7.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/45


SKLEP SVETA 2008/206/PNZ

z dne 3. marca 2008

o nadzornih ukrepih in kazenskih določbah za novo psihoaktivno snov 1-benzilpiperazin (BZP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi (1) in zlasti člena 8(3) Sklepa,

ob upoštevanju pobude Komisije,

po posvetovanju z Evropskim parlamentom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poročilo o oceni tveganja glede 1-benzilpiperazina (BZP) je bilo pripravljeno na podlagi Sklepa 2005/387/PNZ na posebnem zasedanju razširjenega znanstvenega odbora Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami ter nato predloženo Svetu in Komisiji 31. maja 2007.

(2)

BZP je sintetična snov. V Evropski uniji se je o njej prvič poročalo leta 1999. Podobno kot amfetamin in metamfetamin BZP spodbuja osrednji živčni sistem, vendar s precej manjšim učinkom (okoli 10 % učinkovitosti d-amfetamina). Na presnovo BZP lahko vplivajo genetski polimorfizmi v encimskih sistemih, zaradi česar so številni posamezniki občutljivi na učinke BZP. Obstajajo tudi možnosti za navzkrižno delovanje z drugimi drogami, vendar na splošno primanjkuje podatkov o farmakokinetiki BZP pri ljudeh.

(3)

V nekaterih državah članicah je mogoče BZP zakonito pridobiti pri maloprodajnih dobaviteljih kemičnih izdelkov. Za rekreacijske namene pa se prodaja v obliki tablet in kapsul prek interneta, v nekaterih državah članicah pa v zeliščnih prodajalnah. Na trgu s prepovedanimi drogami se BZP lahko prodaja/kupuje tudi kot priljubljena droga ekstazi.

(4)

Trinajst držav članic in ena tretja država (Norveška) so poročale o zasegu BZP v obliki prahu, kapsul ali tablet in v obsegu od 1 kapsule/tablete do 64 900 tablet. Le malo podatkov kaže na obsežno sintetiziranje, obdelavo ali distribucijo BZP ter na vpletenost organiziranega kriminala.

(5)

BZP nima dokazane in priznane zdravstvene vrednosti. V Evropski uniji ni znanih zdravil z licenco, ki vsebujejo BZP.

(6)

BZP se trenutno ne ocenjuje in ni bil ocenjen v okviru sistema ZN. V petih državah članicah je bil predmet nadzornih ukrepov in kazenskih sankcij v skladu z njihovo zakonodajo, ki temelji na obveznostih iz konvencij ZN iz leta 1961 oziroma 1971. Dve državi članici uporabljata nadzorne ukrepe za BZP v skladu s svojo zakonodajo na področju zdravil.

(7)

Prisotnost BZP je bila ugotovljena pri obdukcijskih vzorcih. Vendar ni znano, v kolikšni meri je bil BZP vzrok smrti, ker so bile v vseh primerih vpletene druge snovi ali druge okoliščine.

(8)

Poročilo o oceni tveganja glede BZP kaže na pomanjkanje trdnih znanstvenih dokazov o splošni nevarnosti BZP. Glede na to, da ima BZP značilnosti poživila, da predstavlja tveganje za zdravje in nima za zdravje koristnih učinkov, ter na podlagi previdnostnega načela je treba za BZP uvesti nadzor, vendar morajo nadzorni ukrepi ustrezati sorazmerno nizkemu tveganju, povezanemu s to snovjo.

(9)

Z nadzorom 1-benzilpiperazina se lahko preprečijo težave pri mednarodnem sodelovanju organov kazenskega pregona in pravosodnih organov –

SKLENIL:

Člen 1

Države članice v skladu s svojim nacionalnim pravom sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi za 1-benzilpiperazin (znan tudi kot 1-benzil-1,4-diazacikloheksan, N-benzilpiperazin ali pod splošnejšim imenom benzilpiperazin ali BZP) uvedejo nadzorne ukrepe, sorazmerne s tveganjem, povezanim s to snovjo, in kazenske sankcije, kakor je predvideno v njihovi zakonodaji, ki je v skladu z obveznostmi iz Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Veljati začne dan po objavi.

V Bruslju, 3. marca 2008

Za Svet

Predsednik

J. PODOBNIK


(1)  UL L 127, 20.5.2005, str. 32.