27.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 52/25


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. februarja 2008

o spremembi Odločbe 2006/601/ES o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega organizma „LL RICE 601“ v riževih proizvodih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 743)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/162/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1) ter zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(2) in člen 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (2) določata, da se nobeno gensko spremenjeno živilo ali krma ne sme dati v promet v Skupnosti, če to ni zajeto v dovoljenju, izdanem v skladu z navedeno uredbo. Člen 4(3) in člen 16(3) iste uredbe določata, da se za nobeno gensko spremenjeno živilo in krmo ne izda dovoljenje, razen če je bilo ustrezno in zadovoljivo dokazano, da ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, da ne zavaja potrošnika ali uporabnika in da se ne razlikuje od živila ali krme, ki naj bi ga ali jo nadomestilo, v taki meri, da bi bila njegova običajna poraba glede hranilne vrednosti neugodna za ljudi ali živali.

(2)

Člen 53(1) Uredbe (ES) št. 178/2002 predvideva možnost, da se sprejmejo ustrezni izredni ukrepi Skupnosti glede živil in krme, ki se uvažajo iz tretje države, da se zaščiti zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, kadar tveganja ni mogoče zadovoljivo obvladati z ukrepi, ki so jih sprejele zadevne države članice.

(3)

Zaradi domnevnega tveganja v zvezi s proizvodi, za katere ni bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003, se od držav članic v skladu z Odločbo Komisije 2006/601/ES z dne 5. septembra 2006 o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega organizma „LL RICE 601“ v riževih proizvodih (3) zahteva, da ne dovolijo dajanja v promet nekaterih riževih proizvodov iz Združenih držav Amerike, razen če pošiljko spremlja izvirno poročilo o analizi, ki ga je izdal pooblaščeni laboratorij in v katerem je potrjeno, da proizvod ne vsebuje gensko spremenjenega riža „LL RICE 601“, in da izvajajo sistematično uradno vzorčenje in analize vsake pošiljke posebnih proizvodov iz Združenih držav Amerike, preden jih dajo v promet.

(4)

Ameriško kmetijsko ministrstvo (USDA) je 5. oktobra 2007 objavilo rezultate svoje raziskave o navzočnosti „LL RICE 601“ v ameriškem rižu za prodajo. Medtem ko ni bilo možno določiti natančnih mehanizmov onesnaženja, ugotovitve kažejo, da je bil vir onesnaženja z„LL RICE 601“ obvladan.

(5)

Združenje za riž Združenih držav Amerike je sprejelo načrt za odstranitev„LL RICE 601“ iz izvoznih tokov Združenih držav Amerike. Ta načrt vključuje testiranje semen pred saditvijo ter tudi nadzor dokumentacije in nadzor analiz za letino 2007 na vstopnih mestih. Regulativne zahteve v nekaterih zveznih državah veljajo le za nekatere vidike tega načrta. Zato je treba zagotoviti, da so vse pošiljke riža s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki se uvozijo v Evropsko unijo, vključene v ta načrt.

(6)

USDA je 9. novembra 2007 Komisiji predložila predlog za protokol, ki bi zagotovil, da Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) uradno vzorči proizvode, ki jih zajema Odločba 2006/601/ES, ter jih analizira z uporabo metode „P35S:BAR“ iz Odločbe 2006/601/ES v laboratoriju, ki uspešno sodeluje v programu za kakovost, ki ga upravlja GIPSA. V skladu s tem protokolom bi pošiljke navedenih proizvodov spremljalo izvirno poročilo o analizi in izjava, ki jo izda GIPSA in v kateri je navedeno, da „ni bila ugotovljena navzočnost LL RICE 601“.

(7)

Uradno sodelovanje GIPSA, kakor je opisano v predlogu protokola, daje ustrezna jamstva glede kakovosti nadzora. Zato obvezno uradno vzorčenje in analiza, ki ju izvajajo države članice na mestu vstopa v Skupnost, ni več potrebno.

(8)

Navedene ukrepe bi bilo treba pregledati v roku šestih mesecev, da se z vidika njihovega vpliva in praktičnih izkušenj v zvezi z obstoječimi zahtevami glede preskušanja oceni, ali so še potrebni.

(9)

Odločbo 2006/601/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/601/ES se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Pogoji za prvo dajanje v promet

1.   Države članice dovolijo prvo dajanje v promet proizvodov iz člena 1 le, če pošiljko navedenih proizvodov spremljajo naslednji dokumenti:

(a)

izjava nosilca živilske dejavnosti, pristojnega za pošiljko, da proizvodi vsebujejo le riž letine 2007 ali pozneje, ki je bil vključen v načrt Združenja za riž Združenih držav Amerike, katerega cilj je odstranitev ‚LL RICE 601‘ iz izvoznih tokov Združenih držav Amerike; in

(b)

izvirno poročilo o analizi, ki ga je izdal laboratorij iz Priloge II in ki potrjuje, da proizvodi ne vsebujejo gensko spremenjenega riža ‚LL RICE 601‘. Poročilo o analizi spremlja uradni dokument, ki ga izda Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) ameriškega kmetijskega ministrstva (USDA) v skladu s protokolom iz Priloge II.

2.   Če je pošiljka deljena, vsak del deljene pošiljke spremljajo kopije dokumentov iz odstavka 1 do vključno stopnje prodaje na debelo. Navedene kopije overi pristojni organ države članice, na ozemlju katere je bila opravljena delitev.“

2.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Drugi nadzorni ukrepi

1.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, vključno z naključnim vzorčenjem in analizo, ki ju izvajajo v skladu s Prilogo 1 za proizvode iz člena 1, ki se dajo v promet ali so že dani v promet, da se potrdi odsotnost gensko spremenjenega riža ‚LL RICE 601‘. Komisijo obvestijo o pozitivnih (neželenih) rezultatih prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo.

2.   Države članice Komisiji najpozneje do 26. julija 2008 predložijo poročilo o vseh rezultatih analiz uradnega nadzora pri pošiljkah proizvodov iz člena 1.“

3.

Odstavek 1 člena 5 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vse stroške v zvezi z izdajanjem spremljevalnih dokumentov iz člena 2(2) krije nosilec živilske dejavnosti, pristojen za pošiljko, ali njegov predstavnik.“

4.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Pregled ukrepov

Ukrepi iz te odločbe se pregledajo najpozneje do 26. avgusta 2008.“

5.

V naslovu Priloge se beseda „Priloga“ nadomesti s„Priloga I“.

6.

Besedilo iz Priloge k tej odločbi se doda kot Priloga II.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. februarja 2008

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1981/2006 (UL L 368, 23.12.2006, str. 99).

(3)  UL L 244, 7.9.2006, str. 27. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2006/754/ES (UL L 306, 7.11.2006, str. 17).


PRILOGA

„PRILOGA II

Protokol za vzorčenje in testiranje pošiljk ameriškega dolgozrnatega riža, preden se izvozijo iz Združenih držav Amerike v Evropsko skupnost

Vzorčenje. Osebje Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) ameriškega kmetijskega ministrstva uradno vzorči vsako pošiljko (serijo) ameriškega dolgozrnatega riža, ki se pošilja v Evropo, v skladu z uveljavljenimi postopki vzorčenja. Ti postopki so opisani v poglavju 2 (Vzorčenje) Priročnika GIPSA za pregled riža.

Velikost izvirnega zbirnega vzorca je v skladu s Priporočilom Komisije 2004/787/ES. Osebje GIPSA pripravi 2,5 kg težek reprezentativen sestavljeni vzorec serije za laboratorij, ki opravi testiranje, in shrani enak 2,5 kg težek vzorec. GIPSA odtisne pečat na vzorec za laboratorij in evidentira številko pečata za prihodnja sklicevanja.

Testiranje. Vložnik, ki zahteva storitev, pošlje zapečaten vzorec enemu od komercialnih laboratorijev za testiranje, ki uspešno sodelujejo pri programu za kakovost riža LibertyLink, ki ga upravlja GIPSA, in so našteti na naslednjem naslovu: http://archive.gipsa.usda.gov/rdd/llriceprof.pdf. Vsak laboratorij testira serije vzorcev v okviru svojih določenih mej odkrivanja, da doseže mejo odkrivanja 0,01 %.

Laboratorij evidentira številko pečata, odstrani pečat in testira 4 vzorce s težo 240 gramov, ki jih oblikuje iz posameznega laboratorijskega vzorca. Iz vsakega vzorca se pripravi en izvleček. Vsak izvleček se analizira dvakrat z metodo PCR 35S:BAR, ki jo je razvilo podjetje BayerCropScience in sta jo potrdila GIPSA in Skupno raziskovalno središče. Serija se šteje za negativno le, če so rezultati vseh vzorcev negativni.

Poročanje. Laboratorij v poročilu navede rezultate in številko pečata GIPSA ter ga posreduje vložniku, ki zahteva storitev. Vložnik posreduje poročilo laboratorija uradu GIPSA, ki je opravilo vzorčenje serije. GIPSA izda naslednji uradni dokument, ki ga posreduje vložniku:

‚GIPSA je uradno vzorčila serijo riža, identificiranega kot (vstaviti identifikacijo serije) in odtisnila številko pečata (vstaviti številko pečata). (Vstaviti ime laboratorija), ki sodeluje pri programu za kakovost riža LibertyLink, ki ga upravlja GIPSA, je s potrjeno metodo 35S:BAR testiral vzorec, identificiran s to številko pečata, in ni ugotovil navzočnosti riža LibertyLink. Poročilo laboratorija je priloženo.‘ “