13.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1464/2007

z dne 12. decembra 2007

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi novembra 2007 za nekatere mlečne proizvode v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količina v zahtevkih, vloženih od 20. do 30. novembra 2007 za nekatere proizvode, navedene v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode, ki odpira tarifne kvote (3) presega razpoložljive količine. Zato je treba za zahtevane količine določiti koeficiente dodeljevanja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Koeficienti dodeljevanja, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se uporabijo za količine, za katere so bili vloženi zahtevki v obdobju med 20. do 30. novembra 2007, glede proizvodov, za katere se uporabljajo tarife iz delov I.A, I.D, I.E, I.F, I.H in I.I Priloge I k Uredbi (ES) št. 2535/2001.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3). Uredba (ES) št. 1255/1999 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 487/2007 (UL L 114, 1.5.2007, str. 8).


PRILOGA I.A

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4590

100 %

09.4599

100 %

09.4591

100 %

09.4592

09.4593

09.4594

100 %

09.4595

1,396665 %

09.4596

100 %


PRILOGA I.D

Proizvodi s poreklom iz Turčije

Številka kvote

Koeficient dodelijevanja

09.4101


PRILOGA I.E

Proizvodi s poreklom iz Jużne Afrike

Številka kvote

Koeficient dodelijevanja

09.4151


PRILOGA I.F

Proizvodi s poreklom iz Švice

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4155


PRILOGA I.H

Proizvodi s poreklom iz Norveške

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4179

100 %


PRILOGA I.I

Proizvodi s poreklom iz Islandije

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4205

100 %

09.4206

100 %