9.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/7


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 4. februarja 2008

o usklajenem programu monitoringa Skupnosti za leto 2008 za zagotovitev skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v in na žitih ter v in na nekaterih drugih proizvodih rastlinskega izvora ter o nacionalnih programih monitoringa za leto 2009

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 369)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/103/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih (1) ter zlasti člena 7(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (2), in zlasti člena 4(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 86/362/EGS in 90/642/EGS določata, da mora Komisija postopoma vzpostaviti sistem, ki bo omogočal oceno prehranske izpostavljenosti pesticidom. Da bi bile mogoče realne ocene, morajo biti na razpolago podatki o monitoringu ostankov pesticidov v številnih živilih, ki so glavne sestavine evropske prehrane. Splošno priznano je, da se med glavne sestavine evropske prehrane uvršča približno 20 do 30 živil. Glede na vire, ki so na razpolago na nacionalni ravni za spremljanje ostankov pesticidov, lahko države članice v okviru usklajenega programa monitoringa vsako leto analizirajo samo vzorce osmih proizvodov. Pri uporabi pesticidov se pokažejo spremembe v obdobju treh let. Zato je treba praviloma vsak pesticid spremljati v 20 do 30 živilih v zaporedju triletnih ciklov.

(2)

V letu 2008 je treba spremljati ostanke pesticidov, ki jih zajema to priporočilo, saj bo tako omogočena uporaba teh podatkov za oceno dejanske prehranske izpostavljenosti navedenim pesticidom. Ker mora spremljanje zajemati triletne cikle in ker je treba državam članicam omogočiti, da predložijo svoje programe monitoringa za leto 2009, je treba v tem priporočilu navesti tudi predviden obseg monitoringa v letih 2009 in 2010.

(3)

Na podlagi binomske verjetnostne porazdelitve se lahko izračuna, da pregled 642 vzorcev pomeni več kakor 99-odstotno verjetnost, da se zazna vzorec, ki vsebuje ostanke pesticida nad mejo določitve (LOD), kadar vsaj 1 % proizvodov rastlinskega izvora vsebuje ostanke nad navedeno mejo. Zbiranje teh vzorcev je treba porazdeliti med države članice na podlagi števila prebivalstva in potrošnikov, pri čemer je treba vzeti najmanj 12 vzorcev na živilo na leto.

(4)

Smernice o „Postopkih nadzora kakovosti za analizo ostankov pesticidov“ so objavljene na spletni strani Komisije (3). Dogovorjeno je, da morajo analitski laboratoriji držav članic uporabljati te smernice, kolikor je mogoče, in jih stalno revidirati na podlagi izkušenj, pridobljenih pri programih spremljanja.

(5)

Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v in na živilih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (4) vključuje metode vzorčenja in postopke, ki jih predlaga Komisija Codex Alimentarius.

(6)

Glede analiz živil živalskega izvora, ki bodo predvidoma opravljene od leta 2009, morajo biti uradni laboratoriji za prilagoditev temu priporočilu seznanjeni vnaprej, kateri pesticidi in živila živalskega izvora bodo analizirani; te kombinacije so v Prilogi I označene z (d).

(7)

Direktivi 86/362/EGS in 90/642/EGS od držav članic zahtevata, da določijo merila, ki se uporabljajo za oblikovanje nacionalnih inšpekcijskih programov. Take informacije morajo vključevati merila za določanje števila odvzetih vzorcev, analiz, ki jih je treba opraviti, uporabljene meje poročanja, merila, po katerih so bile meje poročanja določene, ter podrobne podatke o akreditaciji v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (5). Glede akreditacije laboratorijev je treba upoštevati odstopanje iz člena 18 Uredbe Komisije (ES) št. 2076/2005 z dne 5. decembra 2005 o prehodnih ureditvah za izvajanje uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 ter o spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 (6). Navesti je treba tudi število in vrste kršitev ter ukrep, ki je bil uveden.

(8)

Mejne vrednosti ostankov za otroško hrano so bile določene v skladu s členom 6 Direktive Komisije 91/321/EGS z dne 14. maja 1991 o začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke (7) ter členom 7 Direktive Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke (8).

(9)

Informacije o rezultatih programov monitoringa so zlasti primerne za obdelavo, shranjevanje in prenos z elektronskimi/računalniškimi metodami. Izdelani so bili obrazci za predložitev podatkov Komisiji iz držav članic po elektronski pošti. Zato morajo biti države članice sposobne pošiljati svoja poročila Komisiji na standardnem obrazcu. Nadaljnje oblikovanje takšnega standardnega obrazca je najučinkovitejše, če Komisija pripravi smernice.

(10)

Ukrepi, predvideni v tem priporočilu, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

PRIPOROČA:

1.

Države članice so pozvane, da v letu 2008 odvzamejo in analizirajo vzorce za kombinacije živilo/ostanek pesticida, kot so navedene v Prilogi I, z izjemo živil živalskega izvora, označenih z (d), ki bodo analizirani od leta 2009. Število vzorcev za vsako živilo jim je dodeljeno v Prilogi II in predstavlja ustrezni delež države, Skupnosti oziroma tretje države na trgu države članice.

Lote za vzorčenje je treba izbrati naključno v skladu z namenom monitoringa.

Postopek vzorčenja, vključno s številom enot, mora biti skladen z Direktivo 2002/63/ES.

2.

Vzorci, ki jih odvzame in analizira vsaka država članica v skladu s prilogama I in II, morajo vsebovati vsaj:

(a)

deset vzorcev otroške hrane, pripravljene pretežno iz zelenjave, sadja ali žit;

(b)

en vzorec, če je na voljo, iz ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, ki odseva tržni delež ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov v vsaki državi članici.

3.

Države članice so pozvane, da najpozneje do 31. avgusta 2009 poročajo o rezultatih analiz vzorcev, testiranih za kombinacije živilo/ostanek pesticida iz Priloge I, ter navedejo:

(a)

uporabljene analitske metode in dosežene meje poročanja, v skladu s postopki nadzora kakovosti, določenimi v Postopkih nadzora kakovosti za analizo ostankov pesticidov;

(b)

število in vrste kršitev ter izvedene ukrepe.

4.

Poročilo mora biti pripravljeno na obrazcu – vključno z elektronskim obrazcem –, ki ustreza navodilom za države članice o izvajanju priporočil Komisije glede usklajenih programov monitoringa Skupnosti, ki jih je določil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Rezultati vzorcev, odvzetih iz otroške hrane in ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, morajo biti navedeni na posebnih obrazcih.

5.

Države članice so pozvane, da najpozneje do 31. avgusta 2008 Komisiji in drugim državam članicam pošljejo informacije, zahtevane v členu 7(3) Direktive 86/362/EGS in členu 4(3) Direktive 90/642/EGS v zvezi s programom monitoringa za leto 2007, da se vsaj z naključnim vzorčenjem zagotovi skladnost z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov, vključno z:

(a)

rezultati svojih nacionalnih programov glede ostankov pesticidov;

(b)

informacijami o svojih laboratorijskih postopkih nadzora kakovosti in zlasti informacijami v zvezi s smernicami o Postopkih nadzora kakovosti za analizo ostankov pesticidov, ki jih niso mogle uporabiti ali so imele težave pri njihovi uporabi;

(c)

informacijami o akreditaciji laboratorijev, ki izvajajo analize, v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 882/2004, vključno z obsegom akreditacije, akreditacijskim organom in izvodom potrdila o akreditaciji;

(d)

informacijami o preizkusih strokovne usposobljenosti in medlaboratorijskih testih primerljivosti, pri katerih je laboratorij sodeloval.

6.

Države članice so pozvane, da najpozneje do 30. septembra 2008 Komisiji pošljejo svoje nacionalne programe spremljanja mejnih vrednosti ostankov pesticidov, določene z direktivama 90/642/EGS in 86/362/EGS za leto 2009, vključno z informacijami o:

(a)

merilih za določanje števila odvzetih vzorcev in analiz, ki jih je treba opraviti;

(b)

uporabljenih mejah poročanja in merilih, po katerih so bile meje poročanja določene, in

(c)

podrobnostih o akreditaciji laboratorijev, ki izvajajo analize, v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004.

V Bruslju, 4. februarja 2008

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 221, 7.8.1986, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/73/ES (UL L 329, 14.12.2007, str. 40).

(2)  UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/73/ES.

(3)  Dokument SANCO/3131/2007, 31. oktobra 2007 (http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf).

(4)  UL L 187, 16.7.2002, str. 30.

(5)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(6)  UL L 338, 22.12.2005, str. 83. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1246/2007 (UL L 281, 25.10.2007, str. 21).

(7)  UL L 175, 4.7.1991, str. 35. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/82/ES (UL L 362, 20.12.2006, str. 94).

(8)  UL L 339, 6.12.2006, str. 16.


PRILOGA I

KOMBINACIJE PESTICID/ŽIVILO, KI JIH JE TREBA SPREMLJATI

 

2008

2009 (1)

2010 (1)

Acefat

(a)

(b)

(c)

Acetamiprid

(a)

(b)

(c)

Aldikarb

(a)

(b)

(c)

Amitraz

 

(b)

(c)

Azinfos-metil

(a)

(b)

(c)

Azoksistrobin

(a)

(b)

(c)

Benomil + karbendazim (izraženo kot karbendazim)

(a)

(b)

(c)

Bifentrin

(a)

(b) (d)

(b) (d)

Bromid skupaj

 

(b)

(c)

Bromopropilat

(a)

(b)

(c)

Bupirimat

(a)

(b)

(c)

Buprofezin

(a)

(b)

(c)

Kaptan

(a)

(b)

(c)

Folpet

(a)

(b)

(c)

Karbaril

(a)

(b)

(c)

Klofentezin

(a)

(b)

(c)

Klormekvat (2)

(a)

(b)

(c)

Klorotalonil

(a)

(b)

(c)

Klorprofam

(a)

(b)

(c)

Klorpirifos

(a)

(b) (d)

(b) (d)

Klorpirifos-metil

(a)

(b) (d)

(b) (d)

Cipermetrin

(a)

(b) (d)

(b) (d)

Ciprodinil

(a)

(b)

(c)

Deltametrin

(a)

(b) (d)

(b) (d)

Diazinon

(a)

(b) (d)

(b) (d)

Diklofluanid

(a)

(b)

(c)

Diklorvos

(a)

(b)

(c)

Dikofol

(a)

(b)

(c)

Dimetoat + ometoat (izraženo kot dimetoat)

(a)

(b)

(c)

Dinokap

 

(b)

(c)

Difenilamin

(a)

(b)

(c)

Endosulfan

(a)

(b) (d)

(b) (d)

Fenarimol

(a)

(b)

(c)

Fenheksamid

(a)

(b)

(c)

Fenitrotion

(a)

(b)

(c)

Fludioksonil

(a)

(b)

(c)

Flusilazol

(a)

(b)

(c)

Glifosat (3)

 

 

(c)

Heksakonazol

(a)

(b)

(c)

Heksitiazoks

(a)

(b)

(c)

Imazalil

(a)

(b)

(c)

Imidakloprid

(a)

(b)

(c)

Indoksakarb

(a)

(b)

(c)

Iprodion

(a)

(b)

(c)

Iprovalikarb

(a)

(b)

(c)

Kresoksim-metil

(a)

(b)

(c)

Lambda-cihalotrin

(a)

(b)

(c)

Malation

(a)

(b)

(c)

Maneb skupina

(a)

(b)

(c)

Mepanipirim

(a)

(b)

(c)

Mepikvat (2)

(a)

(b)

(c)

Metalaksil

(a)

(b)

(c)

Metamidofos

(a)

(b)

(c)

Metidation

(a)

(b)

(c)

Metiokarb

(a)

(b)

(c)

Metomil/tiodikarb (vsota, izražena kot metomil)

(a)

(b)

(c)

Miklobutanil

(a)

(b)

(c)

Oksidemeton-metil

(a)

(b)

(c)

Paration

(a)

(b) (d)

(b) (d)

Penkonazol

(a)

(b)

(c)

Fosalon

(a)

(b)

(c)

Pirimikarb

(a)

(b)

(c)

Pirimifos-metil

(a)

(b) (d)

(b) (d)

Prokloraz

(a)

(b)

(c)

Procimidon

(a)

(b)

(c)

Profenofos

(a)

(b) (d)

(b) (d)

Propargit

(a)

(b)

(c)

Piretrini

(a)

 

 

Pirimetanil

(a)

(b)

(c)

Piriproksifen

(a)

(b)

(c)

Oksamil

(a)

(b)

(c)

Kvinoksifen

(a)

(b)

(c)

Spiroksamin

(a)

(b)

(c)

Tebukonazol

(a)

(b)

(c)

Tiofanat-metil

(a)

(b)

(c)

Tebufenozid

(a)

(b)

(c)

Trifloksistrobin

(a)

(b)

(c)

Tiabendazol

(a)

(b)

(c)

Tolklofos-metil

(a)

(b)

(c)

Tolilfluanid

(a)

(b)

(c)

Triadimefon + triadimenol (vsota triadimefona in triadimenola)

(a)

(b)

(c)

Vinklozolin

(a)

(b)

(c)

Boskalid

 

(b)

(c)

Karbofuran

 

(b)

(c)

Klorfenvinfos

 

(b) (d)

(b) (d)

Ciflutrin (vključno beta-ciflutrin)

 

(b)

(c)

Difenokonazol

 

(b)

(c)

Dimetomorf

 

(b)

(c)

Etion

 

(b)

(c)

Fenoksikarb

 

(b)

(c)

Fipronil

 

(b)

(c)

Flufenoksuron

 

(b)

(c)

Formetanat

 

(b)

(c)

Linuron

 

(b)

(c)

Monokrotofos

 

(b)

(c)

Paration-metil

 

(b)

(c)

Fosmet

 

(b)

(c)

Piridaben

 

(b)

(c)

Tebufenpirad

 

(b)

(c)

Teflubenzuron

 

(b)

(c)

Tetradifon

 

(b)

(c)

Tiakloprid

 

(b)

(c)

Triazofos

 

(b)

(c)

Propamokarb

 

(b)

(c)

Haloksifop

 

 

(c)

Fluazifop

 

 

(c)

2,4-D

 

 

(c)

Abamektin (vsota)

 

(b)

(c)

Akrinatrin

 

 

(c)

Bitertanol

 

 

(c)

Klorfenapir

 

 

(c)

Klotianidin

 

 

(c)

Dikloran

 

 

(c)

Epoksikonazol

 

 

(c)

Fenazakvin

 

 

(c)

Fenpropimorf

 

 

(c)

Fention (vsota)

 

 

(c)

Fenvalerat/esfenvalerat (vsota)

 

 

(c)

Lufenuron

 

 

(c)

Metoksifenozid

 

 

(c)

Oksadiksil

 

 

(c)

Pendimetalin

 

 

(c)

Fentoat

 

 

(c)

Propikonazol

 

 

(c)

Propizamid

 

 

(c)

Spinosad (vsota)

 

 

(c)

Tetrakonazol

 

 

(c)

Tiametoksam

 

 

(c)

Trifluralin

 

 

(c)

Aldrin

 

(d)

(d)

Azinfos-etil

 

(d)

(d)

Klordan-cis

 

(d)

(d)

Klordan-trans

 

(d)

(d)

Oksiklordan

 

(d)

(d)

Klorfenvinfos (vsota izomerov)

 

(d)

(d)

Klorobenzilat

 

(d)

(d)

Ciflutrin (vsota izomerov)

 

(d)

(d)

DDD-p,p’

 

(d)

(d)

DDE-p,p’

 

(d)

(d)

DDT-p,p’

 

(d)

(d)

DDT-o,p’

 

(d)

(d)

Deltametrin

 

(d)

(d)

Diazinon

 

(d)

(d)

Dieldrin

 

(d)

(d)

Endosulfan-alfa

 

(d)

(d)

Endosulfan-beta

 

(d)

(d)

Endosulfan sulfat

 

(d)

(d)

Endrin

 

(d)

(d)

Fention

 

(d)

(d)

Fenvalerat/Esfenvalerat

 

(d)

(d)

(Vsota izomerov RS/SR in RR/SS)

 

(d)

(d)

Formotion

 

(d)

(d)

HCB

 

(d)

(d)

HCH-alfa

 

(d)

(d)

HCH-beta

 

(d)

(d)

HCH-gama (lindan)

 

(d)

(d)

Heptaklor

 

(d)

(d)

Heptaklor epoksid (cis)

 

(d)

(d)

Heptaklor epoksid (trans)

 

(d)

(d)

Metakrifos

 

(d)

(d)

Metidation

 

(d)

(d)

4,4’-metoksiklor

 

(d)

(d)

Nitrofen

 

(d)

(d)

Paration

 

(d)

(d)

Paration-metil

 

(d)

(d)

Parlar 26 (kamfeklor)

 

(d)

(d)

Parlar 50 (kamfeklor)

 

(d)

(d)

Parlar 62 (kamfeklor)

 

(d)

(d)

Permetrin (vsota izomerov)

 

(d)

(d)

Pirimifos-metil

 

(d)

(d)

Profenofos

 

(d)

(d)

Pirazofos

 

(d)

(d)

Kvintozen

 

(d)

(d)

Resmetrin (vsota izomerov)

 

(d)

(d)

Teknazen

 

(d)

(d)

Triazofos

 

(d)

(d)

(a)

Fižol (svež ali zamrznjen, brez strokov), korenje, kumare, pomaranče ali mandarine, hruške, krompir, riž, špinača (sveža ali zamrznjena).

(b)

Jajčevci, banane, cvetača, namizno grozdje, pomarančni sok (), grah (svež/zamrznjen, brez strokov), sladke paprike, pšenica.

(c)

Jabolka, glavnato zelje, por, solata, paradižnik, breskve, vključno z nektarinami in podobnimi hibridi; rž ali oves, jagode.

(d)

Maslo, šunka (dimljena ali sušena), jajca (tekoča ali posušena).


(1)  Predvideno za leti 2009 in 2010, ob upoštevanju programov, ki bodo priporočeni za ti dve leti.

(2)  Prisotnost klormekvata in mepikvata je treba analizirati v žitu (razen riža), korenju, plodovkah in hruškah.

(3)  Samo žita.

(4)  Za pomarančni sok morajo države članice navesti vir (koncentrati ali sveže sadje).


PRILOGA II

Število vzorcev posameznega živila, ki jih odvzame in analizira vsaka država članica.

Oznaka države

Vzorci

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

RO

17

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Skupno najmanjše število vzorcev: 642


(1)  Najmanjše število vzorcev pri uporabi metode za posamezni ostanek.

(2)  Najmanjše število vzorcev pri uporabi metode za več ostankov.