29.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/33


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. aprila 2008

o spremembi Odločbe 2006/968/ES o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede smernic in postopkov za identifikacijo in registracijo ovc in koz

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1571)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/337/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (1) ter zlasti člena 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 21/2004 določa, da mora vsaka država članica vzpostaviti sistem za identifikacijo in registracijo ovc in koz v skladu z navedeno uredbo. V skladu z Uredbo (ES) št. 21/2004 so prvo sredstvo za identifikacijo navedenih živali ušesne znamke. Druga sredstva za identifikacijo vključujejo elektronsko identifikacijo ovc in koz.

(2)

Odločba Komisije 2006/968/ES (2) določa smernice in postopke za odobritev identifikatorjev in čitalcev za elektronsko identifikacijo ovc in koz v skladu z Uredbo (ES) št. 21/2004. Navedena odločba določa najmanjše zahteve v zvezi z nekaterimi preskusi skladnosti in delovanja za odobritev navedenih identifikatorjev in čitalcev. Navedene preskuse morajo izvesti imenovani preskusni laboratoriji, ki delujejo ter so ocenjeni in akreditirani v skladu z nekaterimi evropskimi standardi.

(3)

Člen 12(2) Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (3) se sklicuje na navedene evropske standarde v zvezi z imenovanjem uradnih laboratorijev pristojnih organov.

(4)

Primerno je, da se spremeni sklic iz Odločbe 2006/968/ES na navedene standarde, da bi se upoštevale posebne značilnosti preskusnih laboratorijev iz te odločbe.

(5)

Člen 18 Uredbe Komisije (ES) št. 2076/2005 z dne 5. decembra 2005 o prehodnih ureditvah za izvajanje uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 ter o spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 (4) določa odstopanje od člena 12(2) Uredbe (ES) št. 882/2004. V skladu s tem odstopanjem lahko pristojni organ za prehodno obdobje imenuje laboratorij, ki ni bil akreditiran. Zaradi jasnosti se mora Odločba 2006/968/ES sklicevati na to odstopanje.

(6)

Odločbo 2006/968/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2006/968/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. junija 2008.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 5, 9.1.2004, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1560/2007 (UL L 340, 22.12.2007, str. 25).

(2)  UL L 401, 30.12.2006, str. 41.

(3)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1, popravljena različica v UL L 191, 28.5.2004, str. 1. Uredba Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 301/2008 (UL L 97, 9.4.2008, str. 85).

(4)  UL L 338, 22.12.2005, str. 83. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1246/2007 (UL L 281, 25.10.2007, str. 21).


PRILOGA

V Prilogi k Odločbi 2006/968/ES se poglavje IV nadomesti z:

„POGLAVJE IV

Preskusni laboratoriji

1.

Pristojni organ imenuje preskusne laboratorije, ki bodo izvajali preskuse iz te odločbe.

2.

Vendar pa lahko pristojni organ imenuje le preskusne laboratorije, ki delujejo in so ocenjeni ter akreditirani v skladu s členom 12(2)(a) Uredbe (ES) št. 882/2004. Člen 18 Uredbe Komisije (ES) št. 2076/2005 se uporablja do 31. decembra 2009.

3.

Države članice sestavijo in posodabljajo sezname preskusnih laboratorijev, ki jih imenujejo pristojni organi, ter drugim državam članicam in javnosti na spletni strani omogočijo dostop do teh informacij.“