19.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/34


SKUPNI UKREP SVETA 2008/133/SZVP

z dne 18. februarja 2008

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. februarja 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/110/SZVP o podaljšanju in spremembah mandata posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za mirovni proces na Bližnjem vzhodu (1) do 29. februarja 2008.

(2)

Svet je 6. decembra 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/806/SZVP o spremembi Skupnega ukrepa 2005/797/SZVP o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS) (2) in Skupni ukrep 2007/807/SZVP o spremembi Skupnega ukrepa 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah) (3), da bi upoštevali novo strukturo poveljevanja in nadzora za civilne operacije kriznega upravljanja EU, kakor je Svet odobril 18. junija 2007.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2007/110/SZVP bi bilo treba mandat PPEU spremeniti in podaljšati za obdobje dvanajstih mesecev. Mandat PPEU bi bilo treba prav tako prilagoditi vlogi, ki mu je bila dodeljena v zvezi z EUPOL COPPS in EU BAM Rafah v skladu z novo strukturo poveljevanja in nadzora za civilne operacije kriznega upravljanja EU.

(4)

PPEU bo svoje naloge opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Marca OTTEJA kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za mirovni proces na Bližnjem vzhodu se podaljša do 28. februarja 2009.

Člen 2

Politični cilji

1.   Mandat PPEU temelji na političnih ciljih Evropske unije v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu.

2.   Ti cilji vključujejo:

(a)

rešitev soobstoja dveh držav, Izraela in demokratične, trdne, miroljubne in suverene Palestinske države, ki v miru živita druga ob drugi znotraj varnih in priznanih meja ter vzdržujeta normalne odnose s svojimi sosedi v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN) 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) in 1402 (2002) ter načeli madridske konference;

(b)

rešitev izraelsko-sirskega in izraelsko-libanonskega vprašanja;

(c)

pošteno rešitev zapletenega vprašanja Jeruzalema in pravično, izvedljivo ter sporazumno rešitev problema palestinskih beguncev;

(d)

nadaljnje ukrepanje po mirovnem procesu iz Annapolisa, ki vodi do sporazuma o dokončnem statusu in ustanovitve palestinske države, vključno s krepitvijo vloge četverice kot varuha časovnega načrta, zlasti pri spremljanju izvajanja obveznosti, ki so bile obema stranema dodeljene s časovnim načrtom, in v skladu z vsemi mednarodnimi prizadevanji za dosego vsestranskega arabsko-izraelskega miru;

(e)

vzpostavitev trajnostnih in učinkovitih ter z najboljšimi mednarodnimi standardi skladnih policijskih struktur, v palestinski pristojnosti, v sodelovanju s programi Evropske skupnosti za izgradnjo institucij in drugimi mednarodnimi prizadevanji v širšem varnostnem okviru, vključno z reformo kazenskega prava;

(f)

ponovno odprtje mejnih prehodov v Gazi, vključno z mejnim prehodom Rafa, in zagotovitev prisotnosti tretje strani na podlagi soglasja obeh strani, in sicer v sodelovanju s prizadevanji Evropske skupnosti za izgradnjo institucij.

3.   Ti cilji temeljijo na zavezanosti Evropske unije, da:

(a)

sodeluje z vpletenima stranema in partnerji znotraj mednarodne skupnosti, še posebej v okviru bližnjevzhodne četverice, in si prizadeva, da se izkoristi vsaka priložnost za mir in dostojno prihodnost vseh ljudi na tem območju;

(b)

še naprej nudi pomoč pri palestinskih političnih in upravnih reformah, volitvah in varnostnih reformah;

(c)

v celoti sodeluje v procesu vzpostavljanja miru in ponovne oživitve palestinskega gospodarstva kot dejavnika razvoja na tem območju.

4.   PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) na tem območju, med drugim tudi v okviru bližnjevzhodne četverice.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegel cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

s strani Evropske unije zagotavlja aktivne in učinkovite prispevke k ukrepom in pobudam, ki vodijo do končne rešitve izraelsko-palestinskega, izraelsko-sirskega in izraelsko-libanonskega spora;

(b)

spodbuja in vzdržuje tesne stike z vsemi vpletenimi stranmi v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, drugimi državami na tem območju, članicami bližnjevzhodne četverice in drugimi zadevnimi državami, pa tudi z ZN in drugimi ustreznimi mednarodnimi organizacijami, da bi skupaj okrepili mirovni proces;

(c)

zagotavlja stalno prisotnost Evropske unije na kraju samem in v ustreznih mednarodnih organih ter je udeležen v procesu kriznega upravljanja in preprečevanja kriz;

(d)

spremlja in podpira mirovna pogajanja med vpletenimi stranmi in po potrebi ponudi nasvete Evropske unije oziroma vso njeno podporo;

(e)

če je k temu pozvan, prispeva k izvajanju mednarodnih sporazumov, doseženih med vpletenimi stranmi, in z njimi naveže stik po diplomatski poti, če ne ravnajo skladno z navedenimi sporazumi;

(f)

posebno pozornost namenja dejavnikom, ki so pomembni za regionalno razsežnost bližnjevzhodnega procesa;

(g)

ohranja konstruktivne odnose s podpisnicami sporazumov v okviru mirovnega procesa in tako spodbuja spoštovanje temeljnih načel demokracije, med drugim spoštovanje človekovih pravic in pravne države;

(h)

sodeluje pri izvajanju politike in smernic EU na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z otroki in ženskami na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo tozadevnega razvoja dogodkov;

(i)

poroča o tem, kakšne so možnosti za posredovanje Evropske unije v mirovnem procesu in kako bi lahko najbolje nadaljevali s pobudami Evropske unije in tekočimi prizadevanji Evropske unije v okviru bližnjevzhodnega mirovnega procesa – npr. z delom Evropske unije v okviru palestinskih reform – vključno s političnimi vidiki zadevnih razvojnih projektov Evropske unije;

(j)

spremlja ukrepe vseh vpletenih strani za uresničitev časovnega načrta in vse dejavnosti, ki bi lahko neugodno vplivale na izid pogajanj o dokončnem statusu, da bi bližnjevzhodna četverica lahko bolje ocenila, ali vse strani spoštujejo dogovore;

(k)

skupaj z Evropsko komisijo in varnostnim koordinatorjem ZDA obsežno sodeluje pri reformi varnostnega sektorja in spodbuja sodelovanje pri varnostnih vprašanjih z vsemi zadevnimi akterji;

(l)

prispeva k boljšemu razumevanju vloge Evropske unije pri posameznikih, ki odločilno vplivajo na oblikovanje javnega mnenja na tem območju.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP) in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) ohranja tesen stik s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojih nalog od PVO dobiva strateške usmeritve in politično podporo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2008 do 28. februarja 2009 znaša 1,3 milijona EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2008. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU za vse odhodke odgovarja Komisiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahtevajo naloge. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica ali institucija EU. Tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile generalnemu sekretariatu Sveta, se lahko dodelijo PPEU. Člani mednarodnega pogodbenega osebja imajo državljanstvo ene od držav članic EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga je dodelila, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu nalog PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico/pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (4), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice po potrebi zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov z zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, ter načrtovanje obvladovanja primerov ogrožanja varnosti ter načrt za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo misije;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU spodbuja splošno politično usklajevanje EU. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

2.   PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev držav članic, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU vodjema misij EUPOL COPPS in EU BAM Rafah zagotavlja lokalne politične smernice. PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi posvetujeta. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2008 GS/VP, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2008 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah ter s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 46, 16.2.2007, str. 71.

(2)  UL L 323, 8.12.2007, str. 50.

(3)  UL L 323, 8.12.2007, str. 53.

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/438/ES (UL L 164, 26.6.2007, str. 24).