6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/30


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 5. decembra 2007

o ponatisu besedila člena 20 Pogodbe ES v potnih listih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5841)

(2008/355/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 20 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu „člen 20 Pogodbe ES“) priznava vsakemu državljanu Unije, ki se nahaja na ozemlju tretje države, v kateri država članica, katere državljan je, nima predstavništva, pravico do zaščite diplomatskih in konzularnih organov katere koli države članice pod enakimi pogoji, kakršni veljajo za državljane tiste države. Ta pravica je vsebovana tudi v členu 46 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(2)

Raziskava Eurobarometra, objavljena julija 2006, je pokazala, da večina državljanov Unije ne pozna člena 20 Pogodbe ES in njegovih posledic. Samo 23 % vprašanih je trdilo, da so seznanjeni z možnostmi, ki jih ponuja člen 20 Pogodbe ES. Pokazalo se je tudi, da namerava polovica državljanov Unije v naslednjih treh letih potovati v tretjo državo.

(3)

Predlog za ponatis člena 20 Pogodbe ES v potne liste, da bodo državljani obveščeni o svojih pravicah, je bil sprožen v poročilu g. Barniera z dne 9. maja 2006„Za evropsko enoto civilne zaščite: Europe aid“. Predsedstvo Sveta je 15. junija 2006 države članice pozvalo, naj razmislijo o možnosti ponatisa besedila člena 20 Pogodbe ES v potnih listih, da bodo državljani Unije seznanjeni s svojimi pravicami (1).

(4)

Komisija je 28. novembra 2006 sprejela Zeleno knjigo o diplomatski in konzularni zaščiti državljanov Unije v tretjih državah (2) v kateri je bilo predlaganih več možnih ukrepov za okrepitev zaščite državljanov Unije. Kot učinkovit način za opozarjanje državljanov na njihove pravice je bilo državam članicam priporočeno, da natisnejo člen 20 Pogodbe ES v potne liste. Države članice, civilna družba, državljani in druge evropske institucije (3)  (4) so ta predlog široko podprle. Da bi državljane seznanili z njihovo pravico do zaščite s strani diplomatskih in konzularnih organov v skladu s členom 20 Pogodbe ES, je bila predlagana tudi vzpostavitev spletne strani EU o tej pravici in vključitev reference na to spletno stran v nacionalne potne liste.

(5)

Izdajanje potnih listov je v pristojnosti držav članic. Enotna oblika potnih listov je bila uvedena z Resolucijo predstavnikov vlad držav članic dne 23. junija 1981 (5). Poleg tega so bili na ravni Skupnosti sprejeti ukrepi glede varnostnih standardov za potne liste. Z Resolucijo predstavnikov vlad držav članic so bili 17. oktobra 2000 uvedeni minimalni standardi za potne liste zaradi boja proti goljufiji (6). Uredba Sveta, ki je bila sprejeta 13. decembra 2004, je od držav članic zahtevala uvedbo biometričnih identifikatorjev v potne liste do 28. avgusta 2006 in shranjevanje dodatnih podatkov v potnih listih do 28. junija 2007 (7).

(6)

Člen 20 Pogodbe ES mora biti ponatisnjen v uradnem(-ih) jeziku(-ih) države članice, ki izda potni list.

(7)

Zadoščal bi ponatis besedila prvega stavka člena 20 Pogodbe ES. Drugi stavek se nanaša na dolžnost držav članic, da se začnejo mednarodna pogajanja za zagotovitev zaščite, in državljanov ne zadeva neposredno.

(8)

Komisija namerava vzpostaviti spletno stran, namenjeno konzularni zaščiti, na kateri bodo objavljene praktične informacije, npr. posodobljeni kontaktni podatki predstavništev držav članic v tretjih državah. Koristno bi bilo, če bi vključili referenco na to spletno stran v nacionalne potne liste skupaj s členom 20 Pogodbe ES kot enotno skupno točko dostopa do informacij o tej pravici.

(9)

Za zmanjšanje upravne obremenitve držav članic bi bilo primerno državam članicam priporočiti, da v nove potne liste, izdane po 1. juliju 2009, natisnejo člen 20 Pogodbe ES.

(10)

Za obveščanje državljanov, katerih potni listi so bili izdani brez sklica na člen 20 Pogodbe ES, je treba priporočiti, da se na zunanjo stran zadnje platnice nalepi nalepka.

(11)

Ponatis besedila člena 20 Pogodbe ES v potnih listih bi znatno okrepil ozaveščenost državljanov glede pravice do zaščite s strani diplomatskih in konzularnih organov ter za države članice pomenil zanemarljive stroške –

PRIPOROČA:

1.

da države članice ponatisnejo prvi stavek člena 20 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter sklic na spletno stran EU (http://ec.europa.eu/consularprotection) v potne liste, izdane po 1. juliju 2009;

2.

da države članice zagotovijo nalepko z informacijami iz točke 1 za imetnike potnih listov, izdanih pred 1. julijem 2009;

3.

da države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih glede tega Priporočila, v 18 mesecev po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Franco FRATTINI

Podpredsednik


(1)  „Okrepitev zmogljivosti Evropske unije za odzivanje na izredne dogodke in krize“, dokument Sveta št. 10551/06 z dne 15.6.2006.

(2)  COM(2006) 712 konč.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta: A6-0454/2007.

(4)  Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: SOC/262 (CESE 425/2007).

(5)  UL C 241, 19.9.1981, str. 1.

(6)  UL C 310, 28.10.2000, str. 1.

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1).