13.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/91


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. december 2008

om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer

(meddelt under nummer K(2008) 7803)

(EØS-relevant tekst)

(2008/941/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (2) og (EF) nr. 2229/2004 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der opstilles en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter de i bilaget til nærværende beslutning opførte stoffer.

(3)

Inden for to måneder efter modtagelsen af udkastene til vurderingsrapport trak de pågældende anmeldere frivilligt deres støtte til optagelsen af de pågældende stoffer tilbage i overensstemmelse med artikel 24e i forordning (EF) nr. 2229/2004.

(4)

Kommissionen har gennemgået udkastene til vurderingsrapport, anbefalingerne fra de rapporterende medlemsstater og bemærkningerne fra andre medlemsstater og har draget den konklusion, at artikel 24b og 24f ikke finder anvendelse. Følgelig finder artikel 24e anvendelse.

(5)

Stofferne i bilaget til nærværende beslutning bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Da afvisningen af at optage disse stoffer i bilag I ikke er baseret på, at der er klare indikationer for, at de har skadelige virkninger, jf. bilag VII til forordning (EF) nr. 2229/2004, bør medlemsstaterne have mulighed for at opretholde godkendelserne indtil den 31. december 2010, jf. artikel 25, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2229/2004.

(7)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, omsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson.

(8)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF og Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (4), i overensstemmelse med den fremskyndede procedure som fastsat i artikel 13-22 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(9)

I artikel 13-22 i forordning (EF) nr. 33/2008 er der fastsat bestemmelser om en fremskyndet procedure for sådanne ansøgninger. Proceduren gør det muligt for anmeldere, hvis stof ikke er optaget, fordi de trak ansøgningen tilbage, at indgive en ny ansøgning i henhold til den fremskyndede procedure i forordning (EF) nr. 33/2008. Når anmelderne indgiver den nye ansøgning i henhold til denne procedure, behøver de kun anføre de supplerende data, der er nødvendige for at kunne vurdere de særlige forhold, som ifølge risikovurderingen kræver yderligere præcisering. Anmelderen har modtaget udkastet til vurderingsrapport, hvori de pågældende data er angivet.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Stofferne i bilaget til denne beslutning optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstoffer.

Artikel 2

Senest den 31. december 2010 trækker medlemsstaterne godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder et eller flere af stofferne i bilaget, tilbage.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal udløbe senest den 31. december 2011.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.


BILAG

LISTE OVER AKTIVSTOFFER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

Aktivstof

Udkast til vurderingsrapport meddelt anmelderen den

1-Decanol

7. april 2008

6-Benzyladenin

25. februar 2008

Aluminiumsulfat

31. marts 2008

Azadirachtin

18. februar 2008

Bromadiolon

11. juli 2008

Ethoxyquin

13. marts 2008

Fedtalkoholer

3. april 2008

Indolyleddikesyre

13. marts 2008

Indolylsmørsyre

13. marts 2008

Svolvkalk

31. marts 2008

Naftyleddikesyre

3. marts 2008

1-Naftylacetamid

3. marts 2008

Propisochlor

16. maj 2008

Kvassia

17. marts 2008

Zinkphosphid

11. juli 2008