1.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/16


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/67/EF

af 30. juni 2008

om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Internationale konventioner og prøvningsstandarder skal anvendes i forbindelse med direktiv 96/98/EF i den gældende affattelse.

(2)

Da der siden den 1. juli 2002, hvor direktiv 96/98/EF senest er ændret, er foretaget ændringer i internationale konventioner og gældende prøvningsstandarder, bør disse ændringer af klarhedshensyn indarbejdes i nævnte direktiv.

(3)

Den Internationale Søfartsorganisation og de europæiske standardiseringsorganisationer har vedtaget standarder, herunder detaljerede prøvningsstandarder, for en del af det udstyr, der er opført i bilag A.2 til direktiv 96/98/EF, eller som anses for relevant i forbindelse med nævnte direktiv, selv om det ikke er opført i nævnte bilag. Sådant udstyr bør tilføjes i bilag A.1 eller overføres fra bilag A.2 til bilag A.1, alt efter omstændighederne.

(4)

Direktiv 96/98/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag A til direktiv 96/98/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Udstyr, der under »udstyrets betegnelse« i bilag A.1 er betegnet som »nyt« eller er overført fra bilag A.2 til bilag A.1, og som er fremstillet inden datoen i artikel 3, stk. 1, i overensstemmelse med procedurer for typegodkendelse, der allerede var i kraft i en medlemsstat inden den nævnte dato, kan markedsføres og installeres om bord på et EF-skib i op til to år fra nævnte dato.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 21. juli 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser senest 21. juli 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53).


BILAG

»

BILAG A

Forkortelsesliste

 

Circ., cirkulære

 

Kol.reg., internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

 

COMSAR, IMO’s underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

 

EN, europæisk standard

 

ETSI, Det Europæiske Institut for Telestandarder

 

FSS, International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

 

FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

 

HSC, High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

 

IBC, International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

 

ICAO, Organisationen for International Civil Luftfart

 

IEC, Den Internationale Elektrotekniske Kommission

 

IMO, Den Internationale Søfartsorganisation

 

ISO, Den Internationale Standardiseringsorganisation

 

ITU, Den Internationale Telekommunikationsunion

 

LSA, redningsmidler

 

MARPOL, den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

 

MEPC, Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

 

MSC, Komitéen for Sikkerhed på Søen

 

SOLAS, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

 

Reg., regel

 

Res., resolution

BILAG A.1

UDSTYR, SOM DER ALLEREDE FINDES DETALJEREDE PRØVNINGSSTANDARDER FOR I DE INTERNATIONALE INSTRUMENTER

Bemærkninger, der gælder for hele bilag A.1

a)

Generel bemærkning: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt nævnt, indeholder de relevante konventionsbestemmelser samt IMO's resolutioner og cirkulærer en række bestemmelser, som skal efterprøves ved typeafprøvningen (typegodkendelsen) i henhold til modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag B.

b)

Kolonne 5: Hvis der henvises til IMO-resolutioner, drejer det sig om prøvningsstandarderne i de relevante dele af resolutionernes bilag, eksklusive bestemmelserne i selve resolutionerne.

c)

Kolonne 5: Internationale konventioner og prøvningsstandarder anvendes i seneste version. Af hensyn til korrekt henvisning til de relevante standarder anføres i prøvningsrapporter, overensstemmelsesattester og overensstemmelseserklæringer, hvilken prøvningsstandard og version der er anvendt.

d)

Kolonne 5: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet »eller«, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder; prøvning i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.

e)

Kolonne 6: Modul H betyder modul H plus konstruktionsafprøvningsattest.

f)

Kravene i dette bilag indskrænker ikke anvendelsen af krav til transporter i internationale konventioner.

1.   Redningsudstyr

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. SOLAS 74 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Redningskranse

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ. 980.

IMO Res. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Positionsangivende lys til redningsudstyr

til redningsbåde

til redningskranse

til redningsveste

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ 885,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

(Jf. dog kravene til batterier i EN 394 (1993), som kun gælder for lys til redningsveste)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Redningsveste

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

(Jf. dog kravene til batterier i EN 394 (1993), som kun gælder for lys til redningsveste)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, ikke klassificeret som redningsveste:

isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

EN ISO 15027-3 (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Redningsdragter og beskyttelsesdragter klassificeret som redningsveste

isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Termiske beskyttelsesmidler (TPA)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Linekastningsapparater

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Oppustelige redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Faste redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automatiske selvoprettende redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Overdækkede reversible redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, bilag 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, bilag 11,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Hydrostatiske udløsningsapparater til »flyde-frit op« - redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Faste mand over bord-både

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Permanent oppustede mand over bordbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Hurtige mand over bordbåde (fast rescue boat)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.980,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Udsætningsanordninger med falddavider

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

»Flyde frit op«-udsætningsanordninger

Flyttet til A.2/1.3.

A.1/1.23

»Frit fald«-udsætningsanordninger

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Udsætningsanordninger til redningsflåder

(davider)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats)

(davider)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, VI,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Udløsningsanordninger til

redningsbåde og

redningsflåder,

der udsættes ved wirefald

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Marineevakueringssystemer (MES)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Midler til ombordtagning af overlevende (means of rescue)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Indskibningslejdere

Flyttet til A.2/1.4.

A.1/1.30

Retroreflektive materialer

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Tovejs VHF-radiotelefonapparat til redningsfartøjer

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18.

A.1/1.32

Radartransponder SART (9 GHz)

Flyttet til A.1/4.18.

A.1/1.33

Radarreflektor til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78),

IMO MSC/Circ.980.

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Kompas til redningsbåde

Flyttet til A.1/4.23.

A.1/1.35

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Flyttet til A.1/3.38.

A.1/1.36

Motor til redningsbåd

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motor til redningsbåd — påhængsmotor

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Søgelys til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Åbne reversible redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, bilag 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, bilag 11,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), bilag 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), bilag 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mekanisk lodshejs

Reg. V/23.

Reg. V/23,

IMO Res. A.889(21),

IMO MSC/Circ.773,

IMO MSC/Circ.980.

ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.41

(nyt punkt)

Spil til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

(nyt punkt)

Lodslejder

Reg. V/23,

Reg. X/3.

Reg. V/23,

IMO Res. A.889(21),

IMO MSC/Circ.528/rev.1.

IMO Res. A.889(21).

B + D

B + E

B + F

G


2.   Havforurening

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. MARPOL 73/78, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. MARPOL 73/78 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Bilag I, Reg. 16(4),

Bilag I, Reg. 16(5),

Revideret bilag I, Reg. 14.6,

Revideret bilag I, Reg. 14.7.

Bilag I, Reg. 16(1),

Bilag I, Reg. 16(2),

Revideret bilag I, Reg. 14.1,

Revideret bilag I, Reg. 14.2,

Revideret bilag I, Reg. 14.3,

IMO Res. MEPC.60(33),

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Olie/vandgrænseflade detektorer

Bilag I, Reg. 15(3)(b),

Revideret bilag I, Reg. 32.

Bilag I, Reg. 15(3)(b),

Revideret bilag I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Oliemåler

Bilag I, Reg. 16(5),

Revideret bilag I, Reg. 14.7,

Revideret bilag I, Reg. 14.7,

Bilag I, Reg. 16 (1) & (2),

Revideret bilag I, Reg. 14.1 & 14.2.

IMO Res. MEPC.60(33),

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie/vandbehandlingsanlæg (olieindhold maks. 15 p.p.m.)

Udgår.

A.1/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib

Bilag I, Reg. 15(3)(a),

Revideret bilag I, Reg. 31.2,

Revideret bilag I, Reg. 31.3.

Bilag I, Reg. 15(3),

Revideret bilag I, Reg. 31.2,

Revideret bilag I, Reg. 31.3,

Revideret bilag I, Reg. 31.4.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Spildevandsanlæg

Bilag IV, Reg. 9.

Revideret bilag IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Forbrændingsanlæg om bord

Bilag VI, Reg. 16(2)(a),

Bilag VI, Reg. 16.

Bilag VI, Reg. 16(2)(a),

Bilag VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G


3.   Brandslukningsmateriel

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. SOLAS 74 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primær dæksbelægning

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.653(16),

IMO Res. A.687(17),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.916,

IMO MSC/Circ.1004.

B + D

A.1/3.2

Bærbare ildslukkere

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995), inkl. A.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/A1 (1998),

EN 1486 (1996).

Eller,

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Brandmandsudstyr: støvler

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Brandmandsudstyr: handsker

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (kun med hensyn til ledningsevne).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Brandmandsudstyr: hjelm

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (1997).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Røgdykkerapparat med komprimeret luft

Anm.: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Røghjelm eller røgmaske forsynet fra luftpumpe og luftslange

Anm.: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

Reg. X/3.

Anm.: Dette udstyr er ikke indeholdt i de nye regler i kap. II-2 [IMO Res. MSC.99 (73)] eller FSS Code [IMO Res. MSC.98 (73)].

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74 Reg. II-2/12 (kun dyser og disses ydeevne).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskinrum

Flyttet til A.2/3.11.

A.1/3.11

Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger

klasse »A«-inddelinger,

klasse »B«-inddelinger.

Klasse »A«

Reg. II-2/3.2,

Klasse »B«

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, og,

Klasse »A«:

Reg. II-2/3.2,

Klasse »B«:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Anordninger til at hindre, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe (højhastighedsventiler)

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

IMO MSC/Circ.677,

IMO MSC/Circ.1009.

B + F

A.1/3.13

Ubrændbare materialer

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Andet materiale end stål til rør, der går gennem klasse »A«- og »B«-inddelinger

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. A.754 (18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.15

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

rør og fittings,

ventiler,

fleksible rørsamlinger.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10.

IMO Res. A.753(18),

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Branddøre

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Komponenter til manøvresystemer til branddøre.

Anm.: Når udtrykket »komponenter til systemer« benyttes i kolonne 2, kan det betyde, at en enkelt komponent, en gruppe komponenter eller et helt system skal prøves for at sikre, at de internationale krav er opfyldt.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

finerer til udsmykning

malingssystemer

dæksbelægninger

overflader af rørisolationer,

klæbemidler, der benyttes i klasse »B«- og »C«-inddelinger

brændbare kanaler.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg.II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.916,

IMO MSC/Circ.1004,

IMO MSC/Circ.1036,

IMO MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Anm.: Hvis overfladematerialet skal have en bestemt maksimal brændværdi, måles denne i henhold til ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer

(betegnelsen vedrører Solasbestemmelserne)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Polstrede møbler

(betegnelsen vedrører Solasbestemmelserne)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Sengeudstyr

(betegnelsen vedrører Solasbestemmelserne)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Brandspjæld

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Ikke-brændbare gennemføringer for rør, kanaler, trunke mv. gennem klasse »A«-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26.

A.1/3.24

Gennemføringer for elektriske kabler gennem klasse »A«-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26.

A.1/3.25

Vinduer og koøjer i brandklasse »A« og »B«

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.847,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1004,

IMO MSC/Circ.1036,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger

elektriske kabelgennemføringer,

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Gennemføringer gennem klasse »B«-inddelinger

elektriske kabelgennemføringer,

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

ISO 6182-1 (2004).

Eller,

EN 12259-1 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Brandslanger

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

og for:

a)

Kategori 1: (sikkert område)

EN 50104 (2002), inkl. Amd. 2004 Oxygen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

Kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)

EN 50104 (2002), inkl. Amd. 2004 Oxygen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO MSC/Circ.912,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer

elektriske kabelgennemføringer,

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6 A1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Dyser til ækvivalente vandbaserede brandslukningsanlæg til kategori A-maskinrum og lastpumperum

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Lavt placerede ledelys (low-locating lighting systems) (kun komponenter)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752 (18).

Eller,

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Flugtapparater

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13.3.4,

Reg. II-2/13.4.3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

EN 402(2003),

EN 1146(2005),

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenter til anlæg for inert gas

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.847 Corr.1,

IMO MSC/Circ. 1120.

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.485.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Dyser til brandslukningsanlæg til friturekogere (automatiske eller manuelle)

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1.2.2.3,

Reg. II-2/10.6.4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Brandmandsudstyr — livline

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848.

IMO MSC/Circ.848.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum (aerosol-systemer)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.1007.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.1007.

IMO MSC/Circ.1007.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat til faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum

Anm.: Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum skal stadig afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

Komponenter til faste lokale vandbaserede brandslukningsanlæg til brug i kategori A-maskinrum

(Dyser og funktionsprøvninger)

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC/Circ. 913.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Dyser til faste højtrykssprinkleranlæg til speciallastrum, ro-ro-lastrum, andre ro-ro-rum og vogndæksrum

Flyttet til A.2/3.2.

A.1/3.50

Kemikaliedragter

Flyttet til A.2/3.9.

A.1/3.51

Ex A.2/3.5

Ex A.2/3.6

Ex A.2/3.7

Ex A.2/3.16

Ex A.2/3.17

Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering og maskinrum med og uden opsyn

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7.2.2,

Reg. II-2/7.4,

Reg. II 2/7.4.1,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Kontrol- og indikeringsudstyr. Elektrisk udstyr om bord på skibe:

EN 54-2 (1997), inkl. AC (1999) og A1(2006).

Strømforsyning:

EN 54-4 (1997), inkl. AC(1999), A1(2002) og A2(2006).

Varmedetektorer — Punktdetektorer:

EN 54-5 (2000), inkl. A1(2002).

Røgdetektorer — Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering:

EN 54-7 (2000), inkl. A1(2002) og A2(2006).

Flammedetektorer — Punktdetektorer:

EN 54-10 (2002), inkl. A1(2005).

Manuelle alarmtryk:

EN 54-11 (2001), inkl. A1(2005).

Og i relevant omfang elektrisk og elektronisk udstyr om bord på skibe:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Ex A.2/3.1

Ikke-bærbare og transportable ildslukkere

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 1866 (1998).

Eller,

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Ex A.2/3.18

Alarmanordninger

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Akustiske alarmgivere:

EN 54-3 (2001), inkl. A1(2002) og A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

(nyt punkt)

Fast udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Reg. VI/3.

Reg. II 2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

samt efter omstændighederne:

a)

Kategori 4: (sikkert område)

EN 50104 (2002), inkl. AMD 2004 Oxygen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

Kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)

EN 50104 (2002), inkl. AMD 2004 Oxygen,

EN 61779-11 (2000).

B + D

B + E

B + F


4.   Navigationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 4 — Navigationsudstyr

Kolonne 5: Hvor der henvises til EN 61162-serien eller IEC 61162-serien, er udstyrets tilsigtede konstruktion bestemmende for, hvilken af standarderne i EN 61162-serien eller IEC 61162-serien der skal anvendes.


Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. SOLAS 74 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompas

Reg. V/18,

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

Eller,

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Transmitterende kursvisende anordning (THD), magnetisk baseret

Reg. V/18,

Reg. V 19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

ISO 22090-2 (2004), inkl. Corrigendum 2005.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

ISO 22090-2 (2004), inkl. Corrigendum 2005.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarudstyr

Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36.

A.1/4.5

ARPA

Flyttet til A.1/4.34.

A.1/4.6

Ekkolodudstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Anordning til angivelse af fart og distance (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

IEC 61162-serien

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Rorindikator, skrueomdrejnings- og skruestigningsindikator

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22.

A.1/4.9

Drejehastighedsindikator

Flyttet til A.2/4.26.

A.1/4.10

Radiopejler

Udgår.

A.1/4.11

Loran C-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Deccasystem

Udgår.

A.1/4.14

GPS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.819(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.113(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-2 (1998),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-2 (1998),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Kurskontrolsystem — HCS (tidligere autopilot)

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.342(IX),

IMO Res. A.694(17).

EN 60945 (2002),

EN ISO 11674 (2001),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

ISO 11674 (2000),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Mekanisk lodshejs

Flyttet til A.1/1.40.

A.1/4.18

Radartransponder SART (9 GHz)

Reg. III/4,

Reg. IV/14,

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. III/6,

Reg. IV/7,

IMO Res. A.530(13),

IMO Res. A.802(19),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), 8, 14,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

ITU-R M.628-3(11/93).

EN 60945 (2002),

EN 61097-1 (1993).

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61097-1 (1992).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarudstyr til højhastighedsfartøjer

Flyttet til A.1/4.37.

A.1/4.20

Rorindikator

Flyttet til A.2/4.27.

A.1/4.21

Skrueomdrejningsindikator

Flyttet til A.2/4.28.

A.1/4.22

Skruestigningsindikator

Flyttet til A.2/4.29.

A.1/4.23

Kompas til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 13.

EN ISO 613 (2001),

ISO 10316 (1990).

Eller,

ISO 613 (2000),

ISO 10316 (1990).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

ARPA til højhastighedsfartøjer

Flyttet til A.1/4.37.

A.1/4.25

Automatisk sporfunktion (ATA)

Flyttet til A.1/4.35.

A.1/4.26

ATA til højhastighedsfartøjer

Flyttet til A.1/4.38.

A.1/4.27

Elektronisk plottefacilitet (EPA)

Flyttet til A.1/4.36.

A.1/4.28

Integreret brosystem

Flyttet til A.2/4.30.

A.1/4.29

Sort boks (Voyage Data Recorder — VDR)

Reg. V/18,

Reg. V/20,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/20,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.861 (20),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

EN 61996 (2001).

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

IEC 61996 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS) med reserveanlæg, og Raster Chart Display System (RCDS)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.817(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

[ECDIS-reserveanlæg og RCDS er kun relevant, hvis denne funktionalitet er indbygget i ECDIS-systemet. Det anføres i modul B-certifikatet, om prøvningen har omfattet disse optioner.]

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

EN 61174 (2001-12).

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

IEC 61174 (2001-10).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Gyrokompas til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.821(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

ISO 16328 (2001),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

ISO 16328 (2001),

IEC 60945 (2002),

EN 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Universelt automatisk identifikationssystem (AIS)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.74(69),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

ITU-R M. 1371-1(10/00).

Anm.: ITU-R M. 1371-1(10/00), bilag 3, anvendes kun i det omfang, det kræves i IMO Res.MSC.74(69).

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

EN 61993-2 (2002).

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

IEC 61993-2 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Sporkontrolsystem (track control system)

(der fungerer ved skibets fart fra mindste manøvrefart til 30 knob)

Reg. V/18,

Reg. X/3.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.74(69).

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

EN 62065 (2002).

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

IEC 62065 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarudstyr med ARPA

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.278(VIII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.823(19),

IMO Res. MSC.64(67),

ITU-R M. 628-3(11/93),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60872-1 (1998),

EN 60936-1 (2000),

EN 60936-1 A1 (2002),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60872-1 (1998),

IEC 60936-1 Ed.1.1 (2002),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarudstyr med automatisk sporfunktion (ATA)

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.278(VIII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.64(67),

ITU-R M. 628-3(11/93),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60872-2 (1999),

EN 60936-1 (2000),

EN 60936-1 A1 (2002),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60872-2 (1998),

IEC 60936-1 Ed.1.1 (2002),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarudstyr med elektronisk plottefacilitet (EPA)

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.278(VIII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.64(67),

ITU-R M. 628-3(11/93),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60872-3 (2001),

EN 60936-1 (2000),

EN 60936-1 A1 (2002),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60872-3 (2000),

IEC 60936-1 Ed.1.1 (2002),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarudstyr med ARPA til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

IMO Res. A.278(VIII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.820(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.64(67),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

ITU-R M. 628-3(11/93),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60872-1 (1998),

EN 60936-2 (1999),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60872-1 (1998),

IEC 60936-2 (1998),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radarudstyr med automatisk sporfunktion (ATA) til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

IMO Res. A.278(VIII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.820(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.64(67),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

ITU-R M. 628-3(11/93),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60872-2 (1999),

EN 60936-2 (1999),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60872-2 (1998),

IEC 60936-2 (1998),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radarreflektor

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729 (1998),

EN 60945 (2002).

Eller,

ISO 8729 (1997)

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Ex A.2/4.2

Kurskontrolsystem til højhastighedsfartøjer — HCS (tidligere autopilot)

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.822(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

ISO 16329 (2003),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

ISO 16329 (2003),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Ex A.2/4.3

Transmitterende kursvisende anordning (THD) (GNSS-metode)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73).

ISO 22090-3 (2004),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

ISO 22090-3 (2004),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Ex A.2/4.5

Søgelys til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

ISO 17884 (2004),

EN 60945 (2002).

Eller,

ISO 17884 (2004),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Ex A.2/4.6

Optisk udstyr til brug i mørke til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

IMO Res.A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.94(72),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

ISO 16273 (2003),

EN 60945 (2002).

Eller,

ISO 16273 (2003),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.44

Ex A.2/4.12

DGPS, DGLONASS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.114(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

EN 61108-2 (1998),

IEC 61108-4 (2004),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2002),

IEC 61108-2 (1998),

IEC 61108-4 (2004),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.45

Ex A.2/4.21

Kortfaciliteter til skibets radar

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.817(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.64(67),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60936-3 (2002),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60936-3 (2002),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.46

Ex A.2/4.22

Transmitterende kursvisende anordning (THD), gyroskopbaseret

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116 (73).

ISO 22090-1 (2002),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

ISO 22090-1 (2002),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

(nyt punkt)

Forenklet Voyage Data Recorder (S-VDR)

Reg. V/20.

Reg. V/20,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.163(78).

EN 60945(2002),

EN 61162-serien,

IEC 61996-2 (2006).

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

IEC 61996-2 (2006).

B + D

B + E

B + F

G


5.   Radiokommunikationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 5 — Radiokommunikationsudstyr.

Kolonne 5: I tilfælde af konflikt mellem kravene i IMO MSC/Circ.862 og prøvningsstandarderne for produktet er kravene i IMO MSC/Circ.862 gældende.

Hvor der henvises til EN 61162-serien eller IEC 61162-serien, er udstyrets tilsigtede konstruktion bestemmende for, hvilken af standarderne i EN 61162-serien eller IEC 61162-serien der skal anvendes.


Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. SOLAS 74 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni

Reg. IV/14,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

Reg. IV/7,

Reg. X/3,

IMO Res. A.385(X),

IMO Res. A.524(13),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.803(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

IMO MSC/Circ.862,

IMO COMSAR Circ.32,

ITU-R M.489-2 (10/95),

ITU-R M.493-10 (05/00),

ITU-R M.541-8 (10/97),

ITU-R M.689-2 (11/93).

ETSI ETS 300 162-1 V1.4.1 (2005-05),

ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),

ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03),

ETSI EN 301 925 V1.1.1 (2002-09),

EN 60945 (2002),

IEC 61097-3 (1994),

IEC 61097-7 (1996),

EN 61162-serien,

IMO MSC/Circ.862.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/5.2

VHF DSC-vagtmodtager

Reg. IV/14,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

Reg. IV/7,

Reg. X/3,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.803(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14.6.1.2,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.7.1.2,

IMO COMSAR Circ.32,

ITU-R M.489-2 (10/95),

ITU-R M.493-10 (05/00),