29.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 56/64


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA CHAD/1/2008

z dne 13. februarja 2008

o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki

(2008/172/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega pododstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2007/677/SZVP z dne 15. oktobra 2007 o vojaški operaciji Evropske unije v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki (1) (operacija EUFOR Tchad/RCA) in zlasti člena 10(2) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na zahtevo Političnega in varnostnega odbora ter v skladu z nalogami, ki jih je določil Vojaški odbor Evropske unije (VOEU), sta poveljnik operacije EU in poveljnik sil EU 9., 14. in 21. novembra 2007, 19. decembra 2007 in 11. januarja 2008 organizirala konference o oblikovanju sil.

(2)

Na podlagi priporočil poveljnika operacije EU in VOEU glede prispevka Albanije, je prispevek Albanije treba sprejeti.

(3)

V skladu s členom 6 Protokola o stališču Danske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri oblikovanju in izvajanju sklepov in ukrepov Evropske unije, ki so obrambnega pomena –

SKLENIL:

Člen 1

Prispevek tretjih držav

Na podlagi konferenc o oblikovanju sil se sprejme prispevek Albanije za vojaško operacijo EU v Republiki Čad in Srednjeafriški republiki.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 13. februarja 2008

Za Politični in varnostni odbor

Predsednica

M. IPAVIC


(1)  UL L 279, 23.10.2007, str. 21.