20.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1521/2007

z dne 19. decembra 2007

o izdaji dovoljenja za novo uporabo Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kot krmnega dodatka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bila predložena vloga za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili tej vlogi priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Vloga zadeva dovoljenje za novo uporabo pripravka Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kot krmnega dodatka za svinje in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba pripravka Enterococcus faecium DSM 7134 je bila začasno dovoljena za pujske in prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 666/2003 (2), začasno za svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 2154/2003 (3), začasno za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 521/2005 (4) ter za deset let (Bonvital) za pujske (odstavljene) in prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 538/2007 (5).

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo vlogi za dovoljenje za svinje. Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 10. julija 2007 navedla, da pripravek Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje (6). Poleg tega je ugotovila, da navedeni pripravek ne predstavlja nobenega drugega tveganja, ki bi v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 izključevalo dovoljenje za to dodatno kategorijo živali. V skladu s tem mnenjem je uporaba navedenega pripravka učinkovita za izboljšanje proizvodnih parametrov svinj. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. S tem mnenjem potrjuje tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 96, 12.4.2003, str. 11.

(3)  UL L 324, 11.12.2003, str. 11.

(4)  UL L 84, 2.4.2005, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1812/2005 (UL L 291, 5.11.2005, str. 18).

(5)  UL L 128, 16.5.2007, str. 16.

(6)  Mnenje znanstvenega sveta za dodatke in izdelke ali snovi, ki se uporabljajo v živalski krmi, o varnosti in učinkovitosti proizvoda „Bonvital“, pripravka iz Enterococcus faecium, kot krmnega dodatka za svinje. Sprejeto 10. julija 2007. The EFSA Journal (2007) 521, str. 1–8.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Sestava dodatka:

pripravek Enterococcus faecium DSM 7134 z najnižjo vsebnostjo:

v prahu: 1 × 1010 CFU/g dodatka

v zrncih (mikroinkapsuliranih): 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analizna metoda (1):

štetje: metoda na razliti plošči z uporabo žolčnega eskulin azidnega agarja in identifikacijo: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE)

svinje

0,5 × 109

1 × 109

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Vnos v prehrano za svinje od 90. dne brejosti do konca dojenja.

9.1.2018


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives