17.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1347/2007

z dne 16. novembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1725/2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 8

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so 14. septembra 2002 še vedno obstajali.

(2)

Uprava za mednarodne računovodske standarde (IASB) je 30. novembra 2006 izdala mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 8 – Poslovni odseki, v nadaljevanju „MSRP 8“. MSRP 8 določa pogoje za razkritje informacij o poslovnih odsekih podjetja. MSRP 8 zamenjuje mednarodni računovodski standard (MRS) 14 – Poročanje po odsekih.

(3)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) potrjuje, da MSRP 8 izpolnjuje tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(4)

Uredbo (ES) št. 1725/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogo k Uredbi (ES) št. 1725/2003 se vstavi

„mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 8 – Poslovni odseki“, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Vsa podjetja začnejo uporabljati MSRP 8, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi, najpozneje z začetkom finančnega leta 2009.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 261, 13.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 611/2007 (UL L 141, 2.6.2007, str. 49).


PRILOGA

MEDNARODNI STANDARDI RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

MSRP 8

MSRP 8 — Poslovni odseki

„Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice so pridržane zunaj EGS, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani IASB www.iasb.org“

MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 8

Poslovni odseki

KLJUČNO NAČELO

1.

Podjetje razkrije informacije, ki omogočajo uporabnikom njegovih računovodskih izkazov, da ocenijo naravo in finančne učinke poslovnih dejavnosti, s katerimi se podjetje ukvarja, ter gospodarsko okolje, v katerem posluje.

PODROČJE UPORABE

2.

Ta MSRP se uporablja za:

(a)

ločene ali posamezne računovodske izkaze podjetja:

(i)

s katerega dolžniškimi ali kapitalskimi instrumenti se trguje na javnem trgu (domača ali tuja borza ali zunajborzni trg, vključno z lokalnimi in regionalnimi trgi); ali

(ii)

ki je svoje računovodske izkaze predložilo, ali je v postopku predložitve, komisiji za vrednostne papirje ali drugi upravni organizaciji z namenom izdaje katere koli vrste instrumentov na javnem trgu; in

(b)

konsolidirane računovodske izkaze skupine z obvladujočim podjetjem:

(i)

s katere dolžniškimi ali kapitalskimi instrumenti se trguje na javnem trgu (domača ali tuja borza ali zunajborzni trg, vključno z lokalnimi in regionalnimi trgi); ali

(ii)

ki je svoje konsolidirane računovodske izkaze predložila, ali so v postopku predložitve, komisiji za vrednostne papirje ali drugi upravni organizaciji z namenom izdaje katere koli vrste instrumentov na javnem trgu.

3.

Če se od podjetja ne zahteva uporaba tega MSRP in se podjetje odloči, da bo razkrilo podatke o odsekih, ki niso skladni s tem MSRP, teh podatkov ne sme opisati kot podatke o odsekih.

4.

Če računovodsko poročilo vsebuje tako skupinske računovodske izkaze obvladujočega podjetja v skladu s tem MSRP kot tudi ločene računovodske izkaze obvladujočega podjetja, je treba informacije po odsekih predstaviti samo v skupinskih računovodskih izkazih.

POSLOVNI ODSEKI

5.

Poslovni odsek je sestavni del podjetja:

(a)

ki opravlja poslovne dejavnosti, iz naslova katerih dobiva prihodke in s katerimi ima stroške (vključno s prihodki in stroški, ki se nanašajo na transakcije z drugimi sestavnimi deli istega podjetja);

(b)

katerega poslovne rezultate redno pregleduje vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve, da lahko na njihovi podlagi sprejema odločitve o virih, ki jih je treba razporediti v določen odsek, in ocenjuje uspešnost poslovanja podjetja, in

(c)

za katerega so na voljo ločeni finančni podatki.

Poslovni odsek lahko vključuje poslovne dejavnosti, za katere šele namerava pridobiti prihodke, na primer, zagonsko poslovanje je lahko poslovni odsek preden prinese kakršne koli prihodke.

6.

Ni pa nujno, da je vsak del podjetja poslovni odsek ali del poslovnega odseka. Tako na primer sedež podjetja ali nekateri finančni oddelki, ki nimajo prihodkov oziroma imajo prihodke samo v izrednih primerih zaradi dejavnosti podjetja, niso poslovni odseki. Za potrebe tega MSRP načrti pozaposlitvenih zaslužkov podjetja niso poslovni odseki.

7.

Izraz „vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve“ določa funkcijo, za katero ni nujno, da jo opravlja vodstveni delavec s posebnim nazivom. Njegova funkcija je, da razporeja vire in ocenjuje uspešnost poslovanja poslovnih odsekov podjetja. Vodstveni delavec podjetja, ki sprejema poslovne odločitve, je običajno generalni direktor ali glavni poslovodja, lahko pa je to tudi skupina izvršnih direktorjev ali drugih.

8.

Za številna podjetja tri značilnosti poslovnih odsekov, navedene v odstavku 5, jasno določajo njihove poslovne odseke. Vendar pa lahko podjetje pripravi poročila, v katerih so njegove poslovne dejavnosti predstavljene na različne načine. Če vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve, uporablja več kot en nabor informacij po odsekih, lahko drugi dejavniki kažejo na en sam nabor sestavnih delov, ki predstavljajo poslovne odseke podjetja, vključno z naravo poslovnih dejavnosti posameznega sestavnega dela, obstojem vodstvenih delavcev, ki so zanje odgovorni, in informacijami, predstavljenimi članom uprave.

9.

Na splošno ima vsak poslovni odsek svojega vodjo, ki je neposredno odgovoren vodstvenemu delavcu, ki sprejema odločitve, in z njim vzdržuje redne stike ter se z njim pogovarja o poslovnih dejavnostih, finančnih rezultatih, napovedih ali načrtih za posamezen odsek. Izraz „vodja odseka“ določa funkcijo, za katero ni nujno, da jo opravlja vodstveni delavec s posebnim nazivom. Vodstveni delavec, ki sprejema odločitve, je lahko tudi vodja odseka za določene poslovne odseke. En vodstveni delavec je lahko vodja več kot enega poslovnega odseka. Če značilnosti, navedene v odstavku 5, veljajo za več kot en niz sestavnih delov organizacije, vendar pa obstaja samo en niz, za katerega so odgovorni vodje odseka, potem ta niz sestavnih delov predstavlja poslovne odseke.

10.

Značilnosti iz odstavka 5 lahko veljajo za dva ali več prekrivajočih se nizov sestavnih delov, za katere so odgovorni vodje. To strukturo včasih imenujemo matrica organizacije. Tako so na primer v nekaterih podjetjih nekateri vodje odgovorni za različne izdelke in storitve po vsem svetu, medtem ko so drugi vodje odgovorni za posebna geografska območja. Vodstveni delavec, ki sprejema odločitve, redno pregleduje poslovne rezultate obeh nizov sestavnih delov, finančne informacije pa so na voljo za oba. V takšnem primeru podjetje ob upoštevanju ključnih načel določi, kateri niz sestavnih delov predstavlja poslovne odseke.

ODSEKI, O KATERIH SE POROČA

11.

Podjetje ločeno sporoča informacije o posameznih poslovnih odsekih:

(a)

ki so bili določeni v skladu z odstavki 5–10 ali so rezultat združitve dveh ali več teh odsekov v skladu z odstavkom 12; in

(b)

ki presegajo količinske omejitve, določene v odstavku 13.

V odstavkih 14–19 so določeni drugi primeri, v katerih se ločeno sporočajo informacije o poslovnem odseku.

Merila združevanja

12.

Poslovni odseki s podobnimi ekonomskimi značilnostmi pogosto izkazujejo podobne dolgoročne finančne rezultate. Tako se na primer za dva poslovna odseka s podobnimi značilnostmi pričakujejo podobne povprečne dolgoročne bruto marže. Dva ali več poslovnih odsekov je mogoče združiti v en sam poslovni odsek, če je taka združitev skladna s ključnimi načeli tega MSRP, če imajo odseki podobne ekonomske značilnosti in če so si odseki podobni iz vseh naslednjih vidikov:

(a)

narava izdelkov in storitev;

(b)

narava proizvodnih postopkov;

(c)

vrsta ali skupina odjemalcev njihovih izdelkov in storitev;

(d)

metode, uporabljene pri distribuciji njihovih izdelkov in izvajanju storitev; in

(e)

po potrebi narava zakonodajnega okolja, na primer v bančništvu, zavarovalništvu ali javnih službah.

Količinske omejitve

13.

Podjetje ločeno sporoča informacije o posameznih poslovnih odsekih, ki izpolnjujejo katero koli od naslednjih količinskih omejitev:

(a)

njegovi izkazani prihodki od prodaje zunanjim odjemalcem in od poslov z drugimi odseki znašajo 10 % ali več celotnih prihodkov, zunanjih in notranjih, vseh odsekov;

(b)

absolutni znesek izkazanega poslovnega izida je najmanj 10 % višji od naslednjih absolutnih vrednosti: (i) sestavljeni izkazani dobiček vseh poslovnih odsekov, ki niso izkazali izgube in (ii) sestavljena izkazana izguba vseh poslovnih odsekov, ki so izkazali izgubo;

(c)

njegova sredstva znašajo 10 % ali več celotnih sredstev vseh poslovnih odsekov.

Poslovni odseki, ki ne dosegajo nobene količinske omejitve, se štejejo za odseke, o katerih se poroča in ki so izkazani ločeno, če vodstvo meni, da so informacije o odsekih koristne za uporabnike računovodskih izkazov.

14.

Podjetje lahko združi informacije o poslovnih odsekih, ki ne dosegajo količinskih omejitev, z informacijami o drugih poslovnih odsekih, ki ne dosegajo količinskih omejitev, za oblikovanje odseka, o katerem je treba poročati, samo v primeru, da imajo poslovni odseki podobne ekonomske značilnosti in imajo skupnih večino meril združevanja, navedenih v odstavku 12.

15.

Če znaša celotni zunanji prihodek, ki ga izkažejo odseki, o katerih se poroča, manj kot 75 % celotnih prihodkov podjetja, se kot odseke, o katerih se poroča, določi dodatne odseke (tudi če ne dosegajo meje 10 % v skladu z odstavkom 13), dokler ni najmanj 75 % celotnih prihodkov podjetja vključenih v odseke, o katerih se poroča.

16.

Informacije o drugih poslovnih dejavnostih in poslovnih odsekih, o katerih se ne poroča, se združijo in razkrijejo v kategoriji „vsi ostali odseki“, ki je ločena od ostalih usklajevalnih postavk, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 28. Navedeni morajo biti tudi viri prihodkov, vključenih pod postavko „vsi ostali odseki“.

17.

Če vodstvo podjetja meni, da je poslovni odsek, ki je bil v prejšnjem obdobju opredeljen kot odsek, o katerem se poroča, še vedno pomemben, se v obravnavanem obdobju informacije o tem odseku še vedno sporočajo ločeno, čeprav ne izpolnjuje več meril poročanja v skladu z odstavkom 13.

18.

Če se poslovni odsek v obravnavanem obdobju opredeli kot odsek, o katerem se poroča, ker zadošča ustreznim količinskim omejitvam, je treba njegove podatke za prejšnje obdobje, predstavljene v primerjalne namene, prilagoditi, da je odsek, o katerem se po novem poroča, prikazan kot ločen odsek, čeprav v prejšnjem obdobju ni izpolnjeval meril poročanja v skladu z odstavkom 13, razen če zahtevane informacije niso na voljo in bi bili stroški njihovega pridobivanja previsoki.

19.

V nekaterih primerih obstaja praktična omejitev števila odsekov, o katerih se poroča, ki jih podjetje izkazuje ločeno; to omejitev je treba upoštevati, da ne bi informacije postale preveč podrobne. Čeprav ni določena natančna omejitev, bi moralo podjetje razmisliti, ali je že doseglo praktično omejitev, ko se število odsekov, o katerih se poroča, poveča nad deset, v skladu z odstavki 13–18.

RAZKRITJE

20.

Podjetje razkrije informacije, ki omogočajo uporabnikom njegovih računovodskih izkazov, da ocenijo naravo in finančne učinke poslovnih dejavnosti, s katerimi se podjetje ukvarja, ter gospodarsko okolje, v katerem posluje.

21.

Za upoštevanje načela iz odstavka 20 podjetje razkrije naslednje informacije za vsako obdobje, za katero je predstavljen izkaz poslovnega izida:

(a)

splošne informacije, kot so opisane v odstavku 22;

(b)

informacije o poslovnemu izidu odseka, o katerem se poroča, vključno z določenimi prihodki in odhodki, vključenimi v izkaz uspeha odseka, o katerem se poroča, sredstvi odseka, obveznostmi odseka in podlagi za merjenje, kot je opisana v odstavkih 23–27; in

(c)

uskladitve celotnih prihodkov odseka, izkaz uspeha odseka, o katerem se poroča, sredstva odseka, obveznosti odseka in druge pomembne postavke odseka z ustreznimi zneski podjetja, kot so opisani v poglavju 28.

Za vsak datum, na katerega je predstavljena bilanca stanja, se zahtevajo uskladitve zneskov v bilanci stanja za odseke, o katerih se poroča, z zneski bilance stanja podjetja. Podatki za prejšnja obdobja se prilagodijo tako, kot je opisano v odstavkih 29 in 30.

Splošne informacije

22.

Podjetje mora razkriti naslednje splošne informacije:

(a)

dejavnike, uporabljene za določitev odsekov podjetja, o katerih se poroča, vključno s podlago organizacije (na primer, ali se je vodstvo odločilo organizirati podjetje na podlagi razlik med izdelki in storitvami, geografskih območij, zakonodajnih okolij ali kombinacije dejavnikov in ali so bili poslovni odseki združeni); in

(b)

vrste izdelkov in storitev, s katerimi odsek, o katerem se poroča, pridobiva prihodke.

Informacije o poslovnem izidu, sredstvih in obveznostih

23.

Podjetje poroča o merilih, ki jih uporablja za merjenje poslovnega izida in bilančne vsote za vsak posamezni odsek, o katerem se poroča. Podjetje poroča o merilih, ki jih uporablja za merjenje obveznosti za vsak posamezen odsek, o katerem se poroča, če se takšen znesek redno sporoča vodstvenemu delavcu, ki sprejema poslovne odločitve. Podjetje prav tako razkrije naslednje informacije za vsak poslovni odsek, o katerem se poroča, če so določeni zneski vključeni v merilo poslovnega izida odseka, ki ga pregleda vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve, tudi če niso vključene v merilo poslovnega izida odseka:

(a)

o prihodkih od zunanjih odjemalcev;

(b)

o prihodkih od transakcij z drugimi poslovnimi odseki istega podjetja;

(c)

o obrestnih prihodkih;

(d)

o obrestnih odhodkih;

(e)

o depreciaciji in amortizaciji;

(f)

o pomembnih postavkah prihodkov in odhodkov, razkritih v skladu z odstavkom 86 MRS 1 Predstavitev računovodskih izkazov;

(g)

o deležu podjetja v poslovnem izidu pridruženih podjetij in skupnih naložb, obračunanem z uporabo kapitalske metode;

(h)

o odhodkih za davek iz dobička; in

(i)

o materialnih nedenarnih odhodkih, razen depreciacije in amortizacije.

Podjetje poroča o obrestnih prihodkih ločeno od obrestnih odhodkov za vsak odsek, o katerem se poroča, razen kadar večina prihodkov odseka prihaja iz naslova obresti in se vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve, pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja odseka in sprejemanju odločitev o razporejanju virov v ta odsek zanaša predvsem na čiste obrestne prihodke. V takšnem primeru lahko podjetje poroča o čistih obrestnih prihodkih odseka brez obrestnih odhodkov in to dejstvo tudi razkrije.

24.

Podjetje razkrije naslednje informacije za vsak poslovni odsek, o katerem se poroča, če so določeni zneski vključeni v merilo sredstev odseka, ki ga pregleda vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve, tudi če niso vključene v merilo sredstev odseka:

(a)

znesek naložb v pridruženih podjetjih in skupnih naložbah, obračunanih z uporabo kapitalske metode; in

(b)

zneske dodatkov k dolgoročnim sredstvom (1), ki niso finančni instrumenti, odložene terjatve za davek, pozaposlitveni zaslužki (glej MRS 19 Zaslužki zaposlencev odstavki 54–58) ter pravice iz naslova zavarovalnih pogodb.

MERITEV

25.

Znesek posamezne postavke odseka, o kateri se poroča, je merilo, ki se poroča vodstvenemu delavcu, ki sprejema poslovne odločitve, za namene sprejemanja poslovnih odločitev o razporejanju virov po odsekih in ocenjevanju njihove uspešnosti poslovanja. Prilagoditve in izključitve, opravljene pri pripravi računovodskih izkazov in razporeditev prihodkov, stroškov in poslovnega izida, so vključene v določanje poslovnega izida odseka, o katerem se poroča, samo če so vključene v meritev poslovnega izida odseka, ki jo uporablja vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve. Tako se za tak odsek poroča samo o tistih sredstvih in obveznostih, ki so vključene v meritve sredstev odseka in obveznosti odseka, ki jih uporablja vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve. Če so zneski pripisani poslovnemu izidu oziroma sredstvom ali obveznostim odseka, o katerem se poroča, bodo ti zneski razporejeni na razumni podlagi.

26.

Če vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve, za ocenjevanje uspešnosti poslovanja odseka in odločanje o razporeditvi virov uporablja samo eno meritev poslovnega izida, sredstev in obveznosti odseka, se o poslovnemu izidu odseka, sredstvih ali obveznostih poroča v skladu s to meritvijo. Če vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve, za ocenjevanje uspešnosti poslovanja odseka in odločanje o razporeditvi virov uporablja več kot eno meritev, se o poslovnemu izidu odseka, sredstvih ali obveznostih poroča v skladu s tistimi meritvami, za katere vodstvo meni, da so določene v skladu z načeli merjenja, ki so najbolj skladna s tistimi, ki se uporabljajo za merjenje ustreznih zneskov v računovodskih izkazih podjetja.

27.

Podjetje zagotovi pojasnilo meritev, ki jih uporablja za merjenje poslovnega izida, sredstev in obveznosti za vsak posamezen odsek, o katerem se poroča. Podjetje mora razkriti najmanj naslednje podatke:

(a)

osnovo za obračunavanje kakršnih koli poslov med odseki, o katerih se poroča.

(b)

naravo razlik med meritvami poslovnega izida odsekov, o katerih se poroča, in poslovnega izida podjetja pred odhodki iz naslova prihodkov ali odhodkov za davek na dobiček in ustavljenega poslovanja (če to ni jasno razvidno iz uskladitev, opisanih v odstavku 28). Te razlike vključujejo računovodske politike in politike razporejanja centralnih stroškov, ki so nujno potrebne za razumevanje informacij odseka, o katerem se poroča.

(c)

naravo razlik med meritvami sredstev odsekov, o katerih se poroča, in sredstev podjetja (če to ni jasno razvidno iz uskladitev, opisanih v odstavku 28). Te razlike vključujejo računovodske politike in politike razporejanja skupno uporabljenih sredstev, ki so nujno potrebne za razumevanje informacij odseka, o katerem se poroča.

(d)

naravo razlik med meritvami obveznosti odsekov, o katerih se poroča, in obveznostmi podjetja (če to ni jasno razvidno iz uskladitev, opisanih v odstavku 28). Te razlike vključujejo računovodske politike in politike razporejanja skupno uporabljenih obveznosti, ki so nujno potrebne za razumevanje informacij odseka, o katerem se poroča.

(e)

naravo kakršnih koli sprememb iz predhodnih obdobij v metodah merjenja, ki se uporabljajo za določanje poslovnega izida odseka, o katerem se poroča, ter učinka, če obstaja, na te spremembe v meritvi poslovnega izida odseka.

(f)

naravo in učinek morebitnih asimetričnih razporeditev v odseke, o katerih se poroča. Podjetje lahko na primer razporedi stroške amortizacije na odsek, ne da bi na ta odsek razporedil povezana amortizacijska sredstva.

Uskladitve

28.

Podjetje mora zagotoviti uskladitev vseh naslednjih postavk:

(a)

Celotnih prihodkov odseka, o katerem se poroča, s prihodki podjetja.

(b)

Celotnih meritev poslovnega izida odseka, o katerem se poroča, s poslovnim izidom podjetja pred stroški obdavčitve (davčni prihodki) in ustavljenim poslovanjem. Če pa podjetje na odseke, o katerih se poroča, razporedi postavke, kot so davčni stroški (davčni prihodki), lahko podjetje uskladi celoten znesek meritev poslovnega izida odseka s poslovnim izidom podjetja po teh postavkah.

(c)

Celotnih sredstev odseka, o katerem se poroča, s sredstvi podjetja.

(d)

Celotnih obveznosti odseka, o katerem se poroča, z obveznostmi podjetja, če se o obveznostih odseka poroča v skladu z odstavkom 23.

(e)

Celotnih zneskov odseka, o katerem se poroča, za vse ostale pomembne informacije, ki so razkrite v ustreznih zneskih podjetja.

Vse pomembne usklajevalne postavke so določene in opisane ločeno. Na primer, znesek posamezne prilagoditve, ki je potrebna za uskladitev poslovnega izida odseka, o katerem se poroča, s poslovnim izidom podjetja, ki izhaja iz različnih računovodskih načel, se določi in opisuje ločeno.

Prevrednotenje predhodno izkazanih informacij

29.

Če podjetje spremeni strukturo svoje notranje organizacije na način, zaradi katerega se spremeni sestava odsekov, o katerih se poroča, se ustrezne informacije za pretekla obdobja, vključno z vmesnimi obdobji, prevrednotijo, razen če zahtevane informacije niso na voljo ali če bi bili stroški njihovega pridobivanja previsoki. Določitev, da zahtevane informacije niso na voljo ali da bi bili stroški njihovega pridobivanja previsoki, se opravi za vsako posamezno postavko razkritja. Po spremembi v sestavi odsekov, o katerih se poroča, podjetje razkrije, ali je prevrednotilo ustrezne postavke informacij po odsekih za predhodna obdobja.

30.

Če je podjetje spremenilo strukturo svoje notranje organizacije na način, zaradi katerega se spremeni sestava odsekov, o katerih se poroča, in če se informacije po odsekih za pretekla obdobja, vključno z vmesnimi obdobji, ne prevrednotijo, tako da odražajo spremembo, podjetje v letu, ki sledi spremembi, razkrije informacije po odsekih za tekoče obdobje tako po starih kot tudi po novih načelih delitve na odseke, razen če zahtevane informacije niso na voljo ali če bi bili stroški njihovega pridobivanja previsoki.

RAZKRITJA NA OBMOČJU CELOTNEGA PODJETJA

31.

Odstavki 32–34 veljajo za vsa podjetja, ki so predmet tega MSRP, vključno s tistimi podjetji, ki imajo en sam odsek, o katerem se poroča. Poslovne dejavnosti nekaterih podjetij niso organizirane na podlagi razlik v povezanih izdelkih in storitvah ali razlik v geografskih območjih poslovanja. Odseki takšnega podjetja, o katerih se poroča, lahko poročajo o prihodkih iz širokega obsega v glavnem različnih izdelkov in storitev ali pa več kot en odsek, o katerem se poroča, zagotavlja v glavnem enake izdelke in storitve. Podobno imajo lahko odseki takšnega podjetja, o katerih se poroča, sredstva v različnih geografskih območjih in poročajo o prihodkih od strank na različnih geografskih območjih ali pa več kot en odsek, o katerem se poroča, deluje na istem geografskem območju. Informacije, ki se zahtevajo v skladu z odstavki 32–34, se sporočijo samo, če niso posredovane kot del informacij odseka, o katerem se poroča, kot to zahteva ta MSRP.

Informacije o izdelkih in storitvah

32.

Podjetje poroča o prihodkih zunanjih strank za vsak izdelek in storitev ali vsako skupino podobnih izdelkov in storitev, razen če zahtevane informacije niso na voljo ali če bi bili stroški njihovega pridobivanja previsoki, pri čemer pa mora to dejstvo razkriti. Zneski prihodkov, o katerih se poroča, temeljijo na finančnih podatkih, ki se uporabljajo za izdelavo računovodskih izkazov podjetja.

Informacije o geografskih območjih

33.

Podjetje poroča o naslednjih geografskih informacijah, razen če zahtevane informacije niso na voljo ali če bi bili stroški njihovega pridobivanja previsoki:

(a)

prihodki zunanjih strank, (i) ki jih je moč pripisati državi, kjer ima podjetje sedež, in (ii) ki jih je moč pripisati vsem tujim državam skupaj, od katerih podjetje prejema prihodke. Če so prihodki zunanjih strank, ki jih je moč pripisati posamezni tuji državi, pomembni, bodo ti prihodki razkriti ločeno. Podjetje razkrije osnovo za razporejanje prihodkov zunanjih strank na posamezne države;

(b)

dolgoročna sredstva (2), ki niso finančni instrumenti, odložene terjatve za davek, pozaposlitveni zaslužki in pravice iz naslova zavarovalnih pogodb (i) v državi, kjer ima podjetje sedež, in (ii) v vseh tujih državah skupaj, v katerih ima podjetje sredstva. Če so sredstva posamezne tuje države pomembna, bodo ta sredstva razkrita ločeno.

Zneski, o katerih se poroča, temeljijo na finančnih podatkih, ki se uporabljajo za izdelavo računovodskih izkazov podjetja. Če zahtevane informacije niso na voljo ali če bi bili stroški njihovega pridobivanja previsoki, se to dejstvo razkrije. Podjetje lahko poleg informacij, ki se zahtevajo na podlagi tega odstavka, zagotovi tudi vmesne vsote geografskih podatkov o skupinah držav.

Informacije o pomembnejših strankah

34.

Podjetje zagotovi informacije o obsegu zanašanja na pomembnejše stranke. Če prihodki iz poslov z eno samo zunanjo stranko znašajo najmanj 10 % prihodkov podjetja, potem podjetje razkrije to dejstvo, celotni znesek prihodkov od posamezne stranke in identiteto odseka ali odsekov, ki poročajo o prihodkih. Podjetju ni treba razkriti identitete pomembnejše stranke ali zneska prihodkov od te stranke, o katerih poroča vsak posamezen odsek. Za namene tega MSRP se skupina podjetij, za katero podjetje, ki poroča, ve, da je pod skupnim nadzorom, šteje kot ena sama stranka, kot ena sama stranka pa se štejejo tudi vlada (nacionalna, državna, provincialna, teritorialna, lokalna ali tuja) in podjetja, za katera podjetje, ki poroča, ve, da so pod nadzorom te vlade.

PREHOD IN DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

35.

Podjetje mora uporabljati ta MSRP za letna računovodska poročila za obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali kasneje. Njegova uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporablja ta MSRP v računovodskih poročilih za obdobja, ki se začnejo pred 1. januarjem 2009, mora to razkriti.

36.

Informacije po odsekih za predhodna leta, ki so izkazane kot primerljive informacije za začetno leto uporabe, se prilagodijo tako, da so skladne z zahtevami tega MSRP, razen če zahtevane informacije niso na voljo ali če bi bili stroški njihovega pridobivanja previsoki.

UMIK MRS 14

37.

Ta MSRP nadomešča MRS 14 Poročanje po odsekih.


(1)  Za sredstva, razvrščena na podlagi predstavitve likvidnosti, so nekratkoročna sredstva tista, ki vključujejo zneske, za katere se pričakuje, da bodo poravnani kasneje kot v dvanajstih mesecih po datumu bilance stanja.

(2)  Za sredstva, razvrščena na podlagi predstavitve likvidnosti, so nekratkoročna sredstva tista, ki vključujejo zneske, za katere se pričakuje, da bodo poravnani kasneje kot v dvanajstih mesecih po datumu bilance stanja.

Priloga A

Opredelitev pojma

Ta priloga je sestavni del MSRP.

Poslovni odsek

Poslovni odsek je sestavni del podjetja:

(a)

ki opravlja poslovne dejavnosti, iz naslova katerih dobiva prihodke in s katerimi ima stroške (vključno s prihodki in stroški, ki se nanašajo na transakcije z drugimi sestavnimi deli istega podjetja);

(b)

katerega poslovne rezultate redno pregleduje vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve, da lahko na njihovi podlagi sprejema odločitve o virih, ki jih je treba razporediti v določen odsek, in ocenjuje uspešnost poslovanja podjetja; in

(c)

za katerega so na voljo ločeni finančni podatki.

Priloga B

Spremembe drugih MSRP

Spremembe v tej prilogi veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali kasneje. Če podjetje uporabi ta MSRP za zgodnejše obdobje, te spremembe veljajo tudi za to zgodnejše obdobje. V spremenjenih odstavkih je novo besedilo podčrtano, izbrisano besedilo pa prečrtano.

B1

Sklicevanje na MRS 14 Poročanje po odsekih se spremeni v MSRP 8 Poslovni odseki v naslednjih odstavkih:

odstavek 20 MRS 27 Skupinski in ločeni računovodski izkazi

odstavek 130(d)(i) MRS 36 Oslabitev sredstev.

B2

V MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje se odstavek 41 spremeni,:

„41.

Podjetje mora v opombah razkriti naslednje informacije v obdobju, ko je bilo nekratkoročno sredstvo (ali skupina za odtujitev) razvrščeno med sredstva za prodajo ali prodano:

(d)

če je potrebno, odsek, o katerem se poroča, v katerem je predstavljeno nekratkoročno sredstvo (ali skupina za odtujitev) v skladu z MRS 14 Poročanje po odsekih MSRP 8 Poslovni odseki.

B3

V MSRP 6 Raziskovanje in vrednotenje mineralnih snovi se odstavek 21 spremeni:

21.

Podjetje določi računovodsko usmeritev za razporejanje sredstev za raziskovanje in vrednotenje na enote, ki ustvarjajo denar, ali skupine, ki ustvarjajo denar, za namene ocenjevanja takšnih sredstev za oslabitev. Vsaka enota ali skupina enot, ki ustvarja denar, na katero je razporejeno sredstvo za raziskovanje in ocenjevanje, ni večja kot odsek, ki temelji na primarnem ali sekundarnem formatu poročanja podjetja poslovni odsek, določen v skladu z MRS 14 Poročanje po odsekih MSRP 8 Poslovni odseki.

B4

V MRS 2 Zaloge se odstavka 26 in 29 spremenita:

„26.

Podjetje lahko na primer zaloge, ki se uporabljajo v različnih področnih poslovnih odsekih, uporablja na drugačen način. Vendar pa razlika v geografski razporeditvi zalog (ali v zadevnih davčnih predpisih) sama po sebi ne zadostuje za upravičenost uporabe različnih metod obračunavanja stroškov.“

„29.

Zaloge se običajno delno odpišejo na čisto iztržljivo vrednost po posameznih postavkah. V nekaterih okoliščinah pa je to mogoče opraviti tudi po skupinah sorodnih ali povezanih postavk. To je lahko v primeru, če so postavke v zalogi izdelki iste vrste, imajo enak namen ali končno uporabo, se proizvajajo ali prodajajo na istih geografskih območjih in jih praktično ni mogoče ovrednotiti ločeno od drugih postavk v tej vrsti proizvodnje. Ni primerno delno odpisati zalog na podlagi njihove razvrstitve, na primer dokončanih izdelkov ali vseh zalog v posameznem industrijskem ali geografskem poslovnem odseku. Izvajalci storitev na splošno zbirajo stroške po posameznih storitvah, za katere obstajajo posebne prodajne cene. Zato je treba vsako takšno storitev obravnavati kot ločeno postavko.“

B5

V MRS 7 Izkazi finančnega izida se odstavek 50 spremeni:

„50.

Dodatne informacije utegnejo biti za uporabnike pomembne, da bi razu¬meli finančni položaj in plačilno sposobnost podjetja. Razkritje takih in¬formacij skupaj s pojasnili vodstva se priporoča in lahko vključuje:

(d)

znesek finančnih tokov, ki izhajajo iz poslovnih, naložbenih in finančnih dejavnosti v vsakem industrijskem ali geografskem odseku, o katerem se poroča, (glej MRS 14 -Poročanje po odsekih MSRP 8 Poslovni odseki ).“

B6

V MRS 19 Zaslužki zaposlenih se primer, ki pojasnjuje odstavek 115, spremeni:

„Primer, ki pojasnjuje člen 115

Podjetje opusti del poslovanja poslovni odsek in zaposleni opuščenega odseka ne bodo upravičeni do nadaljnjih zaslužkov …“

B7

V MRS 33 Čisti dobiček na delnico se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.

Ta standard se uporablja za:

(a)

ločene ali posamezne računovodske izkaze podjetja:

(i)

s katerega navadnimi delnicami ali potencialnimi navadnimi delnicami se trguje na javnem trgu (domača ali tuja borza ali zunajborzni trg, vključno z lokalnimi in regionalnimi trgi); ali

(ii)

ki je svoje računovodske izkaze predložilo, ali je v postopku predložitve, komisiji za vrednostne papirje ali drugi upravni organizaciji z namenom izdaje navadnih delnic na javnem trgu; in

(b)

konsolidirane računovodske izkaze skupine z matičnim podjetjem:

(i)

s katerega navadnimi delnicami ali potencialnimi navadnimi delnicami se trguje na javnem trgu (domača ali tuja borza ali zunajborzni trg, vključno z lokalnimi in regionalnimi trgi); ali

(ii)

ki je svoje računovodske izkaze predložilo, ali je v postopku predložitve, komisiji za vrednostne papirje ali drugi upravni organizaciji z namenom izdaje navadnih delnic na javnem trgu.

B8

V MRS 34 Medletno računovodsko poročanje se odstavek 16 spremeni:

16.

Podjetje mora v pojasnila svojih medletnih računovodskih izkazov vključiti najmanj naslednje informacije, če so bistvene in niso razkrite drugje v medletnem računovodskem poročilu. Informacije je treba običajno sporočiti za poslovno leto do danega datuma. Vendar lahko podjetje razkrije tudi vse dogodke ali posle, bistvene za razumevanje vsakokratnega medletnega obdobja:

(g)

naslednje odseke prihodki in poslovni izidi področnih ali območnih odsekov, odvisno, kateri predstavljajo za podjetje glavno izhodišče za poročanje po odsekih, informacije (v medletnem računovodskem poročilu podjetja se zahteva razkritje podatkov informacij po odsekih samo, če MRS 14, Poročanje po odsekih MSRP 8 Poslovni odseki zahteva, da podjetje razkrije podatke informacije po odsekih v svojih letnih računovodskih izkazih); :

(i)

prihodki od zunanjih strank, če so vključeni v merilo poslovnega izida odseka, ki ga pregleda vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve, ali se mu ti podatki redno sporočajo kako drugače;

(ii)

prihodki od poslov z drugimi odseki, če so vključeni v merilo poslovnega izida odseka, ki ga pregleda vodstveni delavec, ki sprejema poslovne odločitve, ali se mu ti podatki redno sporočajo kako drugače;

(iii)

merilo poslovnega izkaza odseka;

(iv)

bilančna vsota, za katero je bila izvedena pomembna sprememba glede na znesek, razkrit v zadnjih letnih računovodskih izkazih;

(v)

opis razlik v primerjavi z zadnjimi letnimi računovodskimi izkazi na osnovi delitve na odseke ali na osnovi meritev poslovnega izida odseka;

(vi)

uskladitev celotnih meritev poslovnega izida odseka, o katerem se poroča, s poslovnim izidom podjetja pred stroški obdavčitve (davčni prihodki) in ustavljenim poslovanjem. Če pa podjetje na odseke, o katerih se poroča, razporedi postavke, kot so davčni stroški (davčni prihodki), lahko podjetje uskladi celoten znesek meritev poslovnega izida odseka s poslovnim izidom podjetja po teh postavkah. Pomembne usklajevalne postavke se določijo posebej in so opisane v uskladitvi;

…“

B9

MRS 36 Oslabitev sredstev se spremeni tako, kot je opisano v nadaljevanju.

Odstavek 80 se spremeni:

80.

Za namen preskusa oslabitve se dobro ime, ki je pridobljeno v poslovni združitvi, od dneva prevzema dodeli vsaki prevzemnikovi denar ustvarjajoči enoti ali skupini takšnih enot, za katere se pričakuje, da bodo pridobile koristi od sinergij združitve ne glede na to, ali so druga sredstva ali dolgovi prevzetega podjetja pripisana tem enotam ali skupinam enot. Vsaka enota ali skupina enot, kateri se dodeli dobro ime:

(b)

(b) ne sme biti večja od poslovnega odseka na podlagi primarne ali sekundarne oblike poročanja podjetja, kot določa MRS 14 Poročanje po odsekih MSRP 8 Poslovni odseki .“

Odstavek 129 se spremeni:

129.

Podjetje, ki sporoča informacije po odsekih v skladu z MRS 14 Poročanje po odsekih MSRP 8 Poslovni odseki , mora za vsak odsek, o katerem poroča in ki temelji na primarni obliki poročanja podjetja, razkriti:“

V členu 130 se pododstavka (c)(ii) in (d)(ii) spremenita:

130.

(c) (ii)

če podjetje sporoča informacije po odsekih v skladu z MRS 14 MSRP 8, vsak odsek, kateremu sredstvo pripada, na podlagi primarne oblike poročanja podjetja.“

130.

(d) (ii)

znesek izgube zaradi oslabitve, ki je bil ugotovljen ali razveljavljen po vrstah sredstev in po odsekih, o katerih se poroča, na podlagi primarne oblike poročanja podjetja, kot je opredeljeno v MRS 14 MSRP 8; in“