1.   Države članice imenujejo nacionalni laboratorij, ki je pristojen za izvajanje laboratorijskih preiskav iz te direktive ter dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti podatke o tem laboratoriju in vse naknadne spremembe.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega odstavka se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 20(2).

2.   Naloge nacionalnega laboratorija, imenovanega v skladu z odstavkom 1, so navedene v Prilogi I.

3.   Nacionalni laboratoriji, imenovani v skladu z odstavkom 1 tega člena, se povežejo z referenčnim laboratorijem Skupnosti iz člena 16.“

2.

V Prilogi I se črta oddelek A.

Člen 20

Spremembe Odločbe 2000/258/ES

Odločba 2000/258/ES se spremeni:

1.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

1.   Pristojni organ države članice lahko na podlagi ugodne ocene laboratorija vložnika v državi članici, ki jo je opravil laboratorij AFSSA iz Nancyja (Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy), odobri laboratorij vložnik za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini.

Države članice pripravijo in posodabljajo seznam navedenih laboratorijev, ki so jih odobrile, in ga dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

2.   Na podlagi ugodnega rezultata ocene laboratorija vložnika v tretji državi, ki jo je opravil laboratorij AFSSA iz Nancyja, in po vlogi za odobritev, ki jo vloži pristojni organ tretje države, v kateri se nahaja laboratorij vložnik, se takšen laboratorij odobri v skladu s postopkom iz člena 5(2) za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini.

3.   Podrobna pravila za enotno uporabo tega člena se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 5(2).“

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 5a

Vloge za odobritev laboratorija, ki jih države članice predložijo pred 1. januarjem 2010 v skladu s členom 3 in Prilogo II, se obravnavajo po tej odločbi, po njeni različici pred 3. septembrom 2008.“

3.

Prilogi I in II se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 21

Spremembe Direktive 2001/89/ES

Direktiva 2001/89/ES se spremeni:

1.

V členu 17(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

da je za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod v vsaki državi članici odgovoren nacionalni laboratorij v skladu z določbami Priloge III.

Države članice dajo drugim državam članicam in javnosti na voljo podatke o svojih nacionalnih laboratorijih in vse naknadne spremembe v obliki, ki se lahko določi v skladu s postopkom iz člena 26(2).“

2.

Priloga III se spremeni:

(a)

Naslov se nadomesti z naslednjim:

„Naloge nacionalnih laboratorijev za klasično prašičjo kugo“

(b)

Točka 1 se črta.

Člen 22

Spremembe Direktive 2002/60/ES

Direktiva 2002/60/ES se spremeni:

1.

V členu 18(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

da je za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod v vsaki državi članici pristojen nacionalni laboratorij v skladu s Prilogo IV.

Države članice dajo drugim državam članicam in javnosti na voljo podatke o svojih nacionalnih laboratorijih in vse naknadne spremembe v obliki, ki se lahko določi v skladu s postopkom iz člena 23(2).“

2.

Priloga IV se spremeni:

(a)

Naslov se nadomesti z naslednjim:

„Naloge nacionalnih laboratorijev za afriško prašičjo kugo“

(b)

Točka 1 se črta.

Člen 23

Spremembe Direktive 2005/94/ES

V členu 51 Direktive 2005/94/ES se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice imenujejo nacionalni referenčni laboratorij ter dajo drugim državam članicam in javnosti na voljo njegove podatke in vse naknadne spremembe v obliki, ki se lahko določi v skladu s postopkom iz člena 64(2).“

Člen 24

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 2010. Besedilo teh določb nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja direktiva.

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 26

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. julija 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 60.

(2)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(4)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(5)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2003/60/ES (UL L 23, 28.1.2003, str. 30).

(6)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(7)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 17).

(8)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1. Popravljeno z UL C 4, 8.1.2004, str. 7.

(9)  UL L 206, 12.8.1977, str. 8. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(10)  UL L 194, 22.7.1988, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2008/120/ES (UL L 42, 16.2.2008, str. 63).

(11)  UL L 382, 31.12.1988, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(12)  UL L 153, 6.6.1989, str. 30.

(13)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/60/ES (UL L 31, 3.2.2006, str. 24).

(14)  UL L 224, 18.8.1990, str. 42. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(15)  UL L 224, 18.8.1990, str. 55.

(16)  UL L 224, 18.8.1990, str. 62. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(17)  UL L 303, 31.10.1990, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES.

(18)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(19)  UL L 157, 10.6.1992, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES.

(20)  UL L 260, 05.9.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(21)  UL L 62, 15.3.1993, str. 69. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/10/ES (UL L 63, 1.3.2007, str. 24).

(22)  UL L 178, 12.7.1994, str. 66.

(23)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES.

(24)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES.

(25)  UL L 192, 20.7.2002, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES.

(26)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.


PRILOGA

PRILOGA I

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle Agricole et Vétérinaire

BP 40 009

54220 Malzéville Cedex

France

PRILOGA II

Poseben inštitut, pristojen za vzpostavljanje meril, potrebnih za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje delovanja cepiv proti steklini ima naslednje naloge:

usklajevati vzpostavitev, izboljšanje in standardizacijo metod serološke titracije na mesojedih, cepljenih proti steklini,

oceniti tiste laboratorije v državah članicah, ki so predložili vloge za izvajanje seroloških titracij iz prve alinee; rezultat te ocene je treba poslati laboratoriju vložniku in pristojnemu organu države članice, če je rezultat ocene pozitiven,

oceniti tiste laboratorije v tretjih državah, ki so predložili vloge za izvajanje seroloških titracij iz prve alinee; rezultat te ocene je treba poslati laboratoriju vložniku in Komisiji, če je rezultat ocene pozitiven,

zagotoviti navedenim laboratorijem vse uporabne informacije o analitskih metodah in primerjalnih poskusih ter organizirati usposabljanje in dodatno izobraževanje njihovega osebja,

organizirati medlaboratorijske preskuse usposobljenosti (preskusi kakovosti),

zagotoviti znanstveno in tehnično pomoč Komisiji in zadevnim pristojnim organom glede zadev iz te priloge, zlasti takrat, ko ni soglasja o rezultatih seroloških titracij.