16.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/6


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 10. aprila 2008

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2008/370/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) in zlasti točke 28,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) ter zlasti člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad je bil za prilagoditev globalizaciji (v nadaljnjem besedilu „sklad“) ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, in za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev tega sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(3)

Malta je 12. septembra 2007 vložila vlogo za uporabo tega sklada v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev v tekstilnem sektorju, zlasti delavcev, ki sta jih odpustili podjetji VF (Malta) Ltd in Bortex Clothing Ind Co Ltd. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka, kot je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006.

(4)

Portugalska je 9. oktobra 2007 vložila vlogo za uporabo sredstev tega sklada v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev v avtomobilskem sektorju, zlasti delavcev, ki so jih odpustila podjetja Opel v Azambuji, Alcoa Fujikura v Seixalu in Johnson Controls v Portalegru. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka, kot je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006.

(5)

Zato je treba uporabiti sredstva tega sklada, da bo zagotovljen finančni prispevek za obe vlogi –

SKLENILA:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2008 bodo uporabljena sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, in sicer 3 106 882 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. aprila 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 6, 10.1.2008, str. 7).

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.