12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/15


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. decembra 2007

o ustanovitvi „Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta“ za upravljanje posebnega programa Skupnosti „Zamisli“ na področju pionirskih raziskav pri uporabi Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003

(Besedilo velja za EGP)

(2008/37/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 58/2003 pooblašča Komisijo, da ustanavlja izvajalske agencije v skladu s splošnim statutom, določenim z navedeno uredbo, in nanje prenese določene naloge v zvezi z upravljanjem enega ali več programov Skupnosti.

(2)

Pooblastilo za ustanavljanje izvajalskih agencij naj bi Komisiji omogočilo, da se osredotoči na temeljne dejavnosti in naloge, ki jih ni mogoče oddati v zunanje izvajanje, ne da bi pri tem izgubila nadzor ali končno odgovornost za dejavnosti, ki jih upravljajo navedene izvajalske agencije.

(3)

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (2) določa, da se ustanovi Evropski raziskovalni svet za izvajanje posebnega programa „Zamisli“ (3). Evropski raziskovalni svet sestavlja neodvisni znanstveni svet, ki ga podpira posebna izvedbena struktura.

(4)

S Sklepom 2007/134/ES z dne 2. februarja 2007 o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega sveta (4) je Komisija ustanovila Evropski raziskovalni svet (ERS) in znanstveni svet ter napovedala vzpostavitev posebne izvedbene strukture v obliki izvajalske agencije, ki se ustanovi s posebnim aktom v skladu z Uredbo (ES) št. 58/2003.

(5)

Upravljanje posebnega programa „Zamisli“ vključuje izvajanje raziskovalnih projektov, ki ne zahtevajo sprejemanja političnih odločitev ter zahtevajo visoko raven znanstvenega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta.

(6)

Naloge v zvezi z izvajanjem programa je mogoče prenesti na izvajalsko agencijo na podlagi jasne ločitve med fazo načrtovanja programa, ki jo določi znanstveni svet in sprejme Komisija, in izvajanjem, ki bi se preneslo na izvajalsko agencijo v skladu z načeli in metodologijo, ki jo določi znanstveni svet.

(7)

Analiza stroškov in koristi, ki je bila opravljena v ta namen, je pokazala, da bi bila ustanovitev izvajalske agencije za upravljanje dejavnosti Evropskega raziskovalnega sveta koristna s finančnega in tudi nefinančnega vidika.

(8)

Agencija bi morala izvajati svoj operativni proračun v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (5).

(9)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije –

SKLENILA:

Člen 1

Ustanovitev agencije

1.   Ustanovi se izvajalska agencija (v nadaljnjem besedilu „agencija“) za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področju raziskav, katere statut ureja Uredba (ES) št. 58/2003.

2.   Ime agencije je „Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta“.

Člen 2

Sedež

Agencija ima sedež v Bruslju.

Člen 3

Trajanje delovanja

Agencija se ustanovi za obdobje, ki se začne 1. januarja 2008 in konča 31. decembra 2017.

Člen 4

Cilji in naloge

1.   Na agencijo se v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013), ki je bil vzpostavljen s Sklepom št. 1982/2006/ES, prenesejo naslednje naloge:

upravljanje faz posebnih projektov – kot je določeno v sklepu, ki pooblašča to agencijo – v zvezi z izvajanjem posebnega programa „Zamisli“ na podlagi Odločbe Sveta 2006/972/ES (6) in delovnega programa, ki ga določi znanstveni svet in sprejme Komisija, ter za to potrebnih pregledov, pri čemer sprejme ustrezne odločitve po pooblastilu Komisije,

sprejemanje instrumentov za proračunsko izvajanje prihodkov in odhodkov ter po pooblastilu Komisije izvajanje vseh ukrepov za upravljanje posebnega programa „Zamisli“ in zlasti tistih, ki so povezani z dodelitvijo sredstev in oddajo naročil,

zbiranje, analiza in posredovanje Komisiji ter znanstvenemu svetu vseh informacij, potrebnih za usmerjanje izvajanja programa Skupnosti.

2.   Sklep Komisije o pooblastitvi agencije podrobno določa vse naloge, ki se prenesejo nanjo, in se ustrezno spremeni, če se nanjo prenese katera koli dodatna naloga. Sklep se pošlje v vednost Odboru za izvajalske agencije.

Člen 5

Organizacijska sestava

1.   Agencijo upravljata usmerjevalni odbor in direktor, ki ga imenuje Komisija.

2.   Člani usmerjevalnega odbora so imenovani za dve leti.

3.   Direktor agencije je imenovan za štiri leta.

4.   Mandati članov usmerjevalnega odbora in direktorja se lahko obnovijo.

Člen 6

Nepovratna sredstva

Agencija prejme donacije, določene v splošnem proračunu Evropskih skupnosti in zajete iz sredstev, namenjenih posebnemu programu „Zamisli“ iz člena 4(1).

Člen 7

Nadzor in poročanje

Agencija je pod nadzorom Komisije in redno poroča o napredku pri izvajanju programov, za katere je odgovorna, v skladu z ureditvijo in v časovnih presledkih, določenih v aktu o pooblastilu.

Člen 8

Izvajanje operativnega proračuna

Agencija izvaja operativni proračun v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1653/2004.

V Bruslju, 14. decembra 2007

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

(3)  UL L 54, 22.2.2007, str. 81.

(4)  UL L 57, 24.2.2007, str. 14.

(5)  UL L 297, 22.9.2004, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1821/2005 (UL L 293, 9.11.2005, str. 10).

(6)  UL L 400, 30.12.2006, str. 243.