22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/85


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1574/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje določenih ribiških proizvodov za ribolovno leto 2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2813/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z dodelitvijo pomoči za zasebno skladiščenje za določene ribiške proizvode (2) in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomoč ne sme presegati vsote tehničnih in finančnih stroškov, ki so bili zabeleženi v Skupnosti med ribolovnim letom pred zadevnim letom.

(2)

Za zaviranje dolgoročnega skladiščenja, za skrajšanje plačilnih rokov in zmanjšanje bremena nadzora bi morala biti pomoč za zasebno skladiščenje izplačana v enem samem obroku.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto 2008 je znesek pomoči za zasebno skladiščenje iz člena 25 Uredbe (ES) št. 104/2000 za proizvode iz Priloge II k Uredbi naslednji:

Prvi mesec: 210 EUR na tono

Drugi mesec: 0 EUR na tono.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(2)  UL L 326, 22.12.2000, str. 30.