8.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1447/2007

z dne 4. decembra 2007

o določitvi priporočenih cen in proizvodnih cen za Skupnost za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2008 v skladu z Uredbo (ES) št. 104/2000

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) in zlasti člena 18(3) in člena 26(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po členu 18(1) in 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 bi bilo treba določiti priporočeno ceno in proizvodno ceno za Skupnost za vsako ribolovno leto, da se določi raven cene za intervencije na trgu za nekatere ribiške proizvode.

(2)

Člen 18(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 določa, da se priporočena cena določi za vsak proizvod in skupino proizvodov s seznama v prilogah I in II k navedeni uredbi.

(3)

Na podlagi trenutno dosegljivih podatkov o cenah zadevnih proizvodov in meril iz člena 18(2) Uredbe (ES) št. 104/2000 bi bilo treba priporočene cene za ribolovno leto 2008 zvišati, ohraniti ali znižati glede na posamezne vrste.

(4)

Člen 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 določa, da se proizvodna cena za Skupnost določi za proizvode s seznama v Prilogi III k navedeni uredbi. Primerno je določiti proizvodno ceno za Skupnost za enega od teh proizvodov in s pretvorbenimi faktorji iz Uredbe Komisije (ES) št. 802/2006 z dne 30. maja 2006 o določitvi pretvorbenih faktorjev za ribe rodov Thunnus in Euthynnus  (2) izračunati proizvodno ceno za Skupnost za druge proizvode.

(5)

Na podlagi meril, opredeljenih v prvi in drugi alinei člena 18(2) in v členu 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, je treba proizvodno ceno za Skupnost za ribolovno leto 2008 prilagoditi.

(6)

Zaradi nujnosti zadeve, je potrebno, da se zagotovi izjema od obdobja šestih tednov iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto od 1. januarja do 31. decembra 2008 se priporočene cene iz člena 18(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 določijo v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Za ribolovno leto od 1. januarja do 31. decembra 2008 se proizvodne cene za Skupnost iz člena 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 določijo v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(2)  UL L 144, 31.5.2006, str. 15.


PRILOGA I

Priloge

Vrsta

Proizvodi, navedeni v prilogah I in II k Uredbi (ES) št. 104/2000

Trgovska predstavitev

Priporočena cena

(EUR/tono)

I

1.

Sled vrste Clupea harengus

cela riba

277

2.

Sardele vrste Sardina pilchardus

cela riba

563

3.

Trnež (Squalus acanthias)

cela riba ali brez drobovja z glavo

1 112

4.

Morske mačke (Scyliorhinus spp.)

cela riba ali brez drobovja z glavo

725

5.

Rdeči okuni (Sebastes spp.)

cela riba

1 176

6.

Trska vrste Gadus morhua

cela riba ali brez drobovja z glavo

1 647

7.

Saj (Pollachius virens)

cela riba ali brez drobovja z glavo

784

8.

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

cela riba ali brez drobovja z glavo

1 038

9.

Mol (Merlangius merlangus)

cela riba ali brez drobovja z glavo

965

10.

Lengi (Molva spp.)

cela riba ali brez drobovja z glavo

1 214

11.

Skuša vrste Scomber scombrus

cela riba

326

12.

Skuša vrste Scomber japonicus

cela riba

294

13.

Sardoni (Engraulis spp.)

cela riba

1 294

14.

Morska plošča (Pleuronectes platessa)

cela riba ali brez drobovja z glavo od 1.1.2008 do 30.4.2008

1 079

cela riba ali brez drobovja z glavo od 1.5.2008 do 31.12.2008

1 499

15.

Oslič vrste Merluccius merluccius

cela riba ali brez drobovja z glavo

3 638

16.

Krilati rombi (Lepidorhombus spp.)

cela riba ali brez drobovja z glavo

2 541

17.

Limanda (Limanda limanda)

cela riba ali brez drobovja z glavo

863

18.

Iverka (Platichthys flesus)

cela riba ali brez drobovja z glavo

527

19.

Beli tun (Thunnus alalunga)

cela riba

2 165

brez drobovja z glavo

2 391

20.

Sipa (Sepia officinalis in Rossia macrosoma)

cela

1 687

21.

Morske spake (Lophius spp.)

cela riba ali brez drobovja z glavo

2 968

brez glave

6 107

22.

Kozica vrste Crangon crangon

kuhana v vodi

2 425

23.

Severna kozica (Pandalus borealis)

kuhana v vodi

6 506

sveža ali ohlajena

1 606

24.

Velika rakovica (Cancer pagurus)

cela

1 801

25.

Škamp (Nephrops norvegicus)

cel

5 497

repi

4 386

26.

Morski listi (Solea spp.)

cela riba ali brez drobovja z glavo

6 949

II

1.

Grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 975

2.

Oslič iz rodu Merluccius spp.

zamrznjen, cel, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 214

zamrznjen, v filejih, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 506

3.

Špari (Dentex dentex in Pagellus spp.)

zamrznjeni, po delih ali v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 594

4.

Mečarica (Xiphias gladius)

zamrznjena, cela, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

4 038

5.

Sipa (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeletti)

zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 916

6.

Hobotnice (Octopus spp.)

zamrznjene, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

2 119

7.

Lignji (Loligo spp.)

zamrznjeni, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 168

8.

Ligenj (Ommastrephes sagittatus)

zamrznjen, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

961

9.

Illex argentinus

zamrznjen, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

869

10.

Kozica iz družine Penaeidae

Kozica vrste Parapenaeus longirostris

Druge vrste iz družine Penaeidae

zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

4 032

zamrznjene, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

7 819


PRILOGA II

Vrsta

Proizvodi, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 104/2000

Teža

Trgovinske značilnosti

Proizvodna cena za Skupnost

(EUR/t)

Rumenoplavuti tun (Thunnus albacares)

več kot 10 kg po kosu

cel

1 250

brez škrg in brez drobovja

 

drugo

 

do 10 kg po kosu

cel

 

brez škrg in brez drobovja

 

drugo

 

Dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)

več kot 10 kg po kosu

cel

 

brez škrg in brez drobovja

 

drugo

 

do 10 kg po kosu

cel

 

brez škrg in brez drobovja

 

drugo

 

Črtasti tun (Katsuwonus pelamis)

 

cel

 

brez škrg in brez drobovja

 

drugo

 

Tun (Thunnus thynnus)

 

cel

 

brez škrg in brez drobovja

 

drugo

 

Druge vrste iz rodov Thunnus in Euthynnus

 

cele

 

brez škrg in brez drobovja

 

drugo