29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/41


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. aprila 2008

o spremembi Odločbe 2006/133/ES o zahtevi, da države članice začasno sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle in sodelavci, na območjih Portugalske, razen območij, kjer je znano, da se ne pojavlja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1580)

(2008/340/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Portugalska je v skladu z Odločbo Komisije 2006/133/ES z dne 13. februarja 2006 o zahtevi, da države članice začasno sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle in sodelavci, na območjih Portugalske, razen območij, kjer je znano, da se ne pojavlja (2), sprejela ukrepe proti širjenju borove ogorčice.

(2)

Portugalska je Komisiji poslala poročilo o izvedbi navedenih ukrepov v letu 2007, v katerem navaja, da se borova ogorčica ni razširila izven razmejenih območij, je pa še vedno prisotna znotraj navedenih območij.

(3)

Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin je na svoji seji 26. in 27. novembra 2007 ocenil izvajanje portugalskih ukrepov v letu 2007. Ugotovil je, da zmanjšanje stopnje infekcije v razmejenih območjih, kar je bil namen Odločbe 2006/133/ES, ni bil popolnoma dosežen.

(4)

Zato mora Portugalska še naprej izvajati takšne ukrepe v obliki načrta izkoreninjenja do 31. marca 2012, kar je realno obdobje za doseganje znatnega napredka pri nadzoru borove ogorčice.

(5)

Za večjo učinkovitost navedenih ukrepov v primeru izoliranih izbruhov v varovalnem pasu razmejenega območja je treba v varovalnem pasu vzpostaviti „žariščno območje“, s katerega se odstranijo občutljive rastline. Žariščno območje mora obdajati območje, na katerem se občutljive rastline redno pregledujejo („varnostno območje“).

(6)

Zahteve za prevoz občutljivega lesa v obliki embalaže s poreklom iz razmejenega območja morajo biti prilagojene Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini.

(7)

Odločbo 2006/133/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/133/ES se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Portugalska do 31. marca 2012 zagotovi izpolnjevanje pogojev iz Priloge v zvezi z občutljivim lesom, lubjem in rastlinami, ki jih je treba premestiti na razmejenih območjih Portugalske, opredeljenih v skladu s členom 5, ali s teh območij na druga območja Portugalske ali v druge države članice.

Portugalska do 31. marca 2012 izvaja načrt izkoreninjenja za nadzor širjenja borove ogorčice z namenom njenega izkoreninjenja. Ta načrt vključuje podrobnosti o upravljanju rastlinskih vrst, ki so zelo občutljive na borovo ogorčico, na razmejenih območjih v skladu s pogoji na Portugalskem. Ta načrt se ponovno preuči vsako leto do 31. decembra.“

2.

V drugem odstavku člena 4 se besedilo „do 15. decembra 2006 in 15. decembra 2007“ nadomesti z besedilom „vsako leto do 15. decembra“.

3.

Priloga k Odločbi 2006/133/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/41/ES (UL L 169, 29.6.2007, str. 51).

(2)  UL L 52, 23.2.2006, str. 34.


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2006/133/ES se spremeni:

1.

Točka 1(e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

za občutljiv les v obliki pakirnih zabojev, škatel, gajb, kolutov in podobne embalaže, palet, zabojnih palet in drugih tovornih desk, paletnih kolutov, ne glede na to, ali se dejansko uporablja med prevozom vseh vrst predmetov, velja eden od potrjenih ukrepov iz Priloge I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini. Nameščeno mora imeti oznako, ki omogoča identifikacijo kraja in izvajalca opravljenega postopka, ali pa jo spremlja navedeni rastlinski potni list, ki potrjuje izvedene ukrepe.“

2.

Točka 2(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

se občutljive rastline obravnavajo na naslednji način:

(i)

občutljive rastline, gojene na mestih pridelave, kjer ni bilo opaženih simptomov borove ogorčice, ali v njihovi neposredni bližini od začetka zadnjega zaključenega obdobja vegetacije, in ki med uradnimi preiskavami niso pokazale znakov ali simptomov borove ogorčice, so opremljene z navedenim rastlinskim potnim listom, ko se premeščajo z mesta pridelave;

(ii)

občutljive rastline, gojene na mestih pridelave, kjer so bili opaženi simptomi borove ogorčice, ali v njihovi neposredni bližini od začetka zadnjega zaključenega obdobja vegetacije, ali pri katerih je bila ugotovljena okužba z borovo ogorčico, se ne smejo premeščati z mesta pridelave in se uničijo s sežigom;

(iii)

občutljive rastline, gojene na mestih, kot so gozdovi, parki ali zasebni vrtovi, kjer je bila ugotovljena okužba z borovo ogorčico ali kažejo simptome slabega zdravja ali so na reševanih območjih, se:

če se okužba ugotovi med 1. novembrom in 1. aprilom, podrejo v navedenem obdobju, ali

če se okužba ugotovi med 2. aprilom in 31. oktobrom, podrejo takoj, in

če se takšne občutljive rastline nahajajo v delu razmejenih območij, določenih kot varovalni pas v skladu z določbami člena 5, se v vseh primerih testirajo na navzočnost borove ogorčice. Če se navzočnost potrdi, se uničijo okužene rastline in vse občutljive rastline v območju s polmerom vsaj 50 m okrog okužene rastline in v vsakem primeru s polmerom, ki zajema vsaj deset občutljivih rastlin (žariščno območje). Vse občutljive rastline v območju s polmerom vsaj 50 m okrog žariščnega območja se uradno pregledajo vsaka dva meseca najmanj eno leto po odstranitvi okuženih rastlin (varnostno območje). Če se v navedenem obdobju v bližini potrdi še druga navzočnost borovih ogorčic, se razmejeno območje spremeni v skladu s prvim odstavkom člena 5;“.

3.

V točki 2(e) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„(e)

občutljiv les v obliki odpadkov, pridobljenih pri podiranju, se na ustreznih mestih pod uradnim nadzorom sežge ali razseka na koščke, ki niso debelejši in širši od 3 cm, in pusti na svojem mestu:“.

4.

Točka 2(g) se nadomesti z naslednjim:

„(g)

za občutljiv les v obliki pakirnih zabojev, škatel, gajb, kolutov in podobne embalaže, palet, zabojnih palet in drugih tovornih desk, paletnih kolutov, varovalnih oblog, razmikalnikov in nosilcev, vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine, velja eden od potrjenih ukrepov iz Priloge I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini.“