4.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/14


SKLEP SVETA

z dne 25. februarja 2008

o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael

(2008/181/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 170 Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji z Državo Izrael dosegla obnovitev Sporazuma o znanstvenem in tehničnem sodelovanju (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“).

(2)

Sporazum je bil podpisan v imenu Skupnosti dne 16. julija 2007 v Bruslju, s pridržkom njegove sklenitve.

(3)

Ta sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael (2) se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti poda uradno obvestilo, predvideno v členu 5(2) Sporazuma.

V Bruslju, 25. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

A. VIZJAK


(1)  Mnenje z dne 25. septembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 220, 25.8.2007, str. 5.