29.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/45


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. decembra 2007

o nacionalnih določbah o nekaterih fluoriranih toplogrednih plinih, o katerih je Republika Avstrija poslala uradno obvestilo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6646)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/80/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95(6) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) in zlasti člena 9(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

I.   DEJSTVA IN POSTOPEK

(1)

Republika Avstrija je 29. junija 2007 v skladu s členom 9(3)(b) Uredbe (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih obvestila Komisijo o nacionalnih ukrepih, sprejetih leta 2002 (BGBl. II št. 447/2002 – Odredba zveznega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami o prepovedih in omejitvah za delno in popolnoma fluorirane ogljikovodike in žveplov heksafluorid (Odredba o HFC-PFC-SF6), objavljena v Zveznem uradnem listu 10. decembra 2002), kakor je bila pozneje spremenjena z Odredbo iz BGBl. II št. 139/2007 z dne 21. junija 2007.

(2)

V tem dopisu avstrijska vlada poudarja, da namerava Republika Avstrija do 31. decembra 2012 ohraniti svoje nacionalne določbe, ki so strožje od določb Uredbe (ES) št. 842/2006, v skladu s členom 9(3)(a) navedene uredbe.

1.   ZAKONODAJA SKUPNOSTI

1.1   ČLEN 95(4), (5) IN (6) POGODBE ES

(3)

Člen 95(4) Pogodbe ES določa, da „če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, država članica meni, da mora ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 30 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo“.

(4)

Člen 95(5) Pogodbe ES določa: „Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, meni, da mora na podlagi novih znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali delovnega okolja uvesti nacionalne določbe zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih določbah pa tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo“.

(5)

Komisija v skladu s členom 95(6) v šestih mesecih po uradnih obvestilih odobri ali zavrne nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.

1.2   UREDBA (ES) ŠT. 842/2006

(6)

Uredba (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (F-plinih) je namenjena preprečevanju in omejevanju emisij nekaterih F-plinov (HFC, PFC in SF6), ki jih zajema Kjotski protokol.

(7)

Uredba vsebuje tudi omejeno število prepovedi uporabe in prepovedi dajanja v promet, kadar je ugotovljeno, da so na ravni Skupnosti na voljo stroškovno učinkovite nadomestne snovi in da izboljšanje omejitve in rekuperacije emisij ni izvedljivo.

(8)

Uredba ima dvojno pravno podlago, vse določbe temeljijo na členu 175(1) Pogodbe ES, členi 7, 8 in 9 pa zaradi svojega vpliva na prost pretok blaga na enotnem trgu ES temeljijo na členu 95 Pogodbe ES.

(9)

Člen 9 Uredbe ureja dajanje v promet in natančneje prepoveduje trženje številnih izdelkov in opreme, ki vsebujejo F-pline, ki jih vključuje Uredba, ali katerih delovanje je od njih odvisno. V odstavku 3(a) navedenega člena je določeno, da lahko države članice, ki so do 31. decembra 2005 sprejele nacionalne ukrepe, ki so strožji od tistih iz navedenega člena in spadajo na področje uporabe Uredbe, ohranijo navedene nacionalne ukrepe do 31. decembra 2012. Zadevne države članice v skladu z odstavkom 3(b) navedenega člena Komisijo uradno obvestijo o navedenih ukrepih in njihovi utemeljitvi, pri čemer morajo biti ti ukrepi združljivi s Pogodbo.

(10)

Uredba se uporablja od 4. julija 2007, razen člena 9 in Priloge II, ki se uporabljata od 4. julija 2006.

2.   URADNO OBVESTILO O NACIONALNIH PREDPISIH

(11)

Nacionalne določbe, o katerih je Republika Avstrija poslala uradno obvestilo, so bile uvedene z Odredbo št. 447/2002 z dne 10. decembra 2002 in spremenjene z Odredbo št. 139/2007 z dne 21. junija 2007.

(12)

Odredba št. 447/2002, kakor je bila spremenjena z Odredbo št. 139/2007 (v nadaljnjem besedilu „Odredba“), zadeva toplogredne pline, ki so navedeni v Kjotskem protokolu in od katerih ima večina velik potencial globalnega segrevanja, in sicer fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6), ter je bila izdana z namenom, da bi Avstrija izpolnila cilje zmanjšanja emisij.

(13)

Odredba prepoveduje dajanje v promet in uporabo zgoraj navedenih toplogrednih plinov ter njihovo uporabo v nekateri opremi, enotah in proizvodih, razen če se uporabljajo v raziskovalne, razvojne in analitične namene. Podrobne določbe o prepovedi in pogojih dopustnosti so določene v členih od 4 do 17 Odredbe.

(14)

S spremembo iz leta 2007 je upoštevana odločitev avstrijskega ustavnega sodišča, ki je razveljavilo (v odločbah z dne 9. junija 2005 in 1. decembra 2005, objavljenih v Zveznem uradnem listu 9. avgusta 2005 in 24. februarja 2006) mejno vrednost potenciala globalnega segrevanja za HFC, določeno na 3 000 v vrstici 3 člena 12(2) Odredbe št. 447/2002, in določbo o izjemi iz točke a) vrstice 3 člena 12(2) Odredbe, ker naj bi bili nezakoniti.

(15)

Poleg tega so bile s spremembo iz leta 2007 uvedene manjše omejitve v zvezi s sektorjema opreme za hlajenje in klimatizacijo, s čimer se ju je uskladilo z določbami iz Uredbe (ES) št. 842/2006. Spremenjena odredba ne velja več za premično opremo za hlajenje in klimatizacijo. Glede nepremičnih aplikacij se prepoved uporablja samo za majhne vstavljive enote s 150 g hladilnega plina ali manj in za samostojne naprave z 20 kg hladilnega plina ali več. Za druge aplikacije so opredeljeni tehnični parametri, s katerimi je zagotovljeno, da se ne uporablja več hladilnega plina, kot je potrebno v skladu s tehničnimi zahtevami. Uvedene so bile tudi spremembe v zvezi z ravnanjem z aerosoli, ki vsebujejo HFC, in uporabo žveplovega heksafluorida, da se ju je uskladilo z zakonodajo EU.

(16)

Komisija je z dopisom z dne 1. avgusta 2007 obvestila avstrijsko vlado, da je prejela uradno obvestilo in da se je šestmesečno obdobje preverjanja iz člena 95(6) začelo 30. junija 2007, dan po prejemu uradnega obvestila.

(17)

Komisija je z dopisom z dne 12. oktobra 2007 druge države članice obvestila o uradnem obvestilu in jim dala na voljo 30 dni za predložitev pripomb. Komisija je uradno obvestilo tudi objavila v Uradnem listu Evropske unije  (2), da bi druge zainteresirane strani obvestila o nacionalnih določbah Avstrije in razlogih zanje.

II.   PRESOJA

1.   OBRAVNAVA DOPUSTNOSTI

(18)

Sedanje uradno obvestilo je bilo pregledano ob upoštevanju člena 95(4) in (5) Pogodbe ES in v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006.

(19)

Člen 95(4) zadeva primere, ko država članica po sprejetju usklajevalnega ukrepa meni, da mora ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 30 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja.

(20)

Ker pa so bili ukrepi, sprejeti leta 2002, spremenjeni leta 2007, je ustrezno, da se prouči, ali se člen 95(5) uporablja v zvezi z določbami Odredbe, ki so bile spremenjene po sprejetju Uredbe (ES) št. 842/2006. Če bi bile te določbe bistveno spremenile vsebino določb, sprejetih pred usklajevalnim ukrepom, bi bilo o njih treba obvestiti Komisijo pred njihovim sprejetjem in jih utemeljiti z novimi znanstvenimi dokazi na osnovi problema, ki je specifičen za zadevno državo članico in posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa.

(21)

Z analizo akta o spremembi je bilo ugotovljeno, da je bil namen sprememb, uvedenih leta 2007, črtanje določb (točki 10 in 12 Odredbe o spremembi), zmanjšanje njihovega področja uporabe na bolj specifične izdelke ali aplikacije brez dodajanja novih zahtev (točke 1, 3 in 10 Odredbe o spremembi) ali uvedba dodatnih možnosti za odstopanje od omejitev, določenih z Odredbo iz leta 2002 (točki 6 in 7 Odredbe o spremembi). Poleg tega je bilo dodano sklicevanje na Uredbo (ES) št. 842/2006 in izrecne zahteve, pri katerih so upoštevani usklajevalni ukrepi (točke 1, 8 in 9 Odredbe o spremembi).

(22)

Ugotovljeno je bilo, da ni nobenih ukrepov, ki bi vsebino ukrepov, sprejetih pred sprejetjem usklajevalnega ukrepa, spreminjali tako, da bi uvajali dodatne omejitve. Ta sprememba torej ni vsebovala novih ukrepov, ki bi veljali za strožje od ukrepov iz Uredbe (ES) št. 842/2006, temveč je na podlagi spremembe zmanjšan njihov vpliv na notranji trg. Zato je ustrezno, da se za oceno vseh določb Odredbe, tudi tistih, ki so bile spremenjene leta 2007, uporablja člen 95(4).

(23)

Vendar odredba vsebuje določbe, ki so strožje od določb iz Uredbe (ES) št. 842/2006, saj vsebuje prepoved uvoza, prodaje in uporabe novih izdelkov, ki vsebujejo F-pline, po 1. januarju 2006 ter prepoved uvoza, prodaje in uporabe F-plinov, novih in pridobljenih z rekuperacijo, po 1. januarju 2006, medtem ko Uredba vsebuje manj omejujočo prepoved dajanja v promet, saj velja samo za izdelke, navedene v Prilogi II. Poleg tega Uredba določa omejitve samo pri uporabi SF6, medtem ko je pri avstrijskem ukrepu predviden tudi nadzor uporabe HFC in PFC. Odredba je tako s svojo zahtevnostjo glede dajanja v promet in nadzora uporabe strožja kot zakonodaja na ravni Skupnosti, ki je zdaj v veljavi.

(24)

Republika Avstrija trdi, da je taka zakonodaja zanjo nujno potrebna, da bi lahko izpolnila obveznosti iz Kjotskega protokola, namreč zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 13 % do leta 2012 v primerjavi z ravnijo iz leta 1990, kar utemeljeno zahteva usklajeno prizadevanje pri obravnavanju vsakega vira emisij toplogrednih plinov.

(25)

Združljivost se preveri na podlagi člena 95(4) in (6) Pogodbe ob upoštevanju Uredbe št. 842/2006. V členu 95(4) je zahtevano, da mora biti uradnemu obvestilu priložen opis razlogov, povezanih z eno ali več pomembnimi potrebami iz člena 30 ali varstvom okolja ali delovnega okolja.

(26)

Glede na navedeno Komisija meni, da je zahteva, ki jo je Republika Avstrija predložila, da bi pridobila dovoljenje za ohranitev nacionalnih določb o nekaterih industrijskih toplogrednih plinih, dopustna v skladu s členom 95(4) Pogodbe ES.

2.   VSEBINSKA PRESOJA

(27)

V skladu s členom 95(4) in prvim pododstavkom člena 95(6) Pogodbe ES mora Komisija ugotoviti, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz navedenega člena, ki državi članici omogočajo, da ohrani nacionalne določbe, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa Skupnosti. Nacionalne določbe je treba zlasti utemeljiti s pomembnimi potrebami iz člena 30 Pogodbe ali v zvezi z varstvom okolja ali delovnega okolja, ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrite omejitve trgovine med državami članicami ter nesorazmerna in nepotrebna ovira za delovanje notranjega trga.

2.1   DOKAZNO BREME

(28)

Komisija mora pri proučitvi, ali so nacionalni ukrepi, o katerih je bilo v skladu s členom 95(4) poslano uradno obvestilo, utemeljeni, za podlago vzeti „razloge“, ki jih je predložila zadevna država članica. To pomeni, da mora v skladu z določbami Pogodbe ES država članica, ki prosi za ohranitev nacionalnih ukrepov, dokazati, da so ti utemeljeni.

2.2   UTEMELJENOST NA PODLAGI POMEMBNIH POTREB IZ ČLENA 30 ALI V ZVEZI Z VARSTVOM OKOLJA ALI DELOVNEGA OKOLJA

2.2.1   Stališče Avstrije

(29)

Avstrijski organi se pri utemeljitvi ohranitve svojih nacionalnih določb sklicujejo na obveznost Republike Avstrije na podlagi Kjotskega protokola. Sprejetje Odredbe je prispevalo k izpolnjevanju obveznosti zmanjšanja emisij za 13 % do leta 2012 v primerjavi z ravnijo iz leta 1990, kar ustreza največji emisiji 67 milijonov ton ekvivalentov CO2.

(30)

Avstrija je predložila pregledno študijo „Preiskava o najnovejšem razvoju na izbranih področjih uporabe fluoriranih plinov s potencialom globalnega segrevanja“, ki jo je pripravila maja 2006. V študiji je navedeno, da so F-plini, zajeti v Odredbi, leta 2003 predstavljali več kot 2 % emisij toplogrednih plinov v Avstriji in da se bo ta vrednost po pričakovanjih do leta 2010 podvojila. Odredba je bila zato sestavni del nacionalne strategije za podnebje.

(31)

Avstrijska vlada meni, da je namen Odredbe varovati okolje ter da je potrebna in sorazmerna za preprečevanje in zmanjšanje emisij fluoriranih plinov. Zato je po njenem mnenju združljiva s Pogodbo.

2.2.2   Ocena stališča Avstrije

(32)

Komisija po proučitvi podatkov, ki jih je predložila Avstrija, meni, da se lahko zahteva za ohranitev ukrepov, ki so strožji od ukrepov iz Uredbe (ES) št. 842/2006, zlasti po večji uskladitvi ukrepov z navedeno Uredbo, šteje kot združljiva s Pogodbo, in sicer iz spodaj navedenih razlogov.

(33)

V zvezi z Odredbo št. 447/2002 je bil izveden postopek za ugotavljanje kršitev, ki ga je Komisija začela leta 2004, tj. pred začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 842/2006. Komisija je v uradnem opominu Avstrijo opozorila, da se lahko prepoved za HFC v sistemih za hlajenje in klimatskih sistemih obravnava kot nesorazmerna, ker so ti sistemi zaprti in se lahko izpuščanje HFC ohranja na najnižji ravni, dokler je mogoče zagotoviti pravilno delovanje, vzdrževanje in recikliranje.

(34)

Ta postopek je temeljil na členih 28–30 Pogodbe ES. Po sprejetju Uredbe (ES) št. 842/2006 in obvestilu Avstrije o strožjih nacionalnih ukrepih v okviru člena 9(3) se je postopek za ugotavljanje kršitev zaključil.

(35)

V uradnem opominu je Komisija zavzela stališče, da bi lahko bili avstrijski ukrepi v nasprotju s členom 28 Pogodbe ES zaradi naslednjih razlogov: Prvič: prepoved uporabe HFC kot sredstev za ohlajanje in hlajenje se ni štela za potrebno in sorazmerno za zagotavljanje primernega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v interesu varstva okolja z ustreznimi in učinkovitimi sredstvi. Drugič: v zvezi z uporabo HFC kot sredstev za gašenje je Komisija menila, da bi lahko mejna vrednost potenciala globalnega segrevanja, kot jo določa Odredba, pomenila samovoljno diskriminacijo izdelkov iz drugih držav članic.

(36)

To obravnava Odredba št. 139/2007 o spremembi. Zaradi spremembe Odredbe leta 2007 so bile nekatere prepovedi odpravljene in omiljene, zato prijavljeni ukrepi niso predstavljali ovire za delovanje notranjega trga, kot je navedeno v členu 95(6) Pogodbe ES.

(37)

Spremenjena prepoved v zvezi z uporabo HFC v opremi za hlajenje in klimatiziranje ter z načini uporabe ne velja več za opremo, ki se uporablja za hlajenje računalnikov, ne glede na količino hladilnega plina; za opremo s hladilnim plinom od 150 g do največ 20 kg; za samostojne naprave z 20 kg hladilnega plina ali manj, za kompaktne enote z 0,5 kg hladilnega plina na kilovat in za velike med seboj povezane nepremične enote s 100 kg hladilnega plina ali manj. Prepoved torej ne velja za večino sistemov za hlajenje in klimatiziranje. Pri teh spremembah je upoštevana pregledna študija iz maja 2006, ki je bila predložena Komisiji. Prepoved uporabe HFC kot sredstev za gašenje je bila z revizijo odpravljena.

2.2.2.1   Okoljska utemeljitev:

(38)

ES se je na podlagi Kjotskega protokola obvezala, da bo v obdobju 2008–2012 skupne emisije toplogrednih plinov iz držav članic zmanjšala za vsaj 8 % pod raven iz leta 1990. Republika Avstrija se je med nadaljnjimi razpravami v ES obvezala, da bo v tem obdobju svojo skupno raven emisij toplogrednih plinov zmanjšala za 13 % (3).

(39)

Odredba je del širše strategije, ki jo je uvedla Avstrija, da bi izpolnila svoj cilj za zmanjšanje emisij v skladu s Kjotskim protokolom in posledičnim sporazumom o delitvi bremena, ki je bil sprejet na ravni Skupnosti.

(40)

Ta strategija zajema vsak vir emisij toplogrednih plinov, zajetih v Kjotskem protokolu. Ukrepi v zvezi s F-plini so torej del njenega skupnega prizadevanja za izpolnitev obveznosti. Emisije F-plinov se bodo do leta 2010 brez nadaljnjega urejanja s predpisi predvidoma podvojile, in sicer zaradi vse večje uporabe hlajenja in stalnega opuščanja HCFC pri hlajenju v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (4).

(41)

Komisija zaradi navedenega meni, da je okoljska utemeljitev, ki jo je predložila Republika Avstrija, tj. zmanjšanje in preprečevanje emisij fluoriranih plinov, ustrezna in veljavna.

2.2.2.2   Ustreznost in sorazmernost avstrijske odredbe glede na cilj nadaljnjega zmanjšanja emisij fluoriranih toplogrednih plinov:

(42)

Avstrija se je že leta 2002 odločila za selektivno prepoved dajanja v promet nove opreme, da bi še dodatno zmanjšala in preprečila emisije F-plinov. Ta odločitev je temeljila na preiskavah o obstoju in razpoložljivosti nadomestnih snovi brez F-plinov. Ukrepi so bili nato pregledani leta 2006, da so se upoštevali novi znanstveni in tehnološki dokazi in razvoj ter so se obravnavala vprašanja Komisije glede njihove sorazmernosti.

(43)

Opozoriti je treba, da člen 9(3)(a) Uredbe (ES) št. 842/2006 določa, da se nacionalni ukrepi ohranijo le do 31. decembra 2012; ker se uradno obvestilo, ki ga je predložila Republika Avstrija, sklicuje na ta člen Uredbe, sledi, da bi Odredba veljala samo za omejeno obdobje.

(44)

Odredba določa, da se lahko odobri izvzetje, če se ugotovi, da nadomestne snovi za uporabo HFC v penah in izdelkih, ki vsebujejo peno, niso na voljo. Poleg tega so bila izvzetja za uporabo HFC za nove aerosole, ki so namenjeni za izvoz, razširjena.

(45)

Komisija opaža, da Odredba vpliva na prost pretok blaga v ES, vendar na podlagi navedene analize ugotavlja, da je z okoljskega vidika utemeljena in da so v njej upoštevani vplivi predvidenih prepovedi na notranji trg, zlasti ker temelji na analizi obstoja in razpoložljivosti nadomestnih snovi v posebnih okoliščinah v Avstriji, podprtih z možnostjo posameznih izvzetij.

2.3   ODSOTNOST KAKRŠNE KOLI SAMOVOLJNE DISKRIMINACIJE IN KAKRŠNEGA KOLI PRIKRITEGA OMEJEVANJA TRGOVINE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

(46)

Komisija v skladu s členom 95(6) Pogodbe ES odobri ali zavrne zadevne nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami članicami.

(47)

Opozoriti je treba, da je treba zahtevo v skladu s členom 95(4) Pogodbe ES presoditi glede na pogoje iz navedenega odstavka in odstavka 6 navedenega člena. Če kateri od teh pogojev ni izpolnjen, se zahteva zavrne, ne da bi bilo treba preveriti druge pogoje.

(48)

Nacionalne določbe, o katerih je bilo poslano uradno obvestilo, so splošne in veljajo tako za nacionalne kot tudi za uvožene izdelke. Po uskladitvi predpisov o uporabi HFC z Uredbo (ES) št. 842/2006 ni dokazov, da je nacionalne določbe, o katerih je bilo poslano uradno obvestilo, mogoče uporabiti kot sredstvo samovoljne diskriminacije med gospodarskimi subjekti v Skupnosti.

(49)

Ob upoštevanju omejitev za nakupe iz drugih držav članic EGP, vključno držav članic Evropske unije, se razume, da je namen teh določb znotraj področja uporabe ukrepov zagotoviti enako obravnavo vseh snovi ali izdelkov, ne glede na njihovo poreklo, naj bodo proizvedeni na domačem trgu, uvoženi ali kupljeni na svetovnem trgu. Blago, uvoženo iz držav, ki niso članice EGP, je zajeto v določbah o dajanju v promet. To velja tudi za blago, kupljeno od države članice EGP, ki ni članica EU, pri čemer ukrepi za to blago temeljijo na dveh različnih elementih določbe, saj transakcija hkrati pomeni dajanje v promet in nakup od države članice EGP. Vendar to ne sme povzročiti diskriminacijske obravnave tega blaga.

(50)

Cilj Odredbe je varstvo okolja in nič ne kaže na to, da bi namen ali izvajanje Odredbe pomenilo kakršno koli samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine.

(51)

Komisija meni, da ni dokazov za to, da nacionalne določbe, o katerih so avstrijski organi poslali uradno obvestilo, pomenijo nesorazmerno omejitev za delovanje notranjega trga v primerjavi s postavljenimi cilji.

III.   SKLEP

(52)

Komisija glede na navedene ugotovitve meni, da je zahteva Republike Avstrije z dne 29. junija 2007, da se do 31. decembra 2012 ohrani nacionalna zakonodaja, ki je strožja od Uredbe (ES) št. 842/2006, v zvezi z dajanjem v promet izdelkov in opreme, ki vsebujejo F-pline ali katerih delovanje je od njih odvisno, dopustna.

(53)

Poleg tega Komisija ugotavlja, da nacionalne določbe, sprejete leta 2002 in spremenjene leta 2007:

ustrezajo potrebam glede varstva okolja,

upoštevajo obstoj ter tehnično in gospodarsko razpoložljivost nadomestnih snovi za prepovedane aplikacije v Avstriji in bodo imele verjetno omejen gospodarski vpliv,

niso sredstvo samovoljne diskriminacije,

ne pomenijo prikritega omejevanja trgovine med državami članicami in

so zato združljive s Pogodbo.

Komisija torej meni, da se lahko ohranijo.

Treba pa je opozoriti, da se izvzetja iz odstavka 8(2) Odredbe po 4. juliju 2008 ne morejo odobriti za enokomponentne pene iz člena 9(1) in Priloge II k Uredbi (ES) št. 842/2006, razen če je to potrebno za izpolnjevanje nacionalnih varnostnih standardov –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Nacionalne določbe o nekaterih fluoriranih toplogrednih plinih, o katerih je Republika Avstrija uradno obvestila Komisijo z dopisom z dne 29. junija 2007 in ki so strožje od določb Uredbe (ES) št. 842/2006 v zvezi z dajanjem v promet izdelkov in opreme, ki vsebujejo F-pline ali katerih delovanje je od njih odvisno, se odobrijo. Republiki Avstriji se dovoli, da jih ohrani do 31. decembra 2012.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Avstrijo.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL C 245, 19.10.2007, str. 4.

(3)  Odločba Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (UL L 130, 15.5.2002, str. 1).

(4)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 899/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 24).