20.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1519/2007

z dne 19. decembra 2007

o spremembi uredb (ES) št. 2430/1999, (ES) št. 418/2001 in (ES) št. 162/2003 glede pogojev dovoljenj nekaterih dodatkov v krmi, ki spadajo v skupino kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 predvideva možnost spremembe pogojev dovoljenja dodatka na podlagi prošnje imetnika dovoljenja.

(2)

Uporaba dodatka diklazuril 0,5 g/100 g („Clinacox 0.5 % Premix“), diklazuril 0,2 g/100 g („Clinacox 0.2 % Premix“) iz skupine „kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi“ je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 2430/1999 (2) za 10 let dovoljena za piščance za pitanje. Dovoljenje je povezano z osebo, odgovorno za dajanje dodatkov v promet.

(3)

Uporaba dodatka diklazuril 0,5 g/100 g („Clinacox 0.5 % Premix“), diklazuril 0,2 g/100 g („Clinacox 0.2 % Premix“) iz skupine „kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi“ je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 418/2001 (3) za 10 let dovoljena za purane za pitanje. Dovoljenje je povezano z osebo, odgovorno za dajanje dodatkov v promet.

(4)

Uporaba dodatka diklazuril 0,5 g/100 g („Clinacox 0.5 % Premix“), diklazuril 0,2 g/100 g („Clinacox 0.2 % Premix“) iz skupine „kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi“ je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 162/2003 (4) za 10 let dovoljena za jarkice. Dovoljenje je povezano z osebo, odgovorno za dajanje dodatkov v promet.

(5)

Imetnik dovoljenj Janssen Animal Health BVBA je predložil vlogo v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 s predlogom za spremembo imena osebe, odgovorne za dajanje v promet dodatkov, določenih v uvodnih izjavah 2 in 4 te uredbe. Iz podatkov na predloženem zahtevku je razvidno, da so bile pravice trženja za navedene dodatke prenesene na njeno belgijsko matično družbo Janssen Pharmaceutica NV z veljavnostjo od 2. julija 2007.

(6)

Sprememba osebe, odgovorne za dajanje dodatka v promet, temelji zgolj na upravnem postopku in ne implicira novega ocenjevanja dodatkov. Evropska agencija za varnost hrane je bila obveščena o vlogi.

(7)

Da bo lahko Janssen Pharmaceutica NV od 2. julija 2007 uresničila svoje lastninske pravice, je treba z veljavnostjo od 2. julija 2007 ustrezno spremeniti ime osebe, odgovorne za dajanje dodatkov v promet. Zato se mora ta uredba uporabljati retroaktivno.

(8)

Zato je treba uredbe (ES) št. 2430/1999, (ES) št. 418/2001 in (ES) št. 162/2003 ustrezno spremeniti.

(9)

Predvideti je treba prehodno obdobje, v katerem se bodo lahko porabile obstoječe zaloge.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2430/1999 se v stolpcu 2 vnosa za E 771 besedilo „Janssen Animal Health BVBA“ nadomesti z „Janssen Pharmaceutica NV“.

2.   V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 418/2001 se v stolpcu 2 vnosa za E 771 besedilo „Janssen Animal Health BVBA“ nadomesti z „Janssen Pharmaceutica NV“.

3.   V prilogi k Uredbi (ES) št. 162/2003 se v stolpcu 2 vnosa za E 771 besedilo „Janssen Animal Health BVBA“ nadomesti z „Janssen Pharmaceutica NV“.

Člen 2

Obstoječe zaloge, ki so v skladu z določbami, ki so se uporabljale pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko še naprej dajejo v promet in se uporabljajo do 30. aprila 2008.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 296, 17.11.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 249/2006 (UL L 42, 14.2.2006, str. 22).

(3)  UL L 62, 2.3.2001, str. 3.

(4)  UL L 26, 31.1.2003, str. 3.