4.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 253/1


ΨΉΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Σεπτεμβρίου 2008

για ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας

(2008/C 253/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

1.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη στρατηγική έκθεση της Επιτροπής (1) και το νέο κύκλο της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2008-2010) που ενεργοποίησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14 Μαρτίου 2008.

2.

ΕΜΜΕΝΟΝΤΑΣ στο γεγονός ότι καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο αυτό να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την καλύτερη καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης.

3.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ την αναγκαιότητα τήρησης των θεμελιωδών ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς και της βελτίωσης της λειτουργίας της.

4.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το ενδιαφέρον που παρουσιάζει, για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, ιδίως στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εναρμόνιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των υφιστάμενων εθνικών και κοινοτικών τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

5.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις κοινοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας και ιδίως την οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

6.

ΕΧΟΝΤΑΣ επίσης ΕΠΙΓΝΩΣΗ της τροποποιημένης προτάσεως οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της άσκησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

7.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας σε πολυμερές πλαίσιο, ιδίως αυτό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), της Παγκόσμιας Οργάνωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της Ομάδας G8 (διαδικασία του Heiligendamm).

8.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη στρατηγική για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες (2).

9.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την έκθεση του ΟΟΣΑ για τις οικονομικές συνέπειες της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, και ιδίως των εκτιμήσεών της για το διεθνές εμπόριο παραποιημένων ή πειρατικών προϊόντων που υπολογίζεται, βάσει των τελωνειακών κατασχέσεων στις χώρες του ΟΟΣΑ, σε 200 δισεκατομμύρια USD περίπου για το 2005, στην οποία αναφέρεται ότι η συνολική αξία των συναλλαγών παραποιημένων ή πειρατικών προϊόντων μπορεί να υπερβαίνει κατά εκατοντάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων το ποσό αυτό, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις σχετικές συστάσεις για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων αρχών και της βιομηχανίας.

10.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σοβαρότητας της ανησυχητικής εξέλιξης του φαινομένου της παραποίησης και της πειρατείας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις επιχειρήσεις της, τους δημιουργούς και τους καταναλωτές της, ειδικότερα εντός της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, έχοντας επίγνωση της σοβαρότητας του φαινομένου αυτού και στο Διαδίκτυο· έχοντας επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με την παραποίηση/απομίμηση προϊόντων που τα καθιστά επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

11.

ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την προαγωγή του πολιτισμού και των ποικίλων μορφών του καθώς και στην αξιοποίηση της έρευνας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, ώστε να στηριχθεί η μεγέθυνση και η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναπτυχθεί η εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

12.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να παρασχεθούν στις καινοτόμες επιχειρήσεις τα μέσα για την αποτελεσματικότερη προστασία των εφευρέσεών τους και να προκύπτει αποτελεσματικότερο όφελος, υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ένα δικαιοδοτικό σύστημα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που θα παρέχει στους χρήστες τα μέσα επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους στο σύνολο της επικράτειας της Ένωσης.

13.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη κινητοποίησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των μέσων διανοητικής ιδιοκτησίας και καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στην εσωτερική αγορά και σε διεθνή κλίμακα· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω δράσεις πληρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας.

14.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ την ικανοποίηση του για την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2008 που αποσκοπεί να εφαρμόσει μια στρατηγική για την Ευρώπη στον τομέα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδίως για τα ζητήματα που αφορούν την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων:

τελωνειακές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός αυτής,

συμπληρωματικές δράσεις στις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την αλλαγή αντίληψης του κοινού ως προς το φαινόμενο της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, να βελτιωθεί η ακριβής κατανόηση του φαινομένου αυτού, να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ του συνόλου των εμπλεκομένων μερών στο πλαίσιο των κρατών μελών, να συσταθεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών το οποίο θα διευκολύνει τη διεξαγωγή δράσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, να προωθηθούν συμφωνίες εταιρικών σχέσεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και η σύναψη συμφωνιών μεταξύ επαγγελματιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μειωθεί η πειρατεία και η πώληση παραποιημένων αγαθών μέσω του Διαδικτύου,

εξέταση των δυνατοτήτων βελτίωσης της εκτέλεσης των διασυνοριακών δικαστικών αποφάσεων,

ενέργειες που στόχο έχουν την επιβολή στις τρίτες χώρες των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μέσω τακτικών ερευνών, της προαγωγής της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες, καθώς της ενίσχυσης της συνεργασίας στο πλαίσιο τακτικών διαλόγων με τα τρίτα κράτη, και ιδίως εκείνα με υψηλό ποσοστό παραποιήσεων/απομιμήσεων και πειρατείας,

εργασίες για τη σύναψη πολυμερούς εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA).

15.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να μετουσιώσει τους προσανατολισμούς αυτούς μέσω:

της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου παραποίησης και πειρατείας, προσδιορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του και τις απαραίτητες λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων οικονομικές, για τη θέση του σε λειτουργία· μέσω του παρατηρητηρίου, που θα βασίζεται στις υπάρχουσες δομές της Επιτροπής, θα συγκεντρώνονται στοιχεία που θα παρέχουν εφόσον το επιθυμούν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας και θα διεξάγεται τακτική αξιολόγηση του μεγέθους της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας καθώς και μια ακριβέστερη ανάλυση των φαινομένων αυτών,

της διάδοσης κυρίως μέσω του Διαδικτύου πληροφοριών σχετικά με το φαινόμενο της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στους φορείς καταπολέμησης των φαινομένων αυτών,

της εξέλιξης δράσεων ευαισθητοποίησης και κοινοποίησης στους φορείς καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας και στους καταναλωτές και ιδίως στους νεώτερους εξ αυτών, και μέσω δράσεων στη διάρκεια ευρωπαϊκής ημέρας ευαισθητοποίησης στους κινδύνους της παραποίησης/απομίμησης και με την κατάρτιση οδηγών χρήσης.

16.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των οικείων αρμοδιοτήτων τους, να μετέλθουν όλων των κατάλληλων μέσων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, και ιδίως:

να καταθέσουν σχέδιο των τελωνείων για την καταπολέμηση της παραποίησης για τα έτη 2009-2012 το οποίο θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της πλήρους χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων, την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των οικείων αρχών, μεταξύ των οποίων στην πρώτη γραμμή περιλαμβάνονται οι τελωνειακές αρχές καθώς και με τους κατόχους των δικαιωμάτων· να πραγματοποιήσουν μια καταγραφή του δικαίου που ισχύει στον τελωνειακό τομέα και να αξιολογήσουν τις βελτιώσεις που πρέπει να επέλθουν στο νομικό πλαίσιο για την καλύτερη καταπολέμηση των επικίνδυνων για τους καταναλωτές παραποιήσεων και να συμβάλουν στη συνειδητοποίηση των κινδύνων που ενέχει το φαινόμενο αυτό,

να συστήσουν δίκτυο ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα παραποιημένα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ιδίως με την ενίσχυση της διασυνοριακής διοικητικής συνεργασίας βασιζόμενοι στα εθνικά σημεία επαφών και σε σύγχρονες μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών,

να προωθήσουν το συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων,

να μελετήσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

να καταθέσουν κατάλληλες προτάσεις για τη διευκόλυνση της σύναψης εταιρικών σχέσεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, για την εφαρμογή ορθών πρακτικών όσον αφορά ιδίως την πώληση μέσω του Διαδικτύου και για την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών,

να ενισχύσουν την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο: να προωθήσουν, στο πλαίσιο των διμερών και πολυμερών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την προσθήκη μέτρων ως προς τα δικαιώματα αυτά που θα συμμορφούνται προς το κοινοτικό κεκτημένο και θα συμβάλουν στην επιβολή των μέτρων αυτών· να συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη πολυετούς εμπορικής συμφωνίας καταπολέμησης της παραποίησης καταβάλλοντας, ιδίως, προσπάθειες για τη σύσταση επιχειρησιακής ομάδας («task force») επιφορτισμένης με την εξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας· να προωθήσουν το θέμα αυτό στο διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών στο πλαίσιο των δράσεων συνεργασίας με τις χώρες αυτές.


(1)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «Στρατηγική έκθεση σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση: έναρξη του νέου κύκλου (2008-2010). Διατήρηση του ρυθμού αλλαγής» COM(2007) 803 τελικό.

(2)  ΕΕ C 129 της 26.5.2005, σ. 3.